zpět
Bujará a vzdělaná mládež vlasti chlouba, netečná a nevzdělaná kope jí hrob

 

 

Školní kronika obecné školy v Kamenné

II. díl – roky 1934 až 1972

 

 

 

 

Postupně psali:                       nástup

1) Jaroslav Čaloud                 1931

2) Marie Lysáková                 1946

3) Čeněk Čermák                   1947

4) Bedřich Kolář                    1953

5) Jan Marek                          1964

 

 

 

 

Školní rok 1934-1935

Nový školní rok začal, podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty dne 3.září 1934. noví žáci byli seznámeni se školou, půjčeny učebnice, určeny sešity pro jednotlivá oddělení.

Žactvu připomenuto slušné chování ve škole i mimo školu, pozdravování starších, úcta ke stáří, vděčnost k rodičům a láska k vlasti.

Žactvo vybídnuto k píli a přičinlivosti ve vzdělání, aby se jednou stalo užitečnými členy lidské společnosti a dobrými občany Československé republiky.

Počet žactva: 

oddělení

1.

2.

3.

4.

celkem

Chlapci

5

10

4

4

23

Děvčata

1

1

7

4

13

celkem

6

11

11

8

36

Školu měšťanskou ve Velkém Meziříčí navštěvuje ze zdejší obce 5 chlapců.

Gymnasium ve Velkém Meziříčí navštěvují celkem dva ze zdejší obce a to 1 chlapec a 1 děvče.

Dosavadní učitelka ženských ručních prací a domácích nauk slečna Zdenka Smrčková byla přemístěna na obecnou školu do Okříšek. Na její místo byla ustanovená slečna Marie Hamáková učitelská čekatelka rodem ze Šitbořic u Hustopečí. Posledním jejím služebním místem byly Okříšky.

Dne 9.října byl spáchán atentát, jemuž padl za oběť ve francouzském městě Marseilli jihoslovanský král Alexander I. a francouzských zahraničních věcí ministr Luis Barthou. Oba byli upřímnými přáteli republiky Československé a obhájci evropského míru. Žactvo zdejší školy vzpomělo obou velikých mrtvých v den jejich pohřbu a zachová je vděčně v paměti.

V říjnu tohoto roku bylo ve zdejší obci provedeno očkování proti záškrtu. Celkem bylo očkováno 34 dětí, ztoho školou povinných t.j. od 6 – 10 let 18 dětí, od 1,5 roku – 6 let 16 dětí. Za očkování 1 dítěte platili domkaři 28,- Kč, rolníci 38,-Kč. Všichni rodiče uznali veliký význam očkování.

Státní svátek 28.října oslavily zdejší školní dítky dne 27.října školní slavností. Na programu byly básně a písně a proslov správce školy na téma: Jednotný a svorný národ, pevný stát. Oslavy se zúčastnili také rodiče dětí v počtu asi 40 osob.

Ve 2. pololetí přišli do zdejší školy 2 noví žáci:Mikyska Alois z Rudíkova a Marta Karásková z trnavy. Tím stoupl počet žactva na 38.

Dne 7.března 1935 dožil se pan president Tomáš Garigue Masaryk 85 let. Žactvo zdejší školy oslavilo tuto událost dne 6.března. Vyslechlo v rozhlasu proslov pana ministra školství a národní osvěty Dra Krčmáře, předneslo oslavné zpěvy a básně. K žactvu i k přítomným rodičům promluvil správce školy. Slavnost byla ukončena státní hymnou. Rodiče dítek i odrostlá mládež se dostavili v hojném počtu.

V první polovině března rozšířila se mezi školními dětmi chřipka. Přes dvě třetiny dětí onemocnělo. Škola byla 5 dní uzavřena. Průběh nemoci byl mírný. Mimo školních dětí stonalo mnoho lidí dospělých i dětí ve věku předškolním. Chřipka řádila v celém kraji.

Ze žákovské knihovny vypůjčilo si 32 žáků v době od 1.listopadu 1934 do 31.března 1935 celkem 537 knih. Jedno dítě za pět měsíců přečtlo průměrně 17 knih.

Dne 5.dubna odpoledne navštívil zdejší školu pan inspektor Stanislav Melichar. Byl přítomen vyučování mluvnice, čtení, opakování ze zeměpisu a dějepisu. Odešel spokojen.

Dne 28.dubna očkovány zdejší 7 a 14 leté děti proti černým neštovicím. Očkoval doktor Keprt.

 

 

 

 

Fotografování v květnu 1935.

Zleva Řada I. Novotný Josef, Slabý Ladislav, Novák Karel, Nováček Zdeněk, Kratochvíl Stanislav, Kundela Ladislav, Adam Stanislav, Mikyska Alois.

II. Mrňa Miloš, Konečný František, Široká Marie, Karásková Marta, Komárková Jiřina, Votoupalová Marie, Dobrovolná Helena, Hortová Květa, Marková Emilie, Kratochvílová Marie, Kříž Josef.

III. Hortová Marie, Dobrovolná Božena, Kratochvílová Anežka, Musilová Libuše.

IV. Vařílek Mir., Votoupalová Květa, Hofmanová Lída, Kratochvíl Miloslav, Čaloudová Jitka, Prokeš Jiří, Mrňa František, Hort Jan.

V. Kundela Bedřich, Marek Jan, Široký Josef, Nováček Jar., Kundela František, Kundela Josef, Hofman Josef, Procházka František, Doležal Alois.

Školní rok 1934-35 byl ukončen dne 28.června 1935 dopoledne. Vydána vysvědčení a žactvo poučeno o chování se o prázdninách. Po zapění státní hymny se žactvo rozešlo do svých domovů.

 

 

Školní rok 1935-1936

Školní rok 1935-36 byl začat 2.září v pondělí. Noví žáci seznámení se školou. Půjčeny učebnice a určeny sešity pro jednotlivá oddělení. Žactvo poučeno o chování se ve škole i o způsobech mimo školu. Žactvo poučeno o zájmech a potřebách vlasti a státu. Láska, práce, poctivost. Věděním vpřed!!

Počet žactva.

Oddělení

I

II

III

IV

Celkem

Chlapců

1

11

8

4

24

Dívek

1

2

4

8

15

Celkem

2

13

12

12

39

 Školu měšťanskou ve Velkém Meziříčí navštěvuje ze zdejší obce chlapců 4, dívek 1. gymnásium ve Velkém Meziříčí navštěvuje 1 chlapec.

Všechno žactvo bylo 1.září 1935 pojištěno proti následkům úrazu. Místní školní rada a správa školy je pojištěna na povinné ručení.

Děti oslavily státní svátek dne 26.října. v ozdobené učebně vyslechly také projev pana ministra školství a národní osvěty. V neděli 27.října súčastnily se oslavy uspořádané Místní osvětovou komisí, kde přednášel pan profesor doktor Sameš na thema Současné světové události, naše vlast a brannost národa.

V listopasdu 1935 téměř všechny děti postupně onemocněly spalničkami. Škola uzavřena nebyla.

Sbírka na dětský den vynesla 42,-Kč obnos byl zaslán svému účelu.

V lednu 1936 vyskytlo se v obci několik případů spály. Ze žactva zdejší školy onemocnělo 1 děvče Růžena Křížová. Byla v nemocnici 8 týdnů. Ještě v květnu onemocněli dva hoši Mrňa Miloslav a Kundela František. Oba byli delší dobu v nemocnici.

Svátek presidenta Osvoboditele Masaryka oslavily zdejší děti školní slavností dne 7.března. Dne 8.března 1936 sehrálo žactvo divadlo „Vodníkova píšťalka“. Morální i finanční úspěch byl dobrý.

Účastníci divadla.

I.                   Z leva: Kratochvílová Marie, Komárková Jiřina, Karásková Marta, Dobrovolná Božena, Kratochvílová Anežka, Musilová Libuše, Ambrožová Marie.

II.                Rubešová M., Hofman Josef, Dobrovolná Helena, Kundela Emil, Novotný Josef, Marková Emílie, slečna Jiřina Nováčková, Kundela Ladislav, Mrňa Miloš, Široká Marie, Slabý Ladislav a Hortová Květa.

III.             Procházka František, Doležal Alois, Marek Jan, Kundela František, pan Jaroslav Halačka, Adam Stanislav, Široký Josef, Nováček Jaromír.

Dne 26 a 27.května podniklo žactvo v počtu 18 zájezd na Macochu a do Brna. Žáci i žákyně v doprovodu správce školy a jeho manželky prošlo jeskyní Kateřinskou, Punkevní, na dno Macochy, pak po vodě na člunu do Masarykova dómu. V Brně prohlédnuty význačné stavby, museum, Špilberské kasematy, stavitelské památky atd. Celý zájezd stál 27,-Kč (každého) z čehož žáci zaplatili každý 15,85Kč. Ostatní doplaceno z výtěžku divadla. Cestou nikdo neonemocněl ani úrazu nebylo. Dobrou náladu dětí i průvodců zastihla v Brně zpráva o hrozném neštěstí na Dyji, kde 26.května utonulo na školním výletě 31 školních dětí z Rakvic. Ve zdejším kraji mýlně rozšířena zpráva, že utonuly děti na Macoše, což rodiče našich dětí – výletníků velmi vzrušilo.

Dne 28.dubna 1936 vykonal pan školní inspektor Stanislav Melichar prohlídku zdejší školy.

Svátek presidenta republiky Doktora Edvarda Beneše oslavilo zdejší žactvo školní slavností dne.

Na pomlázku Národní jednoty pro jihozápadní Moravu nasbíralo žactvo vajec za 66,80Kč. Obnos zaslán do Brna.

Školní rok 1935-36 byl ukončen dne 28.června 1936. před rozdáváním vysvědčení vzpomenuto bylo zborovských hrdinů. Pak se se školou rozloučili čtrnáctiletí žáci: Slabý Ladislav, Holubář Jaroslav, Ambrožová Marie, Hortová Marie a Kratochvílová Anežka.

Pro školní rok 1936-37 bylo zapsáno 39 dětí, z toho 3 nováčci.

 

Školní rok 1936-1937

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1936. Noví žáci přivítáni a všichni poučeni o povinnostech a o tom co je škola a co jim dává.

Počet žactva.

Oddělení

I

II

III

IV

Celkem

Chlapců

1

6

10

6

23

Dívek

3

1

2

10

16

Celkem

4

7

12

16

39

Do školy měšťanské chodí jeden chlapec a jedno děvče, do gymnasia jeden chlapec.

Od návštěvy školy je osvobozen Ladislav Vařílek, který je v ústavě pro úchylné děti ve Střelicích.

Všechno žactvo bylo pojištěno na úraz. Místní školní rada a správa školy na povinné ručení.

Pro všechno žactvo byly zakoupeny nové učebnice a žactvu půjčeny za 50 hal.

Dosavadní učitelka ručních prací a domácích nauk byla přemístěna do Jinošova (Hamáková M.). na její místo přišla slečna Božena Urbanová, rodem z Mastníka u Třebíče. Posledním jejím působištěm byl Jinošov.

Výročí 13.narozenin krále Jugoslávie Jeho Veličenstva Petra II. oslavilo žactvo domácí školní slavností dne 5.září 1936.

Školní rozpočet na správní rok 1937 byl sestaven dne 30.září 1936 a zní na 3870,-Kč v řádném hospodaření a 1800,-Kč v mimořádném. Celkem 5670,-Kč.

Den osvobození „28.říjen“ oslavilo žactvo zdejší školy dne 27.října dopoledne školní domácí slavností, při níž vyslechlo též rozhlasový projev pana ministra školství a národní osvěty Dr. Frankeho. Dne 28.října súčastnili se žáci 3a4 oddělení oslavy uspořádané Místní osvětovou komisí a sborem dobrovolných hasičů v Kamenné.

Dne 1.listopadu byla vykonána sbírka pro Zemskou péči o mládež jež vynesla 76,40Kč to je průměrně na jednoho obyvatele 27 hal. (275 obyvatel)

Dne 13.prosince sešli se ve škole rodiče všech dětí školu navštěvujících a za řízení správce školy utvořili Rodičovské sdružení. Předsedou sdružení zvolen byl pan František Kundela mladší č.50. Bylo usneseno často se ve škole scházeti a tak styk rodiny se školou prohlubovati, což jistě výchově mládeže jen prospěje.

Dne 8.prosince ustanovena ve zdejší obci CPO (civilní protiletecká ochrana) po předchozí přednášce pana profesora Bílka z Velkého Meziříčí.

Dne 9 a 10.prosince uspořádal ve zdejší obci (ve škole) kurz první pomoci obvodní lékař pan MUDr Karel Keprt z Budišova.

Začátkem prosince 1936 byl ustanoven obvod újezdní měšťanské školy v Budišově. Zdejší obec také byla k újezdu připojena. Dosud však není v Budišově potřebných místností pro měšťanskou školu újezdní.

87. narozeniny pana presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka oslavily děti zdejší školy dne 6.března školní slavností. Vyslechly školský rozhlas. Přednesly oslavné básně. Písní Teče voda a státní hymnou slavnost skončena. V předvečer 87.narozenin pana presidenta Osvoboditele dne 6.března v 7 hodin večer zažehl místní sbor dobrovolných hasičů vatru presidentu osvoboditeli. Školní děti se v hojném počtu se svými rodiči slavnosti súčastnily.

Dne 28.dubna 1937 vykonal pan inspektor Stanislav Melichar prohlídku zdejší školy. Byl přítomen vyučování v I.oddělení čtení, II.oddělení počty, III.oddělení vlastivěda, IV.oddělení reálie.

Dne 28.března 1937 vykonalo obecní zastupitelstvo volbu místní školní rady. Zvoleni byli pan Stanislav Kratochvíl číslo 40, pan Jan Marek číslo 35, náhradníci: Josef Komárek, Josef Halačka, Richard Mrňa.

Dne 28.dubna 1937 byla vykonána volba předsedy místní školní rady a jeho náměstka. Volba konána lístky. Předsedou zvolen dvěma hlasy pan Stanislav Kratochvíl z Kamenné číslo 40, místopředsedou dvěma hlasy zvolen pan Jan Marek z Kamenné číslo 37. Okresní školní výbor zastupoval řídící učitel Jaroslav Čeloud.

Svátek matek a 53.narozeniny pana presidenta republiky Dr.Edvarda Beneše oslavilo žactvo dne 29.května divadlem „Pro matičku“ a „Divotvorná labuť“. Účast občanů byla veliká, vybráno 167,05 Kč.

Školní rok 1936-37 byl ukončen dne 26.června 1937 oslavou dvacátého výročí slavné bitvy u Zborova.

Dne 27.června byl proveden zápis dětí do školy. Bylo zapsáno celkem 33 dětí, 18 chlapců a 15 dívek. Šestiletých zapsáno 5.

 

Připojený obrázek je z divadla, jež sehrálo žactvo dne 29.května 1937. název jeho „Pro matičku“.

Řada I. od leva nahoře: Hortová Marie, Nováčková Jiřina, Kratochvíl Miloš, Prokeš Jiří, Hort Jan, Nováček Emil, Procházka František, Ao, Kratochíl Stanislav.

Řada II.  Musilová Libuše, Kratochvílová A., Dobrovolná Helena, Votoupalová Věra, Komárková J., Kratochvílová M., Novotný Josef, Hortová Květa, Marková Kr., Hofmanová L., Široká M., Dobrovolná Božena.

Řada III. Kundela L., Kundela J., Doležal Alois, Křížová Růžena, Šulková J., Votoupalová Kv., Kundela František, Adam Stanislav.

Řada IV. Mrňa Mil., Hofman J., Čaloudová J., Komárková J., Prokšová Al., Vrbová Zdena, Široký Josef, Nováček J., Doležal M.

 

 

Školní rok 1937-1938

Nový školní rok byl zahájen ve středu dne 1.září v 8 hodin ráno státní hymnou. Žactvo rozděleno do oddělení, poučeno o řádné docházce, pilnosti a řádném chování ve škole i mimo školu.

Oddělení

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Chlapců

1

3

10

4

18

Dívek

5

4

2

5

16

Celkem

6

7

12

9

34

Od návštěvy zdejší školy jsou osvobozeni 2 žáci, kteří navštěvují reálné gymnásium ve Velkém Meziříčí a 5 žáků, kteří dojíždí do školy měšťanské do Velkého Meziříčí.

Všemu žactvu byly půjčeny učebnice za poplatek 0,50 Kč za jednu. Za vybraný obnos se kupují nové knihy.

Začátek školního roku byl zkalen smutnou zprávou o vážném onemocnění pana presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka, který žije na zámku v Lánech. Celý národ si přeje, aby se brzy uzdravil.

Všechno žactvo zdejší školy je letos zase pojištěno proti úrazu při cestě ve i do školy a při vyučování.

Dne 14.září 1937 o 3.hodině 29.minutě ráno zemřel na lánském zámku první president Československé republiky president Osvoboditel Dr. Tomáš G. Masaryk. Smutnou událost zvěděla zdejší škola téhož dne v 6 hodin z rozhlasu. Ihned byl pověšen černý prapor na znamení smutku. Školním dětem byla novina oznámena v 8 hodin. Ve smutné chvíli byla dětem připomenuta nadlidská práce T.G.Masaryka v boji o osvobození československého národa. V 9 hodin na znamení smutku žactvo v úplné tichosti opustilo školu. Též 15.září (ve středu) nebylo vyučování. V pátek 17.září poslechlo žactvo smuteční slavnost uspořádanou školským rozhlasem, kde promluvil též pan ministr školství Dr.E.Franke. V neděli dne 19.září v 6 hodin večer uspořádala místní osvětová komise tryznu k uctění památky pana presidenta Osvoboditele. Školní dítky se v plném počtu tryzny sůčastnily. Přiložený obrázek aspoň poněkud ukazuje smuteční výzdobu třídy.

Do učebny, jejíž světla byla zabalena černým florem, sešla se valná část občanstva. Slečna Jiřina Nováčková přednesla V.Nezvala: Tři básně. Květa Hortová, žákyně měšťanské školy, báseň J.Hory „S Bohem“ a pisatel těchto řádků pronesl smuteční projev. Při slovech „S Bohem, presidente, s bohem, vy ruce skřížené, dál nad námi se kleňte stráž vlasti osvobozené!“ mnozí přítomní hlasitě plakali.

V předvečer pohřbu dne 20.září 1937 o ½ 8 hodině večer zapálili zdejší hasiči „vatru presidenta Osvoboditele“ na kopci pana Stanislava Rouše číslo 16 k uctění věčné a nehynoucí památky Velikého syna národa T.G.Masaryka. této smuteční slavnosti se rovněž školní dítky sůčastnily. Tam promluvil na théma: „Nesmrtelný“ pisatel tohoto a slečny Helena a Jiřina Nováčkovy přednesly smuteční básně.

V úterý shromáždilo se žactvo v ½ 10 hodině v učebně. Dostavilo se obecní zastupitelstvo, a valná část občanů, aby z rozhlasu poslechlo průběh pohřbu a řeč pana presidenta republiky Dr.Edvarda Beneše. Zvonek na místní kapličce zněl po celou hodinu a všechna světla veřejného osvětlení plála od 10 hodin až do 17 hodin. Od 10 hodin do 12 hodin téměř všichni občané – přes to, že bylo velmi pilno na polích – zachovali úplný klid, jak o velkém svátku. Zdejší občané – a slouží jim to velmi ke cti – ukázali, jak velikou láskou milovali prvního presidenta osvobozené vlasti, presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka.

Podařilo se získati podobenky všech dosavadních zdejších učitelů, kteří měli nesporně veliký vliv na duševní i hospodářský vývoj zdejší obce. Bylo by dobré i v budoucnosti obstarati pro kroniku podobenku působícího zde učitele.

 

 

PhC Jan Řezníček

z Čech

 

Působil zde

od 2.ledna 1882

do konce srpna 1887

 

Odešel na měšťanskou školu do Úpice v Čechách.

 

 

 

 

Vincenc Koblitz

rodák ze Studence u Třebíče

 

působil zde

od 31.srpna 1887

do 28.února 1897

 

Přišel z obecné školy v Jinošově a odstěhoval se na obecnou školu do Jihlavy.

 

 

 

 

 

Richard Tuscher

rodák z Biskupic na Moravě

 

Působil zde

od 1.března 1897

do 31.srpna 1901

 

Přistěhoval se na zdejší školu z obecné školy v Jihlavě a odešel na měšťanskou školu v Třebíči.

 

 

 

 

Theodor Pelikán

rodák z Velkého Meziříčí

 

působil zde

od 12.září 1901

do srpna 1924

 

Přistěhoval se do Kamenné z obecné školy v Bochovicích a odešel na dvoutřídní obecnou školu do Náramče.

 

 

 

 

 

Růžena

Vébrová – Hladíková

z Brna

 

působila zde

od srpna 1924

do 1.září 1927

 

Přišla do Kamenné z obecné školy v Sedleci a odešla jako správkyně školy do Svatoslavi.

 

 

 

 

 

František Matoušek, rodák z Tasova

(s rodinou)

 

Působil zde

od 1.září 1927

do 31.srpna 1931

 

Přišel do Kamenné z Tasova a odešel na jednotřídní obecnou školu do Pocoucova u Třebíče.

 

 

 

 

Jaroslav Čaloud

rodák z Rokytnice

nad Rokytnou

 

Působil zde

od 1.září 1931

do 31.srpna 1946

 

Přišel do Kamenné z obecné školy v Mohelně a odešel na měšťanskou školu do Budišova.

 

 

 

 

Škola a její okolí v roce 1926

 

Cesta před školou byla již nesjízdná a proto ji obec dala opraviti. Byla o 70 cm zdvižena. Chodník bude upraven v letošním roce.

Čtrnáctiletí žáci a žákyně, kteří dne 28.června 1937 opustili školu, nasbírali mezi sebou obnos 35,- Kč a místo zakoupení obvyklé kytice správci školy, poslali peníz Národní jednotě pro jižní Moravu. Jejich čin zasluhuje pochvaly.

Pro rok 1938 sestavila místní školní rada rozpočet potřeb školy. Výše rozpočtu byla schválena a zní na 4412,- Kč.

Pololetní prázdniny podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty trvaly od 12 hodiny polední dne 29.ledna 1938 až do 6.února 1937 včetně a to proto, aby žactvo mohlo se osvěžiti pobytem v horách.

Výročí 88. narozenin pana presidenta Osvoboditele bylo oslaveno dne 6.března. na programu oslavy byla báseň:

1)      Bez Masaryka, ale s jeho programem

2)      Světelné obrazy a přednáška T.G.Masaryk

3)      Hymna. Súčastnily se všecky školní děti a mnoho občanů. Přednášel pan řídící učitel ve výslužbě R.Mužík z Třebíče.

V dětském časopise „Mladý svět“ se objevila zajímavost dat presidenta Osvoboditele. Sčítáním číslic

Rok narození

Byl presidentem let

Začátek a konec úřadu

1

1

1

8

8

9

5

 

1

0

 

8

 

 

1

 

 

9

 

 

3

 

 

5

14

9

37

vznikne datum jeho úmrtí. Písmena jeho monogramu v abecedě udávají datum narození, úmrtí a pohřbu.

a b c d e f g7 h ch i j k l m14 n o p r s t21 u v z

V neděli 6.března 1938 o 7.hodině večer zapálil Sbor dobrovolných hasičů v Kamenné vatru presidenta Osvoboditele. Žactvo zdejší školy se slavnosti súčastnilo.

Dne 6.dubna 1938 bylo opraveno uzemění hromosvodu a hromosvod přezkoušen. Práci provedl pan J.Černý z Budišova.

Dne 13.května vykonal inspekci zdejší školy pan okresní inspektor Stanislav Melichar z Třebíče.

O velikonocích byla provedena sbírka ve prospěch Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Výnos zbírky 72,60 Kč byl zaslán ústředí do Brna.

Školní rok 1937-38 byl ukončen letos dne 22.června. školní rok byl letos zkrácen o týden pro sokolské sletové slavnosti v Praze.

Koncem školního roku byly po dokončené školní docházce propuštěni 4 žáci. (1 hoch a 3 dívky)

Před ukončením školního roku byla uspořádána branná vycházka, jejímž cílem byl Pozďatín.

 

Školní rok 1938-1939

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1938 o 8.hodině. žactvo bylo rozděleno do oddělení. V 9.hodin poslouchalo slavnostní zahájení školního roku z rozhlasu a řeč pana ministra školství a národní osvěty.

Oddělení

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Chlapci

2

2

5

7

16

Dívky

4

8

1

4

17

Celkem

6

10

6

11

33

Od návštěvy zdejší školy jsou osvobozeni 3 žáci, kteří studují na gymnasiu a 4 žáci, kteří chodí do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí. Všem žákům byly půjčeny učebnice jako minulého roku za 0,50 Kč. Veškeré žactvo zdejší školy je zase pojištěno proti následkům úrazu a to na cestě do školy, ve škole i ze školy u Rolnické vzájenmé pojišťovny.

V prázdninách byl zřízen před školní budovou chodník. Pracovali zde 2 nezaměstnaní dělníci za podpory ministerstva sociální péče. Celkový náklad byl  … Kč. Z toho místní školní rada zaplatila … Kč. Kámen a písek i povozy byly zdarma.

Dne 14.dubna 1938 došlo ke stavbě kabinetu. Stavbu provedl zdejší stavitelský asistent pan Hubert Kundela. Stavba ukončena dne 31.srpna 1938 !!! Celkový náklad byl … Kč. V prázdninách byly zhotoveny v bytě správce školy nové zasklené dvéře a to z kuchyně do pokoje. Stávající dvéře plné byly dány ke kabinetu ze třídy do novostavby. Od začátku letošního roku bylo zavedeno každodenní čištění učebny. Dosud zametáno pouze dvakrát týdně. Mytí oken a podlahy zůstalo jako dosud pětkráte do roka.

Německá menšina v naší republice stále zvyšovala své požadavky až začátkem září tohoto roku propukla vzpoura některých německých občanů proti státu. Anglie poslala k nám svého pozorovatele. Dne 21.září Anglie i Francie doporučily Československu, aby německé pohraničí bylo vydáno Německu. Byli jsme opuštěni všemi. Dne 23.září o ½ 23 hodině bylo rozhlasem oznámeno, že president republiky vyhlásil všeobecnou mobilizaci od 20 do 40 let, a to na návrh Francie, která rovněž několik ročníků záložníků svolala. Dne 30.září sešli se v Mnichově zástupci Itálie, Francie, Anglie a Německa a tam bez nás jednali a nás a náš stát otrhali. Německé pohraničí dostalo Německo (a s ním 1 milion Čechů) Slezko dostali Poláci a Maďarsko část Slovenska. Pisatel tohoto nastoupil dne 24.září vojenskou službu v mobilizaci a vrátil se 12.října 1938. Po dobu jeho nepřítomnosti učil na zdejší škole Josef Špak, výpomocný učitel z Budišova.

Z pohraničí utekli mnozí občané do vnitrozemí. I ve zdejší obci byli a jejich děti chodily kratší dobu do zdejší  školy.

Národní svátek 28.říjen byl letošního roku po tak vážných událostech oslaven prací. Jen ministerský předseda generál Jan Syrový učinil v rozhlase projev k národu.

Na vánoční svátky darovala okresní péče o mládež v Třebíči jedné zdejší žákyni oděv a prádlo.

Dne 6.února bylo nařízeno zrevidovati žákovské knihovny a vyřaditi z nich všechny knihy s tendencí protináboženskou a protinárodní. Ve zdejší knihovně závadných knih nebylo.

Dne 27.března byla zastavena na školách branná výchova mládeže.

Dne 14.března slovenský sněm v Bratislavě rozhodl, že Slovensko se stává samostatným státem a úplně se od zemí českých odděluje.

