zpět
erb


1349 Podle nejstarší zprávy patřila Kamenná ke hradu Mosticům1) (Mostišti) Hrad postavili Tasovci a jeho první známý majitel byl Jindřich z Mostic, který se připomíná roku 1317. K hradu náležely obce Mostiště, Pavlov, Telečkov, Znětínek, Ostrov, Kněževes, Jesenov, Bory, Martinice, Kamenná, Oslavice a Vídeň.
strom.jpg(114 kb)


1343 17. dubna prodávají Vznata a Bušek2) z Mostic čtyři lány a šest chalup v trhové vsi Zbraslavi. Viz obázek.
list.jpg(46 kb)


1349 Bušek z Mostic prodal Květoňovi ve vsi Kamenné popluží3) o dvou lánech, koupil od Václava Strniště statky ve Svinošicích a Němčicích.
1350 Vilém z Mikulovic zapsal své Elišce na 7 lánech a dvoře v Mikulovicich 100 kop věna; kdyby však po jeho smrti vdovou nezůstala neb zemřela, směl, jeho bratr Hulač 100 kopami ty Miny vyplatiti. Roku následujícího mimo zboží v Mikulovicích zapsal ji ještě 2 lány v Klučově. Na to Vilém brzy zemřel. 1351 Bušek z Mostic ustanovil pro případ svého úmrtí Bohuslava z Víckova poručníkem všech svých statků.
1353 Bušek z Mostic za 60 kop grošů přikoupil od svého bratra Vznaty z Mostic, cokoliv mu náleželo v Kamenné.
1358 spolčení na vsi Kamenné Buzkem z Moštiště a Elišky z Mikulovic
1358 Bohuň z Mostic, na svém díle zapsal manželce Elišce 200 hřiven grošů věna, prodal toho roku ves Jenešov dědičně Oldřichovi z Želetavy za 67,5 kopy grošů.
1369 Bohuň z Mostic přenechal ve vsi Kamenné 8 lánů s dvorem, 2 podsedky, s řekou, lesy aj. Půtovi z Rudolce
1370 Bohuň z Mostic postoupil markraběti moravskému Janovi všechen svůj statek: Hrad Mostice se 4. svobodnými poplužími, 5. rybníky, 3. částmi patronátního práva, 4. mlýny úročními (ročně 3,5 kopy a 9 grejcarů) a podsedkem, ves Mostice mimo 2. popluží a podsedek (toto náleželo Vznatovi, synovci), Pavlov Telečkov s lesy, Znětínek s lesy, Ostrov (pokud mu náležel) s patronátním právem, Knězoves, půl pusté vsi Jesenova, v Borech svůj podíl a půl patronátního práva, Martiničky malé, díl v Kamenné, díl v Oslavici se dvěma díly lesa, Vídeň mimo díl (2 lány) Vznatův, ale ihned přijal vše od téhož v léno pro sebe a mužské potomky.
1371 Bohuň z Mostic koupil od Jindřicha z Lúček v Beranově 4,5 lánu za 20 kop grošů, od vznaty z Lelekovic 2 lány a podsedek, v Trnávce 2 lány, v Kamenné 2 lány a třičtvrti lesa "Mezihoří".
1376 Bohuň z Mostic prodal jiný dvůr, půllán a podsedek v Kamenné Peškovi a dědicům

Rekapitulace
Předešlým majitelem Kamenné byli snad Tasovci.
Jindřich z Mostic - první známý majitel hradu
Majetek pravděpodobně rozděluje svým synům Vznatovi a Buškovi.
Vznata z Mostic - syn Jindřicha
Prodává vše co v Kamenné vlastnil bratru Buškovi.
Bušek z Mostic - syn Jindřicha
Prodal v Kamenné popluží o dvou lánech Květoňovi
Stává se jediným vlastníkem Kamenné, vyjma popluží o dvou lánech.
Kamennou předává jednomu ze tří synů Bohuňovi.
Bohuň z Mostic - syn Buška
Přenechal v Kamenné 8 lánů s dvorem, 2 podsedky, s řekou lesy aj. Půtovi z Rudolce. Postoupil díl Kamenné markraběti moravskému Janovi.
Koupil v Kamenné 2 lány a třičtvrti lesa "Mezihoří" od Jindřicha z Lůček.
Prodal v Kamenné jiný dvůr, půllán a podsedek Peškovi a dědicům.

Majetek zůstal:
Květoň - popluží 2 lány (koupil Jindřich z Lůček?)
Půta z Rudolce - dvůr, 8 lánů, 2 podsedky, s řekou a lesy (prodal Janu staršímu z Mezříče)
Markrabě moravský Jan - díl Kamenné
Pešek a dědicové - dvůr, půllán a podsedek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Mostice, Mostycz, Mostist, Moštiště, Mostiště
2) Buzek, Bušek, Buček
3) Popluží nazývalo se v Čechách tolik prostoru, kolik jedno spřežení jedním pluhem stačilo vzdělati. Později dvůr poplužný byl dvůr s polnostmi vůbec

Použitá literatura:
Vlastivěda Moravská Velkomeziříčský okres
Vlastivěda Moravská Třebický okres
Wikipedie
Monasterium.net
JGR 2014
zpět