zpět
Bujará a vzdělaná mládež vlasti chlouba, netečná a nevzdělaná kope jí hrob

Školní kronika obecné školy v Kamenné

I. díl – roky 1882 až 1934

 

 

 

 

Postupně psali:                       nástup

1) Jan Řezníček                     1882

2) Vincenc Koblitz                 1887

3) Richard Tuscher                 1897

4) Theodor Pelikán                 1901

5) Růžena Vebrová                1924

6) František Matoušek           1927

7) Jaroslav Čeloud                 1931

 

 

 

Originál je uložen v Okresním archívu v Třebíči

 

 

 

 

 

 

Bujará a vzdělaná mládež vlasti chlouba, netečná a nevzdělaná kope jí hrob.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vzděláním národa zvítězíme“ stalo se heslem téměř všech kulturních národů v posledním deceniu našeho století. „Ve škole spočívá naše budoucno“ a proto na školu obrácena všechna pozornost, jí věnováno proto v době poslední tolik péče a starosti. V této věci nezůstala ani za ostatními zeměmi a národy naší říše. Zástupcové obyvatelstva vytvořili nový dosud nás vížící zákon školní, který jest normou jednak rodiče - občany jednak i pro jejich školní děti. Nový rozruch školní došel brzy také do obce naší, nové zákony školní počaly také vázati usedlíky zdejší a jejich děti. Nadešla všeobecná povinosť návštěvy školy, jejíž dozor sobě ponechal stát. Dle toho měly děti obce Kamené přiškoleny býti do obce Pišela, půl hodiny cesty od prvé vzdálené. Návštěvu školy však stěžovala, zvláště v době zimní, neschůdnost cesty vedoucí přes potok hlubokou lesní úžlabinou. Z této příčiny zůstalo při dosavadním od dávna prováděném způsobu vyučování dětí kamenských privátním, v pravdě pokoutním, učitelem, kterým byl od roku 186  František Mejzlík, vysloužilý desátník. Muž to beze všeho potřebného vzdělání. Proti tomuto způsobu vyučování, který zcela znění zákona se příčil, vystupováno se strany předstojících úřadů školních a nařizováno obci, by toto pokoutní vyučování zastavila, své děti do Pyšelu posýlala. Poněvadž prvý způsob vyučování zakázán, druhému způsobu pro obtížnou cestu těžce vyhověti se dalo, vznikla v obci naší v roce 1873 myšlenka postaviti si samostatnou školu v obci samé, čímž by zákonu úplně bylo vyhověno. Rozličná v této příčině vedená vyjednávání a odbývání různých komisí protáhla se až do roku 1880, kdy vysoká zemská školní rada v Brně povolila a sezení svém dne 18.října toho roku odbývaném číslo 6616 zřízení jednotřídní národní školy v Kamenné s poznámkou „uvedení v činosť této školy se ponechává času, až věcné potřeby zřízeny budou a se zákonitě spůsobilý učitel ohlásí. Zároveň nařízeno obecnímu představenstvu, by bez odkladu dalo vyhotoviti nákres a rozpočet nové stavby školy a předložilo jej slavné c.k. okresní školní radě v Třebíči. Tomuto nařízení od představenstva vyhověno. Nákres a rozpočet zhotovil pan  Vilém Račický, stavitel v Náměšti, což obé na úřední místo ku schválení bylo předloženo. Žádoucího a potřebného schválení se dostalo nákresu stavebnímu dne 30.června roku 1881 a obec počala činiti přípravy k opravdové stavbě.

Jak vyučováno děti v této době? Školní děti kamenské musily již od roku 1880 choditi do Pyšela, neboť pokoutní vyučování zde udílené v různých domech za školu sloužících a nemající do sebe nic zákonitého, leda že za ně bylo placeno, bylo výnosem slavné c.k. okresní rady v Třebíči d.d. 16.června 1880 č.704 šk. zakázáno a pokoutnímu učiteli p. Františku Mejzlíkovi hrozeno trestem v případu neuposlechnutí dle čísla nařízení ze dne 20.dubna roku 1854 ř.ž.č.96. Návštěva do školy v Pyšelu byla opravdu velmi slabou, poněvadž nikdo nebyl udáván ku potrestání pro nedbalou návštěvu školy za příčinou neblahé špatné a neschůdné cesty samé. Žel bohu - mládež kamenská doma pomalu, jsouc beze školy a jejího všeho vlivu, divočila a hruběla. Než tomu brzy odpomoženo. Obec musela povolenou školu aktivovati a poněvadž nebylo hned nové školy ve skutečnosti už jen na papíře u starosty ve stolku, najata místnost prozatímní pro učírnu v č.p.35 od vdovy Františky Rybníčkové a byt pro učitele v domě č.p.1 Františka Rouše a vypsán konkurs na místo učitelské v měsíci listopadu roku 1881 a školní zákonité vyučování mělo počíti počátkem měsíce ledna roku 1882 v prozatímních místnostech. Prvním učitelem jmenován na to Jan Řezníček, po rodě Čech a vyučování počalo dne 2.ledna roku 1882. vyučování toto bylo zajisté ne bez malých obtíží.

V měsíci dubnu roku 1882 obdržela škola na učební pomůcky od výpomocného spolku „Včela“ v Budišově na návrh pt.pana předsedy spolku, Emila Silvestra správce velkostatku 40 zl.

Roku 1882 o Vánocích vystrojil úplně svým nákladem správce školy Jan Řezníček všem školním dítkám vánoční stromeček a podělil je cukrovinkami, ovocem a psacími potřebami.

Mládež byla škole odvyklá a pravidelného vyučování neznalá, což docílení prospěchu s počátku v každém ohledu ztěžovalo.

Prvním učitelem náboženství ve škole v Kamené byl důstojný pan farář v Budišově P. Karel Bezstarosti.

Mezitím co se oba učitelové v malé jizbičce, mající plošného obsahu asi 15 m2, s 53 dětmi trápili a mučili, stavěla obec novou školní budovu. Obec přinesla touto stavbou svým potomkům a dobré věci oběť v pravdě velikou. Jestiť obec Kamená ne právě jměním a bohatstvím oplývající a předci náklad na stavbu nové školy obnášel 4583 zl 30 kr, což vše, jelikož obecního jmění k úhradě nákladu nebylo, musili zdejší poplatníci zaplatiti. K témuž cíli povolil veleslavný zemský výbor vybírání přirážky o 647,5 % na jeden zlatý přímé daně. Obyvatelé poskytli sami dovoz v ceně 518 zl, pronajali obecní hon velkostatku v Budišově na 6 let dalších ku dvěma ještě platným v ceně 320 zl a někteří dodali ku stavbě různé potřeby materiálu v ceně 140 zl tak že hotově vybráno a vyplaceno celkem 3505 zl 30 kr. Viz účty v knize místní školní rady.

Stavbu de nomine vedla místní školní rada, první to v Kamené, jejímž předsedou byl pan Jakub Nováček, rolník č.26 de facto však provedl celou stavbu a účty bezplatně správce školy Jan Řezníček. Starostou té doby byl pan Jan Rouš, rolník č.16 zde. Stavěno bylo dle nákresu pana Viléma Račického v Náměšti po úředních opravách v něm učiněných. Stavba rychle na poměry místní a na tíseň peněžní postupovala, takže dne 17.září 1882 byvši dříve c.k. komisí prohlédnuta a přijata, slavnostně vysvěcena. Církevní obřad vykonal dříve jmenovaný pan farář z Budišova za assistence pánů Farářů P. fa Floriana z Tasova a P. fa Hřebíčka z Pišela.

Den 17.září roku 1882 byl v pravdě pro obec Kamenou dnem památným. Lidu cizího bylo zde při slavnosti na dva tisíce, počet to na zdejší krajinu ohromný. Počasí krásné, nálada vesměs slavnostní, účast nesmírná. Se strany Vysoké vlády byl tu přítomen pt. pan Bedřich Šmíde, c.k. okresní hejtman v Třebíči a p. Gustav Grünvo, c.k. okresní školní inspektor z Třebíči, dále tu byli Vysokorodý Pán pan Norbert svobodný pan Baratta - Dragono se svým úřednictvem panství Budišova a Tasova s pt. P. Emilem Silvestrem, řiditelem panství v čele, vůkolní učitelstvo a vůbec osoby váženosti požívající a úřad nějaký zastávající, jakož i lid jiný. Po obřadech církevních byla nákladem obci v novém bytu učitelově vystrojena hostina pro cizí hosty.

Den na to přestěhovala se dosavadní škola z č.35 do nové budovy školní a počato vyučování. Jaký to rozdíl! Náklad stavební splacen docela během jediného roku, začež občanům zdejším patří čest. Veškeré učební pomůcky opatřeny též v prvním roce.

Roku 1883 v měsíci červenci zemřel Urozený Pan Norbert baron Baratta – Dragono pán na Budišově a Tasově. Školní mládež z Kamenné súčastnila se se svým správcem školy pohřbu zemřelého a za to darováno 40 zl od rodiny na zřízení fondu ku podporování chudých dítek školních zde. Správce školy osobně vzdal jménem školy na patřičném místě poviný dík.

Knihovnička naše jest chudobnou, musíme pomalu kupovati, najednou nelze přetěžovati poplatníky.

V měsíci listopadu roku 1882 nastoupil v úřad svůj nový pro zdejší okres ustanovený c.k. školní inspektor pt.pan PhDr Jan Reichrt c.k. gymnasijní profesor v Třebíči, pedagog osvědčený a národovec ryzí. Kéž za něho naše školství vzkvétá a prospívá!

První inspekci konal ve zdejší škole pan inspektor Reichrt dne 19.června roku 1883. Shledal výsledek celkem chvalitebný.

Dne 9.listopadu roku 1883 odbýváno v Kamené zakládání nové gruntovní knihy, školní budově dáno č.p.45, pozemky její jako majetek intabolovany a podobně vtělen sanvitut dovolení choditi po p.č. 96 ke školní studni.

Dne 14.května roku 1884 poctili zdejší školu svojí návštěvou: Urozená Paní Paní Johanka, hraběnka Pötting Persingova, Urozená Paní, Baronesa Klotilda Barattova – Dragono a Urozený Pan Alois baron Baratta – Dragono pán na Poltávě v Uhřích a prohlídli si školu a byli přítomní vyučování industriálnímu, které zdarma z ochoty choť správce školy zdejším dívkám udílí. Přítomní projevili nade vším svou spokojenost.

Ředitel panství Budišova velectěný pan Emil Silvestr daroval zdejší knihovně učitelské 12 knih „Matice Rolnické“ zač mu vydán poviný dík.

Roku 1884 o Vánocích vystrojena slavnost Vánočního stromečku a sice v rozměrech dosti velikých. Umožněno tak učiniti bylo příspěvky, jež laskavě naší mládeži byli udělili: Vysokorodá Paní Paní Johanka hraběnka Pötting – Persingová (šaty, pečivo, ovoce), velectěný pan Emil Silvestr, ředitel panství Budišova (20 zl) a důstojný pan farář budišovský P.K. Bezstarosti, jako místní katecheta (5 zl). Slavnost se vydařila zcela, přítomní byli hosté i rodiče.

 

Památný list

Na oslavu jubilea, jež po všech vlastech slovanských se letos koná pro tisíciletou památku úmrtí svatého Metoda, dal nížepsaný národní školu v Kamenné zaznamenati co úda „Dědictví Maličkých v Hradci Králově“, kterýž i školu obdarovalo šestnácti výtisky svých doposud vydaných podílů.

 

Dne 21.února roku 1885 obnovila zdejší místní školní rada na nové tříleté období a zvoleni jsou vesměs bývalí členové.

Dne 1.března roku 1885 oznámil důstojný pán P.R. Bezstarosti, farář v Budišově a učitel náboženství školy zdejší, že dal na památku milenia úmrtí svatého Metoděje národní školu v Kamené zaznamenati co úda „Dědictví Maličkých v Hradci Králové“. Dík vřelý budiž mu za to vydán.

Dne 8. měsíce května poctil školu zdejší svojí návštěvou p.t. pan. c.k. okresní školní inspektor okresu třebíčského Velectěný pán Reichert a vykonal tu zákonitou inspekci. Vše shledáno v plném pořádku.

Koncem měsíce srpna roku 1887 opustil pan Řezníček Jan své první působiště Kamennou, aby nastoupil na své nové místo v Úpicích v Čechách, kdež byl ustanoven odborným učitelem na měšťanské škole. Nástupcem jeho pro Kamennou byl počátkem září 1887 jmenován pan Vincenc Koblitz, toho času učitel v Jinošově. Týž narodil se dne 4.dubna 1862 ve Studenci, hejtmanství Třebíč, na Moravě, kdež otec jeho byl učitelem. Školu obecnou navštěvoval u svého otce v Pišeli, kamž zatím otec jeho se byl přistěhoval a nato čtvrtou třídu u pana Jelínka v Třebíči. Odbyv tři třídy obecné reálky v Brně, navštěvoval po čtyři léta ústav učitelský v Brně a obdržel vysvědčení zralosti pro školy české v měsíci srpnu 1881. V měsíci září 1881 ustanoven byl za prov. Podučitele na dvoutřídní národní škole ve Střížově. Zkoušku spůsobilosti učitelské pro obyčejné školy národní s českou vyučovací řečí odbyl v měsíci květnu 1884 před c.k. zkušební komisí  v Brně. V měsíci září ustanoven byl definitivním podučitelem na dvoutřídní škole ve Vladislavi, kdež 13.října 1885 pojal za choť Antonii dceru c.k. vyratikle prachu p.Antonína Nožičky. V měsíci únoru roku 1887 ustanoven byl definitivním učitelem na trojtřídní národní škole v Jinošově, kdež působil toliko 14 dní (od 1-15 září) jsa zatím ustanoven správcem jednotřídní školy v Kamenné.

Za příčinou slavnostního 40 letého jubilea panování J. C. a K. Ap. V. císaře Františka Josefa I. byly školní dítky účastny slavnostní mše svaté ve farním chrámu v Budišově, načež oslaven památný den tu přiměřeným oslovením žáků ve škole a zapěním hymny národní.

V měsíci prosinci 1887 doplněna místní školní rada novým členem panem Žákem Josefem č.20 a předsevzata znova volba předsedy a místopředsedy. Za předsedu zvolen byl pan Nováček Jakub č.26, za místopředsedu pan Rouš František č.1.

Počátkem jara roku 1888 zřízena přičiněním správce školy nová školní zahrada. Táž byla sice již odměřena i oplaňkována, ale scházelo jí to nejdůležitější – země. Všeobecným fůrováním a nádenickou prací dle čísel, byla celá místnost zavezena úrodnou prstí as na 1m vysoko, tak že teď dobře za květnici, neb zelnici sloužiti může.

Dne 9.června roku 1888 vykonal prohlídku ve zdejší škole  P.T. pan c.k. školdozorce Dr. Reichert a shledal, že prospěch žactva, jakož i návštěva školy jest náležitá.

Jelikož železná kamna (plechová) v učírni (stála 45 zl!) v úžasně krátké době 5ti let zcela bezpotřebnými se stala, zakoupila místní školní rada prostřednictvím správce školy nová úplně litá kamna železná za cenu 35 zl ze skladu železa blanské továrny knížete Salma na Velkém Náměstí v Brně. Stalo li by se přece, že by během let spodní železné ohnisko („Feuer-raum“) se propálilo, pak vyjme se z kamen pouze toto propálené ohnisko a vymění se v témž skladě za nové, neb po případě může se dáti podle něho v každé slévárni dáti uliti nové, což bude státi as 9 – 12 kr za 1 kg úhrnem as 2 – 3 zl.

Rok 1889

Dne 6.července 1889 visitoval ve zdejší škole c.k. školdozorce prof. Josef Pokorný a shledal při dobré kázni prospěch žactva uspokojivý.

Pro předčasné žně obilní v roce 1889 vyžádala si místní školní rada od slavné c.k. okresní školní rady, by hlavní prázdniny v roce 1889 výminečně započaly dnem 15.července, následkem čehož školní rok 1889-90 započal již dnem 2.září 1889.

Rok 1890

Pro nemoc správce školy nebylo ode dne 1.ledna 1890 – 31.ledna 1890 vůbec vyučováno. V měsíci únoru vyučoval výpomocně pan J. Veselý, učitel v Budišově. Jelikož docházení v zimním počasí pro jmenovaného již staršího pána bylo obtížné, převzal počátkem měsíce března, vyučování na škole v Kamenné mladší učitel z Budišova pan František Strnad. Počátkem měsíce dubna převzal správce školy opět pravidelné vyučování.

Dne 21.června 1890 visitoval zdejší školu c.k. školdozorce pan J. Pokorný a byl přítomen počtům, čtení a psaní.

Dne 31.července ukončen školní rok 1889 – 90 přiměřeným proslovením a napomenutím jak se žáci o prázdninách mají chovati. Téhož dne slavena slavná mše svatá na oslavu sňatku princezny Marie Valerie, jíž školní dítky se súčastnili.

Měsícem říjnem započal na škole v Kamenné náboženství vyučovati velectěný pán P. Cyril Papírník rodem z Třebíče, kooperátor v Budišově.

Dne 18.listopadu o 3.hodině odpolední odbýval se v Budišově v zámku pohřeb vysokorodé paní Klotildy, svobodné paní z Barattů-Dragono, jehož se školní dítky i se svým učitelem súčastnili. Z pozůstalosti zesnulé darován škole v Kamenné obnos 20 zl, by připojen byl ku částce 40 zl, která při pohřbu pana barona Norberta v roce 1883 škole darována byla. Správce školy vzdal osobně na příslušném místě svůj povinný dík. Téhož dne dopoledne visitoval zdejší školu c.k. okresní školdozorce pan Josef Pokorný, jsa přítomen počtům, mluvnici, čtení a psaní. Dle zprávy inspekční ze dne 20.listopadu č.2254, shledal docházku školní velmi dobrou, a postup u vyučování dobrý.

Do místní školní rady opětně zvoleni Nováček Jakub č.26 (předseda) a Rouš František č.1 (místopředseda).

Rok 1891

Na čas běžícího období funkčního jmenován c.k. okresním dozorcem českých škol školního okresu Třebíčského pan František Charvát, ředitel měšťanských škol v Ivančicích, a c.k. okresní dozorce školní okresu Znojemského.

Rok 1892

Dne 11.dubna 1892 visitoval zdejší školu c.k. okresní školdozorce pan František Charvát, jsa přítomen zeměpisu, počtům, mluvnici a čtení. Dle visitační zprávy ze dne 11.dubna č.1241 shledán vnitřní stav školy a působení učitelovo v celku uspokojivé.

Na jaře v roce 1892 dokončena nová školní studně. Táž započata v roce 1891, když po marném vyjednávání s majitelkou pozemku na němž bývala stará studně, konečně odhodlala se místní školní rada ku stavbě studně nové, hlavně též z příčiny té, že voda ve staré studni byla nečistá, rezovitá, k pití nevhodná. Stavbu provedla místní školní rada za osobního dohledu a řízení správce školy Vincence Koblize. Ve hloubce 4 m přišlo se na slabé praménky vody, v hloubce 4 ½ m musilo se od dalšího kopání ustati, jelikož skála byla přes příliš tvrdá a prachem více se trhati nemohlo, jelikož vyvrtané díry byly stále plny vody. Žádost správce školy u sl.c.k. hejtmanství v Třebíči o povolení ku koupi dynamitu nebylo vyhověno a tak zůstala studně pouze v té hloubce. Letos na jaře byla studně pevnou žulou vyroubena, kamenými přílohami přikryta a novou pumpou opatřena. Voda jest úplně čistá, lahodná ku pití, v zimě 7o a v létě 11-12 o R teplá. Pro obyčejnou potřebu ve škole stačí úplně. I za hrozného letošního sucha letního, dávala studně v nejhorším pádu 6-8 puten vody denně. V roce 1891-2 přičiněním správce školy zřízeny v bytu jeho okenice ve všech oknech, čímž byt jak na bezpečnosti, tak i na teple získal nemálo. V prvním čase trpěl správce školy nesmírně krutou zimou ve všech místnostech školy. Veliká výška světnic, poloha stavení na kopci, proti všem větrům nechráněné, jakož i spodní kámen i základy a dolní zdi z kamene působily, že při největším topení nebylo možno prostory na prostřední aspoň stupeń (13-14 o R) vyhřáti. Seděl li člověk u kamen pekl se na straně jedné, kdežto současně na straně druhé mrzl. Všeliké opravy a opatření (ucpávky v oknech a dveřích) nic neprospěly, tak že správu školy z ohledu na svoji a své rodiny zdraví vážně pomýšlel na to někam ve vsi do nájmu se přestěhovati. Konečně po delším přemýšlení zařídil správce školy topení v kuchyni a ve světnici tak, že potřebný vzduch ku hoření paliva neodebírá se přímo z místnosti kteráž se má vytápěti (starý spůsob topení) nýbrž že přivádí se podzemním kanálem ze síně přímo pod ohniště, přičemž ovšem všecka dvířka vedoucí do prostoru který se vytápí, tedy dvířka u kamen jak horní, tak dolní u popelníka musí býti úplně uzavřena. Myšlénka ta se úplně osvědčila, uspoří se velice paliva, prostor velmi brzo se vytopí a též dlouho teplotu podrží. Z té příčiny zřízen spůsob ten i ve třídě, kdež do kamen se přivádí vzduch k hoření potřebný podzemním kanálem přímo z venku. I tu velmi dobře se osvědčil.