Dne 15.března odejel president Dr. Emil Hácha do Berlína. V 6 hodin ráno toho dne vstoupilo německé vojsko na naše území. Dne 16.března byl v Praze na Hradě Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler. Země české byly vzaty pod ochranu říše německé. Dne 28.března nařízeno vyjmouti z rámu střední státní znak a uložiti jej do školního archivu.

O velikonocích konala se sbírka ve prospěch Národní jednoty pro jižní Moravu. Výnos sbírky 74,50 Kč zasláno svému účelu.

V dubnu a počátkem května onemocnělo téměř všechno žactvo zdejší školy osypkami. Průběh onemocnění byl mírný.

Dne 17.června rozloučil se se zdejší školou dosavadní učitel náboženství Msgre. P. Augustin Kratochvíl, ježto pro stáří déle již nemůže sem k vyučování dojížděti. Třída byla při té příležitosti pěkně vyzdobena lípovými ratolestmi. Mezi nimi umístěna podobenka pana faráře a upomínkový diplom, věnovaný obcí Kamennou. Slavnost na rozloučenou zahájil správce školy proslovem:

„Monsignore! Prozradil jste nedávno, že nehodláte déle již dojížděti do zdejší školy k vyučování náboženství. Bylo by nevděčné Vám dnes nepoděkovati za dosavadní práci. Já bych chtěl dnas zvláště vyzvednout Váš zářný příklad shody a tolerance mezi knězem a školou. V dobách politických bojů, do nichž bývala často i škola zavlečena, byl jste krásným příkladem snášenlivosti, majíc na mysli jen blaho vlasti. Přeji zdejší škole, aby i nadále takový Váš duch zde vládl ku prospěchu celé obce i českého národa. Vám pak pevného zdraví po dlouhá léta. Neloučíme se však s Vámi navždy, věříme pevně, že i nadále zůstanete zdejší škole i obci blízkým přítelem“.

Žákyně IV.oddělení Jiřina Komárková: „Veledůstojný pane! Básník Antonín Sova zpívá v jedné své básni: „Ó leťte vzpomínky, vy čaruplní ptáci, ráj celý máte na křídlech.“ A také nám celý ráj vzpomínek zbude na školu, kterou my nejstarší opouštíme; celý ráj vzpomínek zbude nám především na Vás, veledůstojný pane! Řadu let jste přicházel do zdejší školy, stovky hodin učil jste nás základní moudrosti lidské, učil jste nás lásce k Bohu i k bližnímu, úctě a vděčnosti k rodičům. Dával jste nám vzácný příklad lásky k vlasti a k rodnému jazyku. Co starostí a péče jste nám věnoval. Snad jsme nechápali všech Vašich rad a napomenutí, ale zlatá slova vaše, zasetá do našich duší jistě vzklíčí a až dospějeme, vydají bohatou úrodu občanských cností. Rozhodl jste se, že do zdejší školy již nebudete dojížděti. Již zdejší děti nebudou vyhlížeti, kdy se na silnici na Zálesí objeví známý koník. Ne vy k nám, za to my častěji za vámi chceme přicházeti, abychom při kázáních a bohoslužbách ještě hodně načerpali ze studnice Vaší moudrosti. Přejeme Vám ze srdce dlouhého zdraví a sobě přejeme, aby Vaše vzpomínka na zdejší školu a na nás byla Vám tak příjemná jako vůně těchto prostých květů.“

Žákyně Jitka Čaloudová I.oddělení: „Také my malí jdeme se s Vámi, velebný pane, rozloučiti, a chceme Vám pověděti, že Vás máme opravdu rádi. Za všecko Vám pěkně děkujeme a nikdy na Vás nezapomeneme.“

Pan starosta Miroslav Buršík pak odevzdal v upomínku na zdejší školu diplom z vděčnosti za náboženskou, mravní a národní výchovu zdejší mládeže.

Msgre. Kratochvíl pak poděkoval a zdůraznil především klid, svornost a jednotu srdcí i myslí všech dobrých Čechů. Jen tak bude zabezpečena budoucnost českého národa.

Školní rok 1938-39 byl podle výnosu ministerstva školství a národní osvěty ukončen dne 24.června 1939. ten den byly žákům vydány školní zprávy. Školní rok ukončen státní hymnou.

 

Školní rok 1939-1940

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1939 o 8.hodině ráno. Žactvo bylo rozděleno do oddělení a půjčeny učebnice.

Oddělení

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Hoši

5

3

3

9

20

Dívky

2

7

4

1

14

Celkem

7

10

7

10

34

Od návštěvy zdejší školy jsou osvobozeni dva žáci, kteří jsou na střední škole, a 4 žáci, kteří jsou na škole měšťanské.

Dne 17.září sešli se rodiče zdejších školních dětí, aby obnovili pro letošní školní rok rodičovské sdružení. Aklamací byl zvolen nový rodičovský výbor a to:

Josef Prokeš, rolník č.18, předsedou

Božena Roušová, manželka rolníka č.16, jednatelem

Alois Doležal,domkář č.34, pokladníkem

Jaroslav Dvořák, rolník č.25, člen výboru

František Votoupal, rolník č.23, člen výboru

František Procházka, domkář č.41 člen výboru

Jaroslav Čaloud, řídící učitel č.45 civilní člen výboru

Po volbě rozpředla se debata o potřebách školy. Usneseno postarati se o zakoupení šicího stroje. V září tohoto roku byly postaveny oba školní komíny od střechy vzhůru. Stavbu provedl místní podnikatel pan Hubert Kundela. Náklad na stavbu byl 773,80 Kč.

Od 3.do 10.října byly na oslavu dobytí Varšavy vztyčeny vlajka Protektorátu Čechy a Morava, a vlajka Říše.

Dne 7.listopadu provedl inspekci zdejší školy pan inspektor Pavel Šlahůnek z Třebíče. Vánoční prázdniny počaly dne 22.prosince v poledne a potrvaly do 7.ledna včetně. Pololetní prázdniny počaly dne 31.ledna a potrvaly po dvojím prodloužení do 3.března včetně. Po celou dobu prodloužení pololetních prázdnin, to je od 5.února, byly dětem ve škole dávány úlohy a to čtyřikrát týdně. Dne 15.března 1940, ve výroční den zřízení Protektorátu Čechy a Morava byl žactvu přečten projev dodaný školními úřady. Po celý den byly vyvěšeny prapory v českých i říšských barvách.

V mnohých krajích Čech a Moravy způsobily vody při jarním tání sněhu nesmírné škody. Žactvo zdejší školy a vlastního popudu sebralo mezi sebou obnos 46,30 K pro děti postižených spoluobčanů. Obnos byl zaslán Národní pomoci v Praze.

Dne 20.dubna 1940 dožil se Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler věku 51 let. Na zdejší škole (a na všech českých školách) byla tato událost oslavena dne 19.dubna v poslední dopolední vyučovací hodině projevem, jenž byl dodán školními úřady. V sobotui dne 20.dubna bylo prázdno a po celý den vlály na školní budově prapory český a říšský.

Zdejší škola dostala pro chudé a tělesně slabé žáky 1 kg rybího tuku od červeného kříže. Tuk byl žákům dáván každodenně v deset hodin dopoledne koncem dubna a začátkem měsíce května.

Dne 27.dubna prohlédl MUDr.František Míček, obvodní lékař z Budišova, školní studnu a shledal ji po stránce zdravotní bez závady.

Dne 10.května vykonal správce školy a členové místní školní rady nový slib. Forma slibu byla písemná. Text zněl: „Slib podle §2 odstavce 1 dekretu státního presidenta ze dne 8.března 1940 č.83 Sb. Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce Protektorátu Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati, a své úřední povinnosti svědomitě zastávati. Datum 10.května 1940. Podpis.

Dne 5.a 6.června konal se v Třebíči tělocvičný kurs pro učitele a cvičitele. Zdejší správce školy se též súčastnil.

Dne 10.května vzal Vůdce a říšský kancléř pod svou ochranu Belgii a Holandsko. Belgie dne 18.května kapitulovala. K uctění padlých vojínů se dne 5.6.a 7.června vyzvánělo na všech farních chrámech a to od 12.do 13.hodiny. Prapory vyvěšeny 8 dní.

Dne 17.června Francie požádala o příměří. Smlouva podepsána 24.června. Prapory vyvěšeny 10 dní, zvoní se 7 dní vždy ¼ hodiny.

Zápis žactva pro školní rok 1940-41 konal se 29.června 1940. Šestiletých dětí zapsáno 7.

Dne 4.června došel výnos ministerstva školství a národní osvěty, jenž nařizuje, aby byly zapečetěny všechny obrazy mužů, kteří pracovali na zřízení bývalé republiky, všechny obrazy bývalé republiky a také školní kronika. Je tedy tato kniha zapečetěna a zakládá se nová školní kronika.

V Kamenné dne 5.července 1940           Jaroslav Čaloud řídící učitel

 

 

Dne 9.května 1945

V ranních hodinách 9.května 1945 vítězná Rudá armáda dorazila do zdejší vesnice a s jásotem byla uvítána. Po šesti letech poroby, utrpení, strádání, strachu a hrozeb první zápis do školní kroniky, která byla po celou válku zapečetěna.

Bylo nařízeno v roce 1940 založiti novou kroniku. V tomto III.- válečném dílu kroniky školní jsou zápisy, jež byly většinou vynuceny dobou. Zápisy o slavnostech a oslavách nařizovaných okupanty nejsou pravdivé, ježto jsme nic takového nedělali, nýbrž jen zapsali, že vše bylo podle rozkazu vykonáno.

Po celou válku bylo na zdejší škole dbáno toho, aby děti se učily v duchu českém. V hodinách němčiny slýchaly děti zakázaný dějepis a dějiny naší literatury. V zeměpise se učily o rodištích velkých českých a slovenských mužů a žen. A tak v každém předmětě byly nenápadně, ale pravidelně a soustavně dodržovány zásady republikánské školy. Děti samy projevovaly nechuť a odpor k nařízením německým. Nenáviděným předmětem byl Jazyk německý, kterému se měly děti učit osm hodin týdně. Přes všechnu snahu však škola i vyučování nesmírně utrpělo. Budova školní pro nedostatek materiálu a pracovních sil nebyla opravována. K vyučování nebylo potřebného klidu, nebylo učebnic, pomůcek a papíru. Učebnice z dřívější doby byly uschovány. Knihovny byly několikrát revidovány. Závadné knihy měly býti odevzdány. Po celou dobu jich bylo mnoho uschováno.

Dětem byly ukládány jiné povinnosti. Musily sbírati starý papír, hadry, sklo, gumu, železo, léčivé byliny, musily choditi na trhání lnu, plíti plevel v obilí a podobně. Na naší škole jsme tato německá nařízení obcházeli. Pravidelně měsíčně bylo posíláno hlášení o sběru odpadových hmot a to požadované množství 2 kg na žáka měsíčně. Ve skutečnosti však bylo nasbíráno mnohem méně. Za poslední 3 roky války, nebyly odpadky odváženy a zůstaly zde. Rovněž léčivých bylin dodala zdejší škola němcům velmi malé množství. Kaštany se vůbec nesbíraly.

Správce školy byl podle zvláštního dekretu okresního úřadu v Třebíči povinen pracovati nejméně dvě hodiny denně na obecním úřadě. Byl povinně členem zemědělské komise a musil prováděti písemné práce při rozpisování dodávek obilí, dobytka, sena, slámy s bramborů. Byla tu však snaha pracovati tak, aby němci dostali co nejméně.

Správce školy musil navštěvovati různé kursy a přeškolovati se v dějepise. Kursy němčiny byly v Budišově. Jazykovou zkoušku nesložil poprvé. Za to byl potrestán zastavením postupu až do vykonání zkoušky. Po roce zkoušku z němčiny vykonal v Třebíči na okresním úřadě. Jako správce školy musil jíti do kursu protiletecké obrany do Brna na jeden týden. Ve svém jednání musil býti správce školy velmi opatrný, ježto i zde kdosi posílal udavačské a anonymní dopisy. Zvláště bylo potřeba opatrnosti, když se poslouchal zakázaný Londýn a Moskva velmi často za účasti mnohých občanů. Z těchto poslechů, z projevů pana presidenta a členů vlády z zahraničí čerpali jsme posilu a naději ve vítěztví naší věci.

V zimních prázdninách se neučilo pro nedostatek otopu v učebně. Místo úloh, které měly býti žactvu dávány, učilo se žactvo (střídavě) v kabinetě, ježto je tam místo jen pro 12 dětí, učilo se střídavě.

Dne 7.března 1945 okresní hejtman Dr. Svoboda zabral zdejší učebnu i kabinet pro německé vystěhovalce. Dne 8.března přišlo 6 žen a 25 dětí. Obecní úřad dal postaviti ve třídě sporák na vaření. Občané musili dodati postele, hrnce na vaření, necky a podobně, a hlavně všechen otop. Děti se učili ve vlhké a malé sklepní místnosti v domě č.1. Učilo se až do poloviny dubna. Pak vyučování přerušeno až do 15.května proto, že němečtí vojáci ubytovaní v sousedním Pyšele stříleli po letadlech z kulometů a střely často padaly až do zdejší vesnice. Vystěhovalci odešli 25.dubna 1945.

Dne 8.května 1945 přišli k večeru vojáci německé ustupující armády a v počtu asi 100 ubytovali se v učebně. Přišli z Tišnova. Mezi Tasovem a Kamennou zastřelili jim partyzáni dva vojáky. V časných hodinách ranních všichni rychle odešli. Po celou noc jely po silnici od Tasova k Budišovu německé tanky a obrněné vozy. Byl to kvapný ústup.

Dne 9.května ráno po osmé hodině objevily se první tanky vítězné Rudé armády. Po krátké přestřelce u č.60 zajali Rusové několik němců. Před domkem č.24 ještě několik němců se zastavilo. Jeden z nich byl zastřelen a druhý den zakopán na „Bočku“ na poli pana Nováka. Dva byli zajati, zbytek se rozprchl do lesů.

Ruská vojska tu jela celou středu 9.května, celou noc a celý den 10.května. Byla to část armády maršála Malinovského, který spěchal na pomoc bojující Praze. Jízda si zde vyměnila 18 koní a několik vozů. Domy byly ozdobeny vlajkami. Rozprchlí němci byli pochytáni a odvedení do sběrného tábora v Tasově. Kolem silnice i v polích bylo mnoho střeliva a zbraní pohozených ustupujícími německými vojáky.

Válka skončila. Školu jsme vymyli a vyčistili a dne … 1945 začalo pravidelné vyučování.

Dne … spalo ve škole několik vojáků a plukovní lékař major Dr.Duma z … v Rumunsku. Byli to příslušníci jezdeckého pluku rumunské armády, který zde ve vesnici nocoval na pochodu domů do Rumunska.

Školní rok 1944-45 byl ukončen dne … školní slavností, které se súčastnili i pozvaní rodiče školních dětí.

V prázdninách školní děti pomáhaly při žňových pracích, aby byla úroda dobře a zavčas sklízena. Rovněž správce školy pracoval 21 (pracovních) dní na poli při sklizni obilí a při mlácení.

 

 

Školní rok 1945-1946

Nový školní rok 1945-46 v osvobozené republice byl zahájen dne 2.září 1945 ve vyzdobené učebně za účasti rodičů dětí. Děti byly rozděleny podle postupných ročníků a zařazeny do oddělení.

Oddělení

1.

2.

3.

Celkem

Chlapci

0

3

2

5

Děvčata

1

7

3

11

Celkem

1

10

5

16

Do měšťanské školy v Budišově chodí ze zdejší obce 5 chlapců a 12 děvčat, celkem 17 dětí. Do reálného gymnasia ve Velkém Meziříčí chodí 2 chlapci, do odborných škol 2 dívky. Všechno žactvo zdejší školy bylo pojištěno na úraz. Dne 16.září sešli se rodiče školních dětí ve škole a založili rodičovské sdružení, jehož předsedou byl zvolen pan František Sapík, kovář v Kamenné č.22. Na schůzi prodebatovány potřeby školy. Usneseno, aby celá školní budova byla v příhodné době přestavěna tak, aby vyhovovala požadavkům moderní školy.

Dne 1.listopadu 1945 byla ustanovena učitelkou dívčích ručních prací slečna Jiřina Konečná z Velkého Meziříčí.

Pro letošní první poválečnou zimu neměla do vánoc škola dostatek otopu. Pomáhalo se tím, že si děti přinesly vždy trochu paliva sebou do školy.

Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství stanoveny na dobu od 16.prosince 1945 do 13.ledna 1946 včetně. Ježto se podařilo opatřiti 15 q uhlí, začalo vyučování na zdejší škole 7.ledna 1946.

Školní slavnost se konala dne 3.září na začátku školního roku. Dne 14.září bylo vzpomenuto výročního dne úmrtí presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Dne 7.listopadu se konala oslava Říjnové ruské revoluce. Dne 14.prosince bylo vzpomenuto narozenin generalissima J.V.Stalina. Při všech oslavách byla učebna vyzdobena vlajkami spojeneckých národů. Na školní budově byla vztýčena státní vlajka. Výročí založení Rudé armády bylo ve zdejší obci oslaveno ve škole 21.února za velké účasti občanstva a všech školních dětí. 96.výročí narozenin presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka bylo vzpomenuto při vyučování. Školní děti se súčastnily oslavy uspořádané místní osvětovou radou ve škole dne 10.března 1946.

Velikonoční prázdniny trvaly od 15.dubna do 23.dubna 1946 včetně.

Školní budova byla v dubnu tohoto roku opravena. Poškozená místa zdí byla znovu zomítána a celá budova byla pěkně olíčena. Opravu provedl zedník Jan Široký za … pracovních hodin, hodina po … Kčs, na materiál … Kčs.

Dne 1.4.1946 nastoupila školní službu zde paní Františka Müllerová, učitelka dívčích ručních prací a domácích nauk z Pyšela. Dosavadní učitelka Jiřina Konečná odešla do Rokytnice nad Rokytnou.

Dne 14.dubna 1946 byla za účasti zástupce okresního školního výboru pana J.Pejchala, řídícího učitele z Pyšela ustavena nová místní školní rada. Její členové jsou: Hort Vincenc, rolník v Kamenné č.4 předseda, Antonín Vošmera, domkář v Kamenné č.19, Jaroslav Čaloud, řídící učitel v Kamenné č.45. Náhradníci: Rouš Stanislav, rolník Kamenná č.16, Kříž Jan, obuvník Kamenná č.58, František Kundela, kamenosochař Kamenná č.50.

V sobotu dne 4.května 1946 byla uspořádána školní slavnost – oslava povstání českého lidu dne 4.května 1945. Na programu byly básně, zpěv, proslov k dětem, hymna. Po slavnosti bylo prázdno.

Dne 5.května súčastnilo se žactvo oslavy uspořádané místní osvětovou radou ve zdejší škole. Školní budova byla vyzdobena státní vlajkou od 5.do 9.května. Dne 4.května k uctění památky umučených byla školní budova vyzdobena černým praporem.

Dne 12.května oslavilo žactvo zdejší školy svátek matek školní besídkou; na programu básně, písně, tance a hymna. Besídky se súčastnilo mnoho občanů.

V polovině května onemocněli 3 žáci spálou a 1 ledvinovou chorobou. Jejich nepřítomností stouplo velmi procento zameškaných půldnů.

Dne 13.května odstěhovaly se se svými rodiči tři děti: Marie, Věra a Milada Šulerovy do Vendolí. Jejich odchodem klesl počet žactva na zdejší škole na 13 dětí (5 hochů a 8 dívek).

Učitelka dívčích ručních prací dne 6.května onemocněla a nedocházela do školy až do 28.května 1946.

Dne 26.května byly ve zdejší učebně volby do „ústavodárného národního shromáždění“. Ze 162 platných hlasů dostali komunisté 61 hlas, lidová strana 63 hlasů, sociální demokraté 4 hlasy, národní socialisté 33 hlasy.

Dne 28.května školní slavností ve vyzdobené učebně bylo oslaveno 62. výročí narozenin pana presidenta Budovatele Dr.Edvarda Beneše. Pro občanstvo uspořádána oslava dne 27.května večer v 9 hodin ve škole.

Školní rok 1945-46 byl ukončen dne 22.června 1946.

Pro nízký počet žáků rozhodla se místní školní rada část učebny odděliti, aby místnost byla teplejší. Stavba provedena o prázdninách 1946. současně byla položena nová podlaha v učebně.

Dosavadní řídící učitel Jaroslav Čaloud byl na vlastní žádost přeložen na měšťanskou školu do Budišova dnem 1.září 1946.

Dne 2.září nastoupila zde Marie Lysáková, výpomocná učitelka pověřená správou školy. Přišla z Budišova, kde vyučovala na měšťanské škole.

 

 

 

 

Školní rok 1946-1947

Nový školní rok 1946-47 byl zahájen dne 2.září 1946 v opravené a vyzdobené učebně za účasti všeho žactva. Žactvo bylo rozděleno podle ročníků do oddělení.

Oddělení

1.

2.

3.

Chlapci

1

1

5

Děvčata

1

3

5

Celkem

2

4

10

Do měšťanské školy v Budišově chodí ze zdejší obce 12 žáků, z toho 8 děvčat a 4 chlapci. Do reálného gymnasia ve Velkém Meziříčí chodí 1 chlapec. Žactvo zdejší školy je pojištěno na úraz.

Dne 14.září bylo vzpomenuto v první hodině vyučovací výročního dne úmrtí presidenta Osvoboditele T.G.Masaryka. Dne 28.října bylo oslaveno výročí naší samostatnosti malou vzpomínkovou slavností ve třídě. Na školní budově byla vztyčena státní vlajka. Dne 7.listopadu bylo připomenuto žákům v politické výchově výročí Řijnové ruské revoluce. 16.listopadu vzpomenuto v první hodině listopadových bouří studentských. Dne 23.listopadu se dožívá předseda československé vlády Klement Gottwald 50 let. Žactvu ve škole byla připomenuta jeho záslužná životní práce.

Dne 6.prosince uspořádalo žactvo obecné školy s některými žákyněmi z měšťanské školy v Budišově mikulášskou besídku v hostinci u pana Adama. Na pořadu byly básně a zábavné výstupky dětí. Ke konci byla uspořádána mikulášská nadílka. Dárků se sešlo mnoho, vybralo se však za ně pouze 126,- Kčs. Vstupné bylo dobrovolné, vybralo se 604,- Kčs. Celkem tedy 730,- Kčs. Vydání nebylo celkem žádné. Pan Jaroslav Kundela z Kamenné č. … maskoval žáky a pomáhal kde bylo třeba, zřekl se odměny ve prospěch školy. Též pan Adam – hostinský se zřekl obvyklého poplatku za sál a světlo ve prospěch školy. I pan Vošmera z č.19 se syny pana Adama byli ochotni pomoci. Při tanečkách doprovázel žákyně na harmoniku čtrnáctiletý Miroslav Prokeš z č.18. Správa obecní školy jim vzdává tímto srdečný dík. Platilo se pouze od půjčení kroje pro Kašpárka 20,- Kčs, čímž zbylo ve prospěch školy 710,- Kčs. Besídka se všem velice líbila i žáci byli spokojeni se svými úlohami a zhostili se jich velice dobře.

Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství a osvěty ustanoveny na dobu od 23.prosince do úterý 31.prosince. Vyučovati se začalo dne 3.ledna 1947.

Dne 2.ledna bylo zakoupeno z výtěžku mikulášské akademie loutkové divadlo pro školu. Loutková představení se zatím nepořádají pro nedostatek loutek.

Dne 31.ledna 1947 odhlásila se ze zdejší školy žákyně Františka Pavlátová, která se odstěhovala se svými rodiči do Dolních Hinčan. Tím poklesl stav žactva na 15 dětí – 8 děvčat a 7 chlapců.

Pololetní prázdniny trvaly od soboty 1.února do úterý 4.února. Vyučování začalo ve středu 5.února.

V prvním pololetí navštívilo žactvo obecné školy celkem 2 filmová představení a 1 dětské divadlo „Lucerna“ v Budišově. Výročí založení Rudé armády bylo připomenuto žákům v první vyučovací hodině dne 21.února.

97. výročí narozenin presidenta Osvoboditele bylo oslaveno dne 7.března dětskou akademií v hostinci u pana Adama. Vstupné bylo dobrovolné. Vybralo se celkem 820,- Kčs. Hostinskému bylo vyplaceno 50,- Kčs za světlo a zbytek 770,- Kčs bude použit k zakoupení školního radia.

Dne 28.března bylo připomenuto žákům výročí narozenin Jana Amose Komenského v první vyučovací hodině.

Dosavadní učitelka Marie Lysáková byla dnem 1.dubna přeložena na obecnou školu v Chlumu a nastoupí zde definitivní učitel Čeněk Čermák z Rokytnice.

Dne 1.dubna 1947 nastoupil službu na zdejší škole Čeněk Čermák, definitivní učitel pověřený správou školy. Přišel z Rokytnice nad Rokytnou, kde vyučoval na obecné škole.

Velikonoční prázdniny trvaly od 1.dubna /12hodin/ do 8.dubna 1947 včetně.

Dne 11.května ve vyzdobené učebně bylo oslaveno 2.výročí osvobození naší republiky z německého jha a zároveň provedena oslava svátku matek  školní besídkou; na programu básně, písně a hymna. Besídky se súčastnilo mnoho občanů. Žáci provedli dobrovolnou sbírku mezi přítomnými a vybrali 556,- Kčs. Za tento obnos bude opravena vazba poškozených knih v obecní knihovně.

Dne 28.května školní slavností ve vyzdobené učebně bylo oslaveno 63.výročí narozenin pana presidenta Budovatele Dr. Edvarda Beneše. Pro občanstvo uspořádána oslava dne 27.května večer.

Dne 10.června provedl pan inspektor Koloc inspekci zdejší školy.

Školní rok 1947/48 byl ukončen dne 28.června 1947.

 

 

Školní rok 1947-1948

Školní rok 1947-48 byl zahájen dne 1.září 1947 za účasti všeho žactva. Žactvo bylo rozděleno podle ročníků do oddělení.

Oddělení

1.

2.

3.

Celkem

Chlapci

2

0

5

7

Děvčata

1

1

6

8

Celkem

3

1

11

15

Do měšťanské školy v Budišově odešli 3 žáci, z toho 1 dívka a 2 chlapci.

Dosavadní učitel náboženství pan kaplan J.Handlíř byl přeložen do Strážku. Na jeho místo nastoupil pan farář Stanislav Kovařík.

Industriální učitelce paní Františce Müllerové bylo přiděleno 6 hodin vyučovací povinnosti (v roce 1947  1946-47 měla úvazek 5 hodin), z toho 3 hodiny dívčích ručních prací, 1 hodina chlapeckých ručních prací, 1 hodina občanské výchovy a 1 hodina psaní.

Dne 13.září 1947 bylo vzpomenuto 10.výročí dne úmrtí presidenta T.G.Masaryka. přečteny úryvky z jeho života a vyslechnuta vzpomínka ministra Jana Masaryka na TGM v rozhlasu.

Dne 27.října 1947 školní oslava státního svátku 28.října. Vyslechnut projev pana presidenta Dr. Edvarda Beneše k mládeži. Proslov učitele k žactvu o významu 28.října. Recitace básní. Slavnost zakončena státní hymnou. Večer dne 27.října 1947 byla uspořádána oslava pro dospělé. K občanstvu promluvil řídící učitel Čeněk Čermák. Ostatní program vyplnilo žactvo recitacemi básní.

Od 20.října navštěvují školu žákyně Milada Šulerová (I.oddělení, 1.postupový ročník, 3.rok školní docházky), Věra Šulerová (III.oddělení, 5.postupový ročník, 7.rok školní docházky). Dne 1.listopadu přišla Milada Šulerová (I.oddělení, 1.postupový ročník, 1.rok školní docházky), téhož dne z naší školy odešel žák Stanislav Chalupa.

 

Stav žactva podle oddělení k 1.listopadu 1947

Oddělení

1.

2.

3.

