zpět
Bujará a vzdělaná mládež vlasti chlouba, netečná a nevzdělaná kope jí hrob

 

Schulchronik Pamětní kniha

1940 - 1945

 

 

Napsal  Jaroslav Čeloud


 

 

Originál je uložen v Okresním archívu v Třebíči

 

 

 

1940 – 1941

Nový školní rok započal dne 2.září 1940 za přítomnosti všech zapsaných dětí.

Podle přípisu okresního školního výboru v Třebíči ze dne 1.července 1940 číslo jednací 5/312 byla školní pamětní kniha zabavena, zapečetěna a uložena ve školním archivu jako závadná. Počátkem školního roku 1940-41 byla založena tato nová kronika.

Třída

Oddělení

Hoši

Dívky

Celkem

I.

1

2

5

7

 

2

2

7

9

 

3

4

5

9

 

4

3

1

4

Celkem:

 

11

18

29

Od docházky do zdejší školy byli osvobozeni žáci, kteří dochází do školy měšťanské a do školy střední. Celkem je to 9 žáků, z toho na měšťanské škole 7.

Počátkem školního roku 1940-41 byla otevřena měšťanská újezdní škola v Budišově. Zdejší obec náleží též k újezdu a žáci zdejší po dokončení pátého školního roku odejdou na měšťanskou školu v Budišově povinně.

Dne 14.září 1940 podána žádost o povolení učiti na zdejší škole německému jazyku jako nepovinnému předmětu. Žádosti bylo vyhověno. K vyučování se přihlásilo celkem 17 žáků.

Dne 15.září byly odeslány okresnímu úřadu v Třebíči obrazy T.G.Masaryka jako závadné.

Dnem 15.září počlo se užívati nové školní pečetě s německo-českým textem. Je uvedena na titulním listě této knihy.

V říjnu vyskytl se mezi školními dětmi jeden případ spály. Dítě dáno do nemocnice. Nemoc se mezi žáky nerozšířila.

Svátek na 28.září byl zrušen. Po dobu války byly zrušeny též svátky dne 1.a 2.listopadu a prohlášeny za dny pracovní. Ve školách se v uvedené dny učilo.

Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství a národní osvěty letošního roku prodlouženy a trvaly od 21.prosince 1940 do 19.ledna 1941.

Konec prvního pololetí školního roku 1940-41 byl stanoven výnosem ministerstva školství a národní osvěty na 15.únor. Toho dne byly žactvu vydány školní zprávy.

Dne 16.března 1941 je druhé výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Tato událost byla oslavena žactvem zdejší školy dne 15.března 1941 v první vyučovací hodině. Za účasti všeho žactva ve vyzdobené učebně byl přečten projev zaslaný okresním školním výborem. Po slavnosti bylo prázdno.

Dne 20.dubna 1941 dožívá se Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler 52 roku svého věku. Oslava jeho narozenin byla na zdejší škole dne 19.dubna 1941 o půl 10 hodině dopoledne. Žactvu byl přečten projev zaslaný okresním školním výborem. Dne 19.a 20.dubna byla škola zdobena a prapory byly po oba dny vyvěšeny.

Dne 11.června 1941 vykonal pan okresní školní inspektor prohlídku zdejší školy a to odpoledne od 13:15 do 14:45 hodin.

Školní rok 1940-41 byl ukončen dne 28.června 1941. Žactvu byly rozdány školní zprávy a školní úlohové sešity a výkresy. Žactvo bylo poučeno o chování o prázdninách, nabádáno k pomoci ve žních a napomenuto k opatrnosti a slušnému chování.

Koncem školního roku navštěvovalo školu celkem 27 žáků a žákyň.

 

1941 – 1942

Nový školní rok počal dne 1.září dopoledne za přítomnosti všech zapsaných dětí.

 

 

 

 

Třída

Oddělení

Hoši

Dívky

Celkem

I.

1

1

4

5

 

2

5

6

11

 

3

1

7

8

 

 

 

 

 

Celkem:

 

7

17

24

Od docházky do zdeší školy jsou osvobození žáci, kteří docházejí do jiných škol. Celkem 9 žáků, z toho 5 hochů a 4 dívky navštěvují měšťanskou školu v Budišově.

Od počátku tohoto roku vyučuje se na zdejší škole jazyku německému jako povinnému předmětu. Žactvo je rozděleno na dvě skupiny: 3.školní rok jedna, čtvrtý a pátý školní rok druhá skupina. Obě skupiny mají tři hodiny týdně.

Pan okresní hejtman jmenoval novou místní školní radu: Předseda Stanislav Rouš č16, místopředseda Miroslav Buršík starosta č21, členové Jaroslav Čeloud řídící učitel.