Náboženství vyučovati počal nově nastouplý velectěný pan kaplan P František Severa, kterýž 1.července tohoto roku místo kooperátorské v Budišově nastoupil.

V neděli dne 31.července roku 1892 ukončen školní rok 1891 - 2 slavnými službami božími ve chrámu Páně v Budišově.

Rok 1893

Dne 26.července konal inspekci ve zdejší škole c.k. okresní školdozorce pan František Charvát.

Jelikož dolní vložka v kamnech časem úplně se propálila, zaopatřila se letos nová. Poněvadž nám číslo vložky bylo neznámo, jel správce školy osobně do Brna a tam ve skladě železa blanské továrny knížete Salma přiměřenou vložku vyhledal. Váží 21 ½ kg a stála na místě 4 zl. 50 kr. Na příště stačí objednati: N= 106.

V sezení obecního výboru ze dne 12.prosince zvoleni jednohlasně za členy místní školní rady: Žák Josef č.20 a Rouš František č.1 a za náhradníky: Adam Pavel a Votoupal František. V sezení místní školní rady ze dne 19.prosince zvolen jednohlasně za předsedu Rouš František č.1 a za místopředsedu Žák Josef č.20.

Rok 1894

Ku provádění ustanovení biskupského ordinariátu v Brně o náboženských cvičeních katolické mládeže školní (Úřední List č.3 ze dne 1.března 1894 část XI) usnesli se: Důstojný farní úřad v Budišově, správa školy a mísní školní rada v Kamenné na následujícím:

1)

 

Před a po vyučování modlí se vždy Otčenáš a Zdrávas Maria dle textu katechismu.

2)

 

Na začátku a na konci školního roku, pak v den jmenin J.V.císaře a císařovny s účastní se všici žáci společně služeb Božích.

3)

 

Žáci III.oddělení súčastní se za vhodného počasí společně služeb Božích:

 

a)

Na hod Boží Velikonoční a Svatodušní o velké mši svaté.

 

b)

Vždy jednu neděli v čase postním, velikonočním a adventním, a vždy každou 4(čtvrtou) neděli v čase svatodušním, a to dle dobrozdání správce školy buď při ranní, neb při velké mši svaté.

 

c)

v den všech věrných dušiček.

4)

 

Slavnostního průvodu o Vzkříšení a o Božím Těle súčastní se žáci společně.

5)

 

V den sv. Aloise súčastní se všici žáci služeb Božích, a místní školní rada dá téhož dne na základě § 10 školního a vyučovacího řádu prázdno.

6)

 

Průvodu v dny prosebné súčastní se žáci vždy ve středu a dá místní školní rada téhož dne na základě § 10 školního a vyučovacího řádu prázdno. Téhož dne jdou ku svaté zpovědi oni žáci, kteří v den Nanebevstoupení Páně jdou ponejprv ku svatému přijímání.

7)

 

Na začátku a na konci školního roku, pak v době velikonoční přijímají k tomu určení žáci svátost pokání a nejsvětější svátost oltářní.

Originál usnešení tohoto (ve trojím vyhotovení) jest v příloze, podobně jej d.farní úřad v Budišově a místní školní rada v Kamenné.

V neděli dne 24.června 1894 byl školou naší, budišovskou, náramečskou a hodovskou uchystán společný výlet v Budišově u zámku „pod lípami“. Peněžité prostředky k tomu dal ze spolku „Včela“ v Budišově velectěný pan Emil Silvestr, ředitel velkostatku a majitel záslužného zlatého kříže s korunou. Velmi zdařilý jinak výlet ten pokazila bouřka, která po třikrát se opakovala.

Dne 28.července visitoval zdejší školu c.k. okresní školdozorce pan František Charvát, přibrav s sebou jako hosta pana Jana Řezníčka, ředitele měšťanských škol v Králově Městci v Čechách, bývalého zdejšího učitele. Dle inspekční zprávy ze dne 10.srpna č.1276 shledán vnitřní stav školy, jakož i působení učitele v celku uspokojivým.

Pro nemoc správce školy započato vyučování dnem 24.září 1894. Začáteční mši svaté byli žáci přítomni vedením p.předsedy místní školní rady dne 17.září 1894

Vys. ministerským výnosem ze dne 28.září 1894 č.20061 jmenován c.k. okresním školdozorcem pro okres třebíčský (současně i pro velkomezeříčský) pan František Bátěk c.k. profesor při českém vyšším státním gymnasiu v Brně.

Rok 1895

Dne 27.května visitoval zdejší školu c.k. okresní školdozorce pan František Bátěk. Dle inspekční zprávy ze dne 7.června č.1128 shledáno působení správce školy uspokojivé! Dne 16.září započal školní rok 1895 – 6. Školou povinných žáků 24 hochů, 29 děvčat = 53 žáků. Školu navštěvujících 24 hochů, 27 děvčat = 51 žáků (2 děvčata na škole měšťanské). Dle vynesení vys.c.k. zemské školní rady ze dne 3.září 1895 č.8345 platí pravidla pro vykonávání všeobecných práv občanů státních se strany státních úředníků též i pro členy stavu učitelského na školách obecných a měšťanských. Vynesení to přikládá se tuto. (není)

Rok 1896

Dne 13.března vizitoval zdejší školu c.k.okresní školdozorce pan František Bátěk. Dle inspekční zprávy ze dne 5.června shledán obzvlášť dobrý výsledek vyučování a výchovy.

Dne 16.září započal školní rok 1896 – 7. Školou povinných žáků 51 (25 chlapců, 26 děvčat). Školu navštěvujících: 25 chlapců + 25 děvčat = 50 žáků. 1 děvče chodí do měšťanské školy. Dosavadní c.k. okresní školdozorce pan František Bátěk dostal pro nemoc dovolenou na ½ roku, a po ten čas jmenován jeho zástupcem pan Josef Čech, c.k. profesor v Brně, a c.k. okresní školdozorce pro Boskovice.

Správce školy Vincenc Koblitz a Richard Tuscher, učitel při pětitřídní obecné škole v Jihlavě žádali svého času o záměnu svých míst. Když žádaná záměna byla dne 3.února léta 1897 veleslavnou c.k. zemskou školní radou povolena, přestěhoval se p. Vincenc Koblitz koncem měsíce února do Jihlavy a učitel Richard Tuscher nastoupil svou službu dne 1.března 1897 v Kamenné. Týž narodil se dne 1.února 1870 v Biskupcích na Moravě. Školu obecnou navštěvoval ve střílkách, kamž se otec jeho jako zahradník panský přestěhoval. Richard Tuscher konal přípravné studium na českém gymnasiu v Brně, kde potom též český ústav učitelský po čtyři roky navštěvoval. Obdržev v měsíci červenci léta 1889 vysvědčení dospělosti pro školy obecné, ustanoven byl provis. podučitelem při dvojtřídní škole ve Vomicích (okres brněnský). Po roce obdržel podučitelské místo při nově zřízené škole české v Jihlavě. V měsíci listopadu r.1891 vykonal zkoušku způsobilosti učitelské pro školy obecné před c.k. zkušební kommissí v Praze a pro dalších dvou letech obdržel definitivní místo učitelské při též škole obecné v Jihlavě. Roku 1896 vykonal zkoušky učitelské způsobilosti pro školy měšťanské a to: z odboru mluvnicko – historického a z jazyka německého před c.k. zkušební komisí v Příbrami. Roku 1897 obdržel, jak již podotknuto, záměnou místo učitele na jednotřídní škole obecní v Kamenné. Richard Fischer oženil se roku 1894, pojav za choť industriální učitelku Cecilii Vršeckou z Roštína.

Pan František Martinek, profesor při české vyšší reálce v Brně a c.k. okresní školdozorce, jmenován vys. ministerským výnosem ze dne 19.května 1897, číslo 10046 okresním dozorcem škol pro okres třebíčský a velkomeziřičský.

Rok 1898

Veleslavná c.k. zemská školní rada povolila na žádost místní školní rady v Kamenné výnosem ze dne 1.října 1897 číslo 9731 zavedení industriálního vyučování při zdejší škole a ustanovila zároveň Cecilii Fischerovou, choť učitele a správce školy učitelkou industriální. Vyučovati ručním pracím započalo se 1.ledna 1898. Pro vyučování industriální určeny 4 hodiny týdně a děvčata rozdělena byla ve 2 skupiny.

Dne 10.ledna visitoval školu pan okresní inspektor František Martínek.

Z pozůstalosti zemřelého hraběte Emanuela Pötting –Persinga, probošta kapituly olomoucké obdržela škola v Kamenné 50 zl. Z úroků z obnosu toho plynoucích mají se chudým žákům poříditi potřeby školní. Obnos onen obdržela místní rada školní v měsíci březnu.

Poněvadž kamna a šporák v kuchyni náležející k bytu učitelovu byly již velmi chatrné, dala místní školní rada na žádost správce školy postaviti nový šporák a kamna. Za práci kamnářskou dáno Janu Novotnému z Kamenné 14 zl., za práci zámečnickou zaplaceno 12,50 zl.

Rok 1899

Od svého vystavění nebyla školní budova opravena. Omítka na mnohých místech odpadala, barva dveří a rámů okenních byla během času deštěm smyta, dřevo pak na mnohých místech zahnívalo. Také střecha a plot u zahrady školní byly ve stavu chatrném. Proto dala místní školní rada počátkem měsíce května školní budovu důkladně opraviti a zároveň postarala se o nový plot u školní zahrádky. Práce zednická a stolařská a pokrývačská jakož i nutný materiál zapraveny byly obnosem 100 zl.

Dne 8.července visitoval školu pan c.k. okresní inspektor František Martínek.

Ukázalo se, že studna, za správce školy Vincence Koblice zřízena, letního času úplně vysychala. Za tou příčinou nařízeno bylo c.k. okresním hejtmanstvím, aby studně školní o 2 m prohloubena byla a tím se zlu stávajícímu odpomohlo. I zadala místní školní rada práci onu mistru studnařskému Antonínu Ondráčkovi v Tišnově, jenž v krátké době studni o 2 ½ m prohloubil. Prohloubením získalo se takového množství vody, že i za nejparnějšího léta bude vody dostatek. Poněvadž i dřívější pumpa železná časem velmi chatrnou se stala a mimo to za zimní doby zamrzala, dala místní školní rada na přímluvu správce školy týmž studnařským mistrem zhotoviti novou pumpu dřevěnou. Vnitřní součástky pumpy jsou vesměs mosazny, čímž pumpa na trvání a dobrotě získala. Práce studňařská jakož i všechen potřebný materiál zaplaceny byly obnosem 180 K.

Dne 6.listopadu roku 1899 visitoval školu zdejší p. c.k.okresní inspektor František Martínek.

Rok 1900

V roce tomto vystoupili dle zákona po šestiletém období z místní školní rady dva členové: pp František Rouš, rolník a Josef Žák. Obecní výbor jmenoval v sezení odbývaném dne 16. … za členy místní školní rady p.František Rouš a p.Jan Rouš.

Rok 1901

V sezení místní školní rady odbývaném dne 16.února konala se volba nového předsedy a místopředsedy. Za předsedu zvolen byl pan František Rouš, rolník číslo 1 a za místopředsedu pan Jan Rouš, číslo 16.

Dne 25.února zemřela v Budišově u vysokém věku svobodná paní Jana z Barattů. Na uctění památky zesnulé své babičky věnoval vnuk její dr. Richard svobodný pán z Barattů škole v Kamenné 50 zl. státní obligaci ku zvýšení nadace školní. Za šlechetný dar tento vzdány byly dárci správou školy a místní školní radou povinné díky. Učitel Tušer byl ustanoven učitelem při dívčí měšťanské škole v třebíči a odstěhoval se z Kamenné o prázdninách odevzdav školu i s inventářem předsedovi místní školní rady. Za učitele do Kamenné pak byl ustanoven Theodor Pelikán, učitel v Bochovicích přistěhoval se 12.září 1901.

Školní rok 1901 – 2 začal se službami Božími ve farním kostele jimž děti s učitelem byly přítomny. Počet dětí je tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

7

6

13

2

10

7

17

3

17

11

28

celkem

34

24

58

 

4.října byly děti s učitelem přítomny službám Božím na oslavu jmenin Jeho Veličenstva. 19.listopadu zádušní mši za zemřelou císařovnu Alžbětu.

Rok 1902

Odchodem industriální učitelky Emilie Tušerové uprázdnilo se  na zdejší škole místo učitelky ručních prací. Počínaje dnem 1.ledna byla ustanovena c.k.okresní školní radou v Třebíči industriální učitelkou žena správce školy Marie Pelikánová za roční plat 100 K.

Kamenský rodák důstojný pán P. Jan Dvořák, farář v Kostelním Vydří daroval pro chudé děti zdejší školy 10 K, a předseda místní školní rady p. František Rouš 4 K. Ty peníze se přidaly podle usměrnění místní školní rady k fondu, z jehož úroků se kupují chudým dětem psací potřeby. A tak vzrostl fond na 754 K. Za 700 K je státních obligací, 54 K je uloženo v c.k.poštovní Spořitelně. Místní školní rada se usnesla koupiti za ty peníze realitu – pak od Budišova číslo parcely 4237 v trati „za lesem“ náležející tou dobou manželům Doležalovým v Mihoukovicích za cenu 852 K. K fondovým penězům 754 K nedostávalo se do kupní ceny 852 K 98 K kteréž peníze splatí místní školní rada ve dvou lhůtách v letech 1903 – 1904. Výlohy kontraktu a tasy převzal obecní výbor. Na místo dřívějších úroků nastupuje nájemné. Správce školy kupuje za ně, čeho chudým školákům potřeba a skládá účty místní školní radě.

Pro osýpky přerušeno vyučování vedle dobrozdání obvodního lékaře od 16.března do 3.dubna.

6.dubna se vykonala se zdejšími školáky zkouška z náboženství v Budišově.

16.září zahájil se nový školní rok 1902 - 3 vzýváním Ducha svatého a službami Božími v Budišově.

Počet dětí začátkem tohoto školního roku je, jak následuje:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

4

8

2

14

9

23

3

17

8

25

celkem

35

21

56

 

V měsících září a říjnu bylo mnoho školních dětí nemocno zádušným kašlem a planými neštovicemi, aniž se vyučování přerušilo.

V den jmenin Jeho Veličenstva dne 4.října súčastnily se děti s učitelem služeb Božích. Dne 19.listopadu byly přítomny děti s učitelem zádušní mši za nebožku císařovnu Alžbětu.

Členu místní školní rady Jakubu Nováčkovi a náhradníku Josefu Nováčkovi připadlo v letošním roce vystoupili. Obecní výbor zvolil Pavla Adama členem, Františka Dvořáka č.25 a Jindřicha Nováčka č.3 náhradníky. Předsedou zvolen opět František Rouš, místopředsedou Jan Rouš č.16.

Rok 1903

V obci je dosti veliký pozemek (28 měřic) s půdou, která se dle výroku znalců dobře hodí ku pěstování ovocného stromoví. Je to tak zvaný „Žleb“ či „Peklo“, stráně o výměře 28 měřic. Uvažovali jsme o tom, jak by se mohly po čase vysázením tohoto pozemku ovocnými stromy zlepšiti zdejší bídné obecní finanční poměry. Ale kde vzíti stromky? Ovocný stromek stojí 1-16 K. Třeba se vysazovalo postupně, činilo by vydání každoročně takovou sumu, že by ji zdejší obecní výbor sotva mohl povoliti, obzvláště když užitek takových stromů se neobjeví až po letech. S druhé strany naléhaly c.k.školní úřady, aby místní školní rada zakoupila pozemek na školní zahradu. To se dobře hodilo k našemu plánu, neboť na rozsáhlejší školní zahradě můžeme vypěstovati potřebné stromky lacino sami. A tak rozhodla se místní školní rada zakoupiti pozemek naproti škole ve výměře 21 aru za 600 K, jsme té naděje, že se jí dostane na zařízení z příslušné zemské dotace přiměřených podpor.

V prázdninách od 1.srpna do 30.září byla v Třebíči krajinská hospodářská a průmyslová výstava, kteréž se starší děti zdejší školy súčastnily na dvou ověnčených povozech. Na vyčastování dětí a na povozy poskytl obecní výbor 20 K na penězích, Buršíkovi, Roušovi z č.1 a Roušovi z č.16 po bochníku chleba.

Školní rok 1903 – 4 započal slavnými službami Božími dne 16.září. Počet dětí začátkem školního roku je tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

2

5

7

2

10

9

19

3

11

11

22

celkem

23

25

48

 

V den jmenin J.Veličenstva byly děti s učitelem přítomny službám Božím v Budišově. Rovněž dne 19.listopadu zádušní mši svaté za nebožku císařovnu Alžbětu.

Rok 1904

Na uctění památky nebožtíka svého synáčka věnoval urozený pán baron Barata, majitel velkostatku budišovského 50 K, aby se přivtělily ke školním fondovým penězům. Nadace stoupla na 804 K.

Zkouška z náboženství vykonala se se zdejšími dětmi v kostele v Budišově dne 18.května.

Počátkem školního roku 1904 – 5 byl tento počet žáků na zdejší škole:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

3

5

8

2

10

9

19

3

12

11

23

celkem

25

25

50

 

V poradě místní školní rady dne 25.září zrevidovalo se za účasti potřebných faktorů usnesení ze dne 30.března 1894 a bude příště zníti takto:

I.

1.

Před a po vyučování modlí se „Otče náš, Zdrávas“ dle textu katechizmu.

2.

Na začátku, na konci školního roku, v den jmenin Jich Veličenstva císaře a císařovny súčastní se děti s učitelem služeb Božích o Božím těle slavnostního průvodu.

 

II.

Žáci II.oddělení súčastní se kromě toho za vhodného počasí služeb Božích.

1.

první neděli v měsících květnu, červnu, červenci, říjnu a listopadu

2.

na dušičky

3.

v křížových dnech ve středu

4.

na svatého Aloise

 

III.

Žáci katechetou určení přijímají sv.pokání a nejsvětější svátek oltářní na začátku, na konci školního roku a v době velikonoční.

Poznámka: Pokud se týče bodů odstavce I scházejí se děti ve škole a jdou v průvodu učitele. Pokud však se týče odstavce II té povinnosti není. Učitel vyzve žáky k účastenství na těchto službách Božích a ustanoví dozorce z nich samých. Používají práva š10 školního a vyučovacího řádu sobě daného dá místní školní rada ve středu v křížových dnech a na den sv. Aloise prázdno. O dozoru při náboženských cvičeních odstavec III je úřední nařízení.

Vedle oznámení p. Synka ze dne 24.října 6.r. daroval výpomocný spolek „Včela“ v Budišově při svém rozchodu 400 K ku zvýšení zdejšího školního fondu. peníze se vyplatí koncem června 1906.

Koncem roku vyžádal si c.k.okresní školní inspektor p. František Martínek pensi.

Rok 1905

„Úřední list“ ze dne 1.ledna přinesl pod čl.II. tuto zprávu: Jeho Excelence pan c.k.ministr kultu a vyučování výnosem ze dne 28.listopadu 1904 č.36349 jmenoval cvičného učitele při c.k. učitelském ústavě v Kroměříži Ferdinanda Bednáře c.k.okresním školním inspektorem pro české obecné a měšťanské školy okresu Třebíčského.

Zemský výbor markrabství moravského povolil ze zemských prostředků na zřízení zdejší školní zahrady 100 K. Účet z nich je v protokolní knize místní školní rady.

Zkouška z náboženství vykonala se dne 8.května.

