zpet
Bujará a vzdělaná mládež vlasti chlouba, netečná a nevzdělaná kope jí hrob

 

 

 

Pamětní kniha obce

Kamenné

 

 

Díl II.

 

 

 

Knihtiskárna J.Sýkora, Třebíč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro poučení budoucích.

 

Ve II.díle pamětní knihy obce Kamenné počínají zápisy rokem 1938. je to jubilejní rok naší republiky a národa. Tohoto roku oslavíme dvacáté výročí naší samostatnosti, trvání republiky Československé. Dvacet let od roku, kdy Čechům i Slovákům byla vrácena svoboda a samostatnost.

 

Události v roce 1938.

 

Poslanec Marek †. Dne 8.ledna 1938 zemřel poslanec zdejšího kraje Ludvík Marek. Rodák z nedalekého Krokočína, byl původně učitelem ale záhy přestoupil na dráhu politickou. Byl především zastáncem drobného lidu. Pohřben byl v Jihlavě dne 11.ledna za hojné účasti. Jeho nástupcem v poslanecké sněmovně se stal Josef Musil, mladý a vzdělaný rolník z Nové Vsi u Okříšek.

 

Přednáška. Dne 16.ledna byla v místním hostinci přednáška o pěstování ovocných stromů. Přednášel pan Hladík od fy. „Biochema“ v Modřicích. Výsledek této přednášky byl, že byly zakoupeny dvě stříkačky na postřik stromů. Každá stála 360,- Kč. Zaplaceny byly občany společně podle počtu stromů. V šechny stromy v obci (až na 3 čísla) byly řádně prořezány, ocelovými kartáči očištěny a postříkány stromovým karbolineem.

 

Valná hromada. Dne 16.ledna konala se valná hromada místního Sboru dobrovolných hasičů. Volby byly jen doplňovací, ježto předsednictvo je zvoleno na 3 roky. Jednalo se o svěcení nové motorové stříkačky. Aby slavnost byla možná, je třeba upraviti po regulování potoka náves. Vincenc Hort č.4 podal návrh, aby náves byla upravena dobrovolnou prací všech občanů zdarma. Návrh byl přijat.

 

Jednání o návrhu. Dne 17.ledna 1938 konala se ve škole schůze obecního zastupitelstva a výboru hasičského sboru. Jednalo se o návrhu na úpravu obce a o provedení úpravy především před kapličkou. Stanoven poměr práce potažní a ruční 1:4. Na výměru 2 ha připadá jeden den práce potažní, neb 4 dni práce ruční.

 

 

 

CPO. Ve dnech 22, 24, 31.ledna a 7, 14.února přinášel rozhlas informace o vybudování CPO. Veřejný poslech byl uspořádán v hostinci. Účast byla průměrně 20 osob.

 

Polární záře. Dne 26.ledna o ½ 20 hodině objevila se na obloze polární záře. Nádherný a úchvatný přírodní úkaz v našich krajích nezvyklý trval dlouho do noci. Obloha na severní straně byla krásně červeně zbarvena. Kolem červeně byla nádherná zeleň. Polární záři bylo viděti v celé republice. Na mnohých místech byl poplach hasičů, zvláště ve městech, kde se zdálo, že v dáli za obzorem je ohromný požár.

 

Hasičský ples. Dne 29.ledna byl II.hasičský ples. Účast domácích i přespolních byla veliká. Vybráno celkem 1305,- Kč. Byla zde deputace hasičského sboru z Pyšela (8 členů) a z Mihoukovic (9 členů). Na stěně byly obrazy presidentů Masaryka a Beneše, ozdobené praporky ve státních barvách. Na čelní stěně zavěšena kulisa les z jeviště. Z prostřed stropu rozbíhaly se úzké proužky papíru (různobarevné asi 1.cm široké). Zelené, červené a bílé světlo mísilo se v příjemné šero. Hudba byla z Budišova.

obrázek00001

Ostatky. Dne 28.února 1.a 2.března slavily se ostatky. Hudba byla z Pyšela. Jako obvykle i letos chodili maškarádi, jak ukazuje přiložený obrázek. Kdežto jiná léta chodili jen k sedlákům, letos šli i do chalup. Při ostatcích bylo vybráno 896,60 Kč

 

Projev Dr.Hodži. Dne 4.března pronesl ministerský předseda Dr.Milan Hodža ve sněmovně řeč, jako odpověď na nedávný projev kancléře Adolfa Hitlera. Dr.Hodža prohlásil, že vůlí našeho lidu jsme tak silni, jako dosud nikdy v historii. Hranice našeho státu jsou nedotknutelné. Nepřipustíme zasahování do našich vnitropolitických záležitostí.

 

Plán obce. Dne 4.března přijel Ing.Dr. K. Navrátil ze Zemědělské rady v Brně, aby si prohlédl zdejší obec a pak vypracoval regulační a zastavovací plán a plán úpravy obce. Potřebná měření slíbil provésti v červenci.

 

Události Rakouské. V únoru 1938 pozval vůdce a kancléř německé říše Adolf Hitler rakouského kancléře Schuschniga k dohodě o věcech rakouských. Bylo dohodnuto, že do vlády budou přizvati též příslušníci strany národně socialistické. Tak se též stalo. Na den 13.března ohlásil kancléř Schuschnig plebiscit o tom, zda si lid přeje svobodné nezávislé Rakousko, či připojení k říši německé. K plebiscitu nedošlo. Dne 11.března Schuschnigova vláda odstoupila a 12.března v sobotu vtáhlo německé vojsko do Rakouska, kde bylo přivítáno. Mapa evropy se změnila. Bývalé panství Habsburků stalo se jen zemí říše. Ota Habsburg, který protestoval proti připojení byl nazván „blekotajícím idiotem“. Státy zrušily ve Vídni svá vyslanectví (ČSR 31.března 1938) a tím uznaly zabrání Rakouska.