Celkem

Chlapci

2

0

4

6

Děvčata

3

1

7

11

Celkem

5

1

11

17

Ruská revoluce. Dne 7.listopadu 1947 bylo v hodině občanské výchovy vzpomenuto 30.výročí této významné události paní učitelkou Františkou Müllerovou.

Dne 17.listopadu 1947 uspořádán pro žactvo autobusový zájezd na loutkové divadlo Kopeckých do Třebíče. Byla hrána „Pohádka o perníkové chaloupce“. Mistrné ovládání loutek a bezvadný hlasový doprovod členů souboru Kopeckého divadla přijalo žactvo s velkým nadšením. Cena zájezdu na jednoho žáka činila 40,- Kčs. Dík velkému pochopení rodičů mohl být tento zájezd uskutečněn a tím dána venkovskému žactvu možnost shlédnouti skutečně hodnotné představení.

Na návrh řídícího učitele Čeňka Čermáka pořídilo si žactvo z výtěžku školního divadla a pokut radiový tlampač. Tlampač byl zakoupen dne 6.prosince 1947 u fy Pelikán v Třebíči.

12.listopadu 1947 vykonal pan MUDr.Míček z Budišova prohlídku všeho žactva zdejší školy. Při prohlídce bylo zjištěno, že většina žactva trpí zvětšením štítné žlázy I.stupně. MUDr.Míček předepsal postiženým žákům patřičné léky a zařídil léčení.

Na návrh pana inspektora tělovýchovy Kratochvíla, usnesla se Místní školní rada v Kamenné ve schůzi konané dne 8.prosince 1947, zříditi školní hřiště na zahradě správce školy. Správce školy souhlasil, aby polovina jeho zahrady byla přeměněna na školní hřiště. Místní školní rada přiřkla správci školy za odstoupený kus zahrady 20 arů pole z 80 arů, které místní školní rada vlastní a pronajímá místním uchazečům. Školní pole byla dosud pronajata:

20 arů panu G.Šoukalovi

20 arů panu St.Kundelovi

40 arů panu M.Valáškovi

20 arů bylo odňato panu Valáškovi jako náhrada správci školy za zahradu.

Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství a osvěty stanoveny na dobu od 20.prosince 1947 do 4.ledna 1948. Vyučovati se začalo v pondělí dne 5.ledna 1948.

Na pozvání Místní osvětové rady a školy přijel pan okresní osvětový inspektor Kundera do zdejší obce a promítal v hostinci pana Adama americký zvukový film „Útok“. Film se občanstvu velmi líbil. Čistý výtěžek bude použit na zakoupení vlastního projektoru na úzký film pro obecnou školu.

Pololetní prázdniny trvaly od soboty 31.ledna 1948 do neděle 8.února 1948. vyučování počalo dne 9.února 1948.

6.března 1948 bylo vzpomenuto školní besídkou 98.výročí narozenin našeho prvního presidenta T.G.Masaryka. Pořad:

1. Píseň „Teče voda teče“

2. Recitace žáků

3. Řeč učitele

4. Státní hymna

Večer byla pálena vatra. Proslov řídícího učitele Čeňka Čermáka o významu osobnosti T.G.Masaryka.

Dne 10.března 1948 odebral se na věčnost člověk celým národem milovaný a celému národu drahý ministr zahraničí Dr hc.Jan Masaryk. Jeho význam pro národ osvětlila žákům v občanské výchově paní učitelka Františka Müllerová. Dne 13.března 1948 bylo žáky posloucháno rozhlasové pásmo o Janu Masarykovi.

Velikonoční prázdniny ve školním roce 1947-48 začaly dne 25.března a skončily dne 30.března 1948.

Dne 9.května ve 3 hodiny odpoledne byla v hostinci pana Adama provedena oslava květnové revoluce. Úvodem promluvil řídící učitel Čeněk Čermák. Žákyně měšťanské školy sehrály scénku z doby okupace. Následovalo recitační pásmo Šla smrt nad Čechami a za ní nový den. Účinkovalo žactvo obecné a měšťanské školy. Slavnost byla hojně navštívena místními občany. Oslava byla zakončena státní hymnou.

Dne 29.května 1948 provedena panem inspektorem Františkem Veiglerem inspekce školy. Doporučeno vymalování třídy, doplnění školních pomůcek a vybavení třídy novým nábytkem.

Žactvo obecné školy nasbíralo v době od 3.do 15.května 1948 82 litrů chroustů.

Dne 11.května byla provedena u pana Dr.Míčka v Budišově roentgenologická prohlídka žactva. Zdravotní stav žactva shledán dobrým.

Řídící učitel Čeněk Čermák nacvičil se žáky obecné a měšťanské školy dětské divadlo se spěvy „Osada skřivánků“ divadlo bylo provedeno zároveň s oslavou svátku matek to je dne 15.května v hostinci pana Adama, který zapůjčil k tomu účelu zadarmo sál. Průběh oslavy a divadelního představení byl velmi zdařilý, což dávalo obecenstvo najevo častým potleskem. Čistého výtěžku bude použito na zakoupení filmového projekčního přístroje.

Ve středu dne 19.května 1948 uspořádala obecná škola v Kamenné společně s obecnou školou v Pyšele autobusový výlet do Moravského krasu. Žactvo si prohlédlo všechny jeskyně a propast Macochu. Výlet byl absolvován bez jediné nehody.

21.května 1948 provedena akce „Vlastenecká obec“ a přijat nadplán.

V pondělí dne 24.května navštívilo naši obec putovní kino ministerstva zemědělství. V 16hodin odpoledne byly promítány grotesky pro mládež. Večer byly promítány filmy zemědělské a film z doby okupace „V horách duní“.

28.května ve 20 hodin byla ve škole uspořádána oslava 64.narozenin pana presidenta Dr.Edvarda Beneše. Na programu:

1.      Recitace žactva

2.      Přednáška správce školy

3.      Zakončení státní hymnou

Oslava byla početně navštívena.

7.června 1948 podal pan president republiky Dr.Edvard Beneš pro svůj zhoršující se tělesný stav demisi. Žactvu byl ve škole náležitě objasněn význam této události a při této příležitosti pohovořeno o velké osobnosti pana presidenta.

Dne 14.června byla provedena ve vladislavském sále volba nového presidenta. Navrhnutý předseda vlády Klement Gottvwald akčním výborem Národní fronty byl ÚNS zvolen jednomyslně třetím presidentem republiky. Žactvo vyslechlo celý průběh voleb z rozhlasu. V hodině občanské výchovy byla žactvu přístupnou formou osvětlena osobnost nově zvoleného presidenta.

Školní rok byl ukončen rozdáním vysvědčení dne 28.června.

V prázdninách byla ukončena oprava školy, na kterou přispěla obec mimořádným příspěvkem 20000,- Kčs, místní organisace Komunistické strany československa pracovními brigádami, rolníci stavebním dřívím. Celá škola byla opatřena novými okny. V bytě správce školy byly zazděny jedny dvéře, v kuchyni snížen strop, vybourán široký komín s pekárnou a postavena nová kuchyňská kamna. Celý byt pak vymalován. V síni byla vytrhána cihlová podlaha a nahrazena cementovými dlaždicemi. Síně nově vymalovány. Také třída byla vymalována, tabule věšáky a umyvadla nově natřeny. Také vnějšek školy byl opatřen novou fasádou. Hlavní vchod do školy byl opatřen novými dveřmi. Všechny ploty řádně opraveny. Zahrádka před okny školní budovy pak byla opatřena novým plotem. Také vjezd do dvora byl opatřen novými vraty.

 

 

Školní rok 1948-1949

školní rok 1948-1949 byl zahájen dne 1.září 1948 slavností za přítomnosti rodičů, na které vysvětlil řídící učitel Čermák přítomným principy nové československé školy.

Žactvo bylo podle ročníků rozděleno do oddělení:

Oddělení

I.

II.

III.

Celkem

Chlapci

2

2

2

6

Děvčata

5

2

4

11

Celkem

7

4

6

17

Do střední školy odešlo 5 žáků, z toho 3.dívky a 2.chlapci. počátkem školního roku byla přeložena industriální učitelka Františka Müllerová do Studence a na její místo nastoupila učitelka Jar. Melicharová.

Dne 3.září 1948 v 18 hodin 10 minut zemřel ve své vile v Sezimově ústí celému národu drahý a nezapomenutelný president Dr.Edvard Beneš. Ve středu dne 8.září 1948 byla ve zdejší škole na počest pana presidenta Dr.Edvarda Beneše uspořádána za hojné účasti obecenstva vzpomínková slavnost, na které promluvil o významu zesnulého řídící učitel Čeněk Čermák a básně recitovalo žactvo obecné školy.

Dne 14.září 1948 bylo vzpomenuto školní oslavou a poslechem rozhlasu prvního presidenta republiky T.G.Masaryka.

Dne 29.září 1948 vzpomenuto ve škole 10.výročí Mnichova. Učitel vyložil žactvu přístupnou formou, co pro náš národ znamená.

Dne 23.října 1948 byl zakoupen pro školu filmový projektor/ němý/ značky „Jubilar“ od fy Matuška v Třebíči. Byla tak získána cenná vyučovací pomůcka a zároveň prostředek k zintensivnění osvětové činnosti v obci. Při této příležitosti jest zvláště nutno se zmíniti, jakým způsobem byla získána finanční úhrada. Dobrovolná sbírka v obci vynesla obnos 7340,- Kčs. Cena zmíněného přístroje obnášela 10891,50 Kčs. Štědrostí občanů a vzácným pochopením byla získána podstatná část celkového obnosu. Částkou 270,- Kčs přispěla Místní osvětová rada a částkou 1000,- Kčs Místní školní rada. Zbytek byl doplněn výpůjčkou a tato pak uhrazena výtěžkem dobrovolného vstupného z promítání filmů pro občany.

Dne 27.října 1948 školní oslava 30.výročí vzniku ČSR. Ředitel školy osvětlil dějinné souvislosti, které vedly k rozbití habsburského císařství a tím ke vzniku naší republiky. Bylo také vyslechnuto rozhlasové pásmo.

Dne 4.listopadu 1948 bylo prvé promítání úzkých poučných a zábavných filmů vlastním projektorem. Promítání bylo zahájeno filmem „Pražské povstání“ za napjaté pozornosti dětí.

Týden od 15.listopadu do 20.listopadu 1948 byl věnován akci „Týden dobré a poctivé práce“ jako dar presidentu Klementu Gottwaldovi k jeho narozeninám. Akce se plně osvědčila.

Dne 23.listopadu 1948 uspořádalo žactvo za vedení žákovské samosprávy a ředitele oslavu narozenin pana presidenta Klementa Gottwalda. Přednáška ředitele „První dělník republiky“.

Dne 6.listopadu 1948 oslava říjnové revoluce pod heslem „Bez říjnové revoluce by nebylo ani naší samostatnosti. Recitace žactva – hymny.

Dne 5.listopadu 1948 bylo vzpomenuto 5.výročí bitvy o Kijev.

Vánoční prázdniny byly ministerstvem školství a umění stanoveny na dobu 22.prosince – 2.ledna 1949 včetně.

Dne 21.ledna 1949 byla provedena školní oslava narozenin Vladimíra Iljiče Lenina.

Pololetní prázdniny trvaly od pondělí 12 hodin dne 31.ledna do 3.února 1949. Vyučování počalo dne 4.února 1949. bylo vzpomenuto 71.narozenin ministra školství Dr.Zdeňka Nejedlého. /Zásluhy o naše školství – jednotná škola/.

Dne 25.února oslava 1.výročí únorového vítěztví pracujícího lidu.

V týdnu od 7.-12.března 1949 akce „Českopolské přátelství“ zdůrazněn význam vzájemného přátelství mezi oběma státy. Čteny články ze školních časopisů o výstavbě nového lidově demokratického Polska.

Velikonoční prázdniny počaly dnem 13.dubna a skončily dne 19.dubna 1949.

7.května 1949 zavítalo do naší obce putovní zvukové kino ministerstva zemědělství a uspořádalo odpolední představení pro mládež. Byly promítány filmy poučné a výchovné. Program pak byl zakončen několika barevnými groteskami.

 9.května 1949 uspořádalo žactvo národní školy za spoluúčasti žáků střední školy oslavu květnové revoluce. Oslava se konala v sále hostince pana Adama, kde bylo na jevišti provedeno pásmo „Po černé noci opět bílý den“. Pásmo bylo doplněno recitacemi jednotlivců a přednáškou ředitele národní školy. Oslava zakončena hymnou.

Dne 15.května 1949 oslavilo žactvo národní školy svátek matek školní besídkou; na programu básně, písně a aktovky. Besídka byla hojně navštívena občanstvem a velmi se líbila.

Ve dnech 25.května – 29.května 1949 konal se v Praze IX.sjezd KSČ. V těchto dnech bylo žactvo přístupnou formou seznamováno s průběhem sjezdu a jeho významem pro republiku. Výzdoba školy byla v uvedeném čase zaměřena stejným cílem.

Dne 15.června 1949 bylo vzpomenuto 1.výročí zvolení Klementa Gottwalda presidentem republiky. Zároveň vzpomenuto, za jakých okolností k volbě došlo.

V týdnu od 13.června – 18.června 1949 probíhal týden Československo – rumunského přátelství. /Viz „Týden Československo – polského přátelství/.

Ve středu dne 22.června 1949 byl uskutečněn autobusový zájezd žactva do cirku Kludský v Třebíči. Zájezd se po všech stránkách vydařil.

Dne 25.června proveden zápis žactva na školní rok 1949-50.

Školní rok byl ukončen předčasně dne 27.června 1949 se 17.žáky,protože ředitel byl povolán k vojenskému cvičení.

 

 

Školní rok 1949–1950

Nový školní rok 1949/50 byl zahájen dne 1.září 1949 ve vyzdobené učebně za přítomnosti všeho žactva. Stav žactva podle postupných ročníků byl:

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

4

2

2

0

0

8

Děvčata

1

5

1

1

0

8

Celkem

5

7

3

1

0

16

Do střední školy odešlo celkem 6 žáků, z toho 2 chlapci a 4 děvčata.

Dne 2.září 1949 bylo vzpomenuto 5.výročí slovenského národního povstání. Recitace žactva, přednáška třídního učitele, čtení článků ze školního časopisu, hymna. /Rozhlas/.

Dne 9.září 1949 bylo vzpomenuto 5.výročí osvobození Bulharska. Při této příležitosti seznámil učitel žactvo se životním dílem Jiřího Dimitrova.

Žactvo národní školy v Kamenné nasbíralo celkem 60 kg šípků. Průměr na jednoho žáka činil 4 kg šípků. To znamená, že překročilo stanovenou normu o 100%. Peníze získané prodejem uvedeného množství šípků byly rozděleny jednotlivcům podle docílené ceny 5,50 Kčs á kg. Žactvo si pak z takto vydělaných peněz uhradilo větší část položky za nové učebnice.

Ve dnech od 26.září 1949 do 1.října 1949 probíhal na naší škole „Týden dopravní bezpečnosti“. Poučení žactva.

V týdnu od 26.září do 1.října byly v hodinách vlastivědy osvětleny příčiny, které vedly k Mnichovu. V sobotu dne 1.října bylo žactvo upozorněno, že v neděli dne 2.října bude se v Paříži konati „Mezinárodní den boje za mír“. Zároven byl osvětlen žactvu význam toho dne a vedoucí úloha SSSR v boji za mír.

Před 5.roky dne 6.října 1944 překročila sovětská a československá vojska hranice naší republiky u Dukly. Tím skončila dlouhotrvající bitva o dukelský průsmyk. Dne 5.října1949 u příležitosti 5.výročí onoho památného dne uspořádalo žactvo vzpomínkovou slavnost.

Dne 2.listopadu byly na naší škole slavnostně zahájeny dny československo – sovětského přátelství.

Dne 28.října 1949 – školní oslava 31.výročí vzniku naší republiky.

Dne 7.listopadu 1949 – školní oslava velké říjnové revoluce. Recitace, přednáška, četba – hymny. Večer byl program oslavy vysílán místním rozhlasem.

Dne 23.listopadu oslava školní i veřejná k narozeninám pana presidenta Klementa Gottwalda. Poslech školského rozhlasu.

Dne 27.listopadu účinkovalo žactvo vlastním programem na besedě o Stalinovi, pořádané radou žen.

Oslava říjnové revoluce byla konána.

Vánoční prázdniny byly stanoveny ministerstvem školství (stanoveny) na dobu od 23.prosince do 2.ledna včetně.

Dne 24.ledna bylo ve vyučování vzpomenuto 26.výročí úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina. Žákům zdůrazněn význam jeho osobnosti pro všechno lidstvo.

Dne 23.ledna 1950 zemřel předseda rady ministrů lidové republiky Bulharska Vasil Kolarov. Jeho památka byla uctěna povstáním žactva a minutou ticha.

Pololetní prázdniny začaly dne 1.února a skončily dne 4.února.

Dne 8.února bylo vzpomenuto 7.výročí porážky Němců u Stalingradu.

Dne 25.února bylo vzpomenuto únorových událostí roku 1948 a jejich velkého významu pro všechen pracující lid naší republiky.

Dne 25.února byla odeslána národnímu shromáždění mírová resoluce.

Dne 27.února 1950 byly odeslány závazky dětí a učitele na počest únorového vítěztví pracujícího lidu:

1.      Zlepšení školního prospěchu.

2.      10 hodin brigády pro veřejné účely.

3.      Zvýšení sběru papíru.

Dne 28.února – upozornění žactva na nutnost zvýšení opatrnosti v dopravě.

Dne 7.března 1950 vyslechnut žactvem ve třídě rozhlasový projev ministra školství o významu T.G.Masaryka pro náš národ.

Dne 28.března 1950 vzpomenuto 50.výročí narození Jiřího Wolkra. Žactvu byly přečteny ukázky básnického díla Jiřího Wolkra.

Čeněk Čermák, ředitel národní školy v Kamenné byl povolán Krajským národním výborem v Jihlavě v době od 20.března do 1.dubna 1950 povolán do kursu státně – politického školení v Telči. Po tuto dobu nebylo na zdejší škole vyučováno.

Dne 2.dubna 1950 byla ve 3 hodiny odpoledne uspořádána – Velikonoční mírová akce za hojné účasti občanstva. Přednášku k mládeži proslovil ředitel Čermák, k dospělým učitelka Beránková z Budišova. Ostatní program vyplnily zpěvy a recitace žactva národní školy.

Dne 14.dubna vzpomenuto 20.výročí smrti velkého básníka Velké říjnové revoluce Vladimíra Majakovského. Žactvu byl osvětlen význam jeho osobnosti a předneseny ukázky z jeho díla.

Svátek matek byl oslaven dne 14.května. na slavnosti promluvil ředitel školy, žactvo vyplnilo program básněmi a písněmi.

Dne 22.dubna 1950 poslech rozhlasové relace veškole žactvem.

Dne 29.dubna 1950 vysvětlen žactvu význam 1.máje.

V době od 8.května – 20.května nebylo na zdejší škole vyučováno pro onemocnění učitele.

Dne 26.května 1950 navštívil naši školu okresní školní inspektor František Vaigner.

Svatodušní prázdniny trvaly od 28.května do 29.května včetně.

Družba škol Kamenná – Budišov byla provedena dne 14.června 1950 v národní škole v Budišově. Žactvo obou si navzájem předvedlo ukázky recitací /jednotlivců i sborů/ a budovatelských písní.

Dne 19.června 1950 byla provedena družba škol Kamenná – Budišov – Nárameč v Kamenné u řeky Oslavy. Na programu: koupání a hry.

Zápis žactva na školní rok 1950 – 1951 byl proveden dne 28.června.

Školní rok 1949 – 1950 byl ukončen dne 30.června 1950 s 15.žáky.

 

 

Školní rok 1950–1951

Školní rok 1950/51 byl slavnostně zahájen dne 1.září 1950 za přítomnosti všech žáků a předsedy Místního národního výboru. Po zahájení nového školního roku ředitelem školy ujal se slova předseda MNV Richard Mrňa. Ve svém proslovu nabádal žactvo, aby svojí dobrou prací ve škole se postavilo po bok našim úderníkům a pomohlo tak budovat republiku a hájit světový mír.

Stav žactva podle postupných ročníků:

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlaci

5

3

2

2

0

12

Děvčata

1

1

4

1

1

8

Celkem

6

4

6

3

1

20

Do střední školy neodešel žádný žák. v uplynulém školním roce nebylo v 5.postupném žádných žáků.

Dne 2.září 1950 bylo vzpomenuto 6.výročí slovenského národního povstání. Vyslechnuto rozhlasové pásmo o slovenském národním povstání. Po vyslechnutí rozhlasového pásma zavedena rozprava a vysvětleny některé podrobnosti.

Dne 9.září vzpomenuto 6.výročí osvobození Bulharska sovětskou armádou.

Dne 9.září vyslechnuto rozhlasové pásmo ku dni horníků.

Dne 30.září v rámci akce hovory s občany byla vysílána v místním rozhlase přednáška ředitele Čeňka Čermáka o jednotné škole.

Žactvo národní školy nasbíralo 220 kg šípků. Na jednoho žáka průměrně 11 kg.

Dne 6.října školní oslava dne československé armády. Učitel žactvu při výkladu objasnil, že naše armáda je lidová a je budována na zkušenostech hrdinné armády sovětské a naší jednotky, která bojovala po jejím boku za poslední války.

Při příležitosti oslavy dne československé armády žákovská organisace se na své schůzi usnesla požádat závod ZON v Třebíči, aby převzal patronát nad naší školou. Žádost byla odeslána příštího dne.

V týdnu od 23.do 28.října vyhlášen týden spořivosti. Učitel znovu objasnil žactvu význam spořivosti pro jednotlivce a pro republiku a její budování. V tomto týdnu uspořilo 20 žáků 4300,- Kčs.

27.října vzpomenuto vzniku první republiky. Vyzvednuty zásluhy sovětského lidu a generalisima Stalina.

Dne 5.listopadu uspořádalo žactvo národní školy spolu s učitelem veřejnou oslavu Velké říjnové revoluce v místnostech místního národního výboru. Přednáška učitele, zpěvy a recitace žactva. Oslava byla hojně navštívena občanstvem. Touto oslavou byl zahájen měsíc československo – sovětského přátelství.

Dne 17.listopadu 1950 navštívilo naši obec putovní kino ministerstva zemědělství. Byl promítán sovětský film „Život v květech“. Film pojednává o životě a díle Mičurinově. Žactvu byl promítán tento film odpoledne spolu s několika groteskami.

Dne 22.listopadu provedena oslava narozenin Klementa Gottwalda. (školní). Večer provedeno žactvem pásmo v místním rozhlase o životě a díle presidenta Klementa Gottwalda.

Dne 9.prosince provedlo žactvo spolu s učitelem získávání zemědělců pro nadkontingentní dodávku mléka. Při této akci bylo získáno závazně od zemědělců 150 litrů pro volný trh navíc.

Ředitel národní školy byl povolán ve dnech 19. a 20.prosince na dvoudenní školení o promítání úzkého filmu do zámečku Zátiší u Svatoslavi. Toto školení bylo opravdu hodnotné.

Dne 21.prosince 1950 rozhlasové pásmo k poctě narozenin generalisima J.V.Stalina.

Vánoční prázdniny byly stanoveny ministerstvem (zemědělství) školství na dobu od 23.prosince do 2.ledna.

Zavedení školského a zkušebního řádu (nového) bylo žactvu řádně osvětleno. Zhodnocen jeho význam pro žactvo.

V týdnu od 8.ledna do 13.ledna 1951 systematicky (na vhodných příkladech) objasňována žactvu nutnost šetření chlebem a ostatními potravinami. Ředitel školy přednesl v tom samém smyslu 2 přednášky do rozhlasu k občanstvu.

Dne 20.ledna 1951 vysvětlen žactvu význam I.sjezdu československých obránců míru. Vyzvednuta okolnost, že jako delegáti na tento sjezd byli vysláni nejlepší úderníci. Žactvo a učitel vyhlásili na počest tohoto sjezdu závazky ku zlepšení práce ve škole. Celá budova byla v době trvání sjezdu slavnostně vyzdobena.

Dne 21.ledna vzpomenuto 27.výročí úmrtí V.I.Lenina zakladatele SSSR.

V týdnu od 22.do 27.ledna 1951 akce „Týden péče o zdraví“. Žactvu přečtena zdravotnická pětiminutovka.

Dne 11.února 1951 ve 14 hodin odpoledne v sále místního hostince (slavnostně vyzdobeném) za přítomnosti 110 účastníků byly provedeny hovory s občany na téma „Nová škola vesnici, vesnice škole“. Průběh byl následující:

1)      Československá státní hymna.

2)      Zahájení předsedou MNV Richardem Mrňou.

3)      Přivítání přítomných předsedkyní ZO a její zpráva o činnosti žactva: a) do měsíce 16 pravidel nového školního řádu zpaměti, b) šetření potravinami, c) sbírka na školní radio.

4)      Kulturní vložka žáků národní školy.

5)      Referát ředitele národní školy. (Školství v zemi tábora míru a v zemích ovládaných imperialisty. Cesta našeho školství od počátku trvání první republiky přes dobu okupace. Nový školský a zkušební řád. Žákovské knížky. Úkoly učitelů a školy při přerodu vesnice. Slib, že škola je připravena dané úkoly plnit.

6)      Kulturní vložka ČSM v Kamenné.

7)      Referát předsedy MNV. Péče dnešního zřízení našemu školství. Větší počet dělnických kádrů ve školách. Stravování žactva, útulky, internány, prohlubování zdravotní péče o žactvo. Rekreace mládeže, školy pro mládež vyžadující zvláštní péče. Ocenění učitelovy práce. Nový poměr učitele k žákům, výchova nové socialistické generace.

8)      Referát ředitele Čermáka jako kulturního referenta MNV i učitele školy. Potřeby školy: nové záchody, nové tabule, školní nábytek, přidělení pozemku na hřiště. Co škola získala: trojdílnou skříň, psací stůl, gramoradio. Přispěl patronátní závod ZON v Třebíči, ČSM a občané. Závazky k dnešnímu dni: SRPŠ sbírka na přijímač 1040,- Kčs, MNV dar 1000,- Kčs, SDH 500,- Kčs, MO KSČ 100 hodin na úpravu hřiště. Závazek učitele: Sebekritika učitele. Vyhlášení akce: „Týden otevřených dveří“.

9)      Závěr zpěv ČSM

10)  Živá diskuse o socialistické vesnici, které se zúčastnil s občany předseda ONV, předseda MNV, instruktor soudruh Špak a ředitel školy Čermák.

V týdnu od 12.února 1951 proběhly dny bezpečnosti. Ve středu dne 14.února promluvil k žactvu člen SNB ze Vladislavě.

23.února 1951 vyslechnuto krátké rozhlasové pásmo o únorových událostech. Přednášku učitele k občanstvu.

Dne 4.března 1951 provedlo žactvo kulturní vložku při MDŽ (mezinárodní den žen), který se konal v místnostech místního národního výboru.

10.března vzpomenuto čtvrtého výročí československo – polské spojenecké smlouvy.

Dne 8.dubna 1951 byl proveden v naší obci „Pochod míru“. Program:

1.      Proslov ředitele školy před budovou MNV.

2.      Recitace žactva. Pochod – Kamenná, Klementice, Oslava, Kamenná. 60 účastníků.

Dne 6.května provedena v místnosti MNV oslava květnové revoluce (recitace, referát ředitele, čtení článku spisovatele Jana Drdy „v hodině dvanácté“).

18.května 1950 vzpomenuto 30.výročí založení KSČ. Poslech školského rozhlasu.

Dne 27.května 1952 uspořádán „Sokolský den“. Koncertovala zdarma hudba pana Bednáře z Klementic. Sokolský den slavnostně zahájil ředitel školy. Projev skončil připomínkou o lidovém hlasování proti remilitarisaci západního německa. Na pořadu byla prostná a hry žactva, dále turnaj v kopané.