26.května vykonal inspekci zdejší školy c.k.okresní školní inspektor p. Ferdinand Bednář.

Počet dětí počátkem školního roku 1905 – 6 byl tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

3

7

2

8

8

16

3

8

11

19

celkem

20

22

42

 

V den jmenin Jeho Veličenstva byly děti přítomny s učitelem služeb Božích rovněž i dne 18.listopadu bývalý den jmenin Jeho Veličenstva zemřelé císařovny.

P.Emil Silvestr, ředitel budišovského panství odkázal ve své závěti 200 K aby z úroků těch peněz dostávali chudí školáci zdejší školy školní potřeby. C.k. okresní soud nařídil, aby legatářka zaplatila poplatky z odkazu. Hotově se obdrželo 179 jedno sto devět sedmdesát K, jež se zatím uložily ve spořitelně.

Rok 1906

Tašková křidlice na střeše zdejší školy byla od prvního začátku špatná. Stálými nákladnými opravami jsouce rozmrzeni, usnesli se občané opatřiti krytinu novou osvědčeně trvalou a rozhodli se pro drážkovou křidlici od firmy Czermakovy v Brně. Oprava se provedla záhy na jaře. Rovněž na jaře se postavilo nové tělocvičné nářadí a to hrazda a bradla. Na školní zahradě zřídila se besídka a vykopala studně.

Dne 2.července poukázal c.k.poštou předseda výpomocného spolku „Včela“ v Budišově zdejší škole dar 400 K.

C.k.okresní školní radou se nařídilo koupiti za peníze odkázané zemřelým Silvestrem státní úpis a zbytek uložiti ve spořitelně a založiti z těch peněz nadaci „Císaře Františka Josefa“ založenou Silvestrem. Za 100K koupila státní obligace Rozumná renta, 79 K se uložilo ve spořitelním a záloženském spolku s neomezeným ručením v Budišově. Návrh nadační listiny se předložil c.k.okresní školní radě.

Letos byly poprvé dle definitivního školního a vyučovacího řádu prázdniny dvouměsíční od 1.srpna do konce září.

Počet dětí ve školním roce 1906 – 7 jeví se takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

2

2

4

2

10

10

20

3

10

11

21

celkem

22

23

45

 

V tom počtu jsou zahrnuti 2 chlapci z familií Klementic. Jeden školou povinný chlapec je na reálce ve Velkém Meziříčí.

V den jmenin Jeho Veličenstva dne 4.října jakož i dne 18.listopadu v den jmenin zemřelé císařovny Alžběty účastnily se školní děti s učitelem služeb Božích v Budišově.

Na podzim se sklenul chlív, protože dřevěný strop byl načisto shnilý.

Zdravotní stav zdejšího žactva byl po mnoho předcházejících let velmi příznivý. Koncem tohoto roku vypukla u některých dětí epidemie planých neštovic. Čtvrtina všech dětí nemohla se po čtrnáct dní účastniti vyučování. Stanislav Prokeš leží od prázdnin ve všeobecné nemocnici v Třebíči.

Rok 1907

Vedle oznámení školníko výboru byli zvoleni za odstupující členy místní školní rady p. Františka a Jana Rouše pan Eduard Buršík a František Prokeš. V poradě místní školní rady vykonané dne 9.ledna zvolen předsedou: František Prokeš, místopředsedou: Eduard Buršík.

Dne 16.dubna visitoval na zdejší škole c.k.okresní školní inspektor pan Ferdinand Bednář. Krátce na to dne 11.června pan Bednář umřel.

Školní děti katechetou učené přijaly svátost biřmování z rukou nejdůstojnějšího biskupa hraběte Pavla Heyna.

Školní rok 1907 – 8 se počal službami Božími v Budišově. Počet žactva je jak následuje:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

7

3

10

2

9

8

17

3

10

11

21

celkem

26

22

48

 

V tom počtu zahrnuti jsou 3 školáci z Klementic přijati na základě usnesení místní školní rady.

Poněvadž školní komíny hrozily sesutím, byly částečně sneseny a opraveny pokrývačem Jahodou.

V den jmenin J. Veličenstva císaře pána dne 4.října jakož i v den jmenin J. Veličenstva zemřelé císařovny Alžběty dne 18.listopadu súčastnily se školní dítky s učitelem služeb Božích v Budišově.

Zdraví žactva v roce 1907 bylo velmi dobré. Ačkoliv v sousedních obcích Budišově a Tasově řádila spála, nebylo v Kamenné případu žádné nakažlivé dětské nemoci. Jeden žák, Stanislav Prokeš byl nemocen skoro celý rok.

Pro nedohodu s obecním výborem obce Kamenná se na ten čas stromky ze školní zahrady do „Žleba“ nevysazovaly, ale rozprodalo se 78 třešní většinou zdejšímu obyvatelstvu za mírný peníz.

Rok 1908

Dle odstavce II. úředního listu ze dne 1.ledna 1908 jmenoval Jeho Excellence pan ministr kultu a vyučování ředitele měšťanské školy v Telči pana Jana Tiraye c.k.okresním školním inspektorem třebíčského školního okresu.

6.května vykonala se se zdejšími školními dětmi zkouška z náboženství v budišovském farním kostele.

Dne 13.července visitoval zdejší školu c.k.okresní školní inspektor pan Jan Tiray.

Školní rok 1908 – 9

Službami Božími začal se nový školní rok 1908 – 9. Počet žactva jeví se tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

7

11

2

10

8

18

3

13

13

26

celkem

27

28

55

 

Připomenouti dlužno, že jsou v tom počtu zahrnuti 4 školáci z Klementic přijatí na zdejší školu usnesením místní školní rady a kromě toho 1.školák Stanislav Prokeš, který chodí dobrovolně do školy, ačkoli už mu minulo 14 let.

4.října, má svátek J.V.císaře Pána, jakož i dne 19.listopadu v den, kdy připadávaly jmeniny Jeho Veličenstva zemřelé

císařovny, súčastnila se školní mládež s učitelem služeb Božích.

Jubileum 60.výročí nastoupení Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I. na trůn mocnářství rakouského se oslavilo, jak bylo nařízeno výnosem c.k.okresní školní rady v Třebíči ze dne 11.června 1908 č.1946. Kromě toho podělily se všechny školní děti obrázky Jeho Veličenstva, kteréž za tím účelem věnoval majitel budišovského zboží pan Richard svobodný pán Baratta-Dragono.

Následkem trvalého sucha jevil se v roce 1908 ve zdejší obci v mnohých místech citelný nedostatek vody. Nám ve škole dobře vypomáhala studně na zahradě, která na jaře byla opatřena dobrou dřevěnou pumpou.

V měsíci dubně a květně byly školní děti nemocny osýpkami. Ačkoli některý čas přes polovici dětí bylo nuceno zůstati doma, nebylo vyučování přerušeno. Bylo také úředně zakázáno dětem zúčastniti se zkoušky z náboženství, jež se konala v Budišově dne 5.května.

Dne 21.května visitoval na zdejší škole c.k.okresní školní inspektor pan Jan Tiray.

Jako událost zvláště paměti hodnou dlužno na tomto místě vytrhnouti, že při letošních velkých vojenských cvičeních, jež se na zdejším okolí konala, spatřili jsme milou tvář našeho nejjasnějšího panovníka císaře a krále Františka Josefa I. v Budišově. Poslední dny manévrů hemžila se Kamenná a okolí vojáky různých zbraní, což bylo pro zdejší mnohé občany podívanou nikdy nevídanou.

Školní rok 1909-10

Školní rok 1909-10 se začal službami Božími v Budišově. Počet žactva jeví se počátkem školního roku tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

4

8

2

10

10

20

3

11

10

21

celkem

25

24

49

 

O jmeninách Jeho Veličenstva dne 4.října jakož i dne 19.listopadu, kdy připadaly jmeniny Jeho Veličenstva + císařovny súčastnily se školní děti s učitelem služeb Božích v Budišově.

V měsíci lednu byly zdejší školní děti opět navštíveny nakažlivou nemocí – zánětem příušních žláz. Poněvadž i děti učitelovy byly nemocí postiženy, bylo c.k.okresním lékařem zastaveno vyučování na 10 dní. Nemoc se protáhla až do měsíce května.

20.února připadající 100 leté výročí smrti Ondřeje Hoferka se s třídou oslavilo.

Zkouška z náboženství vykonala se dne 10.května.

Školní rok 1910 – 11

Začal se službami Božími v Budišově. Žactva bylo:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

2

3

5

2

13

14

27

3

8

11

19

celkem

23

28

51

 

Dne 4.října o jmeninách Jeho Veličenstva jakož i v den 19.listopadu účastnily se školní děti s učitelem služeb Božích v Budišově.

Dne 16.května visitoval zdejší školu c.k.okresní školdozorce pan Jan Tiray.

Aby byla jednota začátku a konce školního roku v celé budišovské farnosti, žádali místní činitelé, aby školní rok začínal dnem 16.září a končil dnem 15.července. Žádosti bylo úředně vyhověno a už tento školní rok se ukončil dne 15.července.

V prázdninách byla zde a v okolí vojenská cvičení. V dědině samotné byl po několik dní ubytován 1.prapor 12.pěšího pluku. Ve třídě školní budovy byla kancelář 5.a 6.setniny.

Pro veliké sucho byla v roce 1911 slabá úroda a polní myši se vzmohly měrou netušenou.

Školní rok 1911 – 12

Školní rok 1911 – 12 zahájil se službami Božími v Budišově. Počet žactva jeví se takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5

7

12

2

7

9

15

3

14

11

25

celkem

26

27

53

 

Učitelem náboženství byl tento rok budišovský kaplan P. Antonín Křivánek.

V den jmenin Jeho Veličenstva dne 4.října jakož i v památný den dne 19.listopadu súčastnila se školní mládež s učitelem služeb Božích v Budišově.

2.prosince se konal „dětský den“ ve prospěch české zemské komisse pro ochranu mládeže. Vynesl K 20 jež svému účelu odevzdány.

Dne 4.prosince vykonal na zdejší škole visitaci c.k.okresní školní inspektor pan Jan Tiray.

11.ledna zemřela školačka Josefa Šulerová tyfem.

2.července konala se kanonická visitace v Budišově.

Školní rok 1912 – 13

Se počal službami Božími ve farním chrámu Páně v Budišově. Žactva bylo:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

3

4

7

2

10

8

18

3

13

13

26

celkem

26

25

51

 

Vyučování náboženství převzal opět budišovský farář pan P. Aug. Nezval.

V den jmenin Jeho Veličenstva jakož i v památný den 19.listopadu súčastnila se školní mládež s učitelem služeb Božích v Budišově.

Dětský den konaný dne 2.prosince vynesl K 20 jež se odevzdaly komisi pro výchovu české mládeže.

Dne 7.května vykonala se zkouška z náboženství v kostele v Budišově.

Po dlouhé pause byla zase letos 18.června okresní učitelská konference, při níž zástupci učitelstva do okresní školní rady byli zvoleni František Krška nadučitel v Římově a Josef Vacek ředitel měšťanské dívčí školy v Třebíči.

Od 19.května do 19.června bylo vyučování na zdejší škole zastaveno pro spálu v rodině učitelově.

Aby se ztracený čas vyučovací alespoň poněkud nahradil, bylo nařízeno vyučovati do 26.července.

Dne 2.července vykonal visitaci zdejší školy pan Jan Tiray c.k.okresní školdozorec.

Školní rok 1913 – 14

Se započal službami Božími ve chrámu Páně v Budišově 16.září. Počet dětí počátkem tohoto roku školního je tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5

5

10

2

9

9

18

3

12

15

27

celkem

26

29

55

 

Učitelem náboženství pan Aug. Nezval, farář v Budišově.

V den jmenin Jeho Veličenstva dne 4.října jakož i památný den dne 19.listopadu súčastnila se školní mládež služeb Božích s učitelem v Budišově.

Dětský den 2.prosince vynesl K 20, jež svému účelu byly odevzdány.

21.prosince zemřel žák II.oddělení Ladislav Vrba záškrtem.

Dle zprávy uveřejněné ve Věstníku pro školy moravské jmenován byl c.k. školdozorcem třebíčského okresu pan K. Kutílek dosud profesor gymnasia ve Vyškově.

Následkem dlouhých a tuhých mrazů zamrzla půda na sucho a byl nedostatek vody.

Dne 3.dubna visitoval na zdejší škole okresní školní inspektor pan K. Kutílek.

Dne 6.května byla zkouška z náboženství v kostele v Budišově.

Jeho Výsost pan arcivévoda František Ferdinand a jeho choť paní vévodkyně Žofie z Hofenbroku stali se obětí zločinného atentátu 28.června 1914 v Sarajevě. Vyšetřování útočníků na život následníka trůnu prokázalo spoluvinu Srbů v království. Poněvadž na příslušné ultimatum nedala srbská vláda uspokojivou odpověď, prohlásilo Rakousko – Uhersko dne 25.července Srbsku válku. Rusko ujímalo se Srbska a zbrojilo. Náš spojenec Německo, vypovědělo válku Rusku, Francie zase Německu. Protože Německo porušilo neutralitu Belgie, za kterou stála Anglie, vypověděla též Anglie a její spojenec Japonsko válku Německu. Černá Hora podržela se Srbska.

Školní rok 1914 – 15

Za těchto neutěšených poměrů začal se nový školní rok službami Božími v Budišově dne 16.září 1914.

Počet dětí jeví se takto

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

1

5

2

11

9

20

3

7

15

22

celkem

22

25

47

 

Dva chlapci studují na středních školách 1.v rolnické 1.v zimní hospodářské.

4.října jmeniny Jeho Veličenstva, školáci s učitelem v kostele. 19.listopadu súčastnili se školáci s učitelem smutečních služeb božích za zemřelou císařovnu Alžbětu.

Z úředního nařízení sbírali školáci zdejší školy ostružinové listí jako náhražku čaje pro vojáky v poli. Taky se poslalo do pole vojákům 10 párů vlněných ponožek a 5 párů nátepníček – do Vídně válečnému úřadu.

Výtěžek sbírky vykonané o druhém dětském dni byl K 10, jež svému účelu byly odevzdány.

V měsíci lednu poslalo se z nadřízenému úřadu pro válečnou péči 300 párů papírových podešví, které zdejší školáci vyrobili.

Z úředního nařízení byla školní mládeží podniknuta sbírka na umělé údy (12 K) a na červený kříž (9,35 K)

Aby nutné polní práce mohly býti vykonány bylo dovoleno přibírati školní mládež a bylo nařízeno toto přibírání pokládati za důvod omlouvací.

22.dubna zemřel raněn byl mrtvicí pan P. Aug. Nezval, farář v Budišově a zdejší dlouholetý katecheta.

Administrátorem farnosti se stal Kaplan P. Karel Potáč ale zdejší děti vyučoval náboženství kaplan z Tasova P. Drápal až do konce školního roku.

5.května byla zkouška z náboženství s dětmi zdejší školy v kostele v Budišově.

23.května přibyli nám noví nepřátelé Italové, dosavadní kamoš 30.letý spojenec.

Nařízená sbírka mědi, mosazi a jiných kovů vynesla v Kamenné 6 kg věcí mosazných a něco málo málo zinku.

Farářem v Budišově  byl ustanoven P. Augustin Kratochvil, dosavad zámecký kaplan v Náměšti. P. Karel Potáč, administrátor stal se administrátorem v Obuškově a kaplanem v Budišově P. Jaroslav Tenora, který chodí také do Kamenné vyučovat náboženství.

Školní rok 1915-1916

Počet dětí počátkem školního roku 1915-6 je tento:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

6

2

8

2

12

8

20

3

5

16

21

celkem

23

26

49

 

2 chlapci z dědiny studují ve Velkém Meziříčí na reálce, 2 na rolnické škole tamtéž, 3 chodí do zimní hospodářské školy v Náměšti nad Oslavou. Při prohlídce domobranců konané dne 16.října byl uznán schopným taky zdejší učitel Theodor Pelikán. Z Kamenné jsou dosud tito vojáci: 

Číslo

domu

Kdo

1

Rouš Josef – František – Bedřich

2

Pelikán Antonín

3

Švec Alois

4

Hort Josef

5

Pospíšil Jan

6

Kříž Jan – Vilém – František

7

Mrňa František – Richard

8

Vařílek Jiljí

9

Adam Josef

10

-

11

Dobrovolný Josef

12

Zedníček Jindřich

13

Nováček Tomáš

14

-

15

-

16

Rouš Jan

17

Nováček František – Josef

18

Prokeš František – Rudolf – Emil

19

Kundela Vojtěch

20

Žák Josef – Jakub – František

21

-

22

Sapík František

23

-

25

-

26

Nováček František

27

Novotný František – Metoděj

28

-

29

Halačka Josef

30

Novotný František – Josef

31

-

32

-

33

Kundela František – Karel – Jarolím

34

-

35

-

36

Bárta Metoděj – Cyril

37

Marek Jan – František

38

-

39

Šoukal Gotthard

40

Kratochvíl Jan – František – Stanislav

41

-

42

-

43

-

44

Musil Antonín

45

Pelikán Theodor – Theodor ml.

46

-

47

Adam Pavel – Oldřich

48

Kundela Emil

50

Kundela František

51

Machát Josef – Dominik – Antonín

52

Šuler František – Josef – Jakub

53

-

54

-

Celkem 57 mužů. Při posledním sčítání lidu nasčítalo se v Kamenné lidí 272, je tedy vojáků pátý díl všeho obyvatelstva = 20%.

Z těchto 57 mužů zemřeli následkem poranění ve válce Kříž Vilém na srbském, Prokeš Rudolf na italském bojišti. 14 mužů je zajato v Rusku: Rouš Josef, Mrňa František, Nováček František, Nováček Josef, Kundela Vojtěch - František – Jarolím, Bárta Metoděj, Marek Jan, Šoukal Gotthard, Kratochvíl Stanislav, Zedníček Jindřich, Adam Oldřich, Machát Dominik. Tři nezvěstní: Švec Alois, Adam Josef, Mrňa Richard. Kříž František zemřel dříve, nikoli následkem války.

Jmeniny Jeho Veličenstva oslaveny slavnými Službami Božími v Budišově, taky se zúčastnily děti s učitelem a přiměřeným způsobem ve škole samotné. V den, kdy připádávaly jmeniny Jí Veličenstva císařovny Alžběty, rovněž byly děti s učitelem v kostele. Vlastenecká sbírka vlny a kaučuku podniknuta školními dětmi dala různých věcí kg 40. Sebralo se školní mládeží na sirotky po padlých vojínech dne 24.října K 23,80

Taky letos sbíralo se listí ostružinové jako náhražka čaje pro vojáky v poli a zaslalo se sušeného listí kg 28.

C.K. vojenským velitelstvím ve Vídni byl učitel Pelikán na neurčitou dobu domobranecké služby zproštěn od 2.listopadu 1915 počínaje. Učitel Pelikán cvičí vojenské mladíky přes 16 let počtem 4.

Jako jiná léta i letos konal se dětský den, letos V. a dala sbírka 20,55 K.

Na žádost školy zaslal úřad pro válečnou péči 1 kg vlny. Školní děvčata z ní upletla 4 ½ párů ponožek pro vojáky.

28.ledna konala se školní slavnost na památku pokoření Černé Hory.

Zkouška z náboženství se vykonala dne 21.března v kostele v Budišově.

Sbírky konané v týdnu červeného kříže vynesky 30 K, rovněž se získalo 6 členů s ročním příspěvkem 2 K.

Dne 3.července 1916 visitoval na zdejší škole c.k.školní inspektor pan Karel Kutílek.

Celoroční sbírka školní mládeže na červený kříž vynesla 15,70 K, jež byly svému účelu odevzdány.

Školní rok 1916 – 17

Byl zahájen službami Božími  a vzýváním hosana ve farním chrámu páně v Budišově.

Počet dětí jeví se začátkem školního roku takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

3

5

8

2

10

6

16

3

8

14

22

celkem

21

25

46

 

Dva chlapci z dědiny studují na reálce ve Velkém Meziříčí, jeden na gymnasiu v Brně.

Dne 4.října oslaveny jmeniny J.Veličenstva. mládež školní s učitelem byla přítomna službám božím v Budišově.

Dne 21.listopadu povolal k sobě Pán našeho stařičkého panovníka J. Veličenstvo císaře Františka Josefa I.

Dne 21.listopadu nastoupil nový císař Karel I.na trůn říše rakousko – uherské.

Školní mládež s učitelem se súčastnila smutečních služeb Božích za zemřelou císařovnu Alžbětu z dne 3.prosince a smutečních služeb Božích za zemřelé Jeho Veličenstvo císaře Františka Josefa.