Dne 10.dubna 1938 hlasovalo pro připojení Rakouska k říši 99,92%. Čechů hlasovalo 24000, až na 5 všichni pro připojení. Celé území dostalo staronové jméno Východní marka.

 

Odvody. K odvodu ze zdejší obce šli dne 16.března 1938. Branci byli dva. Karel Nováček z č.3, odveden; Ladislav Halačka, neodveden. Před odchodem k odvodu položili k pomníku padlých pěkný věnec se stuhami ve státních barvách, bílé, červené a modré.

 

Vládní prohlášení. Dne 28.března pronesl v rozhlase Dr. Hodža vládní prohlášení o jednotě a klidu v národě a o řešení menšinových otázek.

 

Zákaz schůzí. Dne 1.dubna 1938 byly zakázány všechny politické schůze i projevy pod širým nebem i v místnostech a to až do odvolání. Široká veřejnost přijala toto rozhodnutí vděčně. Je třeba klidu v zájmu národa a republiky.

 

 

 

 

František Udržal †

Zemřel budovatel čs.armády.

Ve čtvrtek 28.dubna rozloučil se na hřbitově v Dolní Rovni u Pardubic československý národ a jeho armáda s dlouholetým bývalým ministrem národní obrany a bývalým ministerským předsedou Františkem Udržalem, který zemřel v pondělí 25.dubna. Fr.Udržal narozený 3.ledna 1866, pochází ze starého selského rodu. Po studiích na reálce a hospodářské akademii v Táboře studoval na vysoké škole zemědělské v Halle n.S., aby se tak důkladně připravil pro vedení rodného statku a pro veřejnou a politickou činnost, kde projevoval a vždy ve prospěch národa i státu uplatňoval svoji selskou rozšafnost, houževnatost a poctivost. Jeho mimořádný zájem o armádu prýštící ze znalosti dějin českého národa a zvláště období husictví, přivedl ho v čelo ministerstva národní obrany, kterýžto rezort v pohnutých dobách převratových spravoval celkem přes 7 let. Získal si o vybudování československé armády opravdu mimořádných zásluh.

 

obrázek00005

 

 

Divadlo. Dne 27.března 1938 bylo sehráno v místním hostinci divadlo „Děvče od Čerchova“. Vybráno 203,- Kč. Hru nacvičil a řídil pisatel tohoto. Týž před divadlem vybídl v krátkém proslovu k sjednocení národa.

 

Mír ČČK. Na bílou sobotu byl před parlamentem v Praze prohlášen velikonoční mír Čs.červeného kříže a 2 minuty ticha na paměť padlých ve světové válce. Též ve zdejší obci bylo oznámeno 2 minuty ticha hasičskou trubkou a konec zvoněním na kapli. Šest hasičů stálo u pomníku padlých.

 

Přístavba školy. Dne 14.dubna 1938 započato se stavbou kabinetu u školy. Stavbu prováděl zdejší rodák Hubert Kundela, stavitelský asistent. Celkový náklad byl 5000,- Kč. Kámen, dřevo, písek jakož i všechny povozy občané darovali. Stavba místnosti o rozměrech 5x3 metry se protáhla až do 17.září 1938.

 

Události květnové. V dubnu organisovala německá vláda území rakouské. Vojsko se přiblížilo k našim hranicím až na 5 kilometrů. Na zákrok západních mocností bylo vojsko odsunuto na 15 km od hranic. Jinak byl až nápadný klid. V noci z pátku 20.května na sobotu 21.května byly náhle obsazeny sokolstvem železniční tratě, mosty, vodárny, nádraží, zrekvírovány motorové vozy, které rychle dopravovaly záložníky na hranice. V sobotu dopoledne byl povolán 1.ročník zálohy do zbraně. Do naší obce se dostala první nejasná zpráva o událostech v sobotu dopoledne. Způsobila znervoznění obyvatelstva.

 

Rukují. Ze soboty na neděli (21.května – 22.května) v noci o půl 3.hodině přivezl autem důstojník z Jihlavy svolávací lístky na „ihned“ 30.letému Františku Nováčkovi z Kamenné č.26 a Františku Rohovskému, kočímu v čísle 16. Tato zpráva způsobila v neděli ráno poplach, zvláště když v okolí mnoho záložníků bylo v noci povoláno. Oba povolaní se vrátili po třech týdnech domů.

 

Nálada občanstva. V celku byla nálada občanstva velmi dobrá. Opatření vlády byla tak skvělá, že je i cizina uznala. Když nedošlo k boji, byla opatření vlády zas odvolána.

 

Obecní volby. Obecní volby měly se konati již na podzim minulého roku. Na přání německých stran aktivistických byly odsunuty na dobu pozdější. Když však tohoto roku němečtí zemědělci i němečtí křesťanští sociálové vstoupili do SdP (=, Sudetendeutschepartei) nic nebránilo, aby se volby konaly. Vláda se usnesla, aby se volby nekonaly najednou, nýbrž ve více etapách. Přípravy k volbám se konaly v napjaté době předkvětnové. Doba sama nutila všechny voliče i veškerou volební propagandu k umírněnosti. Tak se stalo, že v mnohých obcích se občané dohodli a volby se ani nekonaly.

 

Volby v Kamenné. Také u nás se volby nekonaly. Představitelé republikánské strany se dohodli s vedoucími strany lidové o rozdělení mandátů. Každá strana samostatně si určila kandidáty i náhradníky. Protože ve stanovené době byly podány jen dvě kandidátní listiny a počet kandidátů byl jen 12, to je tolik, kolik mělo býti povoleno členů obecního zastupitelstva, volby se nekonaly.