1.června 1951 – Mezinárodní den dětí – relace školského rozhlasu.

Dne 12.června navštívila naši školu soudružka inspektorka Heinigeová.

Dne 28.června proveden zápis žactva na školní rok 1951/52.

Školní rok byl zakončen dne 30.června 1951.

 

 

Školní rok 1951–1952

Školní rok 1951/52 byl zahájen dne 1.září 1952. Slavnostnímu zahájení byl přítomen předseda MNV a rodiče žáků. Předseda ve svém projevu vzpoměl za jakých krásných poměrů mohou dnes děti navštěvovat školu. Upozornil žactvo, že ještě v dobách nedávno minulých tomu tak nebývalo. Zásluhu o krásný život dětí u nás má SSSR se soudruhem Stalinem a naše rodná KSČ a vláda naší lidové republiky. Žáci nejlépe pomohou republice a v místě MNV když se budou dobře učit a poslouchat zásady vštěpované jim jejich učitelem. Slavnostní zahájení bylo zakončeno hymnami ČSR a SSSR.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

5

3

3

2

2

15

Děvčata

1

1

2

3

1

8

Celkem

6

4

5

5

3

23

Do střední školy v Budišově odešla z naší školy 1 žákyně.

Dne 2.září bylo vzpomenuto 7.výročí slovenského národního povstání. Při této příležitosti byly přečteny vzpomínky slovenských dětí na jmenovanou dobu.

Dne 9.září bylo vzpomenuto 7.výročí osvobození Bulharska sovětskou armádou.

Dne 6.října konala se školní oslava naší armády u příležitosti „ Dne armády“. Ředitel osvětlil žactvu úkoly naší armády. Rozdíl mezi armádami kapitalistických států a armádami tábora míru.

Dne 12.října provedl obvodní lékař MUDr.František Míček podrobnou prohlídku žactva. Celkový zdravotní stav žáků je dobrý. Jeden žák navržen na dvouměsíční pobyt do zotavovny.

Dne 23.října 1951 u příležitosti návštěvy vládní delegace NDR v čele s jejím presidentem W.Pieckem, vysvětlil ředitel školy žactvu význam této návštěvy. Symbol nového poměru k našemu národu. Odpověď válečným štváčům. Byly také vyslechnuty záběry ze zvukového záznamu ve školském rozhlasu.

V týdnu od 22.do 27.října 1952 proběhla na naší škole akce: „týden spořivosti“. V tomto týdnu uspořilo 23 žáků naší školy 1100,- Kčs.

Dne 28.října navštívili žáci naší školy se svým učitelem divadelní představení „Šípková Růženka“, které sehrála v kulturním sále střední školy v Budišově sokolská scéna z Třebíče. Představení bylo velmi zdařilé a obohatilo duševní obzor žactva.

Dne 2.listopadu 1952 probíral ředitel školy se žactvem rozhovor J.V.Stalina s dopisovatelem Pravdy. Rusko má již také atomovou pumu, ale ne k cílům dobyvačným, jako imperialisté, ale kobraně své země a k obraně míru.

Dne 6.listopadu provedlo žactvo národní školy spolu s učitelem rozhlasové pásmo do místního rozhlasu k 34.výročí Ŕíjnové revoluce. Ředitel ve svém proslovu zdůraznil, že bez této revoluce by nebylo ani naší samostatnosti.

7.listopadu bylo vyslechnuto pásmo ze školského rozhlasu k tomuto slavnému výročí.

Dne 23.listopadu byly ve škole oslaveny recitacemi, písněmi a přednáškou ředitele narozeniny milovaného presidenta republiky a předsedy KSČ soudruha Klementa Gottwalda. Tato oslava byla večer znovu opakována v místním rozhlase. U příležitosti narozenin presidenta Klementa Gottwalda bylo ve školském rozhlase vyslechnuto pásmo pro žactvo o jeho životě a díle.

Dne 23.listopadu odstěhoval se z naší obce se svými rodiči žák Luboš Buršík. Bude nyní navštěvovat národní školu v Rakvicích na jižní Moravě.

V týdnu od 26.listopadu do 1.prosince 1952 byly věnovány 2 hodiny učení o vlasti a přírodě tematům: Stavby komunismu a zemědělství v SSSR. Obrovský význam materielní pro SSSR a na sdruhé straně ještě větší význam morální pro všechny země a lidi, kteří si přejí udržení míru.

Ředitel Čeněk Čermák byl jako školský referent MNV povolán na týdenní školení v Třebíči. (3.prosince – 8.prosince)

Dne 19.prosince bylo vzpomenuto 67.výročí narození předsedy vlády Antonína Zápotockého spoluzakladatele KSČ a předního bojovníka za práva pracujících.

Dne 21.prosince byly oslaveny narozeniny J.V.Stalina. Program:

1.      přednáška učitele

2.      básně a písně dětí

3.      čtení úryvků ze života J.V.Stalina

Večer byl program vysílán místním rozhlasem pro občanstvo.

Dne 8.ledna bylo vzpomenuto 50.narozenin G.V.Malenkova, nejbližšího spolupracovníka J.V.Stalina. připomenuty dětem jeho vynikající zásluhy, kterých si vydobyl za velké vlastenecké války.

Dne 21.ledna 1952 provedlo žactvo národní školy vzpomínkovou oslavu k výročí úmrtí V.I.Lenina. oslava byla pořádána v místnostech MNV za pěkné účasti občanstva.

Dne 13.února na schůzi ŽO – si žactvo dalo k akci „nová škola“ a MDŽ tyto závazky:

1.      jednorázový sběr kostí

2.      sběr textilu

3.      závazky se zemědělci k dodávce nadsmluvního mléka

4.      peněžitá sbírka pro školu

5.      měsíc únor jako „měsíc zvýšeného spoření“

Dne 14.února počalo žactvo plnit tyto závazky.

1.      provedlo jednorázový sběr kostí

2.      sběr textilu

3.      získávání nadsmluvního mléka

4.      peněžitá sbírka

Podrobně bude hovořeno o těchto závazcích dále.

Dne 16.února 1952 vykonal ředitel školy přednášku z dějin našeho národa „Staré pověsti české“. Přednáška pro občanstvo byla ve 20 hodin večer v místnostech MNV za účasti 22 občanů. Po přednášce se rozvinula živá diskuse.

Dne 25.února provedlo žactvo národní školy za spolupráce s učitelem rozhlasové pásmo v místním rozhlasu k 4.výročí únorových událostí. Kromě kulturní vložky byl přednesen projev předsedy MNV, který v jeho nepřítomnosti přednesl ředitel školy.

V týdnu od 25.února do 1.března vypracoval ředitel školy po instrukcích zemědělské komise plán jarních prací pro naši obec. Plán byl schválen jak komisí, tak také MNV.

Dne 3.března 1952 byl vyslán z naší školy na zotavenou do ozdravovny v Předklášteří u Tišnova žák 5.postupového ročníku Vincenc Hort. Jmenovaný prodělal v předškolním věku silnou křivici.

Dne 9.března pořádal MNV ve třídě národní školy hovory s občany na téma „Nová škola vesnici, vesnice škole“. Hovory s občany byly spojeny s oslavou MDŽ. Začátek byl ve 14.hodin. pořad:

1.      Hymny: naše a sovětská

2.      Zahájení předsedou MNV Richardem Mrňem

3.      Přivítání předsedkyní ŽO. Čtení závazků žactva: a) Měsíc únor „Měsíc spořivosti“/ uspořeno místo plánovaný 410,-Kčs 3180,- Kčs. b) Sbírka mezi občany ve prospěch školy. c) Jednorázový sběr textilu 98 kg a kostí 115 kg. d) Závazky se zemědělci/ získána dodávka nadsmluvního mléka ve výši 110 litrů. e) Kulturní vložka.

4.      Samostatná kulturní vložka žactva, recitace a zpěvy.

5.      Referát soudružky učitelky Vl.Beránkové k MDŽ

6.      Referát ředitele Čeňka Čermáka zároveň ve funkci školského referenta MNV: „Osvětlení a rozbor usnesení předsednictva UV KSČ o učebnicích, „Hodnocení výchovy mládeže za uplynulý školní rok a další úkoly naší školy“. projev zakončen poděkováním straně a vládě za jejich péči o naše školství a výzvou k přítomným, aby déle neotáleli a přidali se po bok novým zemědělcům, zemědělcům družstevníkům. Na této akci bylo přítomno 72 účastníků, z toho 25 žáků. Přítomní byli také předseda MNV, MAU a místní organizace KSČ.

Dne 15.března vzpoměl učitel ve škole i večer v místním rozhlase okupování našich zemí německými fašisty.

Dne 14.března hovořil ředitel se žactvem o významu návštěvy československé vládní delegace s presidentem Klementem Gottwaldem NDR. Rozebral také žactvu výrok presidenta Gottwalda, že „Není Němec jako Němec“ a výrok soudruha Stalina: „Není možné domnívat se, že fašistická Hitlerova klika představuje opravdu německý národ“.

Ve dnech od 3.do 15.března 1952 prováděl ředitel školy na MNV soupis a kontrolu půdy. Bylo zjištěno 40 ha orné půdy navíc.

Dne 21.března 1952 rozmluva se žactvem o bakteriologické válce v Korei, kterou rozpoutali imperialisté.

Dne 20.března přednášel ředitel školy na členské schůzi MO KSČ o světové situaci.

V týdnu od 24.do 29.března 1952 vypracoval ředitel diagram plnění všech dodávek u jednotlivých zemědělců ve dvojím vyhotovení pro MNV a pero školu.

Dne 26.března provedl ředitel přednášku „Z dějin českého národa“ za účasti 35 občanů. Přednáška měla živý ohlas v řadách posluchačstva, což se projevilo v živé diskusi.

Dne 28.března měl ředitel politický úvod k zdravotnické přednášce Dr.Míčka

Dne 4.dubna byla na schůzi rodičovského sdružení provedena podpisová akce proti bakteriologické válce v Koreji.

Dne 8.dubna odeslán protest proti bakteriologické válce v Koreji (Rozhlas Praha).

Ředitel školy odpracoval dne 17.dzubna 10 hodin neplacené brigády na opravě školy.

Dne 20.dubna 1952 referoval ředitel na valné hromadě Místní hasičské jednoty o přípravách k 1.máji.

Ředitel se žactvem provedli sběr chroustů. Nasbíráno 351 chroustů.

Žactvo vyslechlo rozhlasové relace o Květnové revoluci a o tom jak se dříve učilo o významu 1.máje za první republiky..

Dne 5.května poslech o květnových událostech. 7.května školní oslava Květnové revoluce. Pořad: a)hymny b) proslov ředitele školy c) recitace a zpěvy.

Ředitel se žactvem provedl dne 8.května 1952 kulturní vložku na slavnostní schůzi MNV konané na počest Květnové revoluce.

V týdnu od 5.do 10.května pracoval ředitel školy na rozpisu zemědělských dodávek jednak jako člen rozpisové komise a potom technicky celý rozpis provedl.

16.května 1952 referoval ředitel školy na členské schůzi MO KSČ o letošních oslavách prvního máje v měřítku světovém, celostátním i okresním.

 V týdnu od 19.do 24 května provedl ředitel školy soupis osevních ploch pro MNV.

Dne 23.května referoval ředitel na ustavující schůzi ČSSP o významu československo – sovětského přátelství.

31.května provedl v 5.postupném ročníku průzkum českého jazyka (znalosti) soudruh Jaroslav Pospíšil odborný učitel na střední škole v Budišově s velmi dobrým výsledkem.

31.května bala provedena školní oslava Mezinárodního dne dětí. Večer pro občany bylo vysíláno k tomuto dni rozhlasové pásmo místním rozhlasem.

7.června bylo vzpomenuto zničení Lidic.

14.června bylo vzpomenuto 4.výročí zvolení Klamenta Gottwalda presidentem republiky.

24.června vzpomínka na přepadení Ležáků německými fašisty.

24.června přepadení SSSR německými fašisty.

17.června autobusový zájezd (výlet) na Vranov a Znojmo.

22.června  autobusový zájezd (výlet) na Kníničskou přehradu Brno a Perštýn.

Zápis byl proveden dne 28.června. do 1.postupního ročníku byl zapsán 1.žák.

Dne 28.června byla rozdána žactvu vysvědčení a školní rok 1951/52 slavnostně ukončen.

 

 

 

Školní rok 1952–1953

Školní rok 1952/53 byl zahájen 1.září 1952. slavnostnímu zahájení byli přítomni předseda MNV a rodiče žáků. Předseda MNV v krátkém projevu k žactvu a rodičům vyzdvihl Leninovo heslo: „Učit se, učit se, učit se“, které je zvlášť důležité v nynější době budování socialismu v naší vlasti, kdy potřebujeme občany vzdělané, kteří se dovedou postavit čelem k daným úkolům a tyto úkoly také splnit. Naše děti mají všechny předpoklady k tomu, aby se v socialistické škole k úkolům, které na ně čekají, náležitě vzdělaly a připravily. Po projevu předsedy MNV předvedlo žactvo krátké kulturní pásmo. Slavnost byla zakončena hymnami. Po slavnosti ředitel školy zahájil školní rok 1952 – 1953. Stav žactva na začátku roku 1952/53 byl stav žactva podle postupných ročníků následující.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

2

4

3

2

2

13

Děvčata

0

1

1

2

3

7

Celkem

2

5

4

4

5

20

Do střední školy v Budišově odešli 3 žáci.

Dne 2.září 1952 bylo vzpomenuto Slovenského národního povstání. Ředitel školy stručně zrekapituloval dějiny Slovenského národního povstání.

Dne 9.září 1953 provedl na naší škole besedu a přednášku žákům soudruh František Mrňa z Kamenné, toho času studující na vysoké škole v SSSR. Přístupnou formou vykládal žactvu o životě sovětských lidí ve městě i na venkově. Svůj výklad zpestřil ukázkami fotografií. Zvláště upoutal děti jeho výklad o životě pionýrů v Artěku na Krymu.

Dne 26.září 1953 provedl MUDr.František Míček z Budišova lékařskou prohlídku žactva. Zdravotní stav žactva celkem dobrý až na dva žáky, kteří byli doporučeni na 2.měsíční výkrmnou kůru do zotavovny.

Dne 2.října 1952 byla ve třídě provedena školní oslava Dne armády za přítomnosti zástupce armády, který osvětlil žactvu smysl a cíl naší armády a odpovídal dětem na jejich dotazy. Žactvo národní školy předvedlo ucelené kulturní pásmo, věnované naší armádě a odevzdalo zástupci armády splněné závazky ke dni armády. Večer byla v místnosti MNV provedena oslava dne armády pro občanstvo. Na této oslavě, občanstvem hojně navštívené, promluvil ředitel školy a žactvo provedlo kulturní pásmo.

Dne 7.října 1953 bylo vzpomenuto 3.výročí trvání NDR. Ředitel školy upozornil žactvo na nový poměr Čechů k poctivým pracujícím Němcům.

Dne 6.října byl objasněn žactvu smysl XIX.sjezdu KSSS. Po celou dobu trvání sjezdu byly se žactvem rozbírany (přístupnou formou) důležité pasáže z jednotlivých referátů.

Dne 13.října 1953 bylo vyslechnuto žactvem rozhlasové pásmo o práci MNV. Po vyslechnutí rozhlasového pásma bylo hovořeno o práci zdejšího MNV a debatováno se žactvem o možnosti pomoci školy MNV. Žactvo si udělalo závazek, že si bere na starost sběr odpadových surovin.

Dne 14.října byla ve zdejší obci provedena pojízdným státním kina v kulturním sále filmová universita „Původ a vývoj člověka“. Film doprovázel slovem ředitel národní školy. přítomno bylo 45 dospělých občanů a 22 dětí (školních).

Žáci národní školy spolu s ředitelem školy provedli nábor dospělých členů do ČSČK. V týdnu od 13.října do 18.října 1953 bylo získáno 6 členů.

V týdnu spořivosti od 20.do 25.října 1953 bylo uspořeno žactvem 2500,- Kčs.

Dne 27.října přednesl ředitel školy projev do místního rozhlasu ke dni znárodnění. Projev byl zpestřen vysíláním kulturní vložky, kterou provedlo žactvo národní školy. Dne 28.října 1953 provedl ředitel školy rozpravu se žactvem ke Dni znárodnění.

V důsledku výskytu slintavky bylo žactvo upozorněno na hygienická pravidla a opatření, která je nutno udržovat, aby se nákaza nešířila.

Ředitel školy přednesl do místního rozhlasu zdravotnickou přihlášku na téma „Připraven zdravotnické obraně vlasti“.

Dne 7.listopadu přednesl ředitel školy přednášku do místního rozhlasu k 35.výročí Říjnové revoluce. Ve škole byla provedena školní oslava a poslech rozhlasového pásma ze školského rozhlasu k 35.výročí Říjnové revoluce. Ve škole byla provedena školní oslava a poslech rozhlasového pásma ze školského rozhlasu.

Dne 21.listopadu byla provedena školní oslava narozenin Klementa Gottwalda. Ředitel školy pohovořil s dětmi o životě a díle našeho prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda.

Ředitel školy spolu se žactvem provedl nábor do ČSČK dospělých občanů. Za členy ČSČK bylo získáno 6 občanů.

Dne 12.prosince 1952 provedl ředitel školy relaci do místního rozhlasu, vhodně doplněnou kulturní vložkou žactva národní školy u příležitosti zahájení „Kongresu národů pro mír ve Vídni“.

Dne 19.prosince 1952 poslech rozhlasového pásma školského rozhlasu o J.V.Stalinovi. rozprava o životě a díle J.V.Stalina.

Vánoční prázdniny trvaly od 22.prosince do 4.ledna 1953.

Dne 6.ledna bylo žactvo národní školy přítomno promítání zvukového filmu „Princezna pampeliška“. Film shlédnutý žactvem byl využit v hodině slohu.

Dne 17.ledna provedl ve škole příslušník SNB z Budišova přednášku o dopravních předpisech a dopravních značkách. Svoji přednášku aplikoval na skutečné události. Přednáška byla pro žactvo velmi názorná.

Dne 21.ledna 1953 provedlo žactvo národní školy spolu se svým učitelem kulturní pořad pro občany k uctění památky V.I.Lenina. Oslava byla provedena v kulturním sále obecního domu za účasti zástupců složek Národní fronty v místě a všeho občanstva.

Ředitel školy pomáhal MNV při rozpisech dodávkových úkolů. Rozpis technicky provedl.

Dne 6.února byl v kulturním sále obecního domu promítán pro děti sovětský zvukový film „Baškirský šíp“.

Dne 21.února 1953 provedl ředitel školy relaci do místního rozhlasu o Únorových událostech z roku 1948.

Dne 25.února 1953 provedlo žactvo národní školy se svým učitelem oslavu 5.výročí Vítěztví pracujícího lidu nad reakcí. Po projevu ředitele školy následovala kulturní vložka žactva.

Dne 5.března 1953 zemřel J.V.Stalin, předseda rady ministrů SSSR a velký přítel našeho národa. Ve škole vzpoměl ředitel školy ve svém projevu k žactvu velkého životního díla J.V.Stalina a vyzdvihl jeho zásluhy o osvobození našeho národa.

Dne 8.března 1953 provedlo žactvo národní školy kulturní vložku u příležitosti MDŽ. Vložka byla zaměřena k uctění památky zesnulého J.V.Stalina. Rovněž ředitel školy ve svém projevu vzpoměl díla velikého J.V.Stalina. Na oslavě bylo přítomno 42 občanů.

Dne 9.března 1953 byl žactvem ve třídě vyslechnut celý průběh pohřbu J.V.Stalina.

Dne 14.března 1953 zemřel první dělnický president naší republiky Klement Gottwald. Dne 19.března byla provedena v slavnostně vyzdobeném sále obecního domu smuteční tryzna za zesnulého. Od rána až do pozdního večera drželi občané čestnou stráž po dvojicích. Smuteční tryzně bylo přítomno 82 občanů a kondolenční archy podepsalo 136 občanů.

V týdnu od 16.do 21.března 1953 provedl ředitel školy technické vypracování jarních prací.

V rámci akce přípravy k 1.máji hovořil učitel 3x do místního rozhlasu. Osobně spolu se žactvem získával u rolníků závazky k nadkontingentním dodávkám mléka a vajec. Bylo získáno 600 litrů mléka a 1000 kusů nadsmluvních vajec. Dne 26.dubna rozneslo žactvo pozvánky k 1.máji do všech domů v obci.

Dne 6.května 1953 uskutečnily se v naší obci „Hovory z občany“. Promluvil ředitel školy o možnosti získání vyšší užitkovosti u krav. Přítomno bylo 12 občanů.

Dne 9.května byla v sále obecního domu pořádána oslava u příležitosti 8.výročí „Dne vítěztví“. Promluvil předseda MNV Richard Mrňa. Žactvo národní školy provedlo kulturní pásmo.

Ze dne 9.v noci na 10.květen a 10.května dopoledne napadla vrstva sněhu vysoká 20 cm. Ovocné stromy byly v plném květu. Podobné události není v obci pamětníka. Sníh roztál až 11.května.

Dne 29.května byl uskutečněn autobusový výlet do Moravského krasu, Brna a Kníničskou přehradu. Výletu se zúčastnili se žactvem také rodiče.

V sobotu dne 30.května 1953 byla vyhlášena měnová reforma. Každý občan si vyměnil 300,- Kčs starých v poměru 1:5 a další částku v poměru 1:50. Učitel náležitě ve škole žactvu vysvětlil význam a účel měnové reformy.

U příležitosti „Směny pionýrů“ bylo žactvem proveden sběr starého papíru. Bylo sebráno a odevzdáno celkem 101 kg papíru.

Dne 20.června provedlo žactvo národní školy brigádu pletí lnu na statku číslo popisné 21, který je pod národní správou. Bylo odpracováno 105 brigádnických hodin.

Zápis žactva na zdejší škole byl proveden dne 28.června. Do I.třídy bylo zapsáno 6 žáků.

Školní rok 1952/53 byl slavnostně ukončen dne 30.června 1953, kdy zároveň obdrželo žactvo vysvědčení.

 

 

 

Školní rok 1953-1954

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1953 v 8 hodin v pěkně vyzdobené učebně za účasti rodičů dětí. Žactvo poučeno o svých povinnostech, docházce školní, řádném chování ve škole i mimo školu, pozdravování. Rodičům nastíněn program práce ve škole a požádáni o součinnost rodiny se školou na výchově nového socialistického člověka. Rodiče ochotně přislíbili spolupráci a živě diskutovali o záležitostech školy a výchově svých dětí.

Dekretem ONV v Třebíči ustanoven od 1.září 1953 ředitelem na zdejší škole dosavadní učitel na střední škole v Budišově Bedřich Kolář, který dojíždí každodenně autobusem z Budišova. Dosavadní ředitel národní školy v Kamenné Čeněk Čermák ustanoven od 1.září 1953 ředitelem pomocné školy v Třebíči.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

6

3

4

3

2

18

Děvčata

0

0

1

1

1

3

Celkem

6

3

5

4

3

21

Celkový počet dětí činí 18 chlapců + 3 děvčata = 21 dětí

Do střední školy v Budišově odešli 3 žákyně a 1 žák. Celkem chodí 8 žáků.

Dne 2.září 1953 bylo vzpomenuto ve škole 9.tého výročí slovenského národního povstání. Ředitel školy dětem vysvětlil a zdůraznil význam této dějinné události pro osvobození Čechů a Slováků za II.světové války.

Dne 8.září 1953 vzpomenuto 10.výročí úmrtí a 50tého výročí narození národního hrdiny Julia Fučíka. Vyslechnut pořad školského rozhlasu.

Dne 10.září žactvo seznámeno s hornickou prací, jejím významem pro naše národní hospodářství. Použito časopisu „Svět v obrazech“ – ukázky hornické práce – vyslechnut školský rozhlas.

Dne 6.října provedena školní oslava Dne ČSL armády. Ředitel školy promluvil k dětem o významu naší armády a zdůraznil hlavně její úkol obraný. Žactvo předneslo básně oslavující naši armádu.

Dne 1.října 1953 zúčastnil se ředitel školy kursu tělesné výchovy v Třebíči. Toho dne nebylo ve škole vyučování.

Dne 7.října 1953 provedl lékařskou prohlídku žactva obvodní lékař dr.Míček z Budišova. Celkový zdravotní stav žactva je dobrý. 4 žáci navrženi na pobyt do zotavovny.

Ředitel školy poučil podrobně žactvo zdejší školy o významu německé otázky pro naši republiku a o významu československého sjezdu v Praze dne 11.října 1953 za mírové řešení německé otázky za jednotné, mírumilovné Německo.

Dne 15.října 1953 zavítalo do naší školy pojízdné zubní ambulatorium z Jihlavy a jeho členové provedli prohlídku chrupu všeho žactva. Menší závady byly na místě odstraněny. Podle dobrozdání ordinující lékařky, děti zdejší školy mají poměrně zdravé zuby, málo zubního kazu na rozdíl od ostatních škol. Zpráva tato vzata s povděkem na vědomí a děti poučeny jak si mají zubů chránit, aby jim co nejdéle vydržely.

Dne 27.října provedena inspekce školy okresní školní inspektorkou Annou Keinigovou. Vyslechnut pořad školského rozhlasu ke dni 28.října.

Dne 7.listopadu žactvo vyslechlo pořad školského rozhlasu k Velké říjnové socialistické revoluci. Pořad doplněn proslovem učitele, básněmi a četbou žáků. Touto oslavou zahájen Měsíc čsl-sovětského přátelství od 7.listopadu – 12.prosince 1953.

Žactvu objasněn význam 17.listopadu jako mezinárodní den studentstva na počest zavražděného studenta Jana Opletala.

Ve školském rozhlase vyslechnuto pásmo o životě, díle a památce zesnulého presidenta Klementa Gottwalda.

Dne 4.prosince navštívil naši školu příslušník SNB z Budišova a poutavě přednášel o dopravní kázni. Zdařilá přednáška vyvolala u dětí hluboký dojem u dětí, které slíbily, že se budou dobrými radami řídit a nikdy se nestanou příčinou neštěstí.

Dne 19.prosince vzpomenuto 69tých narozenin presidenta Antonína Zápotockého. Pořad školského rozhlasu doplněn proslovem ředitele školy, recitacemi, básněmi a četbou žáků.

Dne 21.prosince poslech rozhlasového pásma o životě a díle J.V.Stalina.

Sbírka na obnovu Koreje vynesla 46,- Kčs, kteréž odeslány složenkou UAVNF a oznámením okresnímu školnímu výboru v Třebíči. Děti poučeny o zpustošené zemi, která se obnovuje.

Stará nevyhovující kamna ve třídě nahrazena zakoupením nových kamen „Clubek“ zbývající částkou nevyčerpaného školního rozpočtu. Nová kamna se velmi osvědčují, dobře vyhřívají a jsou úsporná. Možno v nich spálit každé méněcené palivo.

Dne 20.listopadu ředitel školy se zúčastnil výstavy: Vývoj vesmíru, země a člověka v Jihlavě. Stalo se tak na společném zájezdu učitelstva okresu Třebíčského 20.listopadu 1953. Toho dne nebylo ve škole vyučování.

Dne 7.8.9.prosince účastnil se ředitel školy školení obecních pokladníků a finančních referentů o nové účetní evidenci v Třebíči.

Dne 23.prosince uspořádána oslava příchodu Dědy Mráze a nadílka dětem. Od 15.prosince sledovaly děti denně cestu Dědy Mráze na mapě SSSR z Ćukotky, o každém městě a místě zastávky byly informovány až do Prahy. Dětem dostalose poučení o SSSR, jeho obyvatelích, komsomolu a pionýrech, zdůrazněn význam socialistického budování v SSSR a jeho příklad pro naši republiku.

Zimní prázdniny trvají od 24.prosince do 3.ledna včetně.