V prosinci konaný dětský den vynesl 20 K, jež se zaslaly sirotčímu spolku pro okres třebíčský.

V tomto roce byla sbírána travní semena, kopřivy, ostružinové listí,

Zkouška z náboženství vykonala se dne 27.března.

Školní rok 1917 – 18

Počet dětí v tomto školním roce jeví se takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5

3

8

2

7

7

14

3

11

12

23

celkem

23

22

45

 

Sbírka pro vdovy a sirotky vykonaná školní mládeží dala 50 K, jež byly svému účelu odevzdány.

Naše udatná vojska spolu s Němci prolomila frontu na Soši a osvobodila Govici. Následkem toho vykonala se dne 3.listopadu školní slavnost.

Císař Karel vyvázl šťastně z vážného nebezpečí života v Itálii. Školní mládež súčastnila se s učitelem děkovných bohoslužeb za tou příčinou konaných dne 18.listopadu.

20.listopadu súčastnila se zase školní mládež s učitelem smutečních služeb Božích za zemřelého císaře Františka Josefa I.

V měsíci prosinci VII válečná půjčka.

Od 19.listopadu až do nového roku fungoval zdejší učitel jako soupisný komisař v obcích Pyšele, Vanči, Pozďatíně. Protože mu bylo přenocovati v těch místech samých, nevyučovalo se po celou tu dobu.

Dětský den letošního roku vykonaný vynesl 20 K, kteréžto peníze svému účelu byly odevzdány.

V měsíci únoru a pak v měsíci květnu byl zdejší učitel po několik dní komisařem při dodatečné revisi v Budišově v měsíci květnu pak v červnu spisoval osevní plochy. Následkem toho bylo v měsíci červnu pouze vyučování polodenní. Tím vším vyučování v letošním školním roce velmi trpělo.

Školní rok 1918 – 19

Počet dětí jeví se v tomto školním roce takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5

2

7

2

8

8

16

3

11

12

23

celkem

24

22

46

 

Vyučování náboženství převzal letos důstojný pán P. Augustin Kratochvil, farář v Budišově.

Sbírka na sirotky školními dětmi vykonaná vynesla K 122,60.

28.října prohlášena po 300 leté porobě samostatnost našeho národa. 21.prosince přijel 1.president, tvůrce naší republiky T.G.Masaryk do vlasti.

Zákonem květnovým a říjnovým upraveny platy učitelstva. Učitelstvo bylo zařazeno do nejnižších úřednických tříd. Povýšení platu úředníkům nese sebou i zvýšení platů učitelům.Tím přestává neustálé dožadování o zlepšení hmotných poměrů. Zbaveno jsouc hmotných starostí může se věnovat učitelstvo plnou silou práci ve škole a práci kulturní mezi lidem.

V roce 1919 odražen byl vítězně vpád Maďarů do našeho státu.

Školní rok 1919 – 20

Počet dětí je v tomto roce takový:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4

4

8

2

9

8

17

3

12

8

20

celkem

25

20

45

 

Roušová Marie chodí do měšťanky ve Velkém Meziříčí, 2 chlapci do reálky do Velkého Meziříčí, 1 do gymnasia v Brně, 1 do hospodářské školy v Přerově.

Dne 7.března připadly 70 ti leté narozeniny pana presidenta republiky. Význam presidenta Masaryka

Taky v roce 1920 od 15.-30.května zpracovali jsme osevní plochy.

Koncem měsíce června se konal VII slet sokolský v Praze, první v osvobozené vlasti – za veliké účasti domácích a ciziny.

Ve dnech 1.2.a3.července byl v Praze učitelský sjezd.

Zdraví žactva v tomto školním roce nese velmi dobré.

Vzpomínkou na mistra Jana Husa ukončen školní rok.

Školní rok 1920 – 21

Započat dnem 1.září. Počet žactva jeví se takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

8

2

10

2

7

9

15

3

10

7

17

celkem

25

18

43

 

Nováček František, Kundela Hubert a Roušová Marie chodí do měšťanky ve Velkém Meziříčí. Dva studenti v reálce ve Velkém Meziříčí, jeden na Zemědělské vysoké škole v Brně, jeden na střední hospodářské v Přerově.

15.listopadu oslavili jsme 250 letou památku úmrtí Jana Amose Komenského.

Obecní zastupitelstvo zvolilo za členy místního školního výboru dne 25.května za členy Františka Prokše, Josefa Rouše, Antonína Vrbu a Františka Dvořáka, za náhradníky Františka Nováčka a Františka Kundelu. O prázdninách se teprve místní školní výbor ustavil a stal se předsedou František Dvořák, místopředsedou Josef Rouš. Tyto volby platí na 4 léta.

Pan president nemocen, odebral se na zotavenou na ostrov Capri a vrátil se zdráv.

Jako měly loni sokolské jednoty slet tak letos zase dělnické tělocvičné jednoty svou olympiádu.

Ploty u malé zahrady a v průčelí velké zahrady spadly v zimě. Byly na jaře nahrazeny novými. Taky se spravil rozpadlý velký komín a korýtka na střeše znovu podmazána.

Školní rok 1921- 22

Počet dětí v tomto školním roce je následující:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

3

5

8

2

10

6

16

3

10

8

18

celkem

23

19

42

 

Není pamětníka takového sucha jaké letos panovalo. To sucho mělo zhoubný vliv na polní úrodu. Je velký nedostatek píce, málo jařin a bramborů. Následkem toho jsou hospodáři nuceni prodati mnoho dobytka hovězího, žita a pšenice se urodilo poměrně dost. Obilí letošní sklizně částečně uvolněno ale cena uvolněného obilí se hodně zvýšila. Prodává se nyní na burze 100 kg žita za 400 Kč, pšenice za 400 – 450 Kč, oves za 360 Kč, ječmen 380 – 390 Kč. Tyto vysoké ceny obilí však brzy spadly víc než o polovici.

2.května vizitoval zdejší školu inspektor p. Josef Vacek.

 

 

 

Školní rok 1922 – 3

Počet dětí:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

1

3

4

2

11

10

21

3

11

9

20

celkem

23

22

45

 

Do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí: Nováček František, Dvořák Josef, Nováčková Marie, Kundela Hubert a Buršík Miroslav. Do reálky ve Velkém Meziříčí Kundela Vojtěch. Do zimní hospodářské školy v Náměšti Jindřich Nováček. Na vojenské akademii v Hranicích studuje Dvořák František, na vysoké škole zemědělské Votoupal Josef, na učitelku vaření Marie Nováčková.

Ze zdravotních důvodů vyžádala si učitelka ručních prací Marie Pelikánová pensi. Dekretem okresního školního výboru ze dne 14.listopadu 1922 č.5642 byla ustanovena výpomocná učitelka ručních prací při školách v Pyšele a v Kamenné bývalá učitelka ručních prací paní Pavlíková Drahomíra bytem v Kralicích. Službu nastoupila dnem 15.listopadu 1922.

Zasloužilý ministr financí Dr. Alois Rašín podlehl v měsíci únoru svému zranění.

Jako roku 1921 taky v tomto roce panovalo veliké sucho. Jařin se urodilo velmi málo. Ale na brambory a otavy přišly zavčas deště. Brambor se urodilo veliké množství – brambory a otavy „zachránily situaci“. 

Okresní školní inspektor pan Josef Vacek opustil úřad inspektorský a na mezidobí než bude nový školdozorce jmenován ustanoven inspektorem ředitel měšťanských škol v Třešti pan A. Dvořák.

 

 

 

 

Školní rok 1923 – 24

Počet školních dětí jeví se takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

2

3

5

2

7

8

15

3

9

9

18

celkem

18

20

38

 

Do měšťanské školy: Buršík Miroslav, Nováčková Marie, Roušová Anna, Nováčková Kristina, Procházka František, Dvořák Josef . Do reálky: Dvořák František, Kundela Vojtěch. Do gymnasia Pospíšil Ondřej. Do hospodářské školy ve Velkém Meziříčí: Dvořák Alois, Nováček František, Nováček Jindřich. Do vyšší zemědělské Votoupal Josef.

Dosavadní okresní školní inspektor dačický pan Stanislav Melichar jmenován byl okresním školním inspektorem okresu třebíčského a začal úřadovati dne 29.října.

Tímto školním rokem počínaje byly zařaděny mezi vyučovací předměty dvě nové disciplíny: Výchovné ruční práce a občanská nauka a výchova. Děvčatům 8.školního roku přibývá nauka o domácím hospodářství.

Školní rok 1924 – 25

Dosavadní definitivní správce školy Theodor Pelikán služebně přeložen do Náramče (dočasně). Definitivní učitelka ze Sedlece, Růžena Vebrová přikázána do Kamenné a svěřena jí správa školy.

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

0

1

1

2 nižší

3

4

7

2 vyšší

5

7

12

3

7

7

14

celkem

15

19

34

 

Dne 4.října zúčastnily se dítky vyšších školních roků oslavného představení, pořádaného v Třebíči k památce 500 výročí smrti národního hrdiny Jana Žižky z Trocnova. Jiskra, kterou tento den vznítil v dětských srdcích, ukázala se již vícekrát trvalým zdrojem nadšení pro pravdu a úcty k těm, kteří ji neohroženě hájí.

Upřímný přítel českého učitelstva, hlasatel a představitel pokrokových snah v našem školství, vynikající filozof a pedagog, univerzitní profesor Drtina, zemřel předčasně 14.ledna 1925 ve věku 63 let.

Osmiletý Jaromír Hort, přičinlivý hoch dobrého srdce, zemřel dne 20.února 1925 následkem výronu krve.

V Pyšele sehrály školní dítky divadelní hru „pro tatíčka Masaryka“, představení zúčastnila se většina žactva zdejší školy.

Ministerským výnosem ze dne 17.listopadu 1924, číslo 75000 změněno bylo jméno osady naší z Kamené na Kamennou, sousední obec Pyšelo pozměněna na Pyšel.

Nově zvolený člen místní školní rady v Kamenné, pan Jindřich Nováček z čísla 3 daroval škole 100 Kč na školní potřeby chudých žáků (místo obvyklého zde uctění všech pohřebních hostů v hostinci).

Výnosem okresního školního výboru byly dnem 28.února rozpuštěny všechny dosavadní místní školní rady. Po provedené volbě určena ustavující schůze na 4.května. zvoleni: předsedou Jindřich Nováček z čísla 3, místopředsedou Jindřich Zedníček, správu školy zastupuje Růžena Hladíková. Ustavující schůzi byl přítomen jako zmocněnec okresního školního výboru okresní školní inspektor Stanislav Melichar, který při té příležitosti vykonal inspekci školy. Dle inspekční zprávy shledal dobrý výsledek výchovy i vyučování. Místní školní rada byla vyzvána, aby opatřila nové, lépe vyhovující lavice, záclony do oken třídy a věšáky na stěny.

Koncen školního roku otevřena byla v Třebíči okresní školní výstava ve dnech 21.až29.června. školy okresu třebíčského vystavovaly ruční práce chlapecké i dívčí, písemné práce, výkresy a rysy, učebné pomůcky (učitelstvo i odborné firmy), vyloženy byly i učebnice, žákovská a učitelská knihovna a školní nábytek. Z Kamenné súčastnili se návštěvy výstavy všichni žáci v průvodu učitelky a četní občané. Místní školní rada přispěla k uhražení režijních výloh výstavy 20 Kč. Dopoledne ztrávily děti prohlídkou zdařilé a obsáhlé výstavy, odpoledne připravil jim Okresní sbor osvětový v Třebíči besídku:

koncert učitelského kvarteta, tělocvičnou hru „Námořníci“ a promítání kulturních a přírodních snímků.

Okresní školní výbor vykonal uspořádáním výstavy záslužný čin: probudil zájem nejširší veřejnosti o školu, ukázal výsledky práce učitelstva a upozornil na vzorná zařízení školních síní a kabinetů.

Školní plat v Kamenné byl zrušen 18.února 1906

O dětském dni v říjnu 1924 zhotovily dítky plakát, sestavily veršovanou „Prosbu dětí“ a sbíraly příspěvky, tím vzrostla sbírka na 100 Kč, jež byly poslány České zemské péči o mládež na Moravě.

O svátku matek v květnu 1925 uspořádána besídka, o které přednesly děti říkanky, básně a výstupy, zakončeno svačinou pro matky všech žáků, k níž občerstvení starší žačky ve škole uvařily a upekly a samy milé hosty obsloužily.

Koncem školního roku, 3.a4.června 1925 podnikly dítky vyšších školních roků výlet na Macochu, krásy podzemních jeskyň, zvláště Masarykova dómu, vyvolaly nadšení a budou žákům radostnou vzpomínkou i po létech. Zeměpisné učivo v paměti značně posíleno vlastními zkušenostmi žáků.

Po celý školní rok ukládala si většina žáků své úspory ve škole, každého měsíce byl obnos posílán do Městské spořitelny v Třebíči, která každému dítku věnovala spořitelní knížku se vkladem 1 Kč (k uctění 75.narozenin presidenta republiky).

 

 

 

 

Školní rok 1925 – 26

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

6

6

12

2 nižší

2

4

6

2 vyšší

4

4

8

3

4

10

14

celkem

16

24

40

 

Do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí odešli tito chlapci: Hort Alois, Hort Vincenc, Nováček Josef a Rouš Josef, Halačka Jindřich.

Dne 28.října 1925 spojili jsme oslavu národního svátku svobody s Dětským dnem. Program prvé části besídky: Pohádka o princezně Svobodě, šest oslavných i srdečných básní, pronesených před obrazem presidenta republiky, státní hymny. Ve druhé části: přednáška o humánní činnosti pana presidenta, básně a výstupy, věnované ubohým dětem. Zakončeno písní „Osiřelo dítě“. České zemské péči o mládež v Brně poslán výtěžek 110,- Kč.

O vánočních prázdninách sehrály děti první dětské divadlo v Kamenné „Dědoušek Mech“. Nebylo k dispozici ani nejnutnějších součástek – všechno vyrobeno ve škole, toliko zadní stěnu jeviště ochotně zapůjčila Národní Jednota v Budišově. Vstupné stanoveno nejnižší – děti 50 h, dospělí 1 Kč. Přes krajně nepříznivé počasí byla návštěva tak značná, že všecky výlohy úplně kryla a zůstal i malý přebytek 40 Kč, který zatím uschován u správy školy.

Na vyzvání hodonínských dětí pod heslem „Vajíčko panu presidentovi“ přineslo každé dítko obnos v ceně vajíčka na pomník v rodišti presidentově. Dítky z rodin majetnějších darovaly „vajíčko“ za děti chudobné (potají).

Dne 11.května 1926 podniknut výlet do Brna, tam zvláště Zemské museum těšilo se pozornosti dětí. Prohlédnuty všecky význačné stavby a památnosti města, navštíveny sady a historický Špilberk. Konečně v Pisárkách na „Čertově kole“ vyzkoušen za upřímného jásotu prakticky zákon odstředivosti.

V hodinách občanské nauky a výchovy vzpomenuto v příslušných dnech Franklina, Koperníka, přes. Masaryka, Beneše, Palackého, Tyla, Havlíčka, Husa, mírových snah a VIII. všesokolského sletu.

Ve spoření žáci pokračují. Zvolili si pokladníka, samy kontrolují a úspory posílají do Městské spořitelny v Třebíči. Uložený obnos dosáhl v tomto školním roce 1111,- Kč.

Ve druhé polovici března rozmohly se osýpky, ze 40.dětí onemocnělo 27. V době velkonočních prázdnin epidemie vrcholila i vymizela.

Dne 23.prosince 1925 přeložena byla dosavadní učitelka ženských ručních prací Drahomíra Pavlíčková do Ketkovic a do Kamenné jmenována Bohumila Smejkalová z Pozďatína. Změny ty nastaly stanovením nových obvodů učitelek ženských ručních prací.

Po volbách do Národního shromáždění 15.listopadu 1925 stal se ministrem školství a národní osvěty univerzitní profesor MUDr. Otakar Srdínko, známý odborník školský. Po demisi Švehlova kabinetu 17.března 1926 jmenována úřednická vláda, novým ministrem školství jmenován profesor Dr. Jan Krčmář.

Dne 27.dubna 1926 navštívil školu okresní školní inspektor Stanislav Melichar, shledal dobrý výsledek výchovy i vyučování.

Iniciativou a úsilím okresního školního inspektora jeví se v celém školním okresu péče o vybudování a vypravení škol a tříd, o zdokonalení práce učitelské. Okresní učitelská knihovna v obsahu i rozsahu důkladně rozšířena (z výtěžku okresní školní výstavy i dobrovolnými příspěvky učitelstva). Značným nákladem zřízena stálá školská výstava v Třebíči, která ve třech místnostech obsahuje dětské práce grafické i ruční, příručky, obrazy, žákovskou knihovnu, vzorné typy lavic i patentní školní hoblici.

Pro učitelstvo pořádán tělocvičný kurs, přednášky o kreslení, Chaparědově Psychologii dítěte, doporučeny besídky s rodiči. Zavedeny osobní archy pro žáky a věnována zvýšená pozornost učebnicím a příručkám.

Pracuje se na Almanachu školství okresu, obsáhlé a významné publikaci v oboru školském. Dne 23.června 1926 svolána poradní schůze učitelstva okresu třebíčského s rozsáhlým programem (Zpráva inspekční, žákovské spoření, okresní učitelská knihovna, stálá školská výstava, osobní archy žáků, besídky rodičů s učiteli, školní lékaři, rozpočty místní školní rady, učebnice, příručky, učebné osnovy).

Se spolkem Červeného kříže podniknuta se zdarem akce o získání lékárniček s bohatým obsahem, umístěných ve škole, pro první pomoc ve škole i v obci.

Novému požitkovému zákonu učitelskému předcházelo úsporné rušení škol a tříd, osobní restrikce. V okresu třebíčském snížena tato opatření na nejnižší míru.

V budově školní zařízena v březnu 1926 přijímací stanice radiová, přístupná kdykoli dětem i občanům.

V červenci zúčastnila se zatímní správce školy universitních kursů, pořádaných ve Velkém Meziříčí.

Školní rok 1926 – 27

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

1

1

2

2 nižší

5

7

12

2 vyšší

2

5

7

3

4

9

13

celkem

12

22

34

 

Do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí dochází 7 chlapců: Vrba Břetislav, Halačka Jindřich, Hort Alois, Nováček Josef, Rouš Josef, Procházka Jaroslav, Šoukal Antonín. Do reálky Dvořák Karel.

Místní školní rada, podněcována okresním školním výborem, provedla v uplynulém tříletí ve škole četné opravy vně i uvnitř: pořídila nový plot kolem zahrady, správku střechy, pumpy, úpravu dvora a obou vchodů, opatřila zánovní dvousedadlové lavice, mapu čsl.republiky, školní lékárničku a zakoupila Almanach školství okresu třebíčského a náměšťského.

Dítky všech školních roků navštívily dětské divadlo v Budišově a zoologickou kočovnou zahradu v Třebíči. Ku dni 28.října připravena besídka, kterou bylo však nutno odložiti pro epidemické choroby. Pořádala se tedy v neděli 28.listopadu s programem z části pozměněným. První část věnována zdravotním zásadám, kterých je zvláště třeba šetřiti u nás, kde každoročně dvakrát rozmáhají se nemoci. Děti recitacemi a dramatisací doložily a oživily přednášku. Ve druhé polovici ujasněn význam Dětského dne. Dítky svými písněmi, recitováním balad a procítěnou prosbou za nejmenší nešťastné vyvolaly hluboké pohnutí přítomných. Účast, zvláště dorostu, byla veliká. Starší žáci prohlédli si stálou školskou výstavu v Třebíči, školní kuchyň, dílnu, kreslírnu a tělocvičnu se sprchami v Masarykově měšťanské škole, vykonali pěšky cestu do Velkého Meziříčí – kdež je zaujaly zvláště rozsáhlé sbírky mořských živočichů a byli přítomni dětskému divadlu v Pyšelu. V červnu provedly nejstarší dívky sbírku ve prospěch mrzáčků v Králově Poli, vynesla 89 Kč 50 h.

Letošní úspory žáků převýšily opět 1000 Kč. Spoření účastní se všichni žáci, děti i rodiče těší vzrůstání drobných vkladů.

V říjnu vypukla epidemie příušnic a osýpek, v únoru chřipka, v červnu si žák II.oddělení zlomil ruku.