 

Zvolení. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni za stranu republikánskou:

1.      Buršík Miroslav,              rolník v Kamenné č.21

2.      Nováček František,          rolník              26

3.      Dvořák Jaroslav               rolník              25

4.      Hort Vincenc                   rolník                4

5.      Kratochvil Stanislav        domkář           40

6.      Rouš Stanislav                 rolník              16

7.      Kundela František           zedník             57

8.      Kundela Stanislav            zedník             55

Náhradníci:

1.      Čaloud Jaroslav               řídící učitel      45

2.      Prokeš Josef                     rolník              18

Za stranu lidovou zvoleni:

1.      Nováček Karel                 rolník              17

2.      Marek Jan                        domkář           37

3.      Nováček František           domkář           35

4.      Kundela František           kameník          50

Náhradníci:

1.      Vrba Antonín                   rolník                2

2.      Kratochvil Jan                  domkář           31

 

Starosta. Proti volbě nebyly podány námitky a tak dne 2.června 1938 konala se volba starosty a obecní rady. Starostou byl zvolen jednomyslně Miroslav Buršík, 26 letý vzdělaný rolník z Kamenné č.21. Po vychození měšťanské školy absolvoval hospodářskou školu ve Velkém Meziříčí a pak vyšší hospodářskou školu v Olomouci. Po návratu z vojenské služby ujal se vedení svého statku. (Viz díl I.). Náměstkem starosty byl zvolen Karel Nováček, rolník z č.17. Radními Rouš Stanislav č.16 a Kratochvíl Stanislav č.40. Obecním pokladníkem byl zvolen Jaroslav Čaloud, řídící učitel v Kamenné.

 

Předání úřadu. Volba starosty byla zemským úřadem potvrzena a proto dne 26.srpna 1938 dosavadní starosta Josef Rouš č.1 předal obecní úřad nově zvolenému starostovi. Většina členů v obecním zastupitelstvu jsou lidé mladí, což by mohlo býti zárukou pokroku v obci.

 

Úprava návsi. Podle dohody, jak vysvětleno na straně (7.) bylo v únoru započato s úpravou návsi před kapličkou. Náves byla v celku zvednuta až o 1 metr. Bylo před kapličku navezeno 800 fůr kamení, jež občané darovali zdarma a 367 fůr hlíny, jež se kopala ve Žlebě a 27.fůr písku. Potažních dní bylo odpracováno 134. Dní ruční práce bylo … . Bylo radost se dívati, jak s radostí a pilně všichni pracovali na úpravě své obce. Při dobré vůli možno vykonati divy.

 

Oprava cesty. V červnu byla navezena a opravena cesta na dolním konci obce od mostu směrem k silnici Budišov – Tasov. Práci prováděli nezaměstnaní, na něž dostávala obec od ministerstva sociální péče příspěvek 7,- Kč na osobu denně. Cesta dokončena nebyla pro práce žňové.

 

Žně. Úroda byla celkem dobrá a průměrná. Průběh žní byl zpočátku příznivý, až v 2.polovině srpna nastaly silné deště, které pokračování ve žňových pracích znemožňovaly. Obilí, jež dosud bylo na polích, velmi porostlo a místy i shnilo. V naší obci bylo celkem sklízeno dobře, ale v obcích kde žně počaly později, byly následky dešťů přímo katastrofální.

 

Výstava. Od června do konce července byla ve Velkém Meziříčí uspořádána výstava Horácka. U příležitosti výstavy byl dne 17.července uspořádán zemědělský den jehož se súčastnilo mnoho zdejších občanů a zdejší selská jízda. Na táboru lidu promluvil ministr Dr.Černý.

 

Selská jízda. Selská jízda je tělovýchovná organisace při republikánské straně, pěstující jezdecký sport. Její činnost další směřuje k zvelebení chovu koní. V jízdě vycvičené členstvo přispívá k brannosti národa. Jezdci nosí stejnokroj: vysoké jezdecké boty, jezdecké červené kalhoty, tmavomodrou blůzu, zelenou vázanku a poděbradku (= čepice lemovaná kožešinou).

 

Krupobití. Dne 27.července strhla se odpoledne prudká bouře s krupobitím. Škoda v naší obci byla 15-20%. Jinde bylo úplně potlučeno a úroda zničena. Za bouře zapálil blesk v Čikově, v Zahrádce a v Budišově. Zdejší hasiči poprvé vyjeli v plné zbroji s novou stříkačkou k ohni do Budišova. Jeli celou cestu v prudkém lijáku a bouři. K ohni však nedojeli, ježto požár byl deštěm uhašen a naši hasiči se od zámku vrátili.

 

Povolání záložníků. V červenci i srpnu byli stále povoláváni záložníci na 4.nedělní mimořádné cvičení. To svědčilo o neklidu a nejistotě. Začátkem září byla situace taková, že denně se očekávalo vzplanutí války s Německem. Vídeňský rozhlas počal vysílati česky a později rozšířil své vysílání pod heslem „pravda vítězí“ na třikrát denně. Jak hrozná zbraň je rozhlas. Jakási nervozita mezi občanstvem byla napínána stále víc a víc. Nikoho nic netěšilo a každý toužil, aby spor s němci byl už rozřešen.

 

Němci z vlády. Po připojení Rakouska k Německu odešli z vlády u nás němečtí zemědělci a křešťanští sociálové a vstoupili do strany sudetoněmecké (= SdP) vedené Konrádem Henleinem. Konrád Henlein je profesor v Chebu. Jeho matka podle zpráv tisku pochází z Litohoře u Moravských Budějovic.

 

Karlovarské požadavky. Sudetoněmecká strana vyhlásila v červenci v Karlových Varech 8 tak zvaných karlovarských požadavků. V nich se požaduje nejširší autonomie pro sudetské kraje a pro všechny Němce na našem území a možnost přiznávati se k světovému názoru německému. Vláda zahájila se SdP jednání a vypracovala ve snaze klidného soužití obou národů několik návrhů jdoucích až po krajní mez nezávislosti státu. Návrhy vlády byly však odmítnuty a události československé přenesly se na pole mezinárodní.