Dne 21.ledna vzpomenuto ve škole 30.výročí úmrtí V.I.Lenina poslechem školského rozhlasu, básněmi a příslušnými články v učebnicích.

Dne 28.ledna 1954 uspořádán v Třebíči aktiv ředitelů národních škol, kterého se zdejší učitel zúčastnil. Toho dne nebylo ve škole vyučování.

Pololetní prázdniny konaly se od 1.února do 6.února 1954.

Dne 18.února 1954 zúčastnil se ředitel školy ve funkci obecního pokladníka školení finančních referentů a pokladníků v Třebíči.

Dne 27.února provedl na zdejší škole přednášku na téma: „o dopravní kázni na silnicích“, příslušník SNB z Budišova František Kliner. Velmi názorně vysvětlil dětem jak si počínat na silnicích a řešil s nimi různé případy. Přednášku provázel obrazy a nákresem na tabuli, takže dětem se přednáška velmi líbila.

Dne 5.března vzpomenuto ve škole jednoletého výročí úmrtí J.V.Stalina přednáškou ředitele školy o velikém životním díle a jeho zásluhách o naše osvobození. Přednáška doplněna poslechem školského rozhlasu a čítankovými články.

Dne 7.března, provedena oslava MDŽ v kulturním sále MNV. Po projevu ředitele školy následovala besídka dětí. Každé číslo vystoupení mělo u návštěvníků, jichž se sešlo 38, velký úspěch. Zvláště děti 1.postupného ročníku sklidily velkou pochvalu.

Dne 13.března děti vyslechly ze školského rozhlasu vzpomínku na 1 leté výročí úmrtí prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda. Vzpomínka doplněna četbou čítankových článků a výkladem ředitele.

Dne 30.dubna žactvo se seznámilo s dějinami 1.máje výkladem ředitele školy, poslechem školského rozhlasu a čítankovými články.

22.dubna konal se celookresní aktiv učitelů v Třebíči s programem: Pomoc učitelů při volbách do NV.

Dne 30.dubna provedl dr.Míček očkování dětí 6.a 7. letých proti neštovicím a záškrtu.

Dne 8.května uspořádána školní slavnost na oslavu Dne vítěztví a osvobození naší vlasti Rudou armádou. Do místního rozhlasu promluvil ředitel školy a žactvo provedlo kulturní vložku.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí vyslechlo žactvo zdejší školy pořad školského rozhlasu dne 1.června a ředitel školy měl proslov do místního rozhlasu.

V pátek 11.června uskutečněn školní výlet k prohlídce města Velkého Meziříčí. Navštíveno bohatě vybavené bývalé Krajinské museum nyní přenesené z radnice do budovy zámecké. Obdiv vzbudilo nově postavené nádraží na nové trati Velké Meziříčí – Jihlava.

Od 21.do 24.června účastnil se ředitel školy jako zástupce školské správy na závěrečných zkouškách na osmileté střední škole v Budišově.

Školní rok 1953/54 ukončen slavnostně 26.června. Dětem uděleny rady na prázdniny, vybídnuty ke sběru léčivých bylin a rozdáno vysvědčení.

 

 

Śkolní rok 1954-1955

Školní rok 1954/55 byl zahájen 1.září 1954 v pěkně vyzdobené učebně za přítomnosti všech 18.žáků. Stav žactva podle postupných ročníků:

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

1

6

3

3

3

16

Děvčata

1

0

0

0

1

2

Celkem

2

6

3

3

4

18

Do střední školy v Budišově odešli 1 žák a jedna žákyně. Během prázdnin byla pěkně upravena učebna. Proveden nátěr oken, tabulí, dveří, 12 školních lavic natřeno zeleně, rovněž ostatní drobné příslušenství obnoveno. Děti uvedeny tak do příjemného prostředí, což zanechalo u nich hluboký dojem.

Dne 2.září vzpomenuto 10.výročí Slovenského národního povstání. Dětem vysvětlen význam tohoto činu a přečteny vzpomínky slovenských dětí na tuto dobu.

Dne 6.září vzpomenuto dne čsl letectva. Poslech školského rozhlasu a výklad učitelův. V den horníků vzpomenuto těžké a namáhavé práce horníků a jejich význam pro národ.

Dne 14.září okresní ústav národního zdraví v Třebíči, vyslal sestru, která provedla vyšetření, zraku, sluchu, a moče dětí. Neshledáno žádných podstatných závad.

Dne 14.září 1954 se odstěhoval z bytu národní školy Čeněk Čermák bývalý ředitel školy v Kamenné, který do této doby v budově školní s rodinou bydlel. Dojížděl každého dne na své působiště jako ředitel pomocné školy v Třebíči.

Dne 6.října 1954 provedena oslava „dne armády“. Ředitel školy promluvil žactvu o významu a nezbytnosti naší armády a její obrané důležitosti. Vyslechnut školský rozhlas.

Dne 7.října provedla inspekci školy okresní školní inspektorka Anna Heinigová.

20.října 1954 příslušník SNB František Kliner z Budišova vykonal přednášku na téma: Význam bezpečnosti v dopravě. Tato byla velmi názorná – obrázky – a dětem se líbila.

Dne 23.října 1954 provedl lékařskou prohlídku žáků dr.Míček, obvodní lékař z Budišova. Neshledáno podstatných závad.

Dne 28.října 1954 konala se okresní konference učitelů v Třebíči, které se ředitel školy zúčastnil. Toho dne bylo prázdno.

Dne 6.listopadu provedena oslava „Ŕíjnové revoluce“. Přednášel ředitel školy, žactvo předneslo básně – vyslechlo pořad školského rozhlasu. Večer byla oslava pro dospělé v budově MNV. O významu říjnové revoluce promluvil ředitel školy a žactvo doplnilo přednášku kulturní vložkou. Oslava zakončena hymnami československou a sovětskou.

Jelikož ve školní zahradě je málo ovocných stromů, ředitel školy zakoupil 12 švestek a 3 jabloně a tyto do zahrady vysadil. Půda školní zahrady je písečná a stromkům se v ní nevalně daří.

Dne 15.listopadu provedena uzávěrka klasifikace za 1.čtvrtletí. Shledáno, že nebezpečně slabý prospěch vykazují žáci 3.postupného ročníku, kteří jsou napomínáni a jejich rodiče uvědoměni o prospěchu svých dětí.

Dne 21.listopadu se konala schůze rodičů, kterých se dostavilo 12. Na této schůzi promluvil ředitel školy a prospěch žáků a jak tento prospěch zlepšit za pomoci rodiny. V přátelské besedě s rodiči dětí probráno vše co rodiče zajímalo, ředitel školy pronesl svá přání ohledně výchovy dětí doma. Rodiče přislíbili spolupůsobit při výchově dětí doma, hlavně dbát čistoty oděvů, osobní čistoty. K výchově nového člověka je třeba disciplinovaných a pracovitých lidí.

Jelikož žáci 3.postupného ročníku vykazují velmi slabý prospěch zřízeny pro ně doučovací hodiny z počtůa jazyka českého nejméně 4x týdně po dobu potřeby.

U příležitosti výročí narozenin presidenta republiky Antonína Zápotockého dne 19.prosince 1954 promluvil ředitel školy o významu a díle našeho presidenta. Výklad doplněn četbou čítankových článků a poslechem školského rozhlasu.

Zimní prázdniny trvaly od 23.prosince 1954 do 3.ledna 1955.

Dne 15.prosince navštívil naši obec Děda Mráz. K uvítání jeho připravily děti národní školy pěkný program, který předvedly v budově prodejny Jednoty. Jménem Spotřebních družstev v Třebíči přijel s průvodem kapely, která při příjezdu vyhrávala na návsi. K uvítání sešlo se hojně dospělého občanstva. Jménem obce přivítal „Dědu“ ředitel školy, načež děti přednesly svůj program. Děda Mráz poděkoval dětem za milé uvítání, vyzval je k pilné práci pro republiku a pozval všechny přítomné na výroční trh, který se bude konat 19.prosince v Budišově. Poté obdaroval děti cukrovím a za zvuků hudby odejel „Děda Mráz“ se svým průvodem k další pouti československou vlastí.

Zimní prázdniny trvaly od 24.prosince 1954 do 2.ledna 1955. Během zimních prázdnin konaly se v Třebíči 2 kursy pro učitele národních škol a sice 27. a 28.prosince kurs kreslení a kurs ruského jazyka 29. a 30.prosince. Obou kursů se ředitel školy sůčastnil.

Od 3.do 10.ledna řádila na škole epidemie příušnic. Onemocnělo 70% žactva, vyučování však přerušeno nebylo, látka většinou opakována.

19.ledna navštívila školu pracovnice okresního ústavu národního zdraví v Třebíči, aby zjistila hygienické zařízení ve třídě. S výsledkem byla spokojena neboť každé dítě mělo k použití vlastní ručník, ve škole zavedeno přezouvání žactva a osobní čistota žáků ucházející.

První pololetí ukončeno 29.ledna. Téhož dne rozdáno žákům vysvědčení. Pololetní prázdniny trvaly od 29.ledna do 5.února 1955.

V pololetí proveden zápis žáků do příštího roku 1955/56 a 1956/57. Zapsáno 20 žáků 22 žáků.

Dne 14.února navštívilo školu pojízdné zubní ambulatorium, zaplombováno 24 zubů.

Dne 6.března 1955 se konala oslava mezinárodního dne žen v kulturním sále MNV. Na programu proslov ředitele školy, výstupy, recitace, zpěvy dětí. Zúčastnilo se 70 spokojených účastníků.

Poprvé v dějinách učitelstva konal se 28.března ve výročí narozenin Jana Amose Komenského „Den učitelů“ v Třebíči za účasti všeho učitelstva.

13.dubna se konalo ve škole očkování dětí proti záškrtu a neštovicím. Dne 20.dubna byla prohlídka a přeočkování.

Dne 22.dubna vyslechly děti ze školského rozhlasu vzpomínku na 85.výročí narozenin Vladimíra Iljiče Lenina.

Dne 7.května ve 12 hodin provedlo žactvo národní školy „Běh vítězství“ od národní školy k budově MNV a nazpět. Celkem běželo 20 dětí a 1 dospělý na počest osvobození naší vlasti Rudou armádou. Večer téhož dne se konala oslava pro dospělé v kulturním sále budovy MNV.

26.května 1955 konala se konference učitelů národních a středních škol v Třebíči, jíž se zúčastnil ředitel školy. na škole nebylo vyučování.

11.května 1955 ROH uspořádal „Druhý den učitelů“ spojený s pohostinstvím a zájezdy na čtyři místa okresu.

31.května učinila škola zájezd školních dětí do Třebíče na prohlídku musea v třebíčském zámku kde byla výstava „10 let budování města a okresu Třebíč“. Po prohlídce musea, basiliky a pamětihodností města Třebíče navštívily „Polanku“ a užily radostí města do finančního vyčerpání.

Po celý školní rok navštěvoval ředitel školy jednou měsíčně metodické sdružení učitelů v Budišově s dobrým prospěšným programem. Sdělování vzájemných poznatků a zkušeností přispívalo k obohacení vyučovacích a výchovných vědomostí.

Okresní hygienicko – epidemiologická stanice v Třebíči odebrala vzorek vody ze školní studny a provedla její rozbor. Zjistila: Ecoli 100 v 1 litru, nález amoniaku, zvýšený obsah dusičnanů, organických látek, nažloutlou barvu, neodpovídá požadavkům kladeným na pitnou vodu. Ředitelství školy vybídnuto, aby se postaralo o dobrý kryt studny a studna důkladně vyčištěna. V měsíci červnu provedena oprava studny a pumpy. Bratři Šulerové za pomoci sousedních uživatelů všechnu vodu rumpálem s okovem vylili dno studny od bahna vyčistili a vypláchli. Pumpa očištěna od rezu a dopravena k místnímu kováři, aby podezřelá místa zaletoval. Zprávu o opravě studny a pumpy zasílám hygienicko – epidemiologické stanici v Třebíči 6.července 1955.

12.června byla na škole slavnost na počest MDD. Účastnili se rodiče dětí. Na programu proslov ředitele školy, besídka dětí. Slavnost spojena s ukončením školního roku 1954/55.

V pondělí 13.června účastnil se ředitel školy zájezdu učitelů na šlechtitelskou, výzkumnou, pícninářskou stanici do Slavic u Třebíče. Program velmi užitečný, poučení, vysvětlení a kázání na poli.

Žáci zdejší školy se zavázali spotřebnímu družstvu v Budišově, že nasbírají v prázdninách 2q hub, jahody a maliny a tyto odevzdají v prodejně Jednoty. Také léčivé rostliny nasbírají a sice 10 kg kopřiv, 5 kg lipového květu a 3 kg ostružinového listí.

Žákům naší školy dostalo se „Čestného uznání“ od komise pro podporu spořivosti za dobré umístění v soutěži mladých hospodářů. Průměr úspor na jednoho žáka činil 103,- Kčs.

Žactvo se zúčastnilo také soutěže ve sběru odpadových hmot a odvedlo surovin za 200 losů, které mezi sebou žáci rozdělili. Tah se koná 30.června. všichni trpělivě čekají, zda jejich čísla vyhrají.

Školní rok  1954/55 v důsledku I.celostátní spartakiády v Praze ukončen předčasně 18.června 1955. Děti poučeny o chování během prázdnin, vybídnuty ke sběru lesních plodin a léčivých bylin. Rozdáno vysvdčení zapěny státní hymny a ukončen školní rok.

 

Školní rok 1955-1956

Nový školní rok zahájen 1.září v 8 hodin ve vyzdobené učebně za účasti rodičů dětí.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

2

3

8

1

3

17

Děvčata

2

1

0

0

0

3

Celkem

4

4

8

1

3

20

Do osmileté střední školy v Budišově odešli 3 chlapci + 1 děvče.

Dne 2.září bylo vzpomenuto 11.výročí slovenského národního povstání. Při této vzpomínce přečteny úryvky z četby.

Dne 9.září žáci seznámeni a poučeni o významu hornické práce pro celý národ. Četnými obrázky ze života horníků probuzen zájem a vděčnost dětí těmto hrdinům naší vlasti. Žáci vybídnuti, aby následovali příkladu jejich a pomohli tak k budování naší lidově demokratické republiky.

V den letectva žákům vysvětlen význam naší armády pro obranu vlasti. Naše armáda slouží svými letci jako křídla pod nimiž pracuje bezpečně náš lid. Četnými obrázky zpestřen průběh vzpomínky.

Při ustavení Sdružení rodičů a přátel školy dne 25.září vysvětlen rodičům význam PO na škole. Rodiče seznámeni se zásadami pionýrského hnutí a zvláště s účinkem a vlivem členství v Pionýru na prospěch dětí. Po tomto vysvětlení někteří rodičové dali souhlas ke členství svých dětí v PO. Vedoucím PO pro začátek zůstává ředitel školy.

Proslovem ředitele školy, poslechem rozhlasu, četnými obrázky z časopisu „Svět v obrazech“ vzpomenuto naší armády a její úlohy.

Dne 10.října dostavila se do naší školy zdravotní sestra „z Ústavu národního zdraví“ z Třebíče, která provedla vyšetření zraku a moče dětí. Zdraví dětí v tomto ohledu shledáno bez závad.

Dne 14.října žactvo podrobeno druhé prohlídce státním obvodním lékařem dr.Míčkem z Budišova. Děti podrobně vyšetřeny a poučeny o správném držení těla a jak bojovat proti plochým nohám, jichž několik případů se vyskytlo. Zdravotní stav je celkem dobrý. Není třeba zotavenské péče.

Dne 19.října provedena inspekce školy okresní školní inspektorkou.

Dne 7.listopadu provedena oslava Velké Říjnové revoluce ve škole školními dětmi. Vyslechnut pořad školského rozhlasu po jehož poslechu následoval školský program dětí.

Jelikož budova školní a hospodářská budova školní se nacházely ve velmi špatném stavu (opadaná omítka, nátěr zničený) a počasí začátkem října bylo příznivé, zařídil ředitel školy aby budova školní byla opravena. Po celý týden pracovali 3 dělníci na omítnutí školy a dvojnásobném jejím natření a obílení. Také hospodářská budova omítnuta a obílena.

Dne 21.listopadu vzpomenuto narození prvního dělnického presidenta Klementa Gottwalda. Dne 19.prosince vzpomenuto 71.tých narozenin našeho presidenta Antonína Zápotockého.

Dne 21.prosince vzpomenuto narození Josefa Visarionoviče Stalina.

Pololetní prázdniny trvaly od 25.ledna do 5.února 1956.

Po celý únor trvaly neobvykle tuhé mrazy. Po mírném lednu kdy kůra ovocných stromů se probudila účinkem slunečního záření k životu, tyto mrazy způsobily veliké ztráty na ovocném stromoví, jmenovitě hrušní a třešní.

Dne 11.března konala se v kulturním sále MNV oslava MDŽ. Po proslovu ředitele školy konala se besídka dětí, která byla přítomnými rodiči dětí a přáteli školy radostně přijata. Celkem přítomno 38 dospělých účastníků.

Dne 28.března konalo se celookresní shromáždění učitelů v Třebíči v kinu „Svět“. V bohatém pořadu vystoupila také 40.členná Jihlavská filharmonie, jejímiž členy byli výhradně učitelé. Za své vystoupení sklidili bouřlivý úspěch od zaplněného hlediště. Dobře zapůsobilo občerstvení podávané v 10 hodin.

Dne 5.května ve 12 hodin provedlo žactvo národní školy „Běh vítěztví“. Běželo 19 dětí a ředitel školy od školní budovy k budově MNV přes náves a zpět. Dětem vysvětlen význam tohoto běhu na počest osvobození naší vlasti Rudou armádou před 11.lety.

Na oslavu dne vítěztví uspořádána školní slavnost dne 8.května ve škole. Provedena generální zkouška na příští den, kdy se konala oslava pro dospělé v sále kulturního domu MNV. Po projevu předsedy MNV doplněného proslovem ředitele školy, následovalo kulturní pásmo žáků.

Dne 10.května 1953 provedl OÚNZ z Třebíče očkování a přeočkování dětí proti neštovicím a záškrtu.

Dne 14.května v 15,40 hodin projížděli závodníci „Závodu míru“ naším krajem u Studence. Celá naše třída se zúčastnila podívané v místě vzdáleném asi 1 km od Studeneckého nádraží. Závodníci přijížděli od Třebíče směrem k Brnu. Žák Miroslav Bárta svým filmovacím přístrojem pořídil několik zdařilých snímků. Druhý den ve škole žáci živě hovořili o zážitcích z předchozího dne.

Dne 18.května konala se prohlídka chrupu mládeže pojízdnou ambulancí. Menší opravy na místě vykonány, do lékařského ošetření odkázána toliko jedna žákyně.

Oslava MDD konána 3.června o 13.hodině za spoluúčasti MNV, SRPŠ pod heslem: Radost a mír dětem celého světa. Děti poděleny cukrovím v balíčcích po 5,- Kčs. Náklad opatřen ředitelem školy, příspěvkem rodičů a MNV. Téhož dne umožněna dětem zdarma návštěva dětského filmu v Budišově o 15.hodině.

V soutěži mladých hospodářů umístila se škola na 17 tém místě obnosem 2191,50 Kčs uspořeného za celý rok a průměrem 115,31 Kčs na jednoho žáka.

Sebráno 510 kg papíru, 232 kg kostí, 400 kg textilu, 60 kg pecek, 8q železného šrotu.

Školní rok 1955/56 ukončen slavnostně 30.června. Děti poučeny o řádném chování během prázdnin, dány pokyny pro sběr léčivých bylin a odpadových surovin, rozdáno vysvědčení a zapěny státní hymny.

 

 

Školní rok 1956-1957

Školní rok 1956/57 zahájen 3.září 1956. Zahájení byl přítomen předseda MNV a rodiče dětí prvého postupného ročníku, kteří je přivedli do školy. Po uvítání ředitelem školy nastíněn program vyučování v letošním školním roce a provedena beseda rodičů s dětmi. Zahájení ukončeno naší státní hymnou a po odchodu rodičů dětem předány nové učebnice. Podle postupných ročníků je počet zapsaných žáků následující.

Post.Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

4

2

2

8

1

17

Děvčata

1

2

1

0

0

4

Celkem

5

4

3

8

1

21

Celkový počet: 17 chlapců + 4 děvčata = 21 dětí. Do střední školy odešli: Jindřich Zedníček a Jaromír Hort, žáci 5.postupného ročníku.

Dne 19.září navštívila školu zdravotní sestra z Třebíče, která vykonala prohlídku žáků. Vyšetřila zrak, sluch a vyzkoušela moč. Také osobní čistotu (prohlídku hlavy) dětí zkoumala. Celkem shledáno vše v pořádku. Jedna žákyně Mil. Vařílková doporučena očnímu lékaři. Rodiče dítěte vyrozuměni o prohlídce.

V týdnu od 24.září – 29.září vzpomenuto přátelství mezi československým a německým lidem. Dětem zdůrazněna úloha dnešního NDR pro zachování míru.

Dne 23.září o 14.hodině ustaveno při škole Sdružení rodičů a přátel školy. Účastnilo se 80% rodičů. Probrány všechny otázky školy a výchovy rodinné, rodičům vysvětlena práce s učebnicemi a jiné zdánlivé těžkosti. Předsedou zvolen rolník Pavel Adam z čísla 47.

Dne 6.října vzpomenuto dne armády. Osvětlen žákům význam 12.výročí bojů o Duklu, připomenuty zásluhy SSSR o naše osvobození a význam našich bojových jednotek v SSSR pod vedením armádního generála Ludvíka Svobody.

Dne 8.října konal se kurs tělesné výchovy v Třebíči pro učitele 1.- 5. postupného ročníku. Toho dne nebylo na škole vyučování, poněvadž ředitel školy se zúčastnil kursu.

Dne 28.listopadu konal se v Třebíči kurs tělesné výchovy (pokračování prvého kursu) a kurs ručních prací. Obojího se ředitel školy zúčastnil, takže toho dne nebylo ve škole vyučování.

Dne 8.prosince byla uspořádána ve škole přednáška Františka Klinera, příslušníka SNB z Budišova o dopravní kázni. Pro svou názornost a přiléhavé příklady měla u dětí velký ohlas a zájem. Ve škole vyvěšeny obrázky o dopravní kázni a tyto ponechány dětem na očích trvale, aby si základní znalosti zapamatovaly.

Dne 8.prosince uspořádána schůze SRPŠ na téma „O škodlivých vlivech na mládež a spolupráce rodiny se školou na tomto poli“. Schůzi navštívilo 12 rodičů a její úspěch byl zřejmý. Prodiskutovány mnohé zjevy a usneseno čelit všemi prostředky takovým zjevům, by výchova dětí netrpěla.

Dne 20.prosince vykonána inspekce školy Okresní školní inspektorkou A.Heinigovou v českém jazyku a kreslení.

Zimní prázdniny trvaly od 22.prosince 1956 do 7.ledna 1957.

Dne 21.ledna konala se okresní konference učitelů v Třebíči na thema: Mimoškolní činnost učitelů v době budování socialismu. Téhož dne odpoledne přednášel prof. Riechel na thema: Svoboda a demokracie. Obojí přednášky se ředitel školy zúčastnil.

Pololetní prázdniny trvaly od 31.ledna do 9.února včetně. Dětem rozdáno vysvědčení dne 31.ledna. Chování a prospěch žactva byl dobrý. Toliko 2 žáci Josef Śuler a Miroslav Bárta napomínáni a věnována jim potřebná pozornost a doučování zřízeno.

Dne 10.března uspořádána oslava MDŽ. Po slavnostním proslovu ředitele školy v malém kulturním sále MNV následovala besídka žáků jako kulturní vložka slavnosti. Slavnost byla dobře navštívena, zúčastnilo se 60 lidí, kteří neskrblili pochvalou nad uměním školních dětí.

Dne 28.března uspořádán Den učitelů. Začátek byl ve 14 hodin u Domu osvěty v Třebíči. Bohatý pořad slavnosti uspokojil každého návštěvníka. Kulturní pořad, který předvedli umělci z Prahy a Brna vyžadoval delší doby pro svou obsáhlost a krásu.

Jelikož starých stromů ubývá, přikročeno k vysazování nových stromů ve školní zahradě. Celkem vysazeno 10 ovocných vysokokmenů. Při sázení aktivně spolupracovaly děti, kterým se dostalo vhodného poučení k napodobení. Jelikož starý dřevěný plot kolem školní zahrady byl ve špatném stavu, přikročeno k jeho opravě. Stalo se tak v rámci akce „Zvelebování školy a jejího okolí“. Úplně vyměněny 2 pole a přibito 135 nových latěk. Stalo se tak brigádnicky, odpracováním 22 hodin.

Dne 9.května oslaven Den Vítězství. Po relaci školského rozhlasu následoval proslov ředitele školy, žákům dobře světlen význam tohoto dne.

Dne 18.května provedeno očkování dětí proti obrně. Byli to žáci 1.postupného ročníku a mladší. Toto očkování opakovalo se v červnu podruhé. Druhá injekce. Třetí injekce bude následovat za ¾ roku na jaře 1958.

Dne 1.června vzpomenuto MDD. Dětem přiblížen tento den, aby cítily solidaritu všech dětí na celém světě.

Dne 11.června podniknut výlet Kamenské školy do Velkého Meziříčí. Navštívena místa popravy meziříčských vlastenců Němci a prohlédnuto krajinské museum umístěné v zámku. Po prohlídce děti se dobře pobavily v zámeckém parku na houpačkách a kolotoči. Děti si dobře prohlédly nové rozsáhlé nádraží ve Velkém Meziříčí, jako i novou trať ke Křižanovu.

Mimořádná péče věnována letos sběru léčivých bylin. Tak nazbíráno velké množství březového listí, kopřiv a macešky polní.

Dne 25.června provedeno dr.Míčkem očkování dětí narozených v roce 1949 proti záškrtu.

Dne 29.června o 7 ½ hodině konalo se filmové představení Odvážná školačka pro školní mládež v Budišově. Návštěvy filmu se zúčastnily také děti z Kamenné. Návštěvou filmu ukončen školní rok. Po produkci a příchodu dětí do třídy, rozdáno dětem vysvědčení po předchozím poučení o chování dětí během prázdnin a pomoci dětí rodičům.

Do střední školy odchází žák 5.postupného ročníku (7.školní rok) František Nováček.

Dne 10.července 1957 proběhla naší vesnicí Mezinárodní štafeta k VI.světovému festivalu mládeže v Moskvě. Děti zdejší národní školy připravily jí pěkné uvítání. Ve špalíru pozdravily ji máváním praporků a živým provoláváním. Také účast občanů z Kamenné byla značná. Diváci lemovali trať po celé délce obcí.

Během prázdnin upraven k obývání byt ředitele školy. vymalování provedl soudruh Ignác Nikodem z Třebíče, nátěr oken, dveří, podlahy lakýrník František Teplan z Lipníku u Třebíče. Po celou dobu jejich práce ředitel školy brigádnickou prací napomáhal urychlenému dokončení.

 

 

Školní rok 1957-1958

Školní rok 1957/58 zahájen 2.září 1957 za přítomnosti všech 21 dětí. Stav žactva podle postupných ročníků.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

1

4

2

1

8

16

Děvčata

0

1

2

2

0

5

Celkem

1

5

4

3

8

21

Do osmileté střední školy v Budišově odešel žák 5.postupného ročníku (8 šk.r.) František Nováček.

Dne 3.září vzpomenuto 13.výročí Slovenského národního povstání. Děti poučeny o významu tohoto dne pro ĆSR.

Dne 6.října vzpomenuto naší armády, jejího úkolu v dějinách našeho národa. Zdůrazněn její obranný charakter pro zachování míru. Připomenuto žákům 13.výročí bojů o Duklu.

