zpět
zerotin.jpg(1 kb)

Změna majitele panství
1628 Majitel náměšťského panství pan Karel starší z Žerotína prodává vše včetně části Kamenné Albrechtovi z Valdštejna. Ten majetek okamžitě postupuje panu Janu Baptistovi z Verdenberka.

"My Albrecht, z Boží milosti kníže frýdlantské a zaháňské, Jeho Milosti císaře generál, nejvyšší polní hejtman, též Oceánského a Baltického moře jenerál, i s erby, dědici a budoucími potomky našimi. Vyznáváme tímto listem obecně přede všemi, kdežkoli čten nebo čtoucí slyšán bude, jakožto máme smlouvu trhovou na pergameně psanou a sedmi pečetěmi stvrzenou, celou a dokonalou, od urozeného pána pana Karla staršího z Žerotína, na Náměšti, Rosicích, hradě Přerově a Třebíči, Jeho milosti císaře komorníka, , o statky náměšťský, rosický a troubský s jich příslušenstvím, jakž táž smlouva v sobě šířeji obsahuje a zavírá, na nás a potomky naše svědčící. Protož my, svrchu psaný Albrecht kníže frýdlantský, dali jsme a mocí listu tohoto dáváme sami od sebe i potomkův našich na tu smlouvu svrchu psanou i na to všeckno právo naše v té smlouvě zapsané, naši dobrou a svobodnou vůli urozenému pánu, panu Janu Baptistovi z Verdenberka, Jeho Milosti císaře tajné radě, komorníku, a Dolejších Rakous kancléři, tak aby on svrchu psaný pán z Verdenberka k tomu ke všemu měl túž moc a tože pilné právo, jakož i my, svrchu psaný kníže z Frídlantu a potomci naši. Tomu na svědomí a větší toho pevnost pečeť naši vlastní k této dobré vůli jsme přitisknouti a přivěsiti dali a připrosili jsme vysoce urozeného pána pana Adama z Valdšejna, na Hrádku nad Sázavou, Jeho milosti císaře skutečnou tejnou radu, komorníka a královského nejvyššího purkrabího v království Českém, a urozených pánů, pana Sezimu hraběte z Vrtby na Janovicích, Jeho milosti císaře radu, komorníka a dvoru Jeho milosti císaře v království Českém hofmistra, pana Pavla Michnu, hraběte z Vacínovana Konopišti atd. Jeho milosti císaře radu, pana Jiřího Viléma Michnu z Vacínova na Chystech atd. Jeho milosti císaře radu a vrchního hejtmana všech panství Jeho milosti císaře v království Českém, též urozeného pána Jana Devittu z Lilienthalu na Vosově atd. Jeho milosti císaře radu, - že jsou pečeti své k této dobré vůli (však sobě a erbům svým beze škody) přivěsiti dali. Jenž jest dán a psán léta Páně 1629."

Náměšť nad Oslavou - Dějiny města od nejstarší doby po naši současnost (1984) str.52 - 53.
JGR 2016

zpět