 

Lord Runciman. Anglie po dohodě s Francií vyslala k nám „pozorovatele“ a „rádce“ lorda Runcimena 10.srpna 1938. Lid si změnil jeho anglické příjmení na „hastrman“. Anglický „pozorovatel“ jednal se zástupci všech menšin, chodil na lov ryb v našich řekách, jednal s představiteli vlády a při tom došel prý k názoru, že „soužití Čechů a Němců v jednom státě je nemožné“.

 

Hlinkova strana. Největší potíže v této době působila vládě Hlinkova ludová strana na Slovensku, jež se prohlásila za solidární s SdP. Ludová strana v této těžké době požadovala úplnou autonomii pro Slovensko.

 

Hlinka †. Dne 16.srpna zemřel a 21.srpna byl v Ružomberoku pohřben vůdce ludové strany na Slovensku, P.Andrej Hlinka. Byl to upřímný Slovák, jeho rod prý pocházel z Batelova u Jihlavy.

 

Září v Sudetech. Po řeči Adolfa Hitlera v Norinberku (12.září 1938) v níž bylo prohlášeno, že čs.vláda se musí dorozuměti s Němci a vyhověti jejich požadavkům vzniklo v sudetském území

 

Stanné právo. Dne 13.září 1938 bylo v řadě pohraničních okresů vyhlášeno stanné právo.

 

Ultimatum. Dne 14.září 1938 podal K.Henlein čs.vládě ultimativní požadavek a prohlásil, že SdP je ochotna jednati jen na základě národního sebeurčení.

 

Opět rukují. Napětí se stupňovalo a tak dne 14.září byli opět povoláváni záložníci. U nás titíž co v květnu.

 

Chamberlein. Dne 15.září anglický ministerský předseda Chamberlein (= vysloví se Čembrlajn, lid říká „štamprdle“) odebral se létadlem do Mnichova ke kancléři A.Hitlerovi, aby s ním pojednal o čs.situaci.

Téhož dne opustil území naší republiky K.Henlein a odebral se do Německa.

 

SdP rozpuštěna. Dne 16.září bylo nařízeno ve všech pohraničních okresích a v okresích se smíšeným obyvatelstvem odevzdati veškeré střelné zbraně. V pohraničí dochází denně ke srážkám. Dnešního dne už je mnoho mrtvých četníků a finančních strážníků.

 

Starosta rukuje. Dne 17.září nastoupil vojenskou službu starosta M.Buršík. vedení obecního úřadu převzal náměstek starosty Karel Nováček, agendu vedl pisatel tohoto.

 

Porady anglofrancouzské. Dne 18.a 19.září konají se porady anglo-francouzské. Obě velmoci radí odstoupiti německé kraje. Musolini žádá plebiscit pro všechny národnosti v ČSR. Dne 20.září rozhoduje se o nejvážnějších okamžicích našich dějin. Železný tlak vyvrcholuje.

 

Chamberlein v Německu. Dne 21.září odebral se Chamberlein zase do Německa. Přijat anglo-francouzský návrh za podklad jednání. Národ dozvěděl se v rozhlase v 7.hodin večer, že jsme všemi opuštěni a že ustupujeme násilí. Slzy bolesti tekly po tvářích i otužilých mužů a žen. První dojmy byly hrozné. Skutečnost zdála se horší než Bílá hora.

 

Vláda odstoupila. Dne 22.září odstoupila vláda Hodžova a nová vláda Jana Syrového vydala k národu poselství a vyzývala, aby každý zůstal na svém místě.

 

Mobilisace. Přesto, že vláda přistoupila na návrhy anglofrancouzské, byla v pátek 23.září ve 22 hodin 30 minut vyhlášena všeobecná mobilisace. Byli povoláni všichni muži – vojáci, kterým bylo v roce 1938 40 let a všichni mladší. Nadšení bylo takové, že mu v dějinách našich není snad rovno. Každý byl ochoten obětovati vše za zachování tisíciletých hranic českých zemí, při jichž hájení v minulosti prolito tolik české krve. Ve městech rukovali už za půl hodiny po vyhlášení mobilisace.

 

U nás. Mnozí již spali. Ti, kteří v rozhlase o půl 11.hodině v noci slyšeli vyhlášení mobilisace, vzbudili celou vesnici. Nebylo pláče. Tvrdá odhodlanost a nadšení v očích. Každý si měl sebou vzíti živobytí na dva dny. Hospodyně rychle bily drůbež a připravovaly, pekly koláče. Muži si pořádali své věci. Nikdo neotálel, každý jaksi chvátal, aby už šel. První odcházeli od nás ti, jež jeli na Slovensko. Šli o ½ 4 hodině.

 

Evidenční koně. Zároveň byli povoláni evidenční koně, vozy a přípřež. Koně byli odvedeni do Náměště dne 25.září. rovněž vozy s příslušenstvím.

Koně byli z čísel: č.1 dva, č.3 dva, č.4 vůz, č.13 vůz, č.16 dva, č.17 jeden, č.20 jeden, č.21 dva, č.47 jeden.

Jako honci vedli koně: Kundela Stanislav, Vrba Josef, Vrba Bohumil, Šuler Melichar, Žák Jakub. Někteří až do Brna.

 

Narukovali. V mobilisaci, případně i dříve, nastoupili vojenskou službu z Kamenné muži uvedení v seznamu:

narukoval

čp.

kam

kdy

vrátil se

Votoupal František

23

Jelšava, ppl

24.9.1938

15.11.1938

Sapík František

22

Poprad, dělpl.