Dne 19.října obnoveno rodičovské sdružení na škole. Předsedou zvolen opět Pavel Adam rolník a člen JZD číslo 47. na programu: aktuální potřeby školy, pojištění žactva.

Od 10.října do 29.října řádila na škole chřipková epidemie. Ve škole chybělo během této doby 20-40% dětí.

Dne 17.září provedeno na škole očkování dětí 2.postupného ročníku proti záškrtu. Dne 22.října zdravotní sestra OÚNZ z Třebíče vyšetřila zrak, sluch a moč dětí. Shledáno vše v pořádku až na Miladu Vařílkovou, která odporučena k očnímu lékaři a výměně brejlí. Zdravotní sestra provedla prohlídku osobní čistoty žáků.

V naší obci bylo v červenci založeno JZD a během podzimu rozorány meze traktory STS z Budišova a proveden společný osev na scelených lánech. Tak položen dobrý základ příští úrodě.

Jak každého roku i letos škola se účastní „Soutěže mladých hospodářů“ o největší vklady žáků během školního roku 1957/58.

Žákům vysvětlen význam 28.října jako den znárodnění velkých podniků v ČSR.

Dne 7.listopadu provedena ve škole oslava 40.výročí Velké říjnové revoluce. Žactvo vyslechlo rozhlasový projev ministra školství. Žactvo se podílelo na oslavě VŘR pro dospělé dne 6.listopadu v budově MNV kulturní vložkou. Na programu této oslavy byla přednáška ředitele školy, kulturní vložka, píseň práce.

U příležitosti měsíce československo- sovětského přátelství místní odbočka SČSP uspořádala 2 přednášky: Sibiř- země budoucnosti a Ohniska Velké říjnové revoluce. Přednášky proslovil a úzkým filmem doprovodil soudruh Boček ze střední školy v Budišově. Účast na těchto podnicích byla dobrá.

Dne 13.listopadu zemřel po krátké nemoci president ČSR Antonín Zápotocký, věrný syn dělnické třídy milovaný celým národem. Celý život jeho byl poznamenán nekompromisním bojem za práva dělníků a vítězství socialismu. Pohřeb zesnulého se konal 18.listopadu v krematoriu Prahy.

Dne 19.listopadu 1957 konala se ve Vladislavském sále na pražském hradě volba nového presidenta. Zvolen jednomyslně první tajemník ÚVKSČ Antonín Novotný, nový dělnický president. Žactvu vysvětlena volba nového presidenta a její význam pro budování socialismu v naší vlasti.

Dne 19.prosince 1957 provedeno ochrané očkování proti dětské obrně žáků 3.4.a5. postupného ročníku dr. Františkem Míčkem státním obvodním lékařem z Budišova.

Podle výnosu ministerstva školství trvaly zimní prázdniny od 21.prosince do 5.ledna 1958.

Jelikož v ČSR přibývá množství úrazů způsobených motorovými vozidly a neopatrností žáků, je důležité upozornit žáky na tento stav a vybídnout je k největší opatrnosti. Do naší školy se dostavil příslušník SNB soudruh Kliner, který žákům proslovil přednášku o dopravní kázni. Nákresy na tabuli a pěknými obrázky přiblížil jim neštěstí, které číhá na každého neopatrníka, nedbá li dopravní kázně. V diskusi po přednášce někteří žáci podali důkaz o velmi dobré znalosti dopravních předpisů- hlavně jízdy na kole. Soudruh Kliner zanechal dětem obrázky, z nichž utvořena vývěska na třídní stěně.

Dne 27.ledna provedeno dr. Míčkem a zdravotní sestrou druhé očkování proti dětské obrně žáků 3.4.a 5.postupného ročníku.

Pololetní vysvědčení vydána žákům dne 1.února. pololetní prázdniny trvaly od 2.února do 9.února včetně.

Do zdejší obce dojíždí jednou za měsíc pravidelně župní „Putovní kino“, které má ve svém programu vždycky jedno filmové představení pro děti. Toto filmové představení pro děti je dětmi 100% navštěvováno, protože promítá dobré filmy. Tak 10.února promítán film Bílá hříva – divoký kůň. Děti jsou vždycky velmi spokojeny a na nový film se těší.

Dne 9.března byla uspořádána oslava MDŽ o 14.hodině v kulturním sále MNV. Přednášel ředitel školy. kulturní program předvedli žáci národní školy. Skládal se z básní, recitací, výstupů, hádanek obecenstvu, žertů, zpěvů. Besídka měla velký úspěch.

Dne 11.března vykonáno očkování dětí proti obrně. Byla to třetí injekce.

Ve škole vzpomenuto 28.března světlé památky učitele národů, 366 narozenin Jana Amose Komenského. Od jeho smrti uplynulo 288 roků. Na datum jeho narozenin připadá každoročně „Den učitelů“. Děti poučeny o významu tohoto velikána a revolucionáře ve školství, probrány všecky zásady vychovatelské a vyučovatelské za neutuchajícího zájmu zvídavých dětí.

Dne 8.dubna zavítalo opět putovní kino a promítlo film pro děti „Popelka“. Děti spokojeny.

Dne 10.dubna navštívila školu soudružka z Pionýrského domu a předvedla pionýrům a ostatním dětem řadu her a zábavných výstupů. Po 1½ hodinovém programu podnikla s nimi výlet na zříceninu hradu „Dubu“ u řeky Oslavy u Findeisova mlýna.

Dne 22.dubna bylo vzpomenuto ve škole 88 tých narozenin Vladimíra Iljiče Lenina přednáškou ředitele školy a poslechem rozhlasu.

Dne 30.dubna 1958 provedl obvodní lékař dr. Míček obvyklou praktickou prohlídku všech dětí školy. Děti jsou v dobrém zdravotním stavu a při menších závadách uděleny rady k jejich odstranění.

Letošních oslav 1.máje se děti zúčastnily v Třebíči. Autobusem z Kamenné do Třebíče v průvodu rodičů shlédlo májový průvod 10 dětí.

Na oslavu 9.května uspořádána školní slavnost a kulturní program této slavnosti předveden večer dne 8.května při oslavě pro dospělé v kulturním sále MNV.

Dne 26.dubna provedena inspekce zdejší školy okresním školním inspektorem soudruhem Vl. Skalou.

Dne 16.května pojízdná zubní ambulance vykonala prohlídku chrupu školní mládeže a na místě vady odstranila. Ve dvou případech žáci odkázáni na návštěvu v zubním ambulatoriu.

Sbor požární ochrany zaslal škole provolání k dětem, aby zvýšily ostražitost a dozor nad menšími dětmi k zamezení zhoubných požárů.

Dne 14.června navštívil školu příslušník SNB z Budišova František Kliner a připoměl dětem předpisy dopravní kázně. V diskusi z dětmi ověřil si jejich znalosti a přesvědčil se o jejich dobrých vědomostech. Příklady ze života, rozborem neštěstí při dopravě na silnici zapůsobil na děti a ukončil návštěvu.

Dne 20.června provedeno očkování dětí dr.Míčkem proti neštovicím a záškrtu.

Dne 24.června podnikla naše škola spolu s dětmi pozďatínské školy výlet na Macochu. Účastnilo se 14 dětí zdejší a 11 dětí pozďatínské školy a 14 osob dospělých, celkem 39 účastníků. Kromě Punkevních jeskyní navštívena Kníničská přehrada u Brna a zájezd parníkem k hradu Veveří a nazpět. Na zakončení zájezdu byla navštívena zoologická zahrada s různými exempláři zdejší a exotické zvířeny. Zájezd plně uspokojil všechny návštěvníky a tito se ve zdraví navrátili a druhý den nadšeně rozprávěli o zažitých událostech.

V naší obci dojde k významné kulturní události. Dne 13.července se bude otvírat nově vybudovaný kulturní dům neobvyklé velikosti. Žactvo zdejší školy se zúčastnilo několika brigádami na stevbě a na svůj podíl na tak krásném díle. Budova bude ozdobou obce a stane se střediskem kulturního života zdejší obce a okolí.

Školní rok 1957/58 byl ukončen slavnostně 28.června udělením dobrých rad na prázdniny, výzvou ke sběru odpadových hmot, léčivých bylin a lesních plodů během prázdnin.

 

 

Školní rok 1958-1959.

Školní rok 1958/59 zahájen dne 1.září 1958 za přítomnosti všech 20.žáků, 14 chlapců a 6 děvčat.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

3

1

4

2

3

13

Děvčata

3

0

1

2

1

7

Celkem

6

1

5

4

4

20

Do střední školy v Budišově odešlo 5 žáků, do střední školy v Tasově 1 žák.

Dne 17.září vykonána na zdejší škole zdravotní prohlídka žactva. Dětem vyšetřen zrak, sluch a proveden rozbor moči. Až na dvě žákyně, které nosí brýle, stav dobrý.

Dnem 1.října zavedeno na škole školní spoření a škola přihlášena do soutěže mladých hospodářů se 100% spořivostí.

Dne 6.října byl den československé armády. Děti vyslechly školní rozhlas a proslov ředitele školy o významu toho dne pro náš národ.

Dne 9.října bylo očkování dětí proti obrně a sice 4.a 5. postupný ročník. Dětem vstříknuty 2.injekce.

Dne 31.října 1958 vykonal na zdejší škole přednášku o dopravní kázni příslušnik SNB. Použil hodně výstražných obrázků a tyto zůstaly na nástěnce ve škole. Upozornil děti na škody, které způsobují hrou se sirkami. Živé pochopení dětí bylo odměnou za názornou přednášku.

V měsíci československo – sovětského přátelství projížděla naší obcí štafeta přátelství a míru z Budišova přes Kamennou do Tasova dne 14.listopadu 1958 ve 14 hodin. Na hranici obce byla štafeta uvítána hudbou místního rozhlasu a pěknými standartami s nápisy na začátku a konci obce. Na začátku převzali štafetu místní běžci z ČSM, kteří proběhli úsek přes obec. Po celém úseku přes obec byly rozestaveny školní děti, které máváním praporky živě pozdravovaly štafetu přátelství a míru. Průjezdu štafety přes Kamennou přihlíželo hojně diváků z místních občanů a možno říci, že tato událost se dobře vryla paměť a ku prospěchu československo – sovětského přátelství.

Dne 1.prosince se konala v osmileté střední škole v Budišovu pedagogická porada za účasti učitelů a ředitelů škol v obvodu střední školy. Bylo jednáno o čtvrtletní klasifikaci žáků 6. postupných ročníků a prospěch těchto žáků srovnáván s prospěchem jejich na národní škole před odchodem do střední školy. konstatováno, že ubývá případů rozdílu 2 stupňů známkování na národní škole. Byla to užitečná a prospěšná schůze pro oboustranou výměnu názorů.

Dne 17.prosince 1958 OÚNZ provedl očkování dětí 1. postupného ročníku proti obrně.

Zimní prázdniny ve školním roce 1958/59 trvaly od 21.prosince do 4.ledna 1959

Dne 21.prosince uspořádána ředitelstvím školy a SRPŠ vánoční besídka s Dědou Mrázem ve velkém sále nového kulturního domu. Pěkný pořad plně uspokojil hojně navštívenou besídku. Dědu Mráze obětavě zahrál soudruh Jaromír Nováček z čísla 59. Děti zahrnuty přívalem dárků ochotně slíbily dobře se učit a zasloužit si těchto dobrot.

Dne 13.ledna 1959 provedeno OÚNZ očkování dětí proti dětské obrně po třetí.

Dne 31.ledna 1959 ukončeno první pololetí školního roku 1958/59 a dětem rozdána vysvědčení. Pololetní prázdniny trvaly od 1.února 1959 do 8.února 1959.

Dne 8.března 1959 provedena oslava MDŽ ve velkém kulturním sále Osvětové besedy. Začátek slavnosti byl ve 14 hodin za účasti všech rodičů dětí a ostatního občanstva, celkem 110 osob. Po proslovu ředitele školy a udělení odznaku „Mateřství“ 3 maminkám následovala besídka dětí na jejímž programu byly básně, recitace, výstupy dětí a zpěvy. Zvláště zdařile vystoupily děti 1.postupného ročníku svými básněmi. Jednotlivá čísla programu byla provázena nadšeným potleskem přítomných. Celá besídka byla zakončena přinesením dortů maminkám, které potají děti zakoupily a tak překvapily maminky.

Pionýrská organizace naší školy provedla dne 10.dubna sběr železného šrotu po obci. Svezené množství uskladněno na hromadu na návsi a podnik Sběrné suroviny vyzván k odvezení. Při odvozu zjištěno, že bylo sebráno 44q. Obnos za tento železný šrot věnován dětmi na fond solidarity.

Dne 16.dubna žactvo zdejší školy se zúčastnilo pomoci při stavbě vepřína zdejšího JZD. Žáci podávali křidlice na zastřešení a odpracovali tak 40 hodin. Tato pomoc dětí byla činovníky JZD vřele kvitována.

Dne 23.dubna 1959 vzpomenuto ve škole 89tých narozenin Vladimíra Iljiče Lenina a 10 let založení Pionýrské organizace.

Z výtěžku sběru odpadových surovin darovaly děti obnos 28,- Kčs na fond solidarity. Obnos poukázán poukázkou ČSM v Třebíči.

V měsíci dubnu provedeno řádné vyčištění školní studny, jejíž voda byla podle nálezu epidemiologické stanice závadná. Znečišťování studny bylo způsobováno povrchovou dešťovou vodou, která vnikala horem do studny. Také pumpa dosavadní byla vadná a musila se před každým použitím prolévat. Proto byla zakoupena nová pumpa tlaková. Po vypumpování staré znečištěné vody novou pumpou vynesen spodní kal rumpálem, dno pořádně vyčištěno, studna opatřena cementovým poklopem a nová pumpa řádně usazena. Tak se dostalo škole určitého zlepšení po stránce zdravotní.

V měsíci dubnu počaly oslavy 10.výročí založení PO. Také na naší škole děti seznámeny s tímto důležitým výročím a prohloubeny pionýrské zásady.

Státní svátek 1.máje byl oslaven dětmi zdejší školy účastí na okresní slavnosti v Třebíči. Děti jely pěkně vyzdobeným traktorem JZD tam i zpět. Dospělí se zúčastnili autobusem ČSAD.

Dne 8.května vzpomenuto ve škole pražské revoluce 5.května a 9.května 1945 – ukončení války- dne vítěztví. Vysvětlením těchto významných událostí pro náš národ děti poučeny o dějinách našeho národa.

Dne 11.května 1959 odešla na oční školu do Třebíče žákyně 3.postupného ročníku Helena Nováčková, která má vadný zrak. Po šesti týdením pobytu v této škole se vrátí do staré školy.

Dne 1.června vzpomenuto MDD. Děti poučeny o významu tohoto dne. Děti celého světa potřebují mír, nenarodily se proto, aby se v dospělém věku vrátily nebo byly pobíjeny, nýbrž aby užitečně spolupracovaly bez rozdílu pleti a radovaly se ze života. V této souvislosti pohovořeno o blížícím se Mezinárodním festivalu ve Vídni v létě letošního roku, kde se sejdou mladí lidé takřka ze všech národů světa v bratrském svazku, aby důrazně manifestovali za pokojnou spolupráci všech národů s rozdílným společenským zřízením a za zachování světového míru.

Dne 3.června 1959 uspořádán byl školní výlet všech žáků do okresního města Třebíče. Prohlédnuty pamětihodnosti města Třebíče a po prohlídce žáci shlédli panorama Třebíče s hrádku. Odpoledne o 15. hodině děti navštívily Cirkus Evropa, který hostoval v Třebíči pouhé dva dny a uspořádal toliko jediné dětské představení. Děti shlédly všecka zvířata cirku a s bohatým programem cirku byly plně spokojeny.

Dne 20.června provedena zdravotní prohlídka žactva obvodním státním lékařem Dr.Míčkem. vyšetřen celkový zdravotní stav dětí a zjištěno, že tento je celkem dobrý, až na ploché nohy, což je způsobeno neotužilostí nohou, děti chodí málo bosy. Doporučeno aby v prázdninách chodily bosy a tak zpevnily své zdraví.

Školní rok 1958/59 ukončen v sobotu dne 27.června 1959 pohovorem se žáky. Uvedeno mnoho výstražných příkladů, uděleny rady a pokyny jak se vystříhati všeho neštěstí. Nakonec rozdána vysvědčení s přáním radostného prožití prázdnin a šťastného shledání po prázdninách v novém školním roce.

 

 

Školní rok 1959-1960

Nový školní rok zahájen dne 1.září v 8 hodin ráno za přítomnosti rodičů v příjemném prostředí pěkně vyzdobené školy. po uvítání žáků a rodičů ředitelem školy zahájena přátelská beseda se žáky, kteří slíbili, že budou rádi a ochotně navštěvovati školu aby vyrostli ve zdatné socialistické občany naší lidově demokratické vlasti.

U příležitosti 15.výročí slovenského národního povstání byla osvětlena dětem tato historická událost, aby děti poznaly velikost obětí, kterých se vykupuje svoboda ve které žijeme.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

2

2

1

4

2

11

Děvčata

2

4

0

1

2

9

Celkem

4

6

1

5

4

20

Celkem 11 chlapců + 9 děvčat = 20.

Střední školu v Budišově navštěvují 2 žáci (1 chlapec + 1 děvče) Pavel Adam a Marie Adamová.

V měsíci září vypuštěna SSSR kosmická raketa na měsíc a tato dosáhla cíle. Sovětská vlajka na měsíci!

V měsíci září navštívil soudruh Chruščev USA a byl hostem mnoha amerických měst. Byl to důležitý krok k mírovému soužití národů s různým společenským zřízením. Dětem dobře vysvětleny tyto historické události, aby dobře pochopily význam současných událostí ve světě.

Dne 20.září 1959 byla obnovena činnost SRPŠ na zdejší škole. Zahajovací schůze se súčastnilo 12 rodičů 20 dětí a předsedou byl zvolen pan Pavel Adam, rolník JZD číslo 47. Nastíněn program činnosti a provedena beseda s rodiči o výchově a výuce jejich dětí. Dohodnuty zásady spolupráce rodiny se školou a naopak, sepětí školy se životem a života se školou.

Dne 6.října uskutečněna na zdejší škole přednáška SNB Františka Klinera z Budišova na téma Zásady dopravní kázně. Dětem uvedeny odstrašující příklady dopravní nekázně a vyzvány k bdělosti.

V důsledku rozšíření slintavky a kulhavky u zvířat v sousedních obcích přikročeno ke zpřísnění hygienických opatření i na škole. Zdravotní hlídky kontrolovaly čistotu žáků, osobní i oděvu. Okolí školy posypáno vápeným prachem. Slintavka a kulhavka se v naší obci nevyskytla.

Dne 7.listopadu provedena školní oslava VŘR. Po přednášce ředitele školy následovaly recitace a zpěvy dětí. Vyslechnut také program školského rozhlasu. Večer téhož dne provedena oslava VŘR v kulturním sále MNV pro dospělé s kulturní vložkou dětí. Touto oslavou začal Měsíc československo- sovětského přátelství.

Dne 23.listopadu 1959 bylo provedeno na škole očkování dětí 1.a 5. postupného ročníku proti tuberkuloze.

Dne 19.prosince 1959 vzpomenuto 75.výročí narození druhého dělnického presidenta Antonína Zápotockého. O životě a díle jeho promluvil ředitel školy.

Dne 20.prosince 1959 uspořádána ve velkém sále Osvětové besedy Vánoční besídka a nadílka Dědy Mráze. O 14.hodině započal program dětí, říkanky a recitace, vánoční hra „Sen“, příchod dědy Mráze obtíženého vrchovatým prádelním košem dárků, které v rámci žertovné scény, rozdal přítomným dětem. Úlohu dědy Mráze ochotně sehrál Jaromír Nováček číslo 59. Slibem dětí dělat dobrotu, učit se pilně ve škole a zasloužit si tak darovaných věcí, besídka úspěšně skončila. Přítomno 70 lidí.

Zimní prázdniny trvaly od 23.prosince – 4.ledna 1960.

Dne 20.ledna 1960 vykonáno pochodové cvičení všech dětí do 3 km vzdálené Vanče. V této obci prohlédnuta drůbežárna místního JZD se 450 slepicemi a místní cementárna s cementovými výrobky. Děti přihlížely práci cementářských dělníků na pracovišti.

Dne 1.února proveden zápis dětí do školního roku 1960/61. Nově zapsány 4 děti, takže počet dětí příštího roku bude opět 20 dětí.

Dne 7.května o 10.hodině byla sehrána v Budišově žáky střední školy divadlo: Případ Pavla Kováře. Tohoto představení se naše škola hromadně zúčastnila. Pionýrská hra ze života pionýrů se dětem líbila.

Oslava 15.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou vykonána 7.května od 8 – 9 hodin. Dětem objasněna úloha SSSR v době okupace naší země, boj za svobodu naší vlasti a vysvětlena Květnová revoluce v Praze roku 1945. Poté navštíveno představení divadelní hry „Případ Pavla Kováře“ v Budišově.

Dne 6.března provedena o 14.hodině v sále kulturního domu „Oslava MDŽ“. O významu tohoto MDŽ a úkolech našich žen promluvil ředitel školy. Následoval kulturní program dětí z říkanek, básní, recitací, výstupů, zpěvů, tanečků. Velmi zdařilý program byl zakončen zapěním státní hymny za spoluúčasti 80.spokojených návštěvníků, kteří svou radost vyjádřili nadšeným potleskem.

Dne 9.března 1960 provedeno hromadné očkování všech dětí proti tetanu druhou injekcí. Dne 19.dubna provedeno očkování dětí proti obrně. Stalo se tak pomocí lžiček, které si děti do školy přinesly.

Dětem objasněn a vysvětlen vznik a význam státního svátku 1.máje, svátku pracujících celého světa. Některé děti se zúčastnily májových oslav v Třebíči za doprovodu svých rodičů.

Dne 3.května provedena na zdejší škole zdravotní prohlídka všech dětí státním obvodním lékařem Dr.Míčkem. celkový zdravotní stav shledán dobrý. Děti jsou dobře živené a tělesně dobře vyvinuté.

Dne 4.května přednášel dětem, rozmlouval s nimi o dopravní bezpečnosti, úrazovosti, požárech, příslušník SNB z Tasova soudruh Stejskal. Četnými příklady dětem vyjevil jakým procentem se děti podílejí na těchto nežádoucích jevech. Děti přislíbily dbát opatrnosti, aby se nic nestalo.

U příležitosti MDD bylo svoláno shromáždění rodičů a přátel školy dne 29.května o 14.hodině do školy. Ředitel školy v proslovu a besedě s přítomnými osvětlil význam tohoto dne pro děti celého světa, mírové úsilí SSSR a současnou mezinárodní situaci. Děti předvedly kulturní program a zakončily zdařilou besedu.

V soutěži ve sběru odpadových surovin za I.pololetí školního roku 1959/60 docílila naše škola prvenství na okrese. Bylo nasbíráno 176 kg papíru, 310 kg textilu, 182 kg kostí, 22 kg sisálu a 5,5 kg peří. Celkem 695,5 kg a 3922 bodů. Nejlepším sběračem byla Helena Nováčková se 1030 body. Škola získala první cenu 1500,- Kčs a pochvalné uznání.

V týdnu od 1.června žactvo všech postupných ročníků seznámeno přístupným, srozumitelným způsobem o významu voleb do MNV ONV KNV NS SNR. Dětem vyjmenováni členové MNV jako poslanci lidu a nastíněny úkoly jejich. Ve škole napsány rodičům dopisy, aby manifestačně volili zástupce NF. Ve škole vysvětleny zásady naší nové socialistické ústavy.

V týdnu od 6.do 12.června 1960 žáci místní školy 2x účinkovali v místním rozhlase a vytvořili radostnou náladu k volbám národními písněmi a výzvou občanům ke splnění občanské povinosti.

Školní rok 1959/60 zakončen 18.června 1960 následkem II ČSS v Praze na Strahově. Dobrými radami na prázdniny, rozdáním vysvědčení, zapěním československé státní hymny zakončen školní rok 1959/60.

 

 

Školní rok 1960-1961

Školní rok zahájen dne 1.září 1960 za přítomnosti rodičů dětí přicházejících do 1.postupného ročníku. Po uvítání ředitelem školy provedena beseda s dětmi a rodiči.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

4

2

2

1

4

13

Děvčata

0

2

4

0

1

7

Celkem

4

4

6

1

5

20

Do střední školy v Budišově odešli 2 žáci a 2 žákyně.

Podle ministerského výnosu na všech školách ČSSR byly poskytnuty všem žákům v letošním školním roce knihy a školní potřeby zdarma. Také v naší škole se tak stalo a tato závažná a potěšující skutečnost vysvětlena na schůzi Rodičovského sdružení dne 4.září 1960 jako důkaz pokračující socialistické převýchovy člověka směřujícího k výchově komunistické společnosti. Předsedou zvolen na této schůzi Pavel Adam, rolník JZD číslo 47. Dalším tematem na schůzi rodičů byla ateistická přednáška, kterou proslovil ředitel školy. Shromáždění se zúčastnilo 11 rodičů, kteří v besedě měli živý zájem o diskutované věci.

Dne 21.září 1960 byly děti očkovány proti tetanu. Byla to třetí injekce pro žáky 2.až 5.postupného ročníku.

Dne 6.října 1960 bylo vzpomenuto naší armády. O mírovém úkolu naší armády promluvil a dětem pojmy objasnil ředitel školy. Dětem zdůrazněna současná situace v západním Německu, výchova německé mládeže k revanšismu a nutnost bdělého střežení hranic proti těmto tendencím.

Dne 10.října zubní ambulance provedla prohlídku chrupu školní mládeže. Zjištěny mnohé závady, které na místě odstraněny. Kazivost zubů způsobuje přílišné mlsání dětí, které často mají menší částky na tento nezdravý účel. Děti důrazně poučeny o škodlivých vlivech na zuby a jak je ochraňovat po celý život.

V rámci nutné pomoci místnímu JZD při sběru brambor účastnili se i naši žáci brigádnicky po 3 dny největšího vypětí pracovního. Brambory byly sezbírány na velkých plochách a za vedení ředitele školy ukládány na hromadách na vhodných místech. Odpracováno celkem 240 brigádnických hodin a dětem poskytnuta peněžitá odměna ve výši 265,- Kčs. Tyto peníze vyplaceny a způsobily dětem velikou radost.

Dne 26.října navštívil školu příslušník SNB soudruh Stejskal z Tasova a promluvil dětem: o dopravní bezpečnosti. Na skutečných příkladech děti poznaly kam vede nezodpovědnost a jak hrozné zlo způsobuje. Protože samy jezdí na kolech, byla provedena prověrka jejich znalostí a shledáno, že dobře vědí jak mají jezdit, jak musí být vypraveno kolo. Možno říci, že takové návštěvy SNB na škole jsou plodné a zanechávají trvalé stopy v mysli dětí.

Dne 7.listopadu provedena ve škole oslava 43.výročí VŘR. Po proslovu ředitele školy, objasnění významu, následovaly básně dětí a beseda o životě dětí dříve a dnes.

Dne 22.listopadu 1960 provedl inspekci zdejší školy Okresní školní inspektor soudruh Horák.

Dne 18.prosince uspořádána v kulturním sále Osvětové besedy vánoční besídka s nadílkou. Na programu výstupy, recitace, tanečky, zpěvy. Program se hodně líbil a účinkující školní mládež sklidila od návštěvníků besídky, kterých bylo na 90, zasloužený potlesk. Po programu dostalo se dětem dárků, které údajně zaslal Děda Mráz jako odměnu za dobrou práci a píli ve škole i doma.

Zimní prázdniny trvaly od 23.prosince 1960 do 2.ledna 1961. Vyučování počalo 3.ledna.

Pololetní vysvědčení rozdána 28.ledna 1961 a školní prázdno trvalo od 30.ledna do 4.února 1961.