Vánoční prázdniny započaly dne 20.prosince 1941. byly dvakrát prodlouženy a trvaly až do 3.března 1942. Dne 4.března 1942 započalo opět pravidelné vyučování. Během vánočních prodloužených prázdnin byly žactvu dávány domácí úkoly dvakrát týdně.

Školní zprávy byly vydány žactvu dne 28.února 1942 na nových tiskopisech.

Ve druhém pololetí školního roku 1941-42 bylo zavedeno také v 1.a 2. postupném ročníku vyučování němčině a to 4 hodiny týdně. Třetí až pátý ročník má týdně 7 hodin.

V prodloužených prázdninách byl kurs němčiny pro učitele dvakrát týdně (po 4 hodinách) v hlavní škole v Budišově. Správce zdejší školy se jej pravidelně súčastnil.

V lednu tohoto roku jmenoval pan státní president novou vládu. Ministrem školství se stal plukovník Emanuel Moravec.

V sobotu dne 14.března 1942 oslavilo žactvo zdejší školy třetí výročí zřízení Protektoratu Čechy a Morava. Žactvo se shromáždilo v učebně vyzdobené květinami a chvojím a ve slavnostní náladě vyslechlo projev o významu 15.března. Po pozorném vyslechnutí projevu odešlo žactvo domů.

A dne 17.dubna odpoledne vykonal pan okresní školní inspektor prohlídku zdejší školy.

Na den 20.dubna 1942 připadly 53. narozeniny Vůdce a říšského kancléře Adolfa Hitlera. Žactvo se toho dne shromáždilo ve vyzdobené učebně květinami a obrazem vůdce. Vyslechly slavnostní proslov a pak všechno žactvo poslouchalo projev ministra E. Moravce. Po skončení slavnosti bylo prázdno.

Dne 27.května 1942 byl v Praze spáchán hanebný atentát na pana zastupujícího říšského protektora generála policie SS-obergruppenführera Reinharda Heydricha a ten dne 4.června 1942 vážnému zranění podlehl. Na školní budově byl až po den pohřbu smuteční prapor.

Školní rok 1941-42 byl ukončen dne 9.července 1942. žactvo bylo napomenuto ke slušnému chování a k pilnosti při žňových pracích. Dětem byla uložena povinnost sbírati během prázdnin odpadky a léčivé byliny. Odpadků nejméně 1 kg za měsíc, léčivých bylin celkem 0,50 kg.

 

1942 – 43

nový školní rok započal dne 2.září 1942.

Třída

Oddělení

Hoši

Dívky

Celkem

I.

1

2

1

3

 

2

3

7

10

 

3

3

5

8

 

4

2

4

6

Celkem:

 

10

17

27

 Od docházky do zdejší školy jsou osvobozeni žáci, kteří docházejí do jiných škol. Jsou to 4 chlapci a 3 dívky, jež navštěvují hlavní školu v Budišově.

Během prázdnin byly sbírány léčivé byliny a pak odevzdány v Peksově drogerii ve Velkém Meziříčí. Celkem bylo nasbíráno 18,40 kg, průměrně 76 dkg na jednoho žáka. Utržený obnos činil 53,- K a byl věnován na žákovskou knihovnu.

V hlavních prázdninách byla učebna chodba i kabinet řádně opraveny. Všechny místnosti byly vymalovány nákladem 500,- K. Malování prováděl J.Nikodem z Třebíče.

Žáci 3.a 4. oddělení odebírají každý časopis Mladý svět ze Školního nakladatelství. Mimo to odebírají společně časopis Mladý Zlín.

Správa školy dostává zdarma časopis Böhmen und Mähren a Pestrý týden. Mimo to jest předplacen časopis českých houbařů, Rodiče a škola, Časopis pro občanskou výrobu a jiné.

Správce školy počátkem listopadu onemocněl zánětem pohrudnice a ledvinovou chorobou. K jeho žádosti byla mu udělena dovolená do 14.února 1943. Vedením správy školy a vyučování byl na tuto dobu pověřen Josef Špak, výpomocný učitel v Budišově.

Za účelem zjednodušení úřadování bylo zavedeno od 1.prosince 1942 u všech školních úřadů úřadování německé.

Vánoční prázdniny počaly dne 20.prosince 1942 a potrvaly až do 10.ledna 1943 včetně.

Odpadky jsou cenná surovina. Od 1.září do 31.prosince nasbíralo žactvo zdejší školy 117 kg odpadů.

Žák František Hladík odešel ze služby k rodičům do Studence, Josefa Vařílková k matce do Třebíče. Je tudíž na škole dne 1.ledna 1943  9 chlapců, 16 dívek, celkem 25 žáků.

Školní zprávy se známkami za I.pololetí byly žactvu vydány dne 30.ledna. Druhé pololetí započalo dne 1.února 1943.