Rozhodnutím pana presidenta republiky ze dne 12.října 1926 byl poslanec Národního shromáždění a řádný profesor filosofické fakulty univerzity Komenského v Bratislavě, PhDr. Milan Hodža jmenován ministrem školství a národní osvěty.

Dne 15.listopadu navštívil školu okresní školní inspektor Stanislav Melichar. Shledal dobrý výsledek výchovy a vyučování, vyslovil uznání snahy o povznesení vnějšího stavu a zařízení školy.

Koncem listopadu 1926 přeložen do trvalé výslužby dosavadní definitivní učitel a správce školy Theodor Pelikán, služebně přikázaný v Náramek. Vysloveno mu úředně uznání dlouholeté a velmi úspěšné činnosti ve službě školní.

Dne 27.května 1927 byl po třetí zvolen hlavou našeho státu Dr.T.G.Masaryk a to ihned v prvé volbě. Tím zabezpečen našemu státu další klidný vývoj. Zpráva způsobila u většiny národa spontánní nadšení a radostné uspokojení, neboť lid pohlíží s úctou, láskou a vděčností ku svému presidentu. Ve škole byl výsledek volby vzrušeně očekáván a vyvolal, když byl radiem ohlášen, bouřlivou radost.

Koncem občanského roku byl v Třebíči pořádán pětidenní hudební kurs, a koncem školního roku třídenní kurs tělovýchovný, jehož se účastnila i zatímní správce školy.

Výnosem zemské školní rady ze dne 23.května 1927 ustanoven byl definitivním učitelem a správcem školy v Kamenné Matoušek František, zastupující řídící učitel v Tasově. Nastoupí 1.září 1927.

1.zářím 1927 přeložena byla zatímní správce školy Růžena Hladíková do Svatoslavi, kdež ustanovena zatímní řídící učitelkou, později definitivní řídící učitelkou a kdež dosud působí.

Školní rok 1927 – 28

Dnem 1.září 1927 nastoupil službu školní na jednotřídní obecné škole v Kamenné František Matoušek, definitivní učitel z Tasova, šk. okr. Velké Meziříčí. Jsa narozen 18.srpna 1894 konal studia reální na střední škole ve Velkém Meziříčí v letech 1907 – 1914, ve školním roce 1914 – 15 absolvoval 1.roční kurs při učitelském ústavě v Brně, kdež složil zkoušku učitelské dospělosti 18.června 1915. Poté, jsa odveden při prohlídce, nastoupil službu vojenskou u 14.pěšího pluku v Hallu. Jako český učitel byl od října 1915 do února 1916 internován – pak přidělen do Znojma a v březnu 1916 odešel na frontu italskou, kdež pobyl u několika praporů až do srpna 1918. 2.listopadu 1918 vrátil se z důstojnické školy z Freistadtu a 1.prosincem 1918 ustanoven byl zatímním učitelem ve Zhoři Holubí, když pak od roku 1922 jako definitivní setrval do 1.září 1923. Od tohoto dne působil po 4 léta v Tasově.

Jelikož malba místností bytu učitelova byla porušena značně, dala místní školní rada na žádost nového správce školy byt tj. všechny 4 místnosti nově vymalovati. Malbu provedl malíř Vladimír Matějíček z Velkého Meziříčí za cenu 400,- Kč. Také nová plotna pořízena do kuchyně nákladem 160,- Kč. Nátěr všech částí dřevěných provedl správce školy sám (dvéře, okna) na svůj náklad 70,- Kč. Na náklad místní školní rady natřel nově oboje dvéře do třídy, troje dvéře na síni, (2 vchody a uprostřed) náklad asi 30,- Kč.

Při zápisu vykonaném dne 28.srpna, přihlásilo se do školy nově 5 chlapců + 2 děvčata. Z minulého roku školního patřilo do školy 26 žáků, takže 1.září jevil se následující stav dětí po rozdělení do oddělení:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5

2

7

2 a

6

8

14

2 b

2

3

5

3

3

4

7

celkem

16

17

33

 

Z tohoto počtu jest: 2 chlapci + 1 děvče 8.školní rok. Na začátku školního roku zváženy a změřeny byly děti a výsledek zapsán do osobních archů žákovských. Ve školním roce 1927-28 navštěvují měšťanskou školu nově: Nováčková Helena, Vrbová Vlasta, Nováčková Františka č.26, Halačka Jaroslav. Z minulých let: Hort Alois 3, Nováček Josef 3, Rouš Josef 3, Procházka Jaroslav 3, Šoukal Antonín 2. Dojíždějí vlakem do Velkého Meziříčí. Dvořák Karel.

Dne 25.září provedena byla po obci žačkami Vilmou Vrbovou a Blaženou Krejčovou sbírka pro České srdce, která vynesla 98,- Kč jež byly správcem školy 26.září odeslány svému účelu.

Během září dalo se na podnět správce školy pojistiti 20 žáků a žákyň proti úrazu na školní rok 1927 – 28. Z toho 13 za vlastní peníze, 7 místní školní rada. Pojistné činilo 1,50 Kč za rok za žáka.

Dne 16.října 1927 provedeny byly v obci volby do obecního zastupitelstva. Podány 2 kandidátní listiny: lidové strany a republikánské a domoviny. Ze 175 oprávněných voličů dostavilo se k volbě 170, z toho 169 platých lístků a 1 obálka odevzdána prázdná. Volební číslo bylo 13. Zvoleni: za lidovou stranu Zedníček Jindřich, Nováček Karel 17, Buršík Eduard, Žák Jakub, Kundela Vojtěch 19, Doležal Alois 34. (Náhradníci Kratochvil Jan, Musil Antonín, Kundela Emil.) Za republikánskou: Dvořák František 25, Pelikán Antonín, Rouš Josef 1, Adam Oldřich 47, Nováček Jindřich 3, Kundela František 50. (Náhradníci Halačka Josef, Rouš Jan 16, Kratochvil Stanislav 40.) Kandidátka lidová soustředila 79, republikánská 90 hlasů.

9.října zhotovena byla panem Servítem z Budišova nová tabule školní za obnos 200,- Kč.

Svátek našeho osvobození oslaven byl 28.října o 2h odpolední slavností. Před tím vysvětlen byl dětem ve škole v občanské nauce. Na 28.října pozváni občané. Třídu vyzdobili žáci. Sešlo se 95 účastníků, hlavně žen – spolu se všemi školními dítkami. Slavnost zahájena básní „Svátek svobody“, na niž navázal správce školy proslovem. Po proslovu přednášeny básně. Zde pro paměť budoucím i jména přednášejících dětí:

1. Svátek svobody                          Krista Roušová

2. Osvoboditeli                               Vilma Vrbová

3. Komu ty kytičky                         Milada Matoušková

4. Náš tatíčku Masaryku                 Kříž František

5. Slovenská pohádka                     Hortová Růžena

6. Mluva mateřská                          Justa Halačková

7. Česká řeč                                    Marie zedníčková

8. Země česká                                 Marie Novotná

9. Večer                                          Marie Koukalová

10. Motlitba za vlast                       Jiřka Nováčková (26)

11. Scéna Pochodně hněvu neseme

         Sehráli:Milada Hofmanová    ba

                     Karel Nováček           hoch

                     Blažena Krejčová       děvče

                     Zedníček Jindřich       legionář

                     Švihálek Oldřich        biřic

12. Jen zmužile                               Široká Anežka

13. Vytrvej                                      Šulerová Růžena

14. Byli jsme a budem                    Olga Musilová

15. Kovář                                        Vařílek Josef

16. Práce                                         Emil Kundela

V to zařazeny písně: Tatíčku starý náš, Jsou ty naše Čechy, Pochodně hněvu neseme. Slavnost skončena doslovem, poděkováním za účast a hymnami. Po slavnosti připojil správce školy ještě vysvětlení o významu Českého srdce a Okresní péče o mládež – Zpm a požádal o podporu akce.

Sbírka provedena žáky Jindřichem Zedníčkem a Oldřichem Švihálkem na sběr.list č.5220 a vynesla obnos 97,- Kč (devadesát sedm) za kterýž všem nutno vzdáti upřímný dík. Obnos zaslán 3/11 Čzpm. V Brně. Současně prodáno všech 15 zaslaných obětin Opm. a obnos též 3/11 odeslán.

5.prosince obdržely 2 žačky od Opm dárky: Marie Malá, sirotek, bydlící u své babičky Šulerové dostala botky a látku na šaty, Milena Vařílková dostala látku na šaty.

16.listopadu zvolen za starostu obce p. Dvořák František, rolník, číslo 25, 7mi hlasy z 12ti.

6.ledna 1928 předvedli žáci a žákyně žákovskou besídku, která se velice pěkně zdařila. Účast občanů byla veliká, vybráno po 1,- Kč vstupném 127,40 Kč. Mnozí sousedé dali i 5,-Kč. Přibližná účast 120 lidí, vyjímaje děti školní a z měšťanky. Program byl obsáhlý, jak vlepený list o tom svědčí. V celku bylo: a) uvítání a proslov správce školy o významu školy, součinnosti rodičů se školou, o řádném vybavení školy „nářadím“ (jako u rolníků, tak i ve škole třeba pomůcek). Proslov zakončen heslem Škola nad strany politické, náboženské, škola všem, by vychováni byli svým vzorným spolužitím okrasou obce a dobrými republikány. Važte si školy, pěkná a spořádaná škola je chloubou, okrasou, ctí obce. K tomu vysvětleno účel pořádání besídek. Po té následovaly: 21 básní s obsahem vánočním, veselým, vážným i poučným: 8 tanečků na národní písně, zpěv 3 písní, prostná chlapců na národní písně. Prostná dívek na národní písně (s věnečky). Hra napodobovací, Výstup: sedlák a selka. Na konec poděkování a zakončeno.

Kroužek ochotníků z Kamenné daroval 5.ledna 1928 část výtěžku (50,-Kč) ze silvestrovské zábavy žákovské knihovně.

Pořad besídky žákovské, pořádané dne 6.ledna 1928.

1. Proslov a uvítání

2. Proč bychom se netěšili (báseň)  R. Hortová

3. Vánoce (báseň)                           Blažena Krejčová

4. Betlém                                        Nováček Karel

5. Zimní                                          Široká Anežka

6. Zimní kosmická píseň                 Olga Musilová

7. Bude zima, bude mráz                Novotná Marie

8. Zabijačka                                    Zedníček Jindřich

9. Tanečky děvčat:  Čížečku, Paterka        1.skupina

10. Čert a myslivec (báseň)             Vařílek Josef

11. Soud                                         Zedníčková M.

12. Řemeslníci (napodobovací hra se zpěvy)

13. Vysvědčení (báseň)                  Kundela Jan

14. Ty a já                                       Šuler Josef

15. Tanečky děvčat Teče voda proti vodě, Sivá holubičko           2.skupina

16. Tatíčkovy ruce (báseň)              Jiřka Nováčková

17. Až já budu velký                      Emil Kundela

18. Honzík                                      Fr. Kratochvíl

19. Tanečky děvčat 3. skupina

                     Trnaveček, Měl jsem, V zahrádce (za vraty)

20. Nehoda                                     Milada Matoušková

21. Hajdaláci                                   Milada Hofmanová

22. Nečeké vděk (báseň)                Mrňa Richard

23. Prostná chlapců na národní písně

                     a) Pridi ty šohajko

                     b) Nechoď Janko

                     c) Ztratila jsem kanafasku

                     d) vložka mezi a)b)c) Hrály dudy

24. Švarná selka                              Krista Roušová

25. Vehořel                                     Fr. Nováček

26. Prostná děvčat s věnečky 2 oddíly (sokolská župa plukovníka Švece) na národní písně.

27. Neústupnost                              Koukalová

28. Žabák z Hulína                         Vilma Vrbová

29. Scéna se zpěvem a prostocviky:

                     Sedlák a Selka            R. Hortová, Nováček Karel

30. Písně:     Tancuj, tancuj

                     Kysuca

                     Dobrů noc, má milá

31. Poděkování a zakončení

Před a po cvičení prostných, tanečků hrány pochody.

Hudba: pp. Prokeš Josef a Dobrovolný Jan a správce školy.

Doba: 2 hodiny trvání.

 

V lednu 1928 pořízeny byly branky k zahradě a na cvičišti. Jelikož žákovská knihovna nevyhovovala svému účelu pro špinavé a roztrhané knihy – zrušil správce školy seznam knihovny, sestavil nový a staré knihy odložil. Brožury v knihovně za pomoci žáků (sešívali) v ruč. pr. vých. Vyvázali a nově očísloval. Místní školní rada věnovala na knihovnu 60,- Kč, za něž koupeno knih od R. Eliáše ze Slezské Ostravy. Z výtěžku besídky lednové zakoupen pro třídu časopisy ČSČK, Lípa a Radost a 16 knih, které správce školy vyvázal. Knihovna čítá celkem 72 knih (1.dubna).

Na počest 78.narozenin p.presidenta republiky uspořádána žákovská besídka, na niž pozváni občané z Kamenné. Besídka navštívena četně 120 osob dospělých mimo žactva. Program její: zahájení správcem školy a proslov o významu dne – o práci osvobozenecké 14 básní dětí:

1. Zedníčková  Marie          7.březen

2. Krista Roušová               Vzpomínka

3. Vařílek Boh.                    Milý pane presidente

4. Halačková Justa              Tatíčku náš presidente

5. Jiřka Nováčková             Radost nejmenších

6. Mrňa Rich.                      Ptáčkové už přiletěli

7. Miladka Matoušková      Přání malého děvčátka

8. Kundela Jar.                    Přání československých dětí

9. Viluše Vrbová                 Každodenně posloucháme

10.Švihálek Oldřich                        Vykládal pan učitel

11.Růžena Hortová             Přáníčko čsl dětí

12.Gusta Šoukal                  Jiříčkův sen

13.Kundela Emil                 Přání malých

14.Nováček Karel               Čím chci být

Vypravování ze života p.presidenta.

Tetka Pilíčka u p.presidenta - přednesl Zedníček Jindřich

Po té zazpívány písně:         1.Teče voda teče

                                            2.Jdou sokolské šiky jdou

                                            3.Ten chlumecký zámek

                                            4.Voděnka studená

                                            5.Hymny

Na konec: Živý obraz: Hold dětí panu presidentovi, který při spuštěných záclonách a zakrytých oknech – při večerním osvětlení nejvíce se líbil – (Živý obraz dle R.Svačina: Náš tatíček)

 

 


8.dubna sehráno ve škole dětské divadlo „Poklad od Zd. Christianové. Hráno 2x na četná přání občanů kamenských, by se mohli vystřídati. Hrálo 24 dětí a 5 dospělých. Plně se vydařilo. Děti i dospělí hráli  s chutí a radostí. Vybráno 327,30 Kč, režie činila 196,50 Kč, takže čistého zisku bylo 130,80 Kč. Ke zdaru divadla přispěla i kapela pana Josefa Prokše, která sama se nabídla, že bude v meziaktí hráti. Rovněž doprovázela kapela písně zpívané vílečkami při hře: Letěla bělounká holubička, Anděl lásky svaté plá. Jeviště vypůjčeno z Budišova, dovezl a odvezl je pan Oldřich Adam, rolník č 47, který s pány Zedníčkem, Pelikánem, Stanislavem Roušem č 16 velice ochotně pomáhal při stavbě jeviště i při přestavbě kulis. 

Dík jim za to. Kroje byly papírové (víl a trpaslíků), které ušila za pomoci dětí choť správce školy. Ostatní potřeby: poklad – lucerničky, malbu a sbíjení kulis, pásy, čapky obstarali žáci v ručních pracích. Kulisy – stráň, stromy, skálu maloval Kundela Vojtěch, absolvent reálky. Všem, kteří se o zdar divadla přičinili, dík. Z výtěžku pořízeny 2 nové tabule okenní 25,70 Kč, 4 stromky do zahrady 52,- Kč, fermež na nátěr dveří 8,60 Kč. Zbytku 44,50 Kč použije se na školní pomůcky.

Dne 21.dubna tohoto roku navštívil školu pan inspektor Stanislav Melichar a shledal stav školy, jakož i výsledky vyučovací dobré. Na základě inspekce vykonané vyslovil Okresní školní výbor uznání správci školy za jeho snahu o zdokonalení školy.

Dne 12.a13.června navštívilo žactvo školy v počtu 19 dětí a správce školy výstavu soudobé kultury v Brně. Žactvo prohlédlo si 12.června výstavu, kdež nejvíce zaujala je expozice: Člověk a jeho rod, pak mamut, elektrostatik. 13.tohoto měsíce byla prohlídka Brna.

Dne 13.června 1928 navštívil pan president republiky okres Třebíč. Projel Rapoticemi, Kralicemi, Náměští nad Oslavou, Vladislavou, Třebíčí, Štěměchami a Předínem. Všude byl pan president vítán s nadšením a láskou velkých i malých, bez rozdílu politického či náboženského smýšlení. Z Kamenné vypraveno bylo do Třebíče 5 vozů asi se 60 účastníky 2 děvčata v krojích. Školní děti kamenské nemohly se zájezdu do Třebíče k uvítání pana presidenta súčastnit, jelikož program zájezdu do Brna nedal se změnit. 17.června navštívil pan president město Velké Meziříčí. Z Kamenné vypravily se k uvítání pana presidenta 30 školních dítek a asi 40 dospělých. Pan Rouš Josef č.1, Adam Oldřich a Vrba Antonín č.2 poskytli povozy zdarma. Školní dítky povozy i koně ověnčily. Všichni pana presidenta dobře viděli. Procházel špalírem spolků, školních dětí. Všude byl s jásotem pozdravován. Po té odejel směrem k Velké Bíteši. Dlouho budeme všichni vzpomínati. Pánům rolníkům, kteří svými povozy náš zájezd umožnili, poděkoval osobně správce školy.

27.června zakončen školní rok a rozdána vysvědčení. Během roku přistoupili 3 žáci vystoupil 1, takže na konci roku bylo 35 dětí (18+17). 4 žáci: Zedníček Jindřich, Vařílek Josef, Hofmanová Marie, Štrosová M. obdrželi propouštěcí vysvědčení.

Pro chudé žáky zakoupeno 5 čítanek Jursa I. a zařazeno do knihovny pro chudé. Jeden žák, Nováček Fratišek, čít.I. daroval. Za knížky zaplaceno 32,- Kč místní školní radou.

Za rok 1927-28 uspořili školní děti 902,10 Kč. Spořilo 29 dětí z 35, tj. skoro 83%.

Na konci roku opět měřeny a váženy děti. Zdravotní stav dětí jest celkem uspokojující, ač mnohým dětem na váze ubylo 0,2-2,5 kg což přičísti možno většímu pohybu v přírodě.

1928 – 29

Během prázdnin opravena byla škola nákladem 1020,- Kč. Opravu provedl zednický mistr Josef Mikyska z Rudíkova. Provedeno bylo: úprava hnojiště a odpadové jámy, chlapecký pisoir, obílena celá škola vně, uvnitř, natřeny barvou všechna (8) okna a dvéře (3) (správce školy sám natíral). Do žákovské knihovny vyvázal správce školy nově 5 knih.

Do 1.odď zapsáno bylo letos nově 6 dítek (3+3). Jeví se tudíž následující stav žactva na počátku školního roku 1928 – 1929.

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

4 (1 repetent)

4 (1 repetent)

8

2 a

7 (2 repetenti)

3

10

2 b

5

6

11

3

2

6

8

celkem

18

19

37

 

Z toho počtu jest 3 (1+2) žáků 8.školní rok.

Koncem září zváženo a měřeno žactvo a shledáno, že za prázdniny se hodně zotavilo. Celkem průměrný přírustek na váze činí 0,25 kg – 2 kg u jednotlivých žáků. Chrup žactva stále je však špatný.

24.října dány na školní budovu okapové roury na obě strany a kus roury nad žumpu záchodovou. Péčí správce školy smluveno bylo placení klempíři z Třebíče panu Gricovi, až z nového rozpočtu. Cena okapových rour dle účtu 827,- Kč.

Desáté výročí naší samostatnosti slaveno pod firmou Místní osvětové komise. Slavnost konána ve škole 28.října. (Před tím 27.října oslavena památka tohoto výročí školní slavností.) Ke slavnosti pozváno „úředně“ též místní obecní zastupitelstvo, ale z něho dostavili se pouze 3. Důvod: pan starosta obce vůbec členy zastupitelstva ke slavnosti neuvědomil oběžníkem. (Zajímavé, že?) Slavnost zahájil předseda Místní osvětové komise pan Rouš Josef, načež správce školy měl přednášku o desetiletí naší republiky, o obětích pro svobodu naši od dob dávných přinesených, o snahách našich za války (Čechů i Slováků), o konsolidaci naší republiky, poměru k zahraničí. Po té následovala píseň R.Bojko: Nová píseň (motlitba) a 15 básní oslavných.