24.9.1938

19.11.1938

Dvořák Jaroslav

25

Trenčín, dělpl.

24.9.1938

16.11.1938

Vrba Břetislav

2

Týn n. Vltavou, dělpl.

24.9.1938

24.10.1938

Nováček J.

3

Jihlava, ppl.

24.9.1938

3.10.1938

Kundela Fr.

50

Žilina, dělpl.

24.9.1938

23.11.1938

Široký J.

28

Jelšava, ppl

24.9.1938

10.10.1938

Řídký

64

Olomouc, ppl.

24.9.1938

23.10.1938

Veselý

64

Kroměříž, autokol.

24.9.1938

3.11.1938

Rouš Stanislav

16

Prešov, telef.

24.9.1938

9.12.1938

Komárek Josef

14

Jihlava, ppl.

24.9.1938

24.10.1938

Prokeš Josef

18

Brno, ppl. 43

24.9.1938

21.10.1938

Kundela Hubert

57

Kroměříž, dělpl.

24.9.1938

19.10.1938

Šoukal Gustav

36

Brno, drag.pluk

24.9.1938

16.10.1938

Vošmera Antonín

19

Jihlava, ppl.

24.9.1938

12.10.1938

Průša František

18

Bratislava, ppl.

24.9.1938

10.12.1938

Hort V.

4

Brno, telef.pl.

22.8.1938

19.11.1938

Rouš Josef

1

Brezno n.Hron., dělpl.

22.8.1938

13.12.1938

Nováček František

26

Jihlava, ppl.

22.5.1938

4.6.1938

Nováček František

26

Jihlava, ppl.

14.9.1938

5.11.1938

Rohovský

16

Olomouc, dělpl.

22.5.1938

-

Rohovský

16

Olomouc, dělpl.

14.9.1938

-

Buršík M.

21

Břeclav, ppl.

17.9.1938

29.9.1938

Adam Oldřich

47

Brno, ppl.

2.10.1938

9.10.1938

Čaloud J.

45

Jihlava, ppl.

24.9.1938

12.10.1938

Jeřábek Ladislav

46

Olomouc, ppl.

24.9.1938

13.10.1938

Pavlát A.

24

Jičín, ppl.

24.9.1938

11.10.1938

 

Podpory. Nemajetným rodinám byla vyplácena podpora 3,15 Kč denně na každého člena po dobu vojenské služby živitele.

 

Mnichov. Dne 29.září v Mnichově sešla se schůze čtyř tj. Chamberlein, Daladier, Musolini, Hitler, aby rozhodli o událostech v ČSR. Rozhodnuto, aby rychlým řešením zabránilo se srážce. Uznány požadavky Maďarska a Polska.

 

30.září. Dne 30.září překročilo německé vojsko u hory sv. Sebastiana v Čechách hranice a vstoupilo na českou půdu. Rychle se vyklizuje oblast I.pásma určená v Mnichově. Vstupujeme do nového života. Vyklizují se i ostatní pásma. Naše vojsko ustupuje v pořádku.

 

President Beneš. Dne 5.října odstoupil druhý president republiky Dr.Edvard Beneš. Téhož dne utvořena nová vláda s generálem Janem Syrovým v čele.

 

Slovensko. Dne 6.října v Žilině uzavřena dohoda se Slováky. Slovensko dostává úplnou autonomii.

 

Podkarpatská Rus. Dne 7.října dostává úplnou autonomii Podkarpatská Rus.

 

Demobilisace. Dne 8.října ohlášena demobilisace 2.ročníků nikoliv však nejstarších, nýbrž množství 2.ročníků.

 

Propaganda šeptem. V současné době nepřátelská propaganda šeptem, od ucha k uchu, roznáší zprávy o velezradě Beranově, o zastřelení ministra Machníka a generála Vojcechovského atd. zřejmě s úmyslem národ v nejtěžší době úplně rozvrátit. Nikdo nevěděl, odkud zprávy pochází, ale bylo jich plná města i vesnice.

 

Slovensko. Dne 11.října první slovenská vláda zastavila činnost komunistické strany.

 

Cizí armády. Dne 12.října byly na území ČSR tři cizí armády: německá, maďarská, polská.

 

Dr.Chvalkovský. Dne 14.října nový ministr zahraničí Dr.Chvalkovský letěl ke kancléři A.Hitlerovi a ujistil jej loyálním a korektním stanoviskem našeho státu k Německu. Za 20 let samostatnosti ČSR poprvé oficialní návštěva u našeho největšího souseda.

 

Pracovní tábory. Dne 19.října byly vládou zřízeny pracovní tábory pro nezaměstnané v jednotlivých místech republiky. V Třebíči byl zřízen v listopadu.

 

Povolaní. Dne 19.listopadu dostali svolávací lístky do pracovního tábora ze zdejší vesnice Kříž Jan č.58, Valášek Martin 51, uznáni schopnými. Jan Hort č.38 neschopen. Ostatní nezaměstnaní se zřekli raději podpory.

 

20.výročí samostatnosti. Den 28.říjen, výroční den samostatnosti byl oslaven prací a jen předseda vlády Jan Syrový učinil projev v rozhlase. Výročí, jež jsme se chystali tak oslavovati, bylo smutné.

 

Uprchlíci. Dne 30.října přihlásilo se 13 zdejších rodin, že přijmou dítě uprchlíků ze zabraného území jako národního hosts. Děti pak nepřišly.

 

Moravské Slovácko. Dne 30.října učiněn pokus odtrhnouti moravské Slovácko a přivtěliti je ke Slovensku.

 

Konference ve Vídni. Dne 2.listopadu konala se ve Vídni konference, kde arbitři Německo a Italie (zahr.min.hr.Ciano a šl. Ribentropp) za účasti Dr.Chvalkovského a maďarského zahraničního ministra měli odděliti ryze maďarské kraje od Slovenska. Rozhodnuto v neprospěch Slovenska.