Dne 13.února byl vyšetřen celkový zdravotní stav dětí. U 4.žáků zjištěno vadné držení těla. Těmto žákům bude věnována jmenovitá pozornost, aby tato vada byla odstraněna.

Dne 5.března 1961 byla v naší obci provedena oslava MDŽ školními dětmi. Po proslovu ředitele školy, který vysvětlil smysl oslav, následovala divadelní hra „Zlaté srdéčko“ s velmi dobrým a účiným námětem – Zápas zla a dobra, vítěztví dobré víly nad zlou vílou, porážka špatnosti. Děti dobře sehrály své úlohy a byly odměněny bouřlivou pochvalou přítomných rodičů a ostatních, kterých se sešlo na 80. Po ukončení divadla dostalo se maminkám dětí srdečného blahopřání od svých dětí a byly podarovány cukrovými srdíčky za peníze, které pocházely z peněženek příslušných tatínků.

V rámci jarního úklidu obcí pracovalo dne 30.března 20 školních brigádníků s ředitelem školy v místním JZD na úklidu kolem hospodářských budov. Provedeno uskladnění sušáků na jetel, odkliz odpadového dřeva a celkový úklid. Celkem odpracováno 48 hodin. Dětem a škole dostalo se poděkování od představenstva JZD. Při úpravě hlavního dvoru v JZD, děti nakopaly 4 m3 písku na jeho teréní úpravu. Odpracovaly při tom 40 hodin.

Besedu o dubnu – měsíci našich lesů provedl na zdejší škole 4.dubna lesní hajný z Budišova . Hovořil o poměru člověka k přírodě vůbec a významu lesa pro existenci člověka. Chránit šetřit lesy, opatrovat zvěř, ptactvo v době hnízdění je příkazem pro každého Pozor na oheň! Spolupráce mezi dětmi a strážci lesů. Beseda byla zdařilá. V družném hovoru děti slíbily, že budou ochraňovat a šetřit naše lesy.

Dne 12.dubna 1961 vzrušila svět zpráva o prvním kosmonautu světa, příslušníka SSSR majora Gagarina. Také na naší škole o této události se živě diskutovalo a dětem se dostalo důkladného poučení. Rozhovor s dětmi potvrdil skutečnost, že děti jsou horlivými a pozornými posluchači rozhlasu i televize a že jim neujdou sebemenší podrobnosti.

Oslavy 1.máje v okresním městě Třebíči se zúčastnilo 10 dětí v průvodu svých rodičů.

Dne 5.května děti seznámeny s událostmi před 16.lety. Pražské povstání. Devátý květen – Den Vítěztví nad německými fašisty. Příslušné relace našeho rozhlasu pozorně vyslechnuty. O významu 9.května pohovořil k občanům obce v místním rozhlase ředitel školy.

Protože případů dopravních neštěstí na našich silnicích se stále mnoho vyskytuje, byla uvítána přednáška příslušníka SNB soudruha Stejskala z Tasova na naší škole 24.května 1961. Příklady a poučení kterého se dostalo dětem jistě zapůsobilo. V besedě děti projevily dobrou znalost předpisů a odpovídaly na dotazy s jistotou. Vědí jak má být opatřeno jízdní kolo, jak přecházet silnici atd. Uvědomělou kázní budou zvyšovat bezpečnost silniční dopravy.

Dětem se dostává soustavné péče o jejich zdraví ze strany státu. Provedeno 3x očkování proti dětské obrně a tetanu.

Dne 1.června vzpomenuto na škole dětí celého světa bez rozdílu pleti. Zdůrazněn osvobozující boj koloniálních zvláště afrických národů za svobodu a nezávislost, dobrý poměr našeho národa k národům které nabyly nezávislosti a pomoc kterou naše ČSSR poskytuje těmto málo vyvinutým zemím. Správnému pochopení světového dění napomáhá politická a dopravní mapa světa zavěšená po celý rok ve třídě. U ní se shromažďují děti vyšších ročníků a osvojují si poznatky zeměpisné a vše, o čem svými dětskými zkušenostmi z rozhlasu a televize slyší. Ředitel školy pronesl do místního rozhlasu relaci o významu MDD a solidaritě dětí celého světa bez rozdílu pleti.

Naše škola podnikla dne 6.června 1961 školní výlet do Náměště nad Oslavou. Cílem byla prohlídka státního zámku s historickými malbami 300 let starými a jedinečná sbírka gobelínů, z nichž některé byly vytvořeny za desítky let. Obdiv získal „Žižkův dub“ starý podle pověsti asi 1000 let. Za husitských válek pod ním spával Jan Žižka – odtud obdržel své jméno. Aby byla ukojena zvědavost dětí, podniknut byl téhož dne autobusový zájezd k letišti u Sedlece a děti se podívaly z dálky na parkující letouny.

Za tři dny po ukončení výletu do Náměště došel škole přípis od správy Státního zámku v Náměšti nad Oslavou, ve kterém se oznamuje, že naše školní výprava byla zapsána na „Tabuli cti“ za ukázněné a vzorné chování během návštěvy. Po sdělení této zprávy dětem, projevily tyto radostné uspokojení a přislíbily, že se i v budoucnu budou takto chovat.

22.června 1961 dětem připomenuto, že před 20 lety napadli němečtí fašisté SSSR. Dětem vysvětlen průběh II.světové války, její zakončení v Berlíně 1945. Zdůrazněna úloha dnešní NDR, která žije s námi v přátelském a spojeneckém svazku.

Před ukončením školního roku sestaveny z dětí pionýrského věku 3 žňové hlídky po třech dětech, které vstoupily do „Soutěže žňových hlídek mládeže“ na ochranu úrody a lesů před požáry. Svou činnost hlídky zahajují 1.července a končí 31.srpna.

Školní rok 1960/61 byl zakončen 30.června. Všem dětem dostalo se potřebných rad a výzvy k rozumnému a rozvážnému počínání během prázdnin. Zvláště pěti žákům 5.postupného ročníku, kteří odcházejí na devítiletku do Budišova, promluveno do duše, aby nedělali hanbu základní škole a učili se tak svědomitě i lépe jako na starém pracovišti. Dětem rozdána vysvědčení a po vzájemném blahopřání ke šťastnému prožití prázdnin po zapění národních hymen zkončen školní rok a děti i ředitel školy se odebrali na potřebnou a zaslouženou dovolenou.

 

 

Školní rok 1961-1962

Školní rok 1961/62 se započal v pátek dne 1.září. Slavnostní zahájení se zúčastnily maminky nových školáčků, kteří byli maminkami přivedeni. Po uvítání ředitelem školy provedena beseda s dětmi a rodiči. V této besedě rodiče upozorněni na bezplatné učebnice které dostanou jejich děti, jak je chránit a ošetřovat. Všestranná beseda ukončena naší hymnou. Počet zapsaných dětí jeví se takto:

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

Celkem

Chlapci

3

4

2

2

11

Děvčata

3

0

2

4

9

Celkem

6

4

4

6

20

Do střední školy v Budišově odešlo 5 žáků a jeden žák 5.postupného ročníku Jiří Mrňa. Tento odešel proto, že byl v oddělení sám a učil se za špatných podmínek.

Dne 2.září vzpomenuto přednáškou ředitele školy 17.výročí Slovenského národního povstání.

29.září provedeno ochranné očkování dětí 1.postupného ročníku proti TBC. Všechny děti jsou zdravé.

V den československé armády 6.října vysvětlen dětem význam tohoto dne a zdůrazněn mírový charakter a obraný význam naší armády.

Dne 9.října provedena na škole všeobecná prohlídka dětí.

Dne 20.října 1961 provedena prohlídka chrupu mládeže zubní ambulancí z Třebíče. Celkový stav chrupu školní mládeže uspokojivý, drobné opravy učiněny ihned, v jednom případě žák odkázán na ordinaci v Budišově.

Dne 22.října 1961 konala se schůze SRPŠ při zdejší škole. Probrány aktuální otázky našeho školství, ředitel školy promluvil o významu učebnic a školních potřeb poskytovaných zdarma našim dětem. Rodiče přislíbili dobrou spolupráci ve výuce a výchově dětí. Předsedou SRPŠ zůstává Pavel Adam, rolník JZD číslo 47.

Dne 1.listopadu 1961 uskutečněna přednáška příslušníka SNB z Tasova: O dopravní bezpečnosti. Hlubokým dojmem působilo na děti sdělení o velkém počtu úrazů a dopravních nehod zaviněných neopatrnými řidiči motorových vozidel a neopatrnými občany. V debatě děti projevily dobrou znalost dopravních předpisů, náležitosti při jízdě na kole a slíbily, že nebudou divočit a budou ukázněnými občany.

Dne 17.prosince 1961 provedena besídka dětí. Na programu byly básně, recitace, výstupy, zpěvy, tanečky. Ukončena byla nadílkou dědy Mráze.

Zimní prázdniny trvaly od 23.prosince do 3.ledna 1962. první pololetí ukončeno 27.ledna 1962. Jelikož objednaná vysvědčení nedošla, byl výsledek vyučování oznámen rodičům prostřednictvím žákovských knížek a dětem 1.a 2.postupného ročníku vepsán prospěch do školních sešitů.

V důsledku epidemického rozšíření chřipkového onemocnění byly pololetní prázdniny prodlouženy o 14 dní do 17.února. Během prázdna vybídl ředitel školy prostřednictvím místního rozhlasu rodiče dětí, aby přiměli děti k opakování probraného učiva. Toto opatření mělo za následek, že po ukončení chřipkového prázdna, mohlo býti přikročeno k probírání nového učiva bez nutného opakování a tak nenastalo zpoždění.

Dne 2.března 1962 dostavil se na naši školu opět soudruh Stejskal, příslušník SNB, aby s dětmi opět pohovořil. Počet dopravních nehod roste, úrazů přibývá, škody jsou veliké a proto nutno vychovávat každého občana – od nejmenších počínaje. Děti upozorněny na opatrnost se zápalkami, střezte děti milé – požáry způsobené dětmi dosud nevymizely.

Dne 11.března byla v naší obci provedena oslava MDŽ za spoluúčasti v všech organizací v obci. Hlavní proslov měl ředitel školy, kulturní část vyplnilo žactvo zdejší školy. program měl tendenci zdravotnickou a výchovnou, což se úplně zdařilo a osvědčilo. Divadélko „Zbytečná nemoc“ přivedlo na jeviště mikroby, bílé krvinky, vitamíny. Jejich vzájemné utkání skončilo porážkou zlých mikrobů, vítěztvím bílých krvinek ve spojenectví s vitamíny, které posilovaly rekonvalescenci těla, které si zavinilo onemocnění nečistotou.

Dne 6.dubna provedla sestra Červeného kříže z Třebíče prohlídku zraku, sluchu a vyzkoušela moč u dětí zdejší školy. shledáno až na 2 případy zrakové staršího původu celkem v pořádku. Jedná se o Věru Chytkovou z Klementic a Marii Šulerovou z Kamenné, která nosí brýle z dřívějška.

Duben měsíc lesů. Žáci poučeni o významu lesa pro náš stát a jeho ochraně. Zdůrazněna ochrana zvěře a ptactva pro naše hospodářství a děti vyzvány aby prakticky prováděly ochranu.

Školní děti se zůčastnily oslavy Svátku práce dne 1.května a přihlížely v průvodu některých rodičů májovému průvodu v okresním městě Třebíči.

Dětem objasněn význam 9.května a poučeny o událostech roku 1945 a co jim předcházelo.

Dne 29.května provedena ambulantní prohlídka zubů u všech dětí. Zjištěna nepatrná kazivost dětských zubů a nalezené závady na místě odstraněny.

Dne 1.června dětem připomenut význam tohoto dne pro děti celého světa a poučeny o společném boji, za zachování míru na celém světě. Dětem výklad zpestřen obrazy a pomůckami vztahujících se k MDD.

Dne 9.června zúčastnily se naše děti na pozvání PO v Tasově divadelního představení „Zlatá kachna“ v Sokolovně v Tasově. Představení se velmi líbilo a všech 20 dětí naší školy, které vykonaly obě cesty (5 km x 2) pěšky, byly spokojeny.

Dne 14.června příslušník SNB soudruh Stejskal z Tasova provedl pohovor s dětmi naší školy o dopravní kázni. Na příkladech poučeny děti, aby dbaly dopravních předpisů a opatrně si počínaly při přechodu silnice, měly kolo v pořádku, opatrně se koupaly, ve žních pozor na oheň a dbaly veškeré opatrnosti.

Ustaveny na prázdniny 3 žňové hlídky ze žáků naší školy. první hlídku tvoří žáci Emil Adam, Miloš Kratochvíl, Zdeněk Nováček. Druhou Jiří Hort, Miroslav Zezula a Milan Nováček. Třetí Karel Prokeš a Jiří Holubář. Úkolem těchto dívek je během žní dbáti o požární bezpečnost v obci, v okolí obce a při výmlatu obilí. Také v lese budou hlídat a tak všestraně se přičiní o zdárný průběh žní.

Dne 23.června zúčastnila se celá škola divadelní hry, kterou sehrála PO v Budišově s názvem „Zkoušky čerta Belínka“. Cesta do Budišova byla vykonána pěšky jako pochodové cvičení, cesta zpět autobusem.

Na III.čtvrtletí 1962 je plánována generální oprava školy to je přestavba záchodů a zavedení vodovodu do školy. náklad na tuto přestavbu 44800,- Kčs je rozpočtově zajištěn částkou 35000,- Kčs. Provedením stavby je pověřen Okresní stavební podnik v Třebíči, který ve svém časovém plánu zařadil práci do 3.čtvrtletí. celá akce naráží na velké počáteční obtíže. Okresní stavební podnik v Třebíči nemíní vyslat na zahájení práce své lidi, ale žádá aby MNV v Kamenné sehnal svoje lidi a OSP by je převzal a prováděl výplaty až do ukončení stavby. Při nedostatku odborných pracovních sil v obci je obtížné toto řešení, nutno však vynaložit veškeré úsilí, aby stavba byla započata, aby tak nebylo ohroženo dílo, za jehož uskutečnění marně se snažili předchůdcové na zdejší škole.

Školní rok ukončen 30.června 1962.

 

 

Školní rok 1962-1963

Nový školní rok zahájen v pondělí dne 3.září v malém kulturním sále MNV poněvadž hlavní budova školy není způsobilá k zahájení vyučování. Dokončuje se přestavba záchodů započatá dne 15.července 1962. Celá akce umožněna tím, že místní JZD uvolnilo 2 dělníky Augustina Marka a Josefa Bednáře číslo 14 z Klementic, kteří přešli do služeb OSP v Třebíči a zůčastnili se od začátku základních prací na stavbě. Kromě nich vyslal OSP na stálou práci 2 stálé zednické odborníky Jaroslava Nováčka z Budišova a Františka Rohovského z Hodova. Celý úkol, zavedení vodovodu, splachovací záchody, vykopávka žumpy byl zvládnut v době od 15.července do 15.září a ve zbývající době provádějí se dokončovací práce. Do 16.září konáno náhradní vyučování v kulturním sále MNV a po dokončení hlavních prací v hlavní budově, po zapojení vodovodu a správném chodu nového zařízení započato pravidelné vyučování v hlavní budově dne 17.září 1962. Do školy zapsáno celkem 23 dětí a to 12 hochů a 11 děvčat. Do 1.postupného ročníku nově zapsány 3 děti – 1 chlapec a 2 děvčata. Hlavní práce na generální opravě školy – přestavbě záchodů ukončeny 13.října. Toho dne ukončeny natěračské práce – lakování záchodových dveří. Tato práce pro nepřízenivé počasí se konala ve třídě u kamen, kde se zároveň vyučovalo. Nebylo to na závadu vyučování – spojení školy s výrobní praxí. Krásně nalakované dveře byly předmětem obdivu dětí, které viděly výsledky poctivé práce.

Příležitosti budování nových záchodů využito k opravě a doplnění školního zařízení. Vystřelování kamene kompresorem v místě žumpy poškodilo plot a střechu hospodářské budovy. V rámci dohody mezi OSP a ředitelem školy postaven nový prkenný plot, provedeno přeložení taškových křidlic, doplněny chybějící a opravena kůlna na dříví.

Vadné hromosvodní vedení na školní budově nahrazeno novým. Uzemnění provedeno na dvou místech, která spojena navzájem podzemním vedením – ze školního dvora podélně do školní zahrádky pod okno kabinetu.

Odstraněním starých vadných záchodů ze dvora, získala budova na vzhledu. Místo dřívějších záchodů zaujímá velká žumpa 4 x 3 x 2,5 m a školní dvorek se podstatně rozšířil. Pobyt v kuchyni ředitele školy, odkud vede okno na dvůr, se zpříjemnil o větší světlost dvora.

Celkový náklad na generální opravu školy rozpočten na 45000,- Kčs. Tato částka nebyla překročena.

Dne 21.října 1962 se přestěhovala s rodiči do Novosedel okres Břeclav Alena Holíková, žákyně 1.postupného ročníku.

V rámci pravidelných návštěv ve škole provedl soudruh Stejskal ze SNB Tasov přednášku dětem o dopravní bezpečnosti. Na výstražných příkladech uvedl kam vede nedbání těchto předpisů. Také se přesvědčil o znalosti dětí a byl spokojen.

Dne 29.října 1962 provedena zdravotní prohlídka žactva. Zjištěny 2 případy krátkozrakosti z dřívějška, 2 případy vadného držení těla a návrh na zotavovnu v jednom případě.

Dne 9.listopadu byla provedena inspekce školy soudruhem inspektorem Pavlíkem.

Dne 27.listopadu provedeno u dětí očkování proti tuberkuloze. Dne 12.prosince následovalo ambulantní ošetření chrupu školní mládeže. Děti vykazovaly poměrně dobrý stav zubů.

Zimní prázdniny trvaly od 23.prosince do 2.ledna včetně.

V důsledku krutých mrazů a nedostatku paliva na mnoha školách v ČSSR pololetní prázdniny počaly již dne 21.ledna a byly prodlouženy do 10.února 1963. také naše škola vyčerpala uhelné zásoby a přidělením 10q uhlí koncem února udržovala provoz do konce období. Taková krutá zima dávno již nebyla.

Dne 10.března provedena oslava MDŽ v kulturním sále MNV. Po přednášce ředitele školy proveden kulturní program žáků a pionýrů zdejší školy. v půldruhahodinovém programu se střídaly přání, recitace dětí, divadelní scénky, výstupy, písně v pestrém kaleidoskopu. Celý program svým uspořádáním a výběrem zaměřen k ochraně zdraví a předcházení nemocem u dětí. Bohatou látku poskytl Červený kříž. Přítomných 80 návštěvníků většinou rodičů neskrblilo potleskem a pochvalou při otevřené scéně.

Dne 11.března provedena druhá ambulantní prohlídka zubů mládeže. Tyto prohlídky se setkávají s dobrým pochopením a oceněním u rodičů dětí.

Dne 9.dubna navštívil naši školu lesní strážce Štromayer z Budišova, který provedl s dětmi besídku na téma: Chraňme lesy. V dobře promyšleném postupu vysvětlil dětem důležitost lesa a jeho užitek pro člověka a naopak povinnost člověka chránit a šetřit les. Nutno si vštípit pro celý život neubližovat lesní zvěři – chránit její mláďata a hnízda a navyknout správnému chování v lese. V družném rozhovoru děti přislíbily milovat naše krásné lesy, chránit a neubližovat jim. Nutno se pochvalně zmínit o dobrém způsobu vedení besedy soudruhem Štromayerem. Takových více.

Dne 29.dubna besedoval s našimi dětmi soudruh Stejskal příslušník SNB z Tasova o dopravní bezpečnosti. Děti dobře ovládaly předpisy a slíbily, že v budoucnu budou si počínat velmi opatrně, aby jejich vinou nedošlo k úrazům a neštěstím.

V předvečer 1.máje osvětlen žákům význam tohoto dne a děti vybídnuty, aby se zúčastnily okresní slavnosti příštího dne v Třebíči. Zúčastnilo se 10 dětí v průvodu rodičů.

Vzpomenuto 5.května 1945 pražského povstání proti Němcům a dětem objasněna okupace od roku 1939 – 1945. devátý květen ukončil druhou světovou válku a naše vítěztví nad Němci.

Dne 1.června je MDD. Přednáška ředitele školy poučila děti o mezinárodní solidaritě dětí celého světa a boji všech proti nebezpečí nukleární války. Rozbor proletářského internacionalismu a proč se musíme v boji za mír všichni podporovat.

Celodenní školní výlet byl podniknut dne 11.června spolu s jednotřídní školou v Pozďatíně. Byl to autobusový zájezd na Perštejn, Žižkovo pole u Přibislavi, přehradu u Olší a průjezd Českomoravskou vysočinou. Z naší školy se zúčastnilo 21 dětí a 8 dospělých. Bohaté dojmy které si děti odnesly z tohoto zdařilého zájezdu obohatily jejich vlastivědné poznatky a podpořily jejich touhu k dalšímu cestování.

V sobotu dne 29.června byl ukončen školní rok 1962/63. V přátelském pohovoru s dětmi upozornil ředitel školy děti na opatrné chování během prázdnin, abychom se po ukončení prázdnin v plném počtu a ve zdraví opět shledali k další plodné práci. V naší socialistické vlasti, kterou všichni nadšeně budujeme, je potřebí každého i dětského jedince k účasti na společném díle.

 

 

Školní rok 1963-1964

Školní rok zahájen v pondělí 2.září v 8 hodin v pěkně vyzdobené učebně za přítomnosti všech 19.žáků a rodičů žáků 1.postupného ročníku.

Post.roč.

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Chlapci

1

1

3

4

2

11

Děvčata

2

1

3

0

2

8

Celkem

3

2

6

4

4

19

Do ZDŠ Budišov odešlo celkem 6 žáků a to 2 chlapci a 4 děvčata.

Dne 2.září vzpomenuto 19.výročí slovenského národního povstání. Dětem objasněny důležité okolnosti této historické události v osvobození naší vlasti sovětskou armádou.

Význam naší armády zdůrazněn dětem při příležitosti Dne naší armády 6.října. Vyzdvižen úkol naší armády a armád tábora míru a rozdíl armád kapitalistických států.

Dne 16.října odpracovali místní žáci při sběru bramborů v místním JZD 80 brigádnických hodin a nasbíráno 10q bramborů.

Dne 31.října se konala na zdejší škole zubní prohlídka žáků. Celkový stav uspokojivý.

Dne 7.listopadu vzpomenuto výročí VŘSR a děti seznámeny s touto světovou událostí v SSSR. Vyslechnuto pásmo ze školského rozhlasu k této události. Pročtena příslušná literatura v čítankách.

Dne 5.listopadu sestry ČČK provedly očkování dětí 1. a 5. postupmého ročníku proti tuberkuloze.

V týdnech od VŘSR do 12.prosince 1963 se konaly oslavy československo – sovětského přátelství. Na škole dětem vysvětlen význam této doby a na četných příkladech z minulosti děti poučeny o vzájemném poutu tohoto poměru.

Je dobrým počinem příslušníků SNB navštěvovat školy a poučovat děti jak se chovat při chůzi i jízdě na veřejných místech a silnicích. Dne 11.prosince navštívil naši školu příslušník SNB soudruh Stejskal z Tasova a sdělil dětem kolik úrazů se přihází na silnicích vinou neopatrných řidičů vozidel a jak se děti podílejí na těchto úrazech. Děti prokázaly dobrou znalost jak mají jezdit při jízdě na kolech na silnicích a jak mají být kola vybavena. Podobné besedy příslušníků SNB se žáky jsou velmi žádoucí.

Zimní prázdniny na škole trvaly od 23.prosince do 2.ledna 1964 včetně, děti jich využily k zimnímu sportování.

Pololetní prázdno v týdnu od 3.do 8.února využito dětmi k rekreaci a měření tělesnému i duševnímu.

Na škole provedena skartace starých učebnic. Celkem bylo odevzdáno sběrači surovin 30 kg těchto učebnic v ceně 7,50 Kčs a tyto peníze odvedeny finančnímu odboru v Třebíči.

Do třídy byly opatřeny nové otáčecí tabule, které nahradily dosavadní nevyhovující staré. Byly zakoupeny nákladem 535,- Kčs v Brně a dovezeny traktorem JZD v Kamenné za poplatek 100,- Kčs

Dne 8.března provedena žactvem národní školy oslava MDŽ v kulturním sále MNV. Na programu byl proslov ředitele školy, přáníčka a básně maminkám, říkanky o jaru, scénky zdravotnického zaměření. Horečka a Kazizub, Podařená rodinka. Zdravotnický a při tom zábavný ráz oslavy MDŽ se velmi osvědčuje a vykonává blahodárný vliv na životosprávu a čistotu, pořádek u dětí. Nutno pochválit vedení okresního výboru ČČK, které vydává dobré příručky a zásady ze zdravotnické činnosti dětí. Účast na oslavě činila 70 dospělých spokojených lidí.

Jak šetřit naše lesy, náš socialistický majetek se dovídaly děti v měsíci dubnu.

Dne 26.března vyšetřen celkový stav dětí a neshledáno podstatných závad. Současně provedeno očkování dětí 1.2.a 3.postupného ročníku.

Dne 25.dubna navštívily děti zdejší školy ZDŠ v Tasově u příležitosti sehrání divadelní hříčky „Jak květinky přezimovaly“ tasovskými pionýry. Bylo to pochodové cvičení do Tasova a zpět – 10 km. Svátek pracujících – 1.máj, jeho vznik, vývoj příčina objasněna dětem a děti vyzvány k návštěvě okresní slavnosti v Třebíči.

Pražské povstání proti fašistům německým zakončené příchodem Rudé armády 9.května to je ukončení druhé světové války, dokonale vysvětleno dětem, aby dobře pochopily tyto události.

Mezinárodní význam MDD tohoto dne děti dobře pochopily a význam míru pro všechny děti na světě. Děti nechtějí válku na celém světě a proto jsou nejhorlivějšími apoštoly míru.

Dne 27.června byl ukončen školní rok 1963/64. S dětmi porozprávěno o nastávajících prázdninách a dány prospěšné připomínky ohledně koupání, sběru lesních plodů a vůbec chování o prázdninách. Nakonec rozdána vysvědčení a státní hymnou zakončeno.

Dnem 31.července 1964 odchází po 11.letém působení na zdejší škole dosavadní ředitel Bedřich Kolář, který dne 29.ledna 1964 dovršil 60 roků svého věku a tudíž do 31.července přesluhoval 6 měsíců. Jmenovaný odchází do důchodu do sousední obce Budišova, kde vlastní třetinu domku číslo 125. Nástupcem jeho stává se dosavadní ředitel ZDŚ v Naloučanech, který dnem 1.srpna 1964 nastupuje na ZDŠ v Kamenné.

 

 

Školní rok 1964-1965

Nový školní rok 1964/65 byl zahájen dne 1.září. Žáky 1.postupného ročníku dovedly do školy maminky a také se zúčastnily zahájení. Po vlastním zahájení a vyslechnutí projevu ministra školství Čestmíra Císaře jsme se pustili do přidělení učebnic a rozdělení školních potřeb.

Do školy nastoupilo 20 žáků. 13 chlapců a 7 dívek. Během roku se přistěhoval 1 žák. V prvém postupném ročníku jsou 3 chlapci a 1 děvče.

Dosavadní učitel Bedřich Kolář odešel do důchodu. Na jeho místo nastoupil Jan Marek, rodák z Kamenné. Učil v okrese Krnov a od roku 1954 – 64 v Naloučanech.

Ještě před zahájením nového školního roku byla v obci provedena vzpomínka 20.výročí Slovenského národního povstání.

Dne 7.listopadu jsme uspořádali školní oslavu VŘSR. Využili jsme jednak školního rozhlasu a potom vlastního programu samotných dětí.

Oslav 1.května jsme se zúčastnili spolu s dospělými tradičního průvodu v Třebíči. Účast byla malá.