K 80.výročí zrušení roboty vzpomenul správce školy též této metly stavu selského od dob dávných přednáškou o vývoji a trvání roboty. Připomenutím jubilejního dětského dne a hymnami slavnost skončena. Účast nebyla největší: 52 žen a 23 mužů = 75 osob mimo 36 dětí školních. Jako vzpomínku na oběti války ozdobili děti školní věnec na pomníku padlých z obce 5 obětinami zaslanými nám Okresní péčí o mládež v Třebíči. Všem přítomným se slavnost líbila. Při té příležitosti nabídl správce školy přítomným též při vzpomínce na návštěvu pana presidenta v našem okrese výtisky knížky: Zájezd pana presidenta do okresu třebíčského á 5,- Kč, a prodáno 7 výtisků ihned.

1.listopadu pořádaly školní děti žákovskou besídku s obsáhlým programem: zpěvem, tanečky, tělocvičnými čísly, básničkami, hádankami. Súčastnilo se jí přes 120 osob. Při dobrovolném vstupném vybráno 92,- Kč, z nichž zaplaceny mluvnice pro chudé žáky, doplněna knihovna žákovská a zbytek darován na sbírku pro Okresní péči o mládež. Besídka se líbila velice, některá čísla (tanečky, prostná chlapců) musila býti na opětovné vyzvání opakovány.

Pořad oslavy 10.výročí naší samostatnosti.

1.Zahájení panem Roušem, předsedou Místní osvětové rady.

2. Přednáška správce školy o významu dne.

3. Píseň: Nová píseň od R.Bojko    děti

4. Básně:Píseň svobody                  R.Hortová

         Vlast osvobozena       Vilma Vrbová

         Do Prahy                    Emil Kundela

         T.G.Masarykovi         Marie Zedníčková

         Pohádka kterou bude vykládati babička za sto roků vnoučatům Viluša Vrbová

         Český legionář            Jar.Kundela

         Sibiřské hroby            Blažena Krejčová

         Komu požaluji            Široká Anežka

         Český legionář a jeho kůň R.Hortová

         Chceme svobodu        Oldřich Švihálek

         České jaro       Milada Hofmanová

         Naše hymna    Krista Roušová

         Babiččiny zvony František Nováček

         Je proti nám kdo není s námi Halačka Vladimír

         Ranní červánky Olga Musilová

         Vlaje prapor    R.Šulerová

         Jak si vlk vážil svobody Krista Roušová

         Přednáška o robotě     správce školy

         Báseň Sedlák Škrhala Mrňa Richard

         Šk. Dřevěný král        Blažena Krejčová

Doslov a hymny.

Zmínka o Jubilejním dni.

 

Besídka 1.listopadu

1.Zahájení

2.Básně:

         Školák                        Pavel Adam

         Venda Vránů              Ladislav Vrba

         Pořádný školák           Josef Šuler

         Líná                            M. Hortová

         Lenoch                       Gusta Šoukal

3.I.skupina děvčat: Jestli víte jak sedláček.

4.Píseň                     Já do lesa

                                Jede jede pošt. Panáček

5.Říkejte rychle

6.Básně:       Učenec            Kříž František

                     Otesánek         Nováček Miroslav

                     Silák                Kratochvíl František

7.II.skupina děvčat:                        Vrť sa dívča

                                            Valašenka

8.Prostná chlapců na nápěvy

9.Hádanky

10.Básně:     Pilné děti                    Musilová Ot.

                     Osel a mravenec         Vařílek B.

                     Lenost a píle   Novotná M., Kříž František

11.I.skupina děvčat tanečky

                     Měla jsem milého sokolíka

                     Cib, cib, cibulenka

12.Scéna (dramatická píseň)

                     Pásol Jano tri voly.     Krista Roušová – Jano, Kundela Jar., Emil, Nováček František – zbojníci

13.Skupinky chlapců

14.Básně      Drobek                       Mil. Matoušek

                     Znáte mne?                 Nováčková Jiřina

15.Přetahy chlapců malých

16.Básně:     Těžká váha                 Koukalová

                     Hospodyňka               Halačková Justa

17.II.skupina děvčat:          Tovačov, Malení

18.Doslov

Hudba:                    Dobrovolný, Prokeš Josef

Písně k prostným:    Pasačka, Hrách a kroupy, Tovačov

Tělocvičná čísla a tanečky doprovázeny hudbou, v níž správce školy vydatně pomáhali pan Prokeš Josef a Dobrovolný, čímž program byl velice zpestřen. Dík oběma za to.

4.listopadu vykonána byla sbírka v obci na Dětský den, která vynesla 85,- Kč, jež byly odeslány 5.list. složenkou. Sbírky vůbec stávají se už nepopulárními. Občanstvo považuje je z valné části za žebrání.

Na základě zákona ze dne 14.července 1928 č.126 provedeny volby do okresního a zemského zastupitelstva. Okresní zastupitelstvo čítá v okrese Třebíčském 24 členů, z toho voleno 16. V obci Kamenné bylo 164 voličů (76 mužů, 88 žen), z nichž volilo 155 osob (73 mužů, 82 žen) a odevzdali pro:

stranu republikánskou           (3)       79 hlasů

         komunistickou            (4)       2

         živnostenskou             (6)       2

         lidovou                       (7)       72

Zemské zastupitelstvo země Moravskoslezské čítá 60 členů, z toho 40 volených. V obci Kamenné bylo pro zemské zastupitelstvo odevzdáno 154 hlasů (72 mužů, 82 žen) a sice pro:

stranu soc.demokratickou     (5)       1 hlas

         republikánskou           (9)       77

         komunistickou            (12)     1

lidovou stranu            (13)     73 hlasů

živnostensko obchodní       (14)     2

Volilo se v domě č.25 a ve škole.

Dne 11.prosince 1928 navštívil školu pan inspektor Melichar a shledal celkový stav školy dobrý.

18.prosince pořízeny 2 plechy před kamna 1 do třídy a 1 do světničky v bytě správce školy 28,- Kč. Tam též koupena v září 1928 železná kamna vše v ceně (330,- Kč kamna, 28+42 plechy) = 358,- Kč.

Ve dnech 21.22.23.ledna 1929 nebylo pro nemoc správce školy vyučováno.

Ve dnech 22.- 28.února včetně byly pro kruté mrazy nařízeny uhelné prázdniny. Zima roku 1928 byla jednou z nejkrutějších zim. Není vůbec pamětníka takových hrozných mrazů. V naší obci zaznamenány mrazy 25, 30 – 34o jako největší, ač mrazů 20 – 24o bylo také několik. Sněhu napadlo též více než jindy 60 cm do výše, závěje byly i 2 metrové. Po celou zimu jezdilo se z Kamenné do Budišova místo po silnici přes pole od zahrad až nahoru za hrušku – rovněž tak k Tasovu vedla cesta od Prokšova domu až po Roušův kopec přes pole. Mnoho ptactva a zvěře krutými mrazy zahynulo. Všichni myslivci i naši střelci zakládali zvěři, která až na dvory a do zahrad byla hladem přihnána. Noviny hlásily všude veliké závěje a spousty sněhové, vánice, takže i vlaky byly dočasně zastaveny a nejezdily. Na Valašsku hlášeno -41o zimy.

Dne 3.března uspořádána oslava 79. narozenin pana presidenta. Účast 57 osob (13 mužů, 44 žen) s následujícím programem: Přednáška o choti pana presidenta a jejím vlivu na práci pana presidenta, 13 básní oslavných, 2 přednesy článků ze života pana presidenta, 3 písně sborové a hymny. Besídka se líbila.

Dne 24.března sehrály školní děti za řízení správce školy dětské divadlo „Krakonošova medicína“ od Jar. Průchy. Divadlo sehráno za pomoci 4 dospělých, líbilo se a účast také byla značná. Hrubý výnos 273,50 Kč, jehož použito na zakoupení různých věcí školních. Vyúčtování místní školní radě.

Dne 26.března 1929 zemřel na chřipku a 28.března byl pochován básník Otakar Březina, narozen 1868 v Počátcích. Vlastním jménem jmenoval se Václav Jebavý a byl učitelem v Jaroměřicích. Pohřeb byl královský. Súčastnilo se ho množství význačných osobností ze všech vrstev uměleckých, davy lidu z blízka i z dáli.

Poslední sníh z dlouhotrvající zimy roztál až o velikonocích v době od 24 – 30.března.

Dne 1.dubna sehráli ochotníci z Kamenné divadlo „Z manželského ráje“ od Ferd. Olivy za režie správce školy Františka Matouška. Divadlo hráno ve škole. Účast obecenstva velice pěkná. Čistý výnos věnován na zakoupení jeviště.

Dne 5.dubna počal na škole vyučovati nový katecheta z Budišova Josef Melichar, rodák z Ostrova u Žďáru. Dosavadní učitel náboženství Jaroslav Pospíšil jmenován 1.březnem administrátorem fary tasovské.

V únoru 1929 jmenován nový ministr školství a národní osvěty Štefánek, který nastoupil svůj úřad po churavém Ant. Hodžovi.

Dnem 28.května ustavena nová místní školní rada v Kamenné – jejímiž členy jsou za učitelstvo správce školy František Matoušek, za občanstvo František Kundela, mistr kamenický (republikán) a František Nováček, domkář č.35 (lidovec). Předsedou zvolen František Kundela, místopředsedou František Nováček. Náhradníky zvoleni : Karel Nováček č.17, Pelikán Antonín, Nováček Jindřich č.3 (starší). Odstupující místní školní rada (pánové Nováček Jindřich č.3, Zedníček Jindřich.) byla starostlivá a obětavá pro potřeby školní.

Ve dnech 1.,2.,června účasten byl správce školy kursu pro výzkum dítěte. (přednášky z Pedopsychologie u nás – odborný učitel Pražák, otázky ze zdravotnictví vzhledem k dítěti školnímu – Dr. Hamra). Kurs byl pěkně aranžován, přednášky obsažné.

Před koncem roku zváženy děti a shledán povšechně přiměřený zdravotní stav jejich.

Školní dítky ušetřily během školního roku celkem 2240,30 Kč. Výlet, obvyklý na konci školního roku nevykonán. Návštěva školy za školní rok byla slušná vykazovala 97,1% návštěvy, 2,8% zameškání omluveného, 0,1% neomluveného. V měsíci červnu rozmohly se osypky – což se jevilo ke konci školního roku procentně 5,9% zameškání.

Školu opouští 1 žák + 3 žákyně, jimž vydána vysvědčení propouštěcí. Školní rok zakončen 28.června.

Během prázdnin opraven chlév – znovu nahozen maltou a dáno nové okno železné. Mimo to vybíleno (obvykle) uvnitř, třída a chodby. Celkový náklad na opravu činil …

Předsedovi bývalé místní školní rady projeveno uznání za vykonanou práci v období funkčním 1925 – 1929.

 

 

Školní rok 1929 – 30.

Zápis žactva pro školní rok 1929/30 konal se dne 1.září 1929. Nově do školy přihlásilo se 4+2 dítky. Počet žactva po zápise jeví se následovně:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5 (repetent 1)

4 (repetent 1)

9

2 a

9 (repetent 2)

3

12

2 b

6

6 (repetent 1)

12

3

1

6

7

celkem

21

19

40

Do měšťanské školy chodí letos: Nováček Karel II.ročník.

Na počátku školního roku změřeno a zváženo všechno žactvo. Shledáno, že vzrostli přes prázdniny o 1-5 cm na váze přibylo však celkem málo. Je to asi vliv léta a pohybu dětí.

Na návrh okresního školního výboru zaveden byl na naší škole rokem letošním školní lékař. Smlouvou zavazuje se prohlídnouti 2x ročně děti a školní zařízení se zřetele zdravotního. Ustanoven jím pan MUDr. Karel Keprt z Budišova. Celkový náklad činí 300,- Kč, z čehož uhradí 150,- Kč místní školní rada, zbytek okresní školní výbor.

Dne 27.září vzpomenuto v poslední hodině vyučovací tisíciletého výročí smrti knížete svatého Václava, jehož památku slavil celý národ český mohutnými oslavami všenárodními.

Jako loni, i letos dalo se 21 žáků pojistiti proti žák.úrazu u pojišťovny Čechoslavie. Pojistné činilo 1,20 Kč za žáka.

Na den 27.října určeny všeobecné volby do poslanecké sněmovny a senátu. Kandidovalo  celkem 19 politických stran. V obci Kamenné bylo roku 1929 do Národního shromáždění: 173 voličů volilo 166, nevolilo 7 (starší 70 let). Platných hlasů odevzdáno 165 a sice

kandidátka   čsk. Social.      (8)       1 hlas

                     soc. dem.        (10)     3

                     lidovecká        (14)     74

                     republik.          (15)     87        = 165 hlasů

Do senátu: 153 voličů (7 nevolilo) účast tedy 146 voličů. Platných hlasů odevzdáno 146 a sice:

Kandidátka  čs.soc.dem      (10)     3 hlasy

                     Str.lidové        (14)     69

                     Str.republ.       (15)     74        = 146 hlasů

Zajímavý počet:

Mužů volilo: do posl.sn.      78        do senátu        68

Žen volilo                            88                               78

Nevolilo 3m + 4ž.

28.říjen oslaven následovně: Odpoledne o ½ 3 hod. zahájení správcem školy proslovem o významu dne. Pak následovalo 6 básní:

1. Osvoboditeli                   Viluše Vrbová

2. Republika                                    Jar. Kundela

3. T.G.Masarykovi              Emil Kundela

4.Legionáři                          Krista Roušová

5. Vše pro otčinu                 Mrňa Richard

6. Můj kraj, měj rád             Růža Hortová

Po té píseň – Andělíčku boží a nakonec Hymny.

Po zapění hymen následovalo divadelní představení „Oral“ od Š.Rady, pod firmou Místní osvětové komise sehrané místními ochotníky za režie správce školy. Divadlo se vydařilo, zejména některé úlohy byly velice pěkně a cituplně sehrány, například Čacká (choť správce školy) Šrámka (pan Dvořák Jaroslav) Szabo (Josef Prokeš) poručík Rjepkin (Kundela František). Výtěžek uschován správcem školy na pořízení jeviště v obci (celkem už 454,- Kč)

V listopadu tohoto roku pořízena nová okna do kuchyně a do komory nákladem 485,- Kč. Mimo to v prosinci zhotovena nová tabule do třídy za 205,- Kč.

V prosinci 1929 ustavena po dlouhém vyjednávání s politickými stranami ministerským předsedou Udržalem nová vláda, dle pořadí 11. V této vládě jmenován ministrem školství a národní osvěty Slovák, Dr. Ivan Dérer.

Dne 22.prosince pořádána ve škole žákovská vánoční besídka jíž se súčastnilo na 150 osob. Na programu byly básně vánoční a zimní, koledy a žertovné písně, scéna vánoční, tanečky děvčátek a moravská beseda (nacvičeno chotí správce školy) atd. Na dobrovolném vstupném sešlo se 103,- Kč za něž pořízeny knížky do žákovské knihovny, tuše a péra a jiné potřeby žákovské. Při zpěvech a tancích doprovázela tan děti hudebníci pan Prokeš pan Dobrovolný a správce školy. Líbilo se všem.

26.prosince sehráno ochotníky kamenskými pod firmou Místní osvětové komise za řízení správce školy divadlo „Obecní volby čili husy to vyhrály“.

V prosinci tohoto roku dopojištěno bylo u pojišťovny Čechoslavie 19 dětí, takže v letošním školním roce jsou všechny děti pojištěny proti úrazu.

Dne 7.března dožil se náš pan president T.G.Masaryk 80.let v plné síle a svěžesti. Celý národ československý, ba i všichni ostatní národové německý, maďarský oslavili vzácné toto jubileum. Všechny časopisy české i německé, rovněž i zahraniční přinesly oslavné články a fotografie ze života našeho prvého presidenta osvoboditele.

Okresní osvětové sbory vyzvaly společně se školními úřady (od ministerstva až po místní školní rady) obyvatelstvo, to je obecní úřady spolu s učitelstvem a duchovenstvem důstojně oslavili narozeniny pana presidenta. Současně dán jim návrh, aby zřízeny byly v intencích páně presidentových zásad věci trvale hodnotné jako útulky pro chudé, dary na školy, knihovny, dary na humánní péči a podobně. Naše obecní zastupitelstvo jmenovalo Dr. T.G.Masaryka ve schůzi ze dne 7.března 1930 čestným občanem obce Kamenné a mimo usneslo se zříditi v obci Hasičský sbor nesoucí jméno presidentovo.

Kromě toho uspořádána byla ve škole oslava narozenin pana presidenta dne 7/3 o ½ 3 h odpoledne jíž se korporativně súčastnilo obecní zastupitelstvo se starostou Dvořákem v čele (11 členů, jeden chyběl). Oslavu zahájil předseda Místní Osvětové komise Josef Rouš z čís.1 načež předvedly děti scénu „Sudičky“, jíž vyjádřen jest život a úsilí

pana prezidenta. Po té přednášel správce školy František Matoušek o významu pana presidenta. Na to následovalo 18 oslavných básní, 3 písně a 1 scéna „Vzkázání do Prahy. Ke konci zapěl sbor dospělých píseň 3hlasou „Přes Tvoji hlavu šedivou“. Doslovem starosty obce srdečná tak slavnost skončena. Účast občanstva byla značná, asi 160 osob, dětí školní nepočítaje. Vstup byl volný. Oslavu řídil správce školy.

Jako dar dětem zaslala Spořitelna města Třebíče 40 kusů obrázků pana presidenta s pěkným doprovodem.

12.března 1930 o 6h 40min ráno zemřel v Praze spisovatel Alois Jirásek doživ 79 let 7 měsíců. Sepsal veliké množství románů historických vylíčil v nich doby naší slávy i naší poroby v dobách minulých. Dožil se velkého uznání a vděku celého národa, neboť v pravdě byl nejčtenější a nejoblíbenější spisovatel zejména venkova. Pohřben byl v neděli 16.března a popel jeho odvezen do rodného Hronova. Alois Jirásek měl veliký vliv na naše osvobození – jeho duch a spisy žily i v legiích, on pozvedl hlasu svého proti násilnickému Rakousku květnovým (30.) manifestem 1917 a 13.dubna 1918 ve Smetanově síni v Praze, on vítal prvého presidenta republiky na půdě české a neustále zajímal se o náš život veřejný v republice.

Na počest jeho nazván i pluk 35.plukem Jiráskovým, i gymnazium v Praze, kde Jirásek jako profesor působil, nazváno jeho jménem.

Oproti loňské zimě dosahující přes 35o zimy, byla letošní zima docela mírná. Mrazy nedosáhly více než 13o , to byl největší mráz. Sněhu bylo rovněž málo.

20.dubna (o hodě velikonočním) sehráli děti za přispění dospělých divadlo J. Toncové – Mettlerové „Pro princeznu Svobodu“. Režii a nácvik řídil správce školy, tanečky cvičila choť správce školy M. Matoušková. Hrálo 34 dětí a 13 dospělých. Seznam jich je vlepen spolu s fotografií v této kronice. Účast byla značná, finanční efekt 415,70 Kč vydání 290,20 Kč, čistý zisk tudíž 125,50 Kč. Kroje k této hře vypůjčeny jednak od fy Listo-Náchod, jednak z Budišova od správy školy, několik krojů víleček a zvonků pořídili jsme si sami – ušila je choť správce školy. Hudbu v meziaktí obstaral p.Prokeš Josef se svou kapelou, doprovod houslový p.Dobrovolný a správce školy. Všem pomocníkům upřímný dík.

Do školní zahrady zasazeny na místě zkácených zmrzlých stromů 3 jabloně, 4 třešně, 2 švestky = 9 stromů, pořízeny 2 nové škrabačky před dvéře vchodů. Za 133,-+ 18,- = 151,- Kč.