Dne 14.února nastoupil po uzdravení správce školy opět službu školní.

Čtvrté výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo tohoto roku oslaveno prací. Žactvo vyslechlo vysílání pražského rozhlasu ve školském vysílání.

Dne 17.března navštívil zdejší školu pan okresní školní inspektor za účelem inspekce školy.

V době od 1.ledna do 31.března nasbíralo žactvo zdejší školy 103 kg odpadků.

Dne 29.března byl zaveden letní čas. Hodiny posunuty o 1 hodinu dopředu. Vyučování na škole počíná v osm hodin letního času.

K žádosti správce školy a na návrh úředního lékaře byl na zdejší škole ustanoven na dobu od 1.dubna do 30.června Josef Špak, výpomocný učitel v Budišově. Učí na zdejší škole 17 hodin ze 37 hodin týdně.

Dne 6.dubna po první odpolední vyučovací hodině strhla se prudká vichřice. Žák Stanislav Kundela z 3.oddělení vracel se ze záchodu na dvoře a byl zasažen padající taškou na 4.místech na hlavě. Zraněného žáka ošetřil MUDr. Míček, obvodní lékař v Budišově. Náklad na léčení hradí Rolnická pojišťovna v Brně, u níž je všechno žactvo pojištěno proti následkům úrazu.

Na den 20.dubna připadlo 54.výročí Vůdcových narozenin. Žactvo zdejší školy – ve svátečním obleku – ve vyzdobené učebně vyslechlo rozhlasové projevy ve vysílání pro školy. Po skončení školského rozhlasového vysílání mělo žactvo prázdno. Škola byla po celý den ozdobena prapory.

Velikonoční prázdniny počaly ve středu dne 21.dubna 1943 v poledne a potrvaly až do neděle 2.května 1943 včetně.

Za měsíc duben nasbíralo žactvo zdejší školy celkem 49 kg odpadků.

Okresní školní výbory byly v květnu tohoto roku zrušeny. Jejich úkoly přecházejí na školské úřadovny u okresních úřadů.

Dne 4.června 1943 uplynul rok od úmrtí SS-obergruppenführera Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora. Žactvo zdejší školy vyslechlo v učebně ozdobené vlajkami, květinami a obrazem R. Heydricha rozhlasové vysílání, jímž byla uctěna jeho památka.

Dne 30.června 1943 vykonal pan školní inspektor prohlídku zdejší školy, podruhé v letošním školním roce.

Letošní školní rok byl ukončen dne 14.července 1943.

 

1943 – 1944

Nový školní rok byl zahájen dne 3.září 1943. přítomny byly všechny školní dítky.

Třída

Oddělení

Hoši

Dívky

Celkem

I.

1

2

3

5

 

2

3

4

7

 

3

2

5

7

 

4

-

5

5

Celkem:

 

7

17

24

 Od docházky do zdejší školy jest omluveno 9 žáků, z toho 4 hoši a 5 dívek. Všichni navštěvují hlavní školu v Budišově. Do I.třídy hlavní školy vykonali zkoušku 3 žáci a byli všichni přijati. Do II.třídy složily s úspěchem zkoušku 3 žákyně, pro nedostatek místa přilaty 2. Do třídy III. složily zkoušku 2 žákyně, přijata jedna.

Pro školu byl zakoupen minimax, hasící přístroj za 750,- K, bedna na písek, ruční stříkačka, vesměs nářadí pro protileteckou obranu.

Školní protileteckou obranu tvoří sedmičlenné družstvo. Jejím velitelem je správce školy.

V hlavních prázdninách byl správce školy v kursu protiletecké obrany v Luftschuzschule v Brně celkem 5 dní.

V přeškolovacím kursu dějepisném v Náměšti byl správce školy 6 dní.

V prázdninách súčastnil se správce školy žňových prací u místních rolníků, celkem 3 týdny.

Za dobu od 1.července do 30.září nasbíralo žactvo celkem 121 kg odpadků.

Dne 18.října 1943 navštívil zdejší školu pan okresní inspektor za účelem inspekce školy.

Mezi žactvem byla provedena peněžitá sbírka v rámci celonárodní sbírky – ve prospěch německého červeného kříže. Výnos sbírky činil 74,10 K. Obnos byl ihned zaslán svému účelu a zpráva o tom podána školské úřadovně při okresním úřadě v Třebíči.

Za měsíc říjen bylo nasbíráno celkem 25,65 kg starého železa a 21,30 kg papíru. V měsíci listopadu bylo nasbíráno odpadků: 17,6 kg papíru, 13 kg hadrů, 10,45 kg železa, 5 kg gumy, celkem 51 kg odpadků.

Vánoční prázdniny počaly dne 21.prosince 1943 a potrvaly až do 11.ledna 1944.