20.výročí našeho osvobození bylo oslaveno společně s občany v budově MNV. Referoval poslanec ONV, kulturní program zajišťovala recitační skupina dospělých občanů. Diplom byl předán starému a dlouholetému funkcionáři Kundelovi Františkovi číslo 56. Druhý diplom samotnému MNV v Kamenné.

O MDD jsme si zajeli do Náměště nad Oslavou. Prohlédli jsme si zámek a okolí města.

V rámci oslav MDŽ dne 14.března sehrály děti Hrubínovu pohádku „Sněhurka“. Zapojil jsem všechny děti i některé rodiče. Hra se vydařila. Čistý příjem 900,- Kčs.

V únoru sehráli v naší obci ochotníci z Ocmanic pohádku „Kouzelná lampa Aladinova“. Hra se hodila více pro dospělé. Dětem promítán jen film němý na doplnění učiva a diafilmy.

Ještě před zahájením školního roku byla provedena oprava omítky, hlavně předek budovy nákladem 2000,- Kčs. Na jaře jsme se pustili do opravy plotu kolem školní zahrady. Zdarma pomáhali rodiče. Odpracovali 152 hodin. Do začátku nového školního roku plánujem venkovní nátěr oken a opravu štítové zdi.

Organizovány jsou všechny děti 3.- 5. postupného ročníku. Vedoucího dělá učitel. Přes veškerou snahu se nepodařilo získat vedoucího z řad mládeže ani rodičů.

Během školního roku se nevyskytla mezi dětmi žádná vážnější nakažlivá choroba. Na jednoho žáka připadá průměrně 19 zameškaných hodin. Žáci mají nesprávné velikosti lavic a při práci se hrbí.

Žáci se věnovali sběru léčivých bylin, úklidu veřejných prostranství, ve volném čase vypomohli i při opravě plotu, v JZD odplevelovali brambory. Rádi a ochotně pomáhají všude tam, kde je třeba.

Školní výlet jsme organizovali do Brna společně se školou v Pozďatíně. Počasí nám přálo a děti si přišly na své jak v zoologické zahradě, tak i při projížďce parníkem.

V obci pracuje Jednotné zemědělské družstvo celkem dobře. Členům družstva je vyplácena pevná odměna 20,- Kčs na každou odpracovanou jednotku. Úroda byla dobrá, zvlášť pěkné výnosy u brambor.

Školní rok byl ukončen 30.června. 4 žáci odešli do 6.třídy v Budišově. Po prázdninách nastoupí do 1.oddělení zdejší školy 3 děti.

30.července 1965 Jan Marek

 

 

Školní rok 1965-1966

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1965. Nejmenší děti přivedly maminky. Přítomní byli seznámeni s tím, co chce učitel dosáhnout v hlavních učebních předmětech, o co bude usilovat ve výchově a kde učitel očekává podporu rodiny. Zbytek dne zaměřen pracovně k rozdělení školních potřeb a učebnic. Do prvního postupného ročníku nastoupili 3.žáci, ve 2.- 5. postupném ročníku je 17 žáků. Z celkového počtu 20 dětí je 11 chlapců a 9 dívek.

Dne 6.října pobesedoval učitel s dětmi o naší armádě a jejím významu. Besedu doplnila četba článků o práci a zábavě našich vojáků.

Oslava VŘSR byla veřejná. Děti vystoupily s kulturním pořadem. Důstojně jsme oslavili 1.a 9.květen. Děti pozvaly občany na 1.májový průvod a současně jim předaly materiál k výzdobě domů.

Rovněž se vydařila oslava MDŽ. Žáci zajistili kulturní pořad a představenstvo JZD dárky všem ženám – kytičky umělých květin.

MDD trávili žáci pod zříceninou hradu Dubu u řeky Oslavy. SRPŠ zajistilo dětem občerstvení a tak za pěkného počasí bylo veselo na břehu i ve vodě.

V průběhu školního roku nacvičil učitel s dětmi divadelní hru „Zázračné jablíčko“ od Rudy Debnárika. Je to pohádka se zpěvy a tanečky. Představení pro mládež bylo odpoledne, večer pro dospělé. Zde nutno pochválit pomoc maminek při zhotovení krojů pro zvířátka a květinky. Ostatní rodiče pomohli při zhotovení rekvizit, maskování dětí a podobně. Část výtěžku představení byla věnována dětem na školní výlet.

Těsně před zahájením školního roku byla provedena oprava štítové zdi školní budovy. Stará omítka odsekána a zeď znovu nahozena. V celé budově byl proveden venkovní nátěr oken a dveří. Na jaře pak stavba drátěného plotu u předzahrádek školy, která dosud není ukončena.

Ještě v letošním kalendářním roce máme vyměnit podlahy v bytě školy a okapové žlaby. Práce jsou zadány OSP Třebíč, ale přes veškeré urgence se ještě na akcích nezačalo pracovat.

Žáci pomáhali ve volných půldnech v místním JZD při sběru a vybírání brambor a o prázdninách při sklizni máku. V obci proveden jarní úklid. Nasbírali 1,15 kg květu hluchavky, 345 kg textilu, 413 kg papíru a 196 kg kostí.

Členům JZD byla i v tomto roce vyplácena pevná odměna 20,- Kčs za každou odpracovanou jednotku. Předsedou družstva od května je Miroslav Prokeš, agronomem Miroslav Nováček, zootechnikem Stanislav Rouš mladší, ekonomem Jiřina Benešová. Výnosy obilovin byly nízké a na některých plochách vytlouklo zrno krupobití. V bramborových porostech opět řádila plíseń. Představenstvo družstva ztrácí perspektivu ve výstavbě i celkovém hospodaření.

Na jednoho žáka připadá průměrně 37 zameškaných hodin. Během školního roku byl dětem 2x ošetřen chrup, provedena řádná lékařská prohlídka dětí a patřičné očkování. Jinak se v průběhu roku nevyskytla žádná nakažlivá choroba.

Na školní výlet jely děti spolu s rodiči. Prohlédli jsme si Lednici, zámek ve Valticích, Mikulově a na zpáteční cestě jsme zbytek dne věnovali prohlídce Brna.

Školní rok byl ukončen 30.června. 7 žáků odešlo do 6.třídy v Budišově. Po prázdninách nastoupí do 1.oddělení zdejší školy 4.žáci.

25.července 1966 Jan Marek

 

Školní rok 1966-1967

Na škole bylo zahájeno vyučování dne 1.září 1966. Některé prvňáčky přivedly maminky, dokonce i babičky. Po krátkém zahájení učitel seznámil děti spolu s rodiči s hlavními zásadami režimu školy. Vysvětlil, proč se na škole bude vyučovat dle rozšířeného rozvrhu hodin o 6 hodi týdně. Jak se bude měnit příchod jednotlivých postupných ročníků do školy. do prvního postupného ročníku přišli 4 žáci (3 chlapci + 1 dívka). Celkem je ve škole 17 žáků (11 chlapců + 6 dívek).

Nástěnky na chodbě bylo využito k zdůraznění významu všech památných dnů. Žáci sami prováděli výzdobu školy, opatřovali si potřebný materiál vystřihováním z novin a časopisů. Den armády využil učitel k vysvětlení, proč i my máme armádu, jaké je její poslání. Rozdíl mezi armádou kapitalistickou a socialistickou. Tématu jsme využili ve výtvarné výchově, čtení a slohu. 28.říjen a výročí VŘSR jsme slavili ve škole společně. Na školní slavnosti žáci přednesli písně a básně. Zdůrazněn význam, bez VŘSR nebylo by ani 28.října. veřejná oslava proběhla k MDŽ o kterém vystoupili žáci s divadelní hrou „Čapí mládě“. Účast občanů byla velká. Již menší návštěva byla při oslavě 5.a 9.května, kde děti vystoupily opět s kulturním pořadem. MDD slavily děti u splavu ve Vanči. Občerstvení bylo zakoupeno z pokladny SRPŠ jehož předsedou je Jan Hort.

Během zimy jsme nacvičili dvě divadelní hry. Děti sehrály pohádku „Čapí mládě“, kde vystoupili žáci 3.- 5.postupného ročníku. Představení bylo jen odpoledne za velké účasti občanů. S rodiči se nám podařilo utvořit ochotnický soubor a nacvičili jsme hru „Paní Marjánka matka pluku“. Hráli jsme odpoledne i večer. Sál byl naplněný diváky. O dva týdny později byla hra sehrána také ještě v Hodově.

Na budově byla provedena výměna okapových žlabů a menší oprava střechy. K výměně podlah v bytě školy opět nedošlo. Do předzahrádek a k hlavnímu vchodu se konečně podařilo zavěsit branky.

Během roku prováděli žáci sběr hader, kostí a papíru. V květnu a červnu zapravili do země trávy na návsi u kapličky a v pískovišti u splavu ve Vanči. Na podzim ve 3 volných sobotách pomohli pak v místním JZD ve sběru brambor.

V místním JZD oproti minulému roku nedošlo až na změnu funkce předsedy k vážnějším změnám představenstva. V říjnu roku 1966 byl předsedou zvolen soudruh Havlát z Čikova. Organizace práce i pořádek v družstvu se podstatně zlepšil. Družstevníkům se vyplácí nadále pevná peněžitá odměna.

Během školního roku se nevyskytla žádná nakažlivá choroba. Jako každoročně mezi dětmi v předjaří řádila epidemie chřipky. Na jednoho žáka připadá průměrně 25 zameškaných hodin. Chrup byl ošetřen dětem na počátku školního roku a potom v květnu 1967.

Školní rok byl ukončen 30.června. 2 žáci odešli do 6.třídy v Budišově. Po prázdninách nastoupí do 1.postupného ročníku zdejší školy 6 žáků.

15.srpna 1967 Jan Marek

 

 

Školní rok 1967-1968

Pravidelné vyučování na škole zahájeno dne 4.září za přítomnosti všech 22 dětí. 10 je chlapců a 12 děvčat. Nejmenší prvňáčky přivedly maminky, kurážnější přišli se staršími sourozenci. Do 6.třídy v Budišově odešli jen 2 žáci.

Prvý den byl věnován vysvětlení školního řádu, seznámení s povinostmi, pak jsme vyslechli z rozhlasu projev ministra školství k mládeži a zbytek času k besedě o prázdninových dojmech a zážitcích dětí. Do 1.postupného ročníku přišlo 6 dětí. Je to 5 dívek a 1 chlapec. Rozvrh hodin opět je rozšířen o 6 hodin týdně. Práce ve škole je klidnější, učivo lze lépe vysvětlit i procvičit. První až třetí postupný ročník zahajuje vyučování v 8 hodin, 4.a 5.ročník v 9 hodin.

Hned při zahájení nového školního roku jsem dětem vysvětlil, co znamená 29.srpen, výročí Slovenského národního povstání. 6.října, v prvé vyučovací hodině jsme besedovali o naší armádě. Veřejná oslava proběhla společně k výročí 28.října a VŘSR. V malém sálku MNV za účasti asi 50 občanů děti recitovaly a zpívaly. Veřejná oslava proběhla i k MDŽ, kde se sešlo asi 170 osob. Děti vystoupily s divadelní hrou „Sestry a Růže“. Mezinárodní den dětí jsme slavili společně s dětmi z Ćikova a Ocmanic na Poříčí u Vanče, kde byl sraz. Dne jsme využili ke koupání a závodivým sportovním hrám. Podobná setkání lze vítat. Děti si změří a porovnají své sportovní dovednosti. Z úspěchu mají radost a to co jim nešlo, snaží se napravit.

Žáci nasbírali během školního roku 458 kg starého papíru, 324 kg hader a 214 kg kostí. Sběr od dětí vykupuje sběrač a proplácí v hotovosti. Na podzim o volných sobotách jsme organizovali pomoc dětí při sběru brambor v místním JZD. Děti jsou pracovité a za dopoledne posbíraly 100 – 120 q brambor. Družstevníci dětem připravili dobrou svačinu a vykonanou práci jim řádně proplatili.

V březnu děti vystoupily s pohádkou Kláry Hůlkové „Sestry a růže“. Většina rolí byla obsazena dětmi místní školy, ale hrála i 3 děvčata, která navštěvují školu v Budišově. V dospělých úlohách účinkovala Marie Novotná a Josef Prokeš. Maskování zdarma provedla Mařenka Vošmerová s paní Blankou Brabcovou. Kroje zdarma ušila paní Květa Nováčková. Při výpravě divadla pomáhal Hort Jan, Zádilský Ladislav, Kratochvíl František, Prokeš Miroslav a Prokeš Jiří. Rodiče rádi a ochotně pomohou. Výtěžek z divadla byl uložen na vkladní knížku a bude použit k doplnění jeviště. Letos jsme dokoupili černý glot asi za 600,- Kčs a zhotovili kolem jeviště tmavý horizont.

Začátkem února jsme započali s opravou bytu školy. jedna místnost byla přepažena a v jedné polovině zřízena spíž, v druhé polovině koupelka s elektrickým ohřívačem vody. Štítová vlhká zeď byla izolována asfaltovým nátěrem a do ložnice a pokoje položeny parkety. Pomocné a přípravné práce jsme provedli s manželkou zdarma. Oprava si vyžádala částku 20992,- Kčs. 12000,- Kčs nám přispěl školský odbor ONV, zbytek uhrazen z řádného a doplńkového rozpočtu školy. Potíže byly s opatřením finančních prostředků a ještě více jsme zakusili při několikanásobném stěhování z místnosti do jiné místnosti.

Práce v JZD dostala plánovitý ráz. Došlo k úpravě prostranství a cest v čísle 21. U kravína bylo vybudováno sociální zařízení. K pevné odměně 20,- Kčs za pracovní normu byl členům na konci roku vyplacen doplatek ve výši 4,50 Kčs na každou jednotku.

Krom běžných onemocnění se nevyskytla žádná nakažlivá choroba. Na jednoho žáka připadá průměrně 16 zameškaných hodin za rok. 25.září a 1.dubna byl dětem pojízdnou ambulancí ošetřen chrup.

Školní rok ukončen 29.června. Do 6.třídy v Budišově odešli 4 žáci.

24.července 1968 Jan Marek

 

 

Školní rok 1968-1969

Nový školní rok byl zahájen dne 2.září se všemi dětmi. Noví, nejmenší žáci přišli s rodiči. Do 6.třídy v Budišově odešli 3 chlapci a 2 dívky. Prvého dne jsme vzpomenuli 25.výročí Slovenského národního povstání. Pobesedovali jsme o prázdninových dojmech a zážitcích dětí. Zbytek dne jsme využili k opětnému seznámení s pravidly chování.

Oddělení

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Hoši

1

1

2

1

3

8

Dívky

5

4

3

2

2

16

Celkem

6

5

5

3

5

24

 

Dne 7.září byla provedena přímo ve škole tuberkulinová zkouška u dětí 1.a 5.postupného ročníku a v příštím týdnu očkování těch žáků, kteří měli málo ochraných protilátek.

V druhém týdnu školního roku byl všem dětem prohlédnut a ošetřen chrup v pojízdné ambulanci. Druhá prohlídka a ošetření se opakovalo 28.dubna 1969.

Celková prohlídka dětí proběhla na naší škole v dubnu. Dětem byl vyšetřen zrak, sluch, moč, chrup a správné držení těla. U žádného dítěte nebyla shledána vážnější vada.

6.října jsme s dětmi pobesedovali o vojácích základní vojenské služby z Kamenné a Klementic. Proč jsou na vojně, jak probíhá jejich výcvik, čemu se musí naučit. Závěrem byl zdůrazněn obranný charakter socialistických armád.

25.října jsme si připoměli, že uběhlo již 50 let od vzniku naší republiky. Kolik bylo vynaloženo síly a urputných zápasů, aby byla uznána ČSR a celá staletí ušlapávaný český jazyk.

52 let uplynulo od výstřelu Aurory na zimní palác. Jak se změnila tak zaostalá země, jakou bylo Rusko? Jaké dnes má postavení SSSR? To bylo účelem besedy 7.listopadu.

25.února 1948 bylo dovršeno vítěztví pracujícího československého lidu nad kapitálem. Jak bylo dříve, jak žijí děti dnes. Tak se vinula debata, snůška otázek a odpovědí.

K MDŽ připravily děti maminkám divadelní hru Popelku. Oslava proběhla v kulturním domě, kde se sešlo kolem 150 účastníků. Hrály i dívky které navštěvují 6.- 9.třídu v Budišově. Ti nejmenší přednesli maminkám přání. S výpravou divadla, maskováním pomohli ochotně rodiče a ostatní příznivci divadla. A tak za spolupráce všech jsme připravili pěkné odpoledne, alespoň malinký dáreček těm starostlivým maminkám.

Mezinárodní den dětí jsme slavili v Čikově. Ředitel školy, soudruh Śotek, ve spolupráci se SRPŠ připravil pro okolní školy soutěž v lehké atletice. A tak měřily svoje síly děti z Ćikova, Zhoři, Ocmanic a Kamenné. V jednotlivých disciplínách byli odměněni jednotlivci a pak celé kolektivy. Došlo tu k uzavření přátelství mezi jednotlivými žáky a školy si prověřily úroveń dovedností svých dětí.

Před 1.májem jsem děti vybídl, aby se spolu s rodiči účastnily průvodu v Třebíči, uklidily prostranství před domy a nezapoměly na vhodnou výzdobu.

Předsedou SRPŠ je Jan Hort číslo 14, který je současně předsedou školské a kulturní komise MNV. Členská schůze bývá  3-4 krát v roce. Rodiče podporují výchovné úsilí školy.

Během roku krom nachlazení a chřipky se nevyskytlo žádné vážnější onemocnění dětí. Na jednoho žáka připadá průměrně 14 zameškaných hodin za rok.

Školní rok byl ukončen 27.června bez propadajících žáků. Přátelsky jsme se loučili zvláště s těmi, kteří odcházejí do 6.třídy v Budišově. Jsou to 2 dívky a 3 chlapci.

30.června 1969 Jan Marek

 

 

Školní rok 1969-1970

Na zahájení nového školního roku dne 1.září 1969 přišlo všech 25 dětí. Nejmenší dovedly maminky, ktré se zúčastnily slavnostního zahájení. Současně bylo vzpomenuto výročí Slovenského národního povstání. Potom se rozvinula živá beseda o prázdninových dojmech, zážitcích a dobrodružstvích. Závěrem prvého dne jsem s dětmi probral pravidla správného chování dětí.

Oddělení

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Hoši

3

1

1

3

1

9

Dívky

3

5

4

2

2

16

Celkem

6

6

5

5

3

25

 

Do šesté třídy v Budišově odešlo 5 žáků. Vyučování bylo rozšířeno o 6 hodin týdně. Při větším počtu žáků ve třídě to je dobrá věc. V prvých hodinách pracuji ve třídě s 1.-3.postupným ročníkem. V posledních hodinách jen se staršími dětmi.

Zimní prázdniny trvaly od 22.prosince 1969 do 17.ledna 1970. byly prodlouženy pro chřipkovou epidemii.

25.října to byla školní slavnost Dne znárodnění a výročí vzniku ČSR. 7.listopadu proběhla veřejná oslava v malém sálku MNV pod heslem 50 let od VŘSR. Školní děti vystoupily s písněmi, básněmi a tanečky, ale účast občanů byla malá. Na slavnostní zasedání MNV nepřišli ani někteří členi.

K 25.únoru jsme uspořádali jen školní besedu se žáky.

K MDŽ proběhla veřejná oslava v neděli odpoledne 8.března. Kulturní program zajistily děti. Písně, recitace a tanečky. Na závěr byl promítnut zvukový film – pásmo pohádek. Účast občanů byla velká.

Májové dny jsme slavili jen ve třídě na školní slavnosti. Do průvodu 1.máje šly děti spolu s rodiči.

V rámci MDD jsme jeli autobusem na 1.denní výlet do Třebíče. Navštívili jsme muzeum, památník Bohumila Šmerala, obešli závody okresního města. Odpoledne jsme se vrátili domů.

V obci pracuje zemědělské družstvo, které má 83 družstevníků. Věkový průměr (49 roků) se stále zvyšuje pro malý příliv mladých lidí. Na pracovní jednotku se vyplácelo 20,- Kčs a po uzávěrce roku byly k pracovní normě 3,- Kčs doplatky. Průměrný plat funkcionářů za rok 1969 byl měsíčně 1791,- Kčs, traktoristů 1554,- Kčs, u ošetřovatelek prasnic 1629,- Kčs, ošetřovatelek dojnic 1460,- Kčs, ošetřovatelek prasat 1267,- Kčs, ženy v rostlinné výrobě měsíčně 877,- Kčs, v dílně průměrně měsíčně 1793,- Kčs. Hodnota naturálií na jeden záhumenek činila 3000,- Kčs. Rostliná výroba se může pochlubit za uplynulý rok zvlášť vysokým výnosem u obilovin 35 q v průměru po 1 ha. Celkové příjmy za rok 1969 byly 3250130,- Kčs. Materiálové výdaje činily 1540000,- Kčs, na odměnách bylo vyplaceno 881000,- Kčs, premie 194000,- Kčs. Čistý zisk činil 431000,- Kčs. V průběhu roku byla provedena rekonstrukce salaše.

Ve škole je třeba výhledově zajistit výměnu dveří. Provedli jsme proto během roku jenom nutnou údržbu. Finanční prostředky šetříme a připravujeme se tak na větší údržbu v roce 1971.

Dětem byl 2x během školního roku ošetřen chrup v pojízdné ambulanci. Častými prohlídkami a včasným zásahem se snižuje i kazivost zubů.

Krom zimní chřipkové epidemie se nevyskytla během roku žádná nakažlivá choroba. Na jednoho žáka připadá v průměru 10,2 zameškaných hodin.

Školní rok byl ukončen 30.června. před rozdáním vysvědčení jsem žákům připomenul dopravní předpisy, protipožární bezpečnost a opatrnost při koupání.

V srpnu 1970 Jan Marek

 

 

Školní rok 1970-1971

Dne 1.září, za pěkného, sluncem prozářeného rána se sešlo v místní škole celkem 27 dětí aby zahájily, spolu s učitelem, nový školní rok. Nejmenší přivedli rodiče. Všechna místa ve třídě se zaplnila. Je to mnoho dětí na tak malou třídu i pro zvládnutí práce s 5ti postupnými ročníky.

Oddělení

1.

2.

3.

4.

5.

Celkem

Hoši

1

3

1

1

3

9

Dívky

4

3

5

4

2

18

Celkem

5

6

6

5

5

27

Do místní školy chodí také děti z Klementic. Bylo proto zavedeno vyučování s jednoduchou frekvencí, bez polední přestávky. Rozvrh hodin byl opět rozšířen o 6 hodin týdně, aby bylo ve třídě více času na přímou práci s jednotlivými postupnými ročníky. Nejvíce děti mrzelo, že školský odbor ONV nepovolil pro tento rok nepovinné hry, jak tomu bylo v roce minulém. Důvodem byla jednoduchá frekvence.

Rok 1970/71 byl vrchovatě naplněn důležitými výročími. Hned při zahájení nového školního roku jsme vzpoměli 29.srpen, výročí Slovenského národního povstání. Školní slavnost proběhla i 28.říjnu a 7.listopadu. byla to beseda, kterou děti doplnily recitací a zpěvem. Učitel na závěr promítl vhodné filmy. V lednu proběhlo ve třídě pásmo „Vzpomínáme na Vladimíra Iljiče Lenina“. Pásmo doplnil diafilm. 24.února proběhla školní oslava „25.únor 1948“. Na 7.březen k MDŽ připravily děti maminkám divadlo „Princezna se zlatou hvězdou na čele“. Účast byla pěkná. Nejmenší, kteří nehráli ve hře, doplnili program přednesem „Přání pro maminku“. Význam a důležitost Květnových dnů byl dětem objasněn ve škole a pro veřejnost děti nacvičovaly kulturní program k oslavám „50.let od založení KSČ“. Oslava proběhla 21.května v pěkně vyzdobeném velkém sále. Účast občanů byla asi 30 osob a 15 dětí.

Místní národní výbor dokončuje úpravu návsi, kde zřizuje park. Ještě letos má být provedena rekonstrukce cest v obci a povrch vozovky zalit asfaltem. Jedná se i o cestu ke škole. JZD dokončuje výstavbu porodny pro prasnice směrem k Vanči. Ve škole jsou ve výrobě nové dveře do chodeb.

Děti nacvičily a sehrály 8.března pohádku „Princezna se zlatou hvězdou na čele“. Krojovaná hra se líbila jak dětem tak dospělým.

Školní rok byl ukončen 30.června. děti jsem znovu seznámil s dopravními předpisy a nebezpečností požárů. Do 6.třídy v Budišově odešlo 5 žáků. Pro nedostatek místa v učebně byl do Budišova přeřazen 5.postupný ročník. Je to rovněž 5 žáků. S rodiči, kteří se stěhují do Třebíče odchází 2 žáci. Pro příští rok zůstává ve škole 23 dětí.

1.července 1971 Jan Marek

 

 

Školní rok 1971-1972

Před osmou hodinou se sešlo ve škole 23 dětí. Do prvého oddělení dovedly maminky 6 dětí (1 chlapec + 5 děvčat). Všechny děti čistě a hezky oblečené, s kytičkami v ruce, potvrzují jen přednost socializmu. Pátý postupný ročník byl přeřazen do ZDŠ V Budišově. Ve třídě jsou jen 4 postupné ročníky. Práce bude klidnější a zbude také čas na řádné procvičení učiva. Ve škole se vyučovalo s rozšířeným rozvrhem o 6 hodin týdně. Z Klementic dochází do místní školy dva žáci. Bylo proto zavedeno vyučování s jednoduchou frekvencí.

Dne 6.října proběhla s dětmi beseda o vojácích základní vojenské služby z Kamenné a Klementic. Čemu se tam učí, jak probíhá jejich výcvik. Závěrem zdůrazněn obranný charakter socialistických armád. 28.říjen a 7.listopad jsme slavili ve škole. Přístupnou formou jsem dětem přiblížil tak významné památné dny a žáci pak doplnili recitací, četbou a zpěvem. Obdobně proběhla oslava Vítězného února 1948.

1.máj jsem slavil s nejstaršími žáky v Třebíči. Menší se měli oslav účastnit spolu s rodiči. 9.květen – Den vítěztví. Školní vzpomínku jsme doplnili vhodným filmovým pásmem.

V rámci MDD byli žáci na 1 denním výletě v Rudíkově a rodišti presidenta Ludvíka Svobody v Hroznatíně.

Přes náves byly vyasfaltovány cesty a také se vybudovala příjezdová asfaltová cesta ke škole. V letošním roce se také dokončuje silnice do Klementic a od 1.ledna 1973 tam bude prodloužená autobusová linka. Pohodlí pro žáky i dospělé. Na návsi, na usedlosti číslo 6 se započalo se stavbou nové prodejny. Ve škole jsme provedli opravu fasády na celé škole. Hlavní dveře byly obložené palubkami a uvnitř budovy pak malířské práce provedl soudruh Hrádek.

V březnu děti sehrály Stehlíkovu pohádku „Perníková chaloupka“. Ochotně pomohli rodiče.

 

 

 

                         I.      (od leva) Dvořáková Marcelka, Šoukalová Blanka, Zezulová Eva, Marková Marcela, Nováčková Iva, Prokešová Jarka.

                      II.      Benešová Jiřina, Dvořáková Jindřiška, Zádilská Dagmar, Jeřábková Marie, Procházková Jindřiška, Šulerová Dana, Votoupalová Vladimíra, Zádilská Ladislava, Kundelová Helena, Marková Jana.

                   III.      Kazda Lubomír, Rouš Josef, Marek Libor, Prokeš Jiří, Hort Petr.

 

Dne 30.června jsem děti poučil o zásadách správného chování a rozdáním vysvědčení školní rok ukončen.

Srpen 1972 Jan Marek

 

 

Použitá literatura:

(obecní úřad Kamenná)

 

 

 

přepsal Josef Rouš 2006

zpět