Divadlo „Pro princeznu Svobodu“ od J.Toucové–Mettlerové. Hráno:     20.dubna 1930 (hod velikonoční) o 3 h odpoledne

Nacvičeno:   správcem školy Františkem Matouškem, tanečky chotí správce školy Marií Matouškovou

Osoby:         Pasáci: Vařílek Bohuslav, Kundela Emil, Nováček František, Mrňa Richard, Halačka Vladimír

         Honza: Nováček František č.26

         Princezna Svoboda: M.Dvořáková č.62

         Šebestián: Vrba Břetislav

         Drábové:         Fridolín: Dvořák František č.25

                                Florián: Nováček Jindřich č.3

         Vojtíšek: Milada Matoušková č.45

         Dědeček Vojíř: Prokeš Josef

         Ženy:   prvá:    Nováčková Anežka č.3

                     druhá:  Kundelová Marie č.19

                     třetí:    Mil. Hofmanová

         Tuláci: Kandela František a Ladislav

         Lesní stařec: Prokeš Josef

         Trpaslíci: Šuler Josef, Žák Václav, Kundela Jaroslav, Šoukal Augustin, Kříž František, Šuler Karel, Kratochvíl František.

Hejkal: Jindřich Zedníček

Čarodějka: Marie Roušová č.16

Víly: Vrbová Vilma, Roušová Kristina, Zedníčková Marie, Hortová Růžena, Koukalová Marie, Halačková Justa

Hvězdy: Nováčková Jiřka, Hortová Marie, Musilová Otilie, Kratochvílová Anežka, Musilová Libuše, Dobrovolná Božka.

Zvonkové: Vrba Ladislav, Adam Pavel, Nováček Miroslav č.3, Nováček Zdeněk č.35, Mrhálek Vilém.

Kněžna: Marie Roušová č.16

Divé ženy: Novotná Marie, Musilová Olga, Široká A.

Celkem hrálo 34 dětí školních + 13 dospělých.

 

Dne 7/5 navštívil školu pan inspektor Melichar a shledal povšechný stav školy i vyučování dobrý.

V době od 27.května do 6.června prováděno bylo v celé republice sčítání zemědělských závodů spolu se sčítáním závodů živnostenských. V obci Kamenné prováděl jako sčítací komisař toto sčítání správce školy František Matoušek. Bližší podrobnější údaje o tomto sčítání ke dni 27.květnu počítanému jsou uvedeny v obecní kronice.

6.června provedena druhá prohlídka lékařská, při níž shledán celkový zdravotní stav dobrý – jen chrup dětí je špatný. Koncem roku školního váženy děti a měřeny jako jiná léta.

Po celý rok 1929/30 ukládány opět úspory ve Spořitelně města Třebíče. Střádalo 27 dětí ze 41 tj.66% a ušetřili 1330,- Kč za celý rok.

V červnu podniknut výlet žactva do Třebíče – jehož se súčastnilo 26 dětí.

Od 7/6 byla nemocna učitelka ručních prací a domácích nauk Boh. Smejkalová a tři týdny nevyučováno ručním pracem.

V tomto roce panovalo veliké sucho nepršelo po víc jak 6 týdnů, ani bouřky nebylo. Teplota na slunci dosáhla u nás až 35 – 36 oC. Vše vyprahlo, oslavy nebyly, jařiny uschly. Všude byl nedostatek vody.

Letošního roku vykonán nový zápis do školy 28.června, ihned po skončení školního roku 1929/30.

Z dětí 14 let dosáhly 2 děvčata Hofmanová Milada (14 let) a Vařílková Emilie (15 let). Opouštějí školu.

Na zahradě správce školy vysázeno 9 stromů na jaře. Během prázdnin naolejoval správce školy sám podlahu ve třídě celkovým nákladem 100,- Kč.

Během školního roku 1929/30 přibylo do žákovské knihovny 17 knih, do učitelské 12 knih, do knihovny učebních knih pro chudé žáky 13.

 

 

Školní rok 1930/31

Koncem srpna 1930 vzdala se služby školní dosavadní učitelka domácích nauk a ručních prací Boh Smejkalová z důvodů zdravotních a nově ustanovena učittelská čekatelka Přinosilová Anežka ze Studence učitelkou ručních prací na zdejší škole (spolu z Pyšelem a Pozďatínem).

Školní rok počal 1.září. Do školy vstoupilo celkem 37 dětí a to:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

5 (repetent 1)

3

8

2

8

5

13

3

6

4

10

4

1

5

6

celkem

20

17

37

 

Do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí chodí: do 1.třídy Kandela Emil, Kundela Jaroslav, Nováček František, Vařílek Bohuslav, Mrňa Richard, Vrbová Vilma, Roušová Krista, Hortová Růžena, do 3.třídy Nováček Karel.

Smlouva se školním lékařem MUDr. K. Keprtem byla prodloužena i na školní rok 1930/31. Na počátku roku zváženo a změřeno žactvo školy, jakož i prohlédnut lékařem jeho tělesný stav. Shledán uspokojujícím.

Prvý sníh napadl 26.10. a vydržel 2 dny ležeti. Po celé léto trvala záplava myší, které nadělaly spousty škod na obilí. Hubeny byly strychninem.

V září sestaven byl školní rozpočet místní školní radou a který vykazuje v celkové výši 3300,- Kč nekrytý schodek 2500,- Kč, proti němuž byla ve schůzi obecního zastupitelstva „všeobecná“ nevole jako proti zbytečně vysokému. Jest příznačno, jaké přátele má škola a její potřeby v nynějších členech obecního zastupitelstva. Jeví se tu naprosté neporozumění, jakož i neupřímnost. Dlouho to u nás bude trvati, než škole vyrostou přátelé opravdoví. Bohužel!

Na počátku školního roku zakoupeno nové počítadlo do školy v ceně 60,- Kč. Kuličky staré byly přebarveny na červeno a bílo.

Na 28.října uspořádána žákovská besídka, na níž přednesl správce školy proslov o významu dne, načež následovaly scény básně a písně rázu 28.října (svátku svobody) (program vlepen) jež předneslo všechno žactvo (35) a vypomohli dospělí ve scénách pánové Prokeš Josef (z čísla 18), Kundela František (z čísla 50) a Zedníček Jindřich.

Vstup byl volný a súčastnilo se na 86 dospělých, hlavně žen. Mužů bylo mnohem méně. Obecní zastupitelstvo, ač bylo zváno, oslavy se nesúčastnilo (jen asi 4).

1.listopadu vykonána sbírka na XX. Dětský den ve prospěch Okresní a zemské péče o mládež. Vybráno 110,- Kč a 5,- Kč za obětiny, kteréžto peníze byly odeslány 3.listopadu na příslušná místa.

Školní správce jmenován byl v říjnu 1930 dozorčím okrskovým důvěrníkem sirotků a polosirotků.

V říjnu provedeno po celé republice sčítání ovocného stromoví, jakož i škod způsobených mrazovou pohromou v roce 1929. Bližší data jsou v obecní kronice.

V říjnu opravena kůlna na dříví (podezděna výše, aby vodou nehnily trámy na ní) dány rygle v plotu na cvičišti, a opraveny chlívky na prase.

K 1.prosinci provedeno bylo po celé republice sčítání lidí (jich zaměstnání, příslušnost náboženská, vady tělesné, gramotnost. Správce školy jmenován byl sčítacím komisařem pro obec Kamennou. Napočteno celkem 275 lidí a to 135 mužů a 140 žen.

Dne 20.prosince zemřel bývalý ministr školství Dr. O. Sidínko ve věku 55 let. Byl lékařem a univerzitním profesorem. Jako znamenitý vědec a spisovatel byl znám i za hranicemi.

Dne 21.prosince a dne 25.prosince předvedeny byly dvě vánoční besídky, jichž program jest vlepen. Obě se líbily a súčasnilo se po každé asi 90 – 100 lidí mimo účinkující děti školní. Vybráno na vstupném 77+80 Kč = 157 Kč, kteréžto peníze upotřebeny na zaplacení novin pro děti (Lípa, Radost, Mládí, Mladý svět) a školní potřeby (žák. knih., učet. knih. a jiné). Vyúčtováno místní školní radě.

Program besídky 28/10 1930

1. Zahájení a proslov správce školy.

2. Scéna k 28.říjnu.  dědeček (Prokeš J.18) Šuler J. Kříž Fr.

3. Básně:      28.říjen                       Kratochvil Fr.a Anežka

                     Všechno pro otčinu    Dobrovolná Božena

                     Den svobody              Šuler Karel

                     Slovenská pohádka    Nováčková Jiřka

                     Říjnový den    Nováček Mir.,Vrba Laď.

         28.říjen                                   Šoukal Aug.

         Naše republika Kříž Josef, Kratochvíl St.

         Den svobody  1.odď.celé       Kříž Mir. Kundela Fr.

                                Kundela Laď. Mrňa Karel

                                Dobrovolná Hela Votoupalová Marie

4. Píseň        Svátek republiky        Novotná Marie

                     Běločervený prapore  Musilová Olga

5. Scéna       Pochodně hněvu neseme Široká A.,

 Šoukal Aug., Matoušková Mil., Kundela Fr.

6. Píseň        Modlitba za vlast (leg.)

Zedníček Jindřich (biřic)

7. Básně       T G Masarykovi         Mrhálek Vilém

                     Tatíček Masaryk         Halačková Justa

                     Tatíčkovi                    Musilová Otílie

                     Báseň bez nadpisu      Šulerová, Malá Marie

8. Píseň        Buď pozdraven (T G Masarykovi)

9. Básně       Legionář své Hané     Halačka Vladimír

                     Ze sedmi                     Zedníčková

                     Padlým legionářům    Adam Pavel

                     Cypřiš                         Matoušková Mil.

10. Jak doprovázel starý Viktor svého syna                                                                                 Olga Musilová

11. Básně     Sirotek                                    Žák Václav

                     Letí orel (M R Štefánek) Hortová Marie

Básně:          K novému životu        Koukalová M.

                                            Jsem Čech Nováček Zdeněk

                     Naše řeč                      Musilová Libuše

                     Otčina                         Kratochvílová A.

Zakončení    Hymny a doslov.

O dětském dnu a sbírce.

 

Vánoční besídka 21.12.1930

1. Zahájení – o významu besídek.

2. Básně:      Jdou vánoce               Hortová Marie

                     2 koledy                     Kandela Fr. Kříž Mir.

         Štědrý den u Kopeckého Halačková, Musilová Ot.

3. Příběh štědrého dne

4. Koledy:    Narodil se Kristus v Betlémě

                     Hlehle, tamhle v Betlémě

5. Scéna:      Láska              Široká A, Adam Pavel, Vrba L.

6. Básně:      Pojďte hoši k nám      Kříž Josef, Malá Marie

                     Zima                           Šoukalová Marie

                     Chladné slunko          Halačka Vladimír

7. Koledy:    Narodil se Ježíšek

                     Co jsem se natěšil

8. Básně:      Zimní                          Mrňa Karel

                     Zima                           Šoukal Augustin

                     Pod studánkou           Vrba Ladislav

9. Rytmické cvičení se 4. míči        Matoušková Mil., Nováčková Jiř., Halačková, Hortová      

(píseň Pod Triglavem)

10. Scéna: Ohromný vynález Tondy Vopršálka Šuler Karel

11. Tanečky děvčat I.          Jedna dvě, Maličká su, Cib cib, Mám šáteček mám

12. Básně:    Nána popleta  Votoupalová,

Dobrovolná Helena

                     Ten náš Franta            Kratochvil František

                     Švarná dívka              Musilová Olga

13. Scéna: Panstvo z kuchyně: Šoukal Aug. vrchní kuch.

14. Různosti: Skupiny:

                     Zápasy chlapců ve dvojicích

 

Program besídky 25.12.1930

1. Zahájení:

2. Básně: V kouzlu vánočních světel Matoušková Mil.

Vánoční ukolébavka   Široká A.

Přání                           Novotná M. Šoukalová M.

3. Zvířátka u jesliček

4. Opak. koled.

5. Opak scény „Láska“

6. Básně:      Vánoční stromek        Nováčková Jiř.

                     Nový rok                    Dobrovolná Bož.

                     Je tu sníh                    Adam Pavel

                     Sněhulák                     Žák Václav

                     Snížek                         Široká M.

7. Opak. koled.

8. Básně:      V zimě                        Nováček Zd. Kratochvil St.

                     Padejte hvězdičky      Nováček Miroslav

Zajícovy sliby             Kundela Ladislav, Mrhálek

                     Veselá jízda                Musilová Libuše

                     Zimní kosmická píseň Zedníčková

9. Opak rytmiky s míči

10. Scéna:    Radiová stanice

11. Tance děvčat II. Dvojitý řetěz – Tovačov, Vrť sa, Černá vlna – Na pravo, na levo.

12. Scéna – Panstvo z kuchyně (opak.)

13. Různosti chlapců – opak. skupin – přetlaky, zápasy (opak)

14. Báseň – Švarná dívka.

Hudbu obstarali z ochoty pan Prokeš Josef a Dobrovolný Vojtěch. Tance nacvičila choť správce školy.

Koncem prázdnin roku 1930 opraven též 1 svod hromosvodu s deskou za 153,- Kč (Zrzavý Třebíč) a sice u vrátek. U cvičiště je dosud dobrý. Přezkoušení svodů provedeno rovněž o prázdninách 1930.

V prosinci 1930 dostaly děti naší školy od okresní péče pro mládež v Třebíči pro vánoční nadílku: 1 botky, 2 svetry, 1 pár ponožek, 2 kusy látky (1,20 + 3,50 m) 1 celý oblek bajkový. Správce školy rozdělil věci tyto a dostali: M. Šoukalová, Vařílek Ladislav, Vařílek Miroslav, Široká M., Šuler Karel, Musilová Libuše, Malá Marie.

Před tím v listopadu vykonána sbírka pro Okresní péči, která vynesla 116,- Kč a za 5,- Kč obětin.

V lednu (7/1 1931) 1931 počato s elektrisací obce Kamenné, prováděné Západomoravskými elektrárnami v Oslavanech – Pracováno celkem do 14.února. Svítiti se počalo 15.února 1931. I naše škola má zavedeno 5 světel a sice 2 do třídy a 3 do kuchyně a obou světnic – celkovým nákladem 532,- Kč, za přípojku 167,45 Kč, celkem vše 699,45 Kč.

7.března oslaveny narozeniny pana presidenta odpoledne v poslední hodině vyučovací – načež 8.března, v neděli, uspořádána žákovská besídka pro dospělé. Účast byla mimo školních dětí 85 dospělých převážně žen. Předneseny básně, scéna a zpěvy. Po té promluvil správce školy „Masarykovy cesty světem za války“ dle mapy Waltrovy.

Dne 28.a29.března súčastnil se správce školy cyklu přednášek kolegů zlínských o vyučování na činné pokusné jednotné diferencované škole ve Zlíně. Přednášky o způsobu vyučování na škole této byly zajímavé, škoda jen, že těžko se převádí měšťanská škola zlínská do prostředí naší jednotřídky.

Ve dnech svátků velikonočních 28/4 – 9/5 zakoupeny a zasazeny do školní zahrady ovocné stromy počtem 13 kusů 9 jabloní, 3 třešně a 1 trnka v obnosu 178,- Kč.

Za letošní zimy, která nebyla sice krutá velikostí mrazů, za to hojností sněhu – okousali z hladu zajíci přesto, že zahrada je plotem chráněna, 5 stromků z loňska vsazených. Poslední sníh zmizel teprve v době od 12. – 15.dubna. výška sněhové pokrývky činila víc jak 1m – závěje i 2m – 3m.

V době od 14. – 18.dubna nevyučoval správce školy pro nemoc. Zachladiv se ležel po 3 dny.

Svalený plot u zahrady (od cesty) opraven nákladem 60,- Kč (1 sloupek přerovnání části tarasu. (Bárta Cyril)

Dne 10.dubna zemřel bývalý ministr financí Kuneš Sonntag podlehnuv rakovině. Byl příslušníkem strany republikánské.

O velikonocích dostali jsme novou mapu okresu třebíčského. Splaceno na ni 400,- Kč, vyúčtování celkové bude až se rozprodají zbylé mapy. Současně zakoupeno 56 malých mapek okresu á 2,50 Kč ježto vícekrát se tyto mapky tisknout nebudou.

V březnu dalo se fotografovati žactvo i s učitelem a odebráno 44 fotografií á 1,50 Kč. I výzdoba třídy ke dni 7/3 zvěčněna současně. Též těchto fotografií vzalo si žactvo 20 na památku. Viz na další straně.

Dne 5.května vykonal inspekci na naší škole inspektor St. Melichar a projevil svou spokojenost.

Dne 24.května uspořádána žactvem školy besídka žákovská, mající ráz „Svátku matek“. Předvedeny básně o mamince, otci, 3 oslavné scény a 2 žertovné. Účast byla slabá – i těch maminek se dostavilo málo – asi 50 osob. Po besídce přednášela choť správce školy  Marie Matoušková o výživě dítěte, významu zeleniny, ovoce, o čistotě, kouření v domácnosti, nemocech (vše týkalo se místních poměrů dle vlastních zkušeností).

 

 

Při bouři dne 11.června udeřilo do zdejší školy do bleskosvodu. Ač oba bleskosvody jsou dobré, nestačily pojmout a odvést elektrickou energii do země a část jí sjela střechou do vedení radiového, prorazila zeď a porouchala okno v kuchyni, načež svedena byla jiskra svodem od antény do uzemění anténního.

Při tom spáleny byly pojistky vedení světelného jak v elektroměru, tak na přípojce na sloupě a omráčena choť správce školy. Malému synkovi, sedícímu na stole, se nic nestalo.

V týž den natropila bouře velikých škod u Budišova (lijavec a kroupy) a zničila úrodu na 75 – 100 % u Mohelna, Lhánic a Náměštsku.

Jako minulá léta, tak i letos organisováno žákovské spoření. Ze 37 žáků spořilo pravidelně 33 žáků tj. 90%. Ušetřilo na nynější dobu hodně, 2724,90 Kč. Peníze odeslány či odevzdávány osobně u městské spořitelny v Třebíči. Letošního roku pořádán byl též závod škol v organizaci spoření a budou nejspořivějším školám dány ceny.

Žactvo, které spořilo, nebylo z rodin hospodářsky silných – Dle procent jest ze 33 žáků 15% selských, 3% učitelské 15% pasáků a 6% domkářsko dělnických.

Jako loni, tak i letošního roku zaveden na škole školní lékař, (pan Dr. Keprt), který ohledal zdravotní stav žactva uspokojivý, což projevilo se i měřením a vážením na konci roku.

Dnem 27.června ukončen školní rok 1930-31 proslovem o významu M J Husa. Ze školy vycházejí 3 žáci (2 děvčata + 1 chlapec). Změn v počtu žactva nebylo.

Ke konci roku školního opraveny oba chlívky na prasata, nákladem … Kč. Vybetonováno stání v nich a proražen kanálek z nich.

27.června proveden zápis do školy. Zapsáno je pro nový školní rok nově 6 dětí, takže s repetenty čítati bude 1.oddělení 8 dětí (4+4). Návštěva školy za uplynulý školní rok jeví se takto:

Počet půldnů nezameškaných         13143 = 95,7 %

Počet půldnů zameškaných                584  =  4,3 %

                                Celkem           13727  = 100 %

Během roku skonalo 1.děvče na spálu a nenavštěvovalo školu po 2 měsíce čímž % zameškání velice stouplo. (Olga Musilová).

Dnem 1.září 1931 sproštěn byl služby školní dosavadní správce František Matoušek, jsa ustanoven zatímním

správcem školy v Pocoucově. Zatímním správcem v Kamenné ustanoven čekatel Jaroslav Čaloud z Mohelna.

Školní rok 1931 – 32.

Dnem 1.září 1931 nastoupil službu školní při jednotřídní obecné škole - Kamenné definitivní učitel Jaroslav Čaloud rodák z Rokytnice nad Rokytnou okr. Třebíč.

Narozen 28.ledna 1902. Studoval na státním klasickém gymnasiu v Brně (Třída legionářů č.14) a pak v Třebíči když také se podrobil zkoušce dospělosti. Poté nastoupil vojenskou službu u 24.ppl. ve Znojmě. Po návratu složil zkoušku učitelské dospělosti v Přerově a ustanoven učitelem ve Starči, pak v Kralicích. Zkoušce učitelské způsobilosti se podrobil v Kutné Hoře na státním ústavu učitelském. Ustanoven učitelem v Mohelně a odtud na škole zdejší.

Poněvadž malba bytu byla porušena při zavádění elektrického světla a byt 4 roky nemalován, dala místní školní rada byt vymalovati. Malbu provedla firma Karel Skokan z Jaroměřic nad Rokytnou za cenu 200,- Kč.