V prosinci bylo nasbíráno celkem 65 kg odpadků, z toho 13,20 kostí, 12,30 papíru, 10 kg hadrů, 22 kg železa, 7,2 kg gumy. V lednu bylo nasbíráno celkem 68 kg odpadových hmot.

Místní školní rady byly zrušeny. Školní záležitosti vede starosta školní obce, zpravidla starosta obce. Dne 7.února 1944 byl panem okresním hejtmanem jmenován pan Stanislav Rouš, rolník z Kamenné číslo 16.

V březnu téměř všichni žác onemocněli příušnicemi. Procento zameškaných půldnů bylo 16,7.

Výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava bylo žactvem zdejší školy oslaveno dne 15.března 1944. Žactvo poslechlo v 10 hodin slavnostní vysílání školského rozhlasu. Po slavnosti bylo prázdno.

Za měsíc březen nasbíralo žactvo celkem 56 kg odpadků. Za I.čtvrtletí 1944 bylo nasbíráno 173 kg odpadků. Jeden žák průměrně 7,5 kg.

Velikonoční prázdniny potrvaly od 11.hodin dne 5.dubna do 12.dubna včetně.

Na den 20.dubna připadlo 55.výročí Vůdcových narozenin. Všechno žactvo zdejší školy bylo účastno slavnostního vysílání školského rozhlasu. S pozorností vyslechlo rozhlasový projev generálního referenta Kuratoria pro výchovu mládeže Dra F. Temera, jakož i hudební čísla programu. Po skončení slavnosti bylo žactvo propuštěno ze školy domů. Škola – tak jako ostatní domy ve vesnici – byla ozdobena prapory.

Za měsíc duben bylo nasbíráno: 10 kg kostí, 10 kg papíru, 16 kg hadrů a 6 kg železa,

Dne 3.května vykonali dva úředníci okresního úřadu kontrolu sběru odpadků ve zdejší obci a ve škole. Nebyly zjištěny závady ve sběru. Průměru 2 kg na žáka jest dosaženo.

Dne 16.května 1944 vykonal pan okresní školní inspektor Pavel Šlahúnek inspekci zdejší školy.

Za měsíc duben, květen a červen 1944 bylo nasbíráno: 27 kg kostí, 50 kg papíru, 55 kg hadrů, 61 kg železa, 2 kg gumy, celkem 195 kg odpadků.

Školní rok 1943-4 byl ukončen dne 14.července. školním dětem byla uložena povinnost sbírati během prázdnin odpadky a léčivé byliny a donášeti pravidelně do školy. Zároveň byla žactvu připomenuta povinnost pomáhati při žňových pracích.

 

1944 – 1945

Nový školní rok byl zahájen v úterý dne 5.září 1944. přítomno bylo 23 dětí.

Třída

Oddělení

Hoši

Dívky

Celkem

I.

1

1

4

5

 

2

6

4

10

 

3

1

3

4

 

4

-

4

4

Celkem:

 

8

15

23

Od návštěvy zdejší školy je omluveno celkem 12 dětí, z toho je 5 hochů a 7 dívek.

Dne 14.září onemocněla spálou Marie Sapíková . učebna byla odborně desinfikována.

Za měsíc září bylo nasbíráno celkem 15 kg odpadků.

V měsíci říjnu pomáhaly děti při sklizni bramborů, zvláště odpoledne a ve volných půldnech.

V měsíci říjnu bylo nasbíráno celkem 22 kg odpadků.

Vánoční prázdniny počaly dne 21.prosince 1944 a potrvaly do 6.ledna. pak byly prodlouženy do 22.ledna 1945. a pak zase prodlouženy pro nedostatek otopu do 15.dubna. Po celou tu dobu měly býti dávány žactvu úlohy.

Dne 8.března byla školní budova zabavena pro vystěhovalce. Bydlelo zde 6 žen a 25 dětí ze Svidnice. Odstěhovali se odtud dne 19.dubna.

Dne 8.května přenocovali v učebně němečtí vojáci – asi 60-80 mužů. Časně ráno 9.května odešli.

Tímto zápisem se uzavírá tento díl kroniky, protože dne 9.května v 8 hodin ráno přijely do zdejší obce první tanky slavné Rudé armády a přinesly po šest let toužebně očekávané osvobození od německé nadvlády.

Zápisy v této kronice nejsou pravdivé pokud se týče oslav, sběru atd. nařízené oslavy se nekonaly, jen zápisy o nich byly pořízeny.

Kronika se uzavírá a ukládá do školního archivu.

 

Kamenná dne 9.května 1945          Jaroslav Čaloud

 

 

 

 

Použitá literatura:

Schulchronik Pamětní kniha 1940 - 1945

            Okresní archív Třebíč

 

 

přepsal Josef Rouš 2006

 

zpět