 

Obsazení. Dne 5.listopadu obsazuje Maďarsko kraje Slovenské s maďarskou menšinou. Zajímavé je, že v českých zemích byl větší zármutek nad zabíráním Slovenska než na Slovensku samém. Slováci měli na starosti vypovídání Čechů ze Slovenska podle hesla „von s Čechmi a Židy“.

 

Parlament. Dne 17.listopadu konalo se zasedání kusého parlamentu a senátu bez zástupců z odtržených území.

 

Zákrok Německa. Dne 26.listopadu zakročilo Německo v Polsku a v Maďarsku proti obsazení Podkarpatské Rusi. Tam totiž chtěly oba státy míti společnou hranici.

 

Volba presidenta. Dne 30.listopadu konala se volba třetího presidenta ČSR (prvního presidenta druhé republiky). Zvolen byl jednomyslně jediný kandidát Dr.Emil Hácha, president nejvyššího správního soudu. Dostal 279 hlasů, 39 lístků bylo prázdných. Drubého dne byl na bohoslužbách u sv.Víta.

 

Nová vláda. Dne 1.prosince byla ustavena nová vláda s Rudolfem Beranem v čele.

 

Sjednocení stran. Smutné události způsobily, že národ hledal jejich příčinu. Také politická roztříštěnost mnoho zavinila. Na návrh poslance Berana počalo se uvažovati o sjednocení stran. Výsledek porad byl, že se utvořila veliká strana Národní jednoty ze všech stran občanských a sociální demokraté vytvořili stranu práce.

U nás uvedl novou stranu v život přípravný výbor, do něhož poslaly likvidující strany Republikánská i lidová své zástupce. Do 31.prosince přihlásilo se v Kamenné do Národní Jednoty 26 členů.

 

Obecní knihovna. Obecní veřejná knihovna byla u bývalého starosty Josefa Rouše. Dne 8.prosince byla zvolena knihovní rada: Buršík M.předseda, Nováček Jindřich jednatel, Sapík František pokladník, J.Čaloud knihovník. Knihovna byla umístěna ve škole a při předání měla 134 čísla.

 

Letopisecká komise. Letopiseckou komisi tvoří Miroslav Buršík jako starosta, Jaroslav Čaloud jako jednatel Místní osvětové komise, Nováček František č.26 a Prokeš Stanislav č.60.

 

Finanční komise. Do finanční komise byli zvoleni Jaroslav Dvořák a Kundela František č.50, okresním úřadem byli jmenováni Josef Rouš č.1 a Nováček Jan č.59.

 

Stavby. Letošního roku byly provedeny ve zdejší obci tyto stavby: Jan Kratochvil – přestavba a přístavba domku č.31, Metoděj Krejčí – přestavba a přístavba domku č.43, Škola – přístavba kabinetu. U řeky Oslavy postavil pan MUDr.Jan Konečný chatu č.67 na louce, již koupil od Ladislava Jeřábka. Výměra louky je 1600 m2 a stojí 5000,- Kč. MUDr.Jan Konečný je primařem veřejné nemocnice v Třebíči a člověk zlatého srdce, lékař lidumil.

 

Sbírky. Na jaře byla provedena sbírka na obranu státu. U nás bylo sebráno … Kč. Dne 13.listopadu byla sbírka pro uprchlíky a vynesla 277,- Kč, 25 kg žita, a 200 kg bramborů. Mimo to byly obvyklé sbírky pro Národní jednotu pro jz.Moravu a pro Okresní péči o mládež.

 

Slintavka. Od jara tohoto roku šířila se v celém státě dobytčí nákaza slintavka a kulhavka. Ve zdejší obci první případ v září. Uhynuly 2 krávy a několik kusů menšího dobytka.

 

Očkování. Dne 4.listopadu bylo 18 dětí očkováno proti záškrtu. Rodiče mají porozumění pro ochrané očkování. Od roku, kdy se počalo zde očkováním (1933) záškrt se nevyskytl.

 

Proroctví. Na podzim rozšířilo se mezi lidem velmi mnoho proroctví. Zajímavé je, že všechna proroctví shodovala se v tom, že český národ čeká pěkná a šťastná budoucnost, že však dříve zakusí mnoho trpkého. Nejznámějším prorokem byl řídící učitel v Ptáčově J.Doležal, který předpověděl mnohé události, jež se skutečně v oznámené době splnily.

 

Hospodářství obce.

Příjem obce v řádném hospodaření byl               … Kč.

Vydání obce v řádném hospodaření byl             … Kč.

Příjem v mimořádném hospodaření byl               … Kč.

Vydání v mimořádném hospodaření byl                         … Kč.

Hospodářský přebytek v tomto roce byl                         … Kč.

Obec obdržela subvenci na regulaci potoka        … Kč.

Subvenci na elektrisaci obce (poslední splátka) … Kč.

Podpory od min.sociální péče pro nezaměstnané … Kč.

 

Škola. Zdejší školu navštěvuje letos celkem 34 žáků, z toho 18 chlapců a 16 dívek. Reálné gymnasium ve Velkém Meziříčí navštěvují 3 žáci. Dochází do školy pěšky neb na kole. Rovněž do měšťanské školy jezdí tři žáci na kole.

 

Počasí. Leden a únor celkem jarní počasí. Březen červnové teploty. Jarní práce začaly velmi brzo, kol 20.března bylo zaseto. Duben se přihlásil aprilovým počasím. Přišly zimy, padal sníh a mráz byl u nás až -7oC. Květen studený. Jaro celkem suché. Léto pěkné, až konec žní deštivý, podzim byl pěkný a teplý. Brambory se sklidily dobře a také ozimy se zasely ovšem se značným zpožděním pro nedostatek sil a potahů.

 

Branná výchova. Branná výchova mládeže, hochů od 14.let do 21.let, dívek od 14.let do 20.let, byla zahájena ve středisku branné výchovy (SBV) v Budišově dne 11.prosince. Velitelem střediska byl řídící učitel František Zejda, kapitán pěchoty v záloze, ruský legionář.

 

Přirozený pohyb obyvatelstva v roce 1938 v Kamenné.

Narození:              1. Čaloudová Jaroslava

                             2. Hortová Bohuslava

                             3. Kundelová Marie

                             4. Rouš Stanislav

                             5. Sapíková †

 

Zemřelí:                1. Kundela Vojtěch    65 roků

                             2. Žáková Marie         94 roky

                             3. Sapíkova                   1 den

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1939.

 

Klimatické poměry. V lednu bylo normální zimní počasí, v posledním týdnu značná obleva. Po celý únor úplné jarní počasí. 12.března slabě mrzlo a trochu sněžilo. 15.a 16.března bylo děsné počasí. Prudké vychřice, vánice, závěje a značný mráz. Poslední týden pěkný. Duben suchý. První bouře 8.května a pršelo až do konce května. V červnu vše usýchalo. Senoseč začala 1.června, žně 19.července. Sklízelo se za poměrně pěkného počasí. Podzim velmi mokrý. Mnozí rolníci v těžších půdách vůbec nezaseli. První mrazy přišly počátkem října, ale pravá zima nastala až kolem vánoc, kdy byly mrazy až -30oC

 

Správa obce – Starosta. Starosta obce (viz díl II. str.dostává roční odměnu 500,- K. v tomto obnose jest zahrnuto nájemné za místnost, již poskytuje, její čištění, světlo a otop. Za cesty mimo obvod obce dostává ročně 150,- K. Úřední hodiny nejsou stanoveny. Během roku bylo vyřízeno 900 jednacích čísel. Obecní rada konala … schůzí, obecní zastupitelstvo … schůzí.

 

Pokladník. Pokladník obce a zároveň účetní (= pisatel tohoto) má roční odměnu 75,- K. Týž rosvěcuje též veřejné osvětlení za odměnu 100,- K. Za zvonění poledne a klekání dostává od rolníků po 10 kg žita a od chalupníků po 2,- K ročně.

 

Sociální péče. Zdejší obec je velmi zatížena sociálními povinostmi. Obecní domek obývají zdarma Vařílek František s manželkou a Leopold Šuler. Vařílkův 17.letý vnuk Ladislav je slabomyslný a je umístěn v klášteře sester Cyrilometodějských v Brně. Obec přispívá na něj ročně 120,- K a letos též 400,- K na ošacení. Dvě dcery Leopolda Šulera ve stáří 7 a 8 let jsou od 1.července v dětském domově v Třebíči. Obec na ně přispívá ročně 1200,- K, 10q brambor, 2 kopy vajec a 1q žita.

 

Starobní podpora. Starobní podporu podle zákona pobírá Ferdinand Šuler. Nezaměstnaných není.

 

Na práci v Říši. Na práci do Říše odjeli Gustav Šoukal a Josef Šuler, oba 19.roků staří.

 

OPM. Členy okresní péče o mládež je 11 občanů a platí roční příspěvek po 5,- K.

 

Zdravotnictví. Obec náleží ke zdravotnímu obvodu v Budišově. Státním obvodním lékařem je nyní MUDr.František Míček, rodák z Kojetic na Moravě. Honorář za obyčejnou prohlídku činí 10,- K. Cesta lékaře k nemocnému do kamenné stojí 60,- K. Obvodní lékař má svou domácí lékárnu. Jinak je lékárna v Třebíči, Náměšti a Velkém Meziříčí.

Porodní bába bývá volána z Budišova, z Pyšela, neb z Tasova. Nejbližší nemocnice je v Třebíči. Dopravu nemocných obstarávají auta Červeného kříže. Jelikož je obec též členem Červeného kříže, stojí jedna cesta 77,- K. Zdravotní stav obyvatel byl tohoto roku celkem dobrý. Mezi dětmi v dubnu a v květnu se rozšířily osypky, neměly následků.

 

Nejstarší obyvatelé obce. Nejstarší muž v obci je František Rouš z domu č.1 a to 88 roků. Nejstarší žena je Robotková … č. …, 90 roků. Tato čte dosud bez brýlí.

 

Poradna. Lékařskou poradnu pro kojence zřídila OPM v Budišově. Tam dvakrát za měsíc jsou prohlídnuty všechny děti do šesti let, jež matky přivedou. Zdejší občané tohoto zařízení hojně používají.

 

Hygiena v obci. Dne 29.května domácí pořádková komise prošla vesnicí. Zjistila závady a obecní úřad vybídl občany, aby pokud se jich týče, závady odstranili. Obec sama podnikla úpravu svého majetku. Na úpravu vyhlášena jednodenní pracovní povinnost z každého čísla. Bohužel, všichni občané neuposlechli výzvy a ploty, odpad přebytečné vody ze dvorů neupravili.

 

Vojsko. Zdejší obec náležela k doplňovacímu okresnímu velitelství v Jihlavě. Odvod branců měl býti 17.dubna. Po odloučení Slovenska vraceli se čeští vojáci domů. Koncem března byli propuštěni i vojáci z Čech a Moravy. Každý dostal do vlastnictví vojenskou uniformu.

V říjnu zřízeno vládní vojsko v počtu 7000 mužů. Ze zdejší obce není nikdo ve svazku vládního vojska.

 

Pošta. Poštovníúřad pro zdejší obec je v Budišově. Je umístěn v zámku. Vede ji pošmistr a má 5.listonošů. úřední hodiny jsou od 8.hodin ráno do 12.hodin a od 15.hodin do 18.hodin. V neděli od 9.do 10.hodin. Listovní poštu donáší do zdejší obce listonoši, kteří se střídají. Z Budišova vychází o ½ 8.hodině ráno, jde do Kojatína, přes Spálený dvůr do Kamenné a přes Mihoukovice se vrací do Budišova. Do Kamenné přichází kol 11.hodiny dopoledne.

 

Telefon. Telefon (viz díl I.) dostal v září tohoto roku dvojjazyčné označení: „Öfentliche Sprechstelle – Veřejná hovorna“.

 

Radio. Radiových přijímačů je v Kamenné 9.

 

Železnice. Spojení se světem obstará železnice. Na nádraží se chodí do Budišova. Kdo chce ušetřiti peněz, jde polní cestou a pěšinami až do Studence. Jízdné z Budišova do Třebíče stojí 6,20 K, do Brna 15,30 K, do Studence 2,50 K, do Mezříče 38,0 K.

Autobus. Do třebíče možno též jeti autobusem pana Borkovce z Tasova. Jezdí z Tasova, přes Vaneč, Pyšel, Rejdůveň (zde přisednou z Kamenné) dál přes Budišov, Nárameč, Trnavu, Pocoucov a přijíždí do Třebíče po 8.hodině ráno. Jízdné činí 5,- K.

 

Jízdní kolo. Nejpoužívanější dopravní prostředek je jízdní kolo – bicykl. Jeho cena je od 440,- K do 1200,- K.

 

Motorová vozidla. Auta a motocykly musí míti od vypuknutí války zvláštní povolení k jízdě od Oberlantnanta z Jihlavy. Bez povolení nesmí motorové vozidlo býti užíváno.

 

Bezpečnost. Obec náleží k četnickému obvodu v Budišově.

Od počátku žní až do konce října jsou v obci noční hlídky. Hlídku tvoří dva muži a procházejí vesnicí od večera do 2.hodin po půlnoci. Hlídky určuje podle domovních čísel starosta obce. Všechna stavení jsou pojištěna proti následkům požáru. Mnozí rolníci pojišťují i polní plodiny proti následkům živelných pohrom.

Zastoupeny jsou v obci tyto pojišťovny: Rolnická, Národní, Slávia, Hasičská, Praha.

 

Kominík. Komíny vymetá kominík z Náměště vždy jednou měsíčně. Platí se ročně za vymetení úzkého komína – cylindrového … K, za vymetení širokého – průlezného komínu 16,- K.

 

Hasičský sbor. Valná hromada sboru se konala 8.ledna. Náčelníkem zvolen Jindřich Zedníček, Starostou František Kundela č.50, jednatelem Josef Prokeš. Ostatní činovníci zůstali z minulého výboru.

Dne 28.ledna 1939 byl III.hasičský ples. Hudba z Budišova. Hrubý výnos byl … K.

V létě, v době sucha, zalívali hasiči stříkačkou po několik nedělních odpolední třešně vysázené ve žlebě a lesní sázenice tamtéž.

V červenci 1939 byla postavena hasičská sušící věž na hadice nákladem … K.

 

Domy v obci. Regulační plán obce – stará bolest – je primum necesarium. Není však dosti finančních prostředků k pořízení regulačního a zastavovacího plánu.

 

Stavební komise. Stavební komisi tvoří starosta, jeden člen obecní rady a stavitel odborník bývá přizván.

 

Novostavba. Během roku přibyla jedna novostavba č.68, domek, jejž postavil na své zahradě „Podsedku“ František Nováček z č.26.

 

Pohyb obyvatel.

Narození:              Milada Šulerová č. …

Svatby:     Musilová Miluše z Kamenné č.44

                  Průša Františekz Hodova

Zemřelí:                Komárková

                             Žáková A. č.38 ve stáří 70 let

Koncem roku 1939 měla obec 286 obyvatel..

 

Veřejný život. Po zářijových (1938) událostech byla v obci jedna politická strana „Národní jednota“. Dne 25.ledna konala se ustavující schůze „Mladé národní jednoty“. Přihlásili se 4.členi.

 

NS. Po událostech březnových (roku 1939) státní president Dr.Emil Hácha založil stranu „Národní souručenství. Místním vedoucím byl jmenován pan Miroslav Buršík. Nábor členstva byl proveden 23.dubna. Přihlášky dostali všichni muži nad jedenadvacet let. Z 87 mužů v obci se přihlásilo 86 mužů. Zbývající je Antonín Pavlát, německé národnosti. Ženy se zatím neorganisují.

Roční příspěvek je 5,- K. Nemajetným byl snížen letos na 1,- K.

Mnoho členů si koupilo odznak Národního souručenství, jeho cena je 2,- K. Dne 21.května byl proveden nábor členstva pro Mladé národní souručenství. Vedoucím hochů byl jmenován Josef Nováček z č.3, vedoucí dívek Blažena Krejčová z č.43. Přihlásilo se 29 členů, tj. všichni hoši a dívky od 16 – 21 let.

 

Památné dny.

 1.květen byl klidný a domy ozdobeny prapory.

28.září Sv.Václava všude plno praporů.

28.říjen v důsledku známých událostí se veřejně neslavil. Jakékoliv oslavy, prapory a podobně v tento den byly zakázány.

 

Školství. Obecnou školu zdejší navštěvuje celkem 34 dětí. Z toho je 19 hochů a 15 dívek. Školní rozpočet činí … K.

Náboženství římskokatolickému učí zde od 1.září 1939 P.František Pešek, kaplan z Budišova

Vyučovací hodiny trvají 45 minut. Není dovoleno konati vycházky a výlety se žactvem i za účelem vyučování v sevřeném útvaru. Děti se musí sejíti až na stanoveném místě a odtud zase se rozejdou jednotlivě domů