Podle zápisu vykonaného 27.6.1931 navštěvuje zdejší školu celkem 39 dětí a to: I.odď 4 chl. 4 děvčata II.odď 6 chl 7 děvčat III.odď 8 chl 2 děvčata IV.odď 1chl 5 děvčat. Do školy měšťanské chodí 5 chlapců 3 děvčata.

Během měsíce září dalo se žactvo pojistiti proti úrazu u Čechoslavie za premii 1,20 Kč za žáka. Za … chudých žáků zaplatila místní školní rada … Kč. Místní školní rada je taktéž pojištěna na povinné ručení u Čechoslavie a to od roku 1930 na dva roky.

Dne 27.září byly volby obecního zastupitelstva. Ve zdejší obci podány dvě kandidátní listiny a to: 1) Kandidátní listina československé strany lidové 2) Kandidátní listina československé strany republikánské, Domoviny a malorolnického lidu. Ze 170 voličů ve volebních seznamech dostavilo se k volbám 160 voličů a bylo odevzdáno 85 hlasů straně lidové a 75 hlasů straně republikánské. Každá strana dostala 6 zástupců do obecního zastupitelstva.

Místní školní rada ustanovila v září 1931 školní rozpočet na rok 1932 ve výši 3630,- Kč. Úhrada 800,- Kč. Jeví se tudíž schodek 2830,- Kč. Rozpočet je vyšší oproti letům jiným. Zvýšení zavinila položka na otop. Dříve až dosud se dostávalo pro školu 12 m3 od budišovského velkostatku za obecní honitbu. Letos honitba pro příští rok pronajata a tím dřevo odpadlo.

V září vyskytl se ve zdejší obci mezi školními dětmi záškrt. Onemocněl František Kratochvíl III.odď. Anežka Kratochvílová, Marie Kratochvílová I.odď. Jiřina Komárková I.odď. Proto uzavřena škola od 21.9.1931 do 2.10.1931 včetně a desinfikována úředním desinfektorem panem Boudným z Třebíče.

Dne 25.října súčastnily se děti za doprovodu správce školy promítání filmu v kinu „Sokol“ v Budišově. Bylo promítáno: Život Eskymáků, Lov velryb, Zoologická Hagenbeckova zahrada, Lovení a zužitkování ryb, Šotek a Číňan – veselohra o 1.díle.

Státní svátek 28.října 1931 byl oslaven domácí slavností. Slavnost zahájil správce školy proslovem. Pak následovaly básně a zpěvy a scéna „Za sto let“

Slavnost ukončena státními hymnami. Potom poslechli všichni přítomní slavnost odhalení pamětní desky na Obecním domě v Praze. Dále poslouchali v rádiu – rozhlase rozhovor pana presidenta T.G.Masaryka s panem předsedou vlády Udžakem a s předsedou poslanecké sněmovny Malypetem a s předsedou senátu Soukupem.

Prvý sníh napadal s deštěm dne 28.10.1931. Vytrval pouze dva dny.

Dne 18.října vykonána po vesnici sbírka pro České srdce. Sbírali Adam Pavel a Kříž František. Obnos 16,- Kč byl zaslán svému účelu.

Dne 1.listopadu vykonána sbírka pro Zemskou péči o mládež. Žákyně Nováčková Jiřina a Hortová Marie nasbíraly 94,70 Kč, kterýžto obnos zaslán Zemské péči o mládež v Brně. Za Obětiny 2,50 Kč zasláno Okresní péči o mládež z Třebíči.

Dne 3.listopadu dodal p.Vrba, stolař, nový stojan k tabuli (u oken), ježto starý byl již strouchnivělý a pádem se rozbil. Nový stojan stojí 90,- Kč.

Zemská péče o mládež věnovala zdejší škole 4 obrazy „President Masaryk mezi svými“ jako odměnu za provedenou sbírku o Dětském dni.

Dne 10.listopadu provedena volba starosty obce. Zvolen byl p.Josef Rouš č.1 ze strany republikánské. Náměstkem starosty byl zvolen p.Karel Nováček č.17 ze strany lidové.

Dne 15.prosince zemřel v třebíčské nemocnici Miroslav Kříž, žák 2.oddělení zdejší školy.

Před vánočními prázdninami onemocněly některé děti zánětem mandlí. Dne 24.12.1931 byla odvezena do třebíčské nemocnice Novotná Marie, žákyně 4.odď. s příznaky záškrtu.

Letošní zima se vyznačuje rychlými a velkými změnami v teplotě.

Před vánocemi napadlý sníh pěkně zmrzl, takže hospodáři si slibovali dobré přezimování ozimů. O vánocích nastala obleva. Před Novým rokem opět zmrzlo a napadl sníh. Dne 2.ledna 1932 bylo 13o mrazu. Hned den na to přišla znovu obleva a teplota stoupla na + 11o. pole úplně rozmrzla a jsou obavy, že i letos úroda na polích zklame a zhorší stávající hospodářskou krisi.

Dne 30.12.1931 dodal pan Nováček do třídy novou židli za 25 Kč.

Dne 10.ledna 1932 byla uspořádána besídka s rodiči a dětmi. Básně, zpěvy, proslov, loutkové divadlo: Kašpárek doktorem a Krakonoš a zlá žena. Účast byla velká. Vstupné: děti 50h, dospělí 1Kč. Vybráno 81,90 Kč (osmdesátjedna Kč 90/100).

Dne 10.ledna zemřel jeden z nejzasloužilejších mužů 28.října Dr. Scheiner, starosta Čsd, první z těch, kteří doma připravovali odboj a převrat a první generální inspektor naší branné moci.

Dne 21.února byla uspořádána besídka s rodiči. Po proslovu sehráno loutkové divadlo: Pan král návštěvou v Kocourkově a Jak Kašpárek pomohl Dudálkovi. Účast byla pěkná. Vybráno

Dne 6.března odpoledne uspořádána oslava dvaaosmdesátých narozenin pana prezidenta Masaryka. Účast byla veliká. Dostavili se zástupci obce i zástupci místní školní rady a z každého domu aspoň dvě osoby. Z Pyšela přišla slečna učitelka Přinosilová se slečnou učitelkou Charvátovou.

Při slavnosti byly všechny děti činné.

Dne 18.března 1932 promluvil pan president Masaryk ve školském rozhlasu ke školním dětem. Jeho proslov otištěn jest v Mladém světě ročník III.č.29. Mimo jiné pan president řekl  „Nezáleží na tom, jestli je někomu více, jinému méně let, ale na tom, mají li společný zájem, jdou li za společným cílem a jsou li k sobě upřímní. Také doma naši nejlepší lidé, ať mladí, ať starší, v těch zlých dobách, jak se říká, táhli za jeden provaz. Až budete sami starší, poznáte, že stáří samo o sobě nedělá z lidí mudrce. Končím radou abyste se nebáli slunka, čerstvého vzduchu, vody, budete-li k tomu střídmě a rozumně jíst, dočkáte se dlouhého věku ve zdraví. Budete v letech, ale nebudete staří, budete svěží na těle i na duchu.“ To jsou úryvky z pronesené řeči.

Na návrh správce školy dala místní školní rada zhotoviti do síně dvéře. Tím vznikla mezi dvojími dveřmi skříň, do níž uloženy knihy a věci, jež do té doby byly srovnány ve třídě. Jmenované knihy a pomůcky se špatným uložením ničily a hlavně, činily třídu nevzhlednou. Dvéře dodal pan Josef Vrba dne 19.března 1932 za … Kč.

Dne 21.března 1932 zemřel první československý ministr školství a národní osvěty Gustav Habrman. Narodil se v České Třebové z chudých rodičů. Vyučil se soustružnictví a pracoval ve Vídni. Tam v jednadvaceti letech pro protirakouskou činnost odsouzen do vězení na 4 roky. Ve vězení se naučil francouzky. Po propuštění odešel pěšky do Paříže a odtud do Ameriky. Po návratu stal se redaktorem „Nové doby“ v Plzni a pak zvolen poslancem. Na počátku války světové sešel se s profesorem Masarykem ve Švýcarech a „první“, podle slov Masarykových, „vypověděl Rakousku boj“. Po převratu organizoval naše školství a dal podnět k založení obecních knihoven. Senátor zemřel v 68 letech. Česká škola zůstane mu povždy vděčná.

Dne 8.dubna vykonal inspekci zdejší školy pan okresní inspektor Stanislav Melichar a projevil svou spokojenost.

Svátek matek byl oslaven besídkou dne 8.května 1932 o ½ 3 hod. odpoledne. Na programu byly básně, písně scény a ukázka vyučování psaní, čtení a počtův v 1.škol. roce. Návštěva byla pěkná a besídka se zdařila. Výtěžek byl 41,50 Kč.

Dne 29.května 1932 provedena byla sbírka ve prospěch spolku pro léčení mrzáčků. Vynesla 47,- Kč a to bylo zasláno svému účelu. Sbírala Jiřina Nováčková a Marie Hortová.

Dne 30.května dodal pan Vrba ke školnímu sklepu nové dvéře v ceně … Kč.

Do kuchyně správce školy byla zakoupena nová kamna u pana Pavlasa v Budišově za … Kč. Postavil je pan Vrba z Budišova dne 13.června 1932. Postavil je pan Maštalíř z Vladislavi dne 15.června 1932 za 130,- Kč.

18.6.1932 obarvil pan Vrba všechna vnější okna a hlavní dvéře za … Kč.

Letošního roku je tomu 50 let kdy byla postavena a otevřena zdejší obecná škola. Jubileum bylo oslaveno 19.června 1931 odpoledne o 2.hodině. Všichni občané a školní děti sešly se před druhou hodinou ke škole, kde byli uvítáni všichni básní, kterou napsal P.Kratochvíl, zdejší učitel náboženství a přednesla ji Jiřina Nováčková, žákyně 3.oddělení. Po té promluvil správce školy Jaroslav Čaloud na téma „ z dějin školy“ a přál zdaru do nové padesátky. Za 50 let zde působilo 8 učitelů. Jan Řezníček 5 let, Vincenc Koblitz 10 let, František Strnad 1 měs, Jan Tušer 4 roky, Theodor Pelikán 23 léta, Růžena Hladíková 3 léta, František Matoušek 4 roky, Jaroslav Čaloud dosud.

Na školu věnovala obec mimo stavbu náklad za 50 roků tyto obnosy: 1882 – 1900 … zl. … kr. 1901 – 1918 … K.

1918 – 1932   Kč 31.313 Za tu dobu odchovala škola … žáků.

Po proslovu a státní hymně seřazen průvod. V čele jela selská jízda, za ní Hudba, pak nesena státní vlajka. Pak šly alegorické skupiny dětí, značící všechny stavy: Rolnictví, dělníci, vojáci, řemeslníci. Průvod ubíral se celou vesnicí na zahradu pana statkáře Buršíka. Tam provedly děti tance a hry, jež se všeobecně líbily. Hoši sehráli tyto hry: Tluče bubeníček, Je to práce, Běžel tudy zajíček, Zajíček běží po silnici, Jede jede poštovský panáček, Já husárek malý. Dívky menší sehrály: Byl jednou jeden psíček a Pásla ovečky. Větší dívky provedly tance na národní písně: Trávička zelená, Pod dubem za dubem, Sivá holubičko, Tovačov, Pásla husy pode dvorem, Boleslav, Vrť sa dívča, Červený šáteček, Holka modrooká, Zahradnice.

Po skončení dětské oslavy byla veselice pro dospělou mládež.

Z bývalých učitelů omluvili se dosud žijící Th. Pelikán, František Strnad a František Matoušek. Dostavila se pí. R. Hladíková. Tato a pan Th. Pelikán darovali škole po 100,- Kč (celkem 200,- Kč) Za pozvání poděkovala také pí Řezníčková, vdova po prvním zdejším učiteli.

Báseň sepsaná P. Aug. Kratochvílem zdejším Katechetou.

Slavné obecní představenstvo, slavná místní školní rado, vzácní páni hosté, milí přátelé školy.

 

Vzhůru dnešní krásná vzpomínko!

Pozvedni nás milá památko!

Vznešený dne, kdy škola naše drahá,

dočkává se Abraháma.

 

Co tu přešlo chvil, dnů a roků,

než to přišlo k dnešku.

Co z ní vyšlo žáků, žákyň,

dnes již dědů, otců, vnuků.

 

Co se zatím odehrálo, v naší drahé vísce,

radostného, bolestného?

Všechno pryč! Dnes stojíme a je nás více,

před neznámou, ale jistou novou padesátkou.

 

Vzpomínáme, děkujeme,

že nám předci postavili

školu naši, nám tak milou.

 

To jest našich předků odkaz,

pro nás zní jak přísný rozkaz.

Buď Vám milá, nad vše jiné,

škola vaše zde v Kamenné!

 

Vítáme Vás vzácní hosté,

z blízka, ale také z dálky!

Vzpomínka kéž blaží Vás,

že jste přišli mezi nás!

Že jste našli srdce vděčné,

avšak žádné kamenné!

 

Školní rok 1931-32 byl ukončen 28.června 1932. Rozdány práce dětí ( výkresy, sešity, ruční práce), vysvědčení, a žactvo poučeno o tom, jak se má chovati o prázdninách, zazpívána státní hymna. Rozloučili jsme se se čtyřmi spolužáky, kteří byli zapsáni do školy měšťanské a žačkou Jiřinou Nováčkovou, jež byla zapsána na reálné gymnasium.

Nově byli zapsáni do školy 4 chlapci. Ze školy po skončené povinnosti školní neodešel nikdo.

V prázdninách byla třída a chodba vybílena a vyčištěna jako obvykle.

 

Nový školní rok 1932-33.

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1932 státní hymnou a poučením o povinnostech žactva.

Do školy nastoupilo 36 žáků, kteří jsou rozděleni ve 4 oddělení takto:

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

6

0

6

2

3

7

10

3

8

5

13

4

2

5

7

celkem

19

17

36

Tím, že chodí do jiných škol bylo osvobozeno celkem … žáků.

Na začátku letošního školního roku byla koupena nová mapa zemských polokoulí od ústředního nakladatelství uč. Českého za 296,60 Kč.

Dne 15.října odstěhoval se s rodiči ze zdejší obce do Židenic Vilém Mrhálek žák III.odd. (5 šk. rok)

Osvobození národa 28.10. bylo oslaveno žákovskou besídkou. Na programu šly písně, básně, scény a proslov správce školy na téma „ Budeli každý z nás křemenem, je celý národ z kvádru“.

Sbírku po vesnici ve prospěch dětského dne provedly žákyně Zedníčková a koukalová. Sbírka vynesla 86,- Kč. Obnos zaslán svému účelu.

Okresní péče o mládež obdarovala na Vánoce obleky tři žáky zdejší školy: Marii Malou, Lad. Vařílka a Frant. Kundely.

Od 1.2.1933 nastoupila zde službu školní Zdeňka Smrčková, učitelka Domácích nauk a ručních prací.

Po novém roce přišli do zdejší obce pasáci a nastoupili do zdejší školy. Jsou to: Hromek Josef z Rohů (u p. Rouše č.1), Holubář Josef z Klementic ( u p. Dvořáka) Hort Josef z Oslavy (u p. Prokše). Následkem zdražení jízdného na drahách vrátil se z měšťanské školy žák Josef Šuler.

Ze školy odešla Marie Koukalová, ježto šla do služby do Dolních Heřmani.

83. narozeniny pana prezidenta republiky oslavily školní děti dne 7.března 1933 školní slavností, jíž se zúčastnilo asi 80 osob dospělých. Na programu byly zpěvy, básně, scény a proslov.

Mládež z Kamenné darovala na školní knihovnu 30,- Kč (třicet Kč) 12.3.1933.

Dne 2.dubna vykonaly školní děti sbírku vajec a peněz ve prospěch Národní jednoty pro jižní Moravu. Výnos sbírky 47,- Kč byl zaslán svému účelu dne 3.4.1933.

Dne 24.dubna 1933 vykonal pan inspektor Stanislav Melichar prohlídku zdejší školy a shledal vše v úplném pořádku. Zároveň také byla ustavující schůze nově zvolené místní školní rady; členové složili slib věrnosti ČSR do rukou pana inspektora. Předsedou byl zvolen pan Halačka, místopředsedou pan Komárek.

Firma Tichý z Dačic provedla přezkoušení hromosvodu a nařídila opravu hrotu nad bytem. Hrot byl zakoupen u téže firmy a namontován dne …1933.

Svátek matek oslavilo žactvo zdejší školy dne 25.5.1933 zpěvy, scénami a básněmi. Účast byla velmi pěkná.

Na konci roku vystoupilo ze školy 6 žáků; všichni dostali vysvědčení propouštěcí. Školní rok skončen 28.června 1933.

 

Nový školní rok 1933-34.

Nový školní rok byl zahájen dne 1.září 1933 státní hymnou. Žactvu byly připomenuty zásady zdravotní a mravní. Připomenuto slušné chování, úcta ke stáří, vděčnost k rodičům a láska k vlasti. Žactvo vybídnuto k píli, vytrvalosti a přičinlivosti ve svém vzdělání, aby se stalo jednou dobrými občany Československé republiky.

Do školy nastoupilo letos 34 žáci, kteří jsou rozdělení ve 4 oddělení.

oddělení

chlapci

děvčata

žáci

1

7

1

8

2

6

4

10

3

5

7

12

4

2

2

4

celkem

20

14

34

Tím, že chodí do jiných škol (měšťanské a gymnasia) bylo omluveno od docházky do zdejší školy 6 žáků. Ve škole pro děti úchylné jest 1.

Sbírka ve prospěch opuštěných dětí na XXII. Dětský den byla vykonána dne 12.10.1933 a vynesla 61,- Kč. Peníz byl zaslán svému účelu. Sbírku provedla Marie Hortová a Otílie Musilová, žákyně IV. oddělení.

28.říjen oslavilo žactvo besídkou s rodiči. Na programu byly zpěvy, scény, básně a proslov správce školy na námět: Význam národní letecké sbírky. Sbírka byla vykonána obecním poslem a vynesla 71,50 Kč.

V listopadu onemocněly 2 žákyně spalničkami. Nemoc se mezi ostatními dětmi nerozšířila.

V prosinci onemocněly některé děti oční chorobou (zánět spojivky oční.)

O Vánocích darovala Okresní péče o mládež v Třebíči šaty pro dva chudé žáky. Šaty dostali Vařílek Miroslav a Kundela František.

První pololetí bylo ukončeno dne 30.ledna 1934. Pololetní prázdniny trvaly letos 5 dní.

V únoře byla vykonána sbírka pro ústav zmrzačených dětí v Brně. Sbírku provedli žáci Zd. Nováček a V. Žák. Výnos Kč 25,- byl zaslán svému účelu.

V roce 1933 zasadil správce školy na zahradu 11 ovocných stromů. Na jaře 1934 zasadil 9 ovocných stromů a 2 lípy (na cvičiště). Odstraněny byly letos 4 suché stromy. Celkem jest na zahradě mladých stromů 28, starých 19.

O Velikonocích byla provedena sbírka pro Národní jednotu pro jz Moravu ve prospěch dětí českých ve zněmčelém pohraničí. Sbírku provedly Musilová O. a Hortová M. Výnos sbírky 23,- Kč byl zaslán ústředí národní jednoty.

Dne 16.května podnikly děti 2-8 školního roku zájezd do Třebíče za vedení správce školy. V Třebíči prohlídly výstavku hygienického balení potravin (v Obchodní akademii). Prohlídly si městské muzeum a baziliku svatého Prokopa (v zámku.) Navštívily městskou spořitelnu, kde byly provedeny všemi místnostmi a poděleny účelnými pomůckami. Po projití městem vrátila se výprava odpoledne domů.

Dne 19.května onemocněl správce školy zánětem slepého střeva a byl téhož dne operován. Na jeho místo ustanovil Okresní školní výbor jako výpomocnou správkyni školy učitelku Vincencii Charvátovou (z Pyšela) rodem z Třebíče. Působila zde až do konce školního roku.

Zápis dětí. Dne 28.června byl proveden zápis dětí do školy. Šestiletých se přihlásilo 5. Ostatních 31. Celkem 36 dětí.

Školní rok ukončen 28.června napomenutím o chování v prázdninách a státní hymnou.

Zápisem o školním roce 1933 – 34 byl ukončen tento I. díl „ Kroniky školní“. Zápisem v škol. r. 1934 – 35 začat II díl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka

Korespondence Místní osvětové komise osvobozena jest od poštovného výrokem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 18.6.1926 číslo 40270 – V.     

 

 

 

 

Použitá literatura:

 

přepsal Josef Rouš 2006

 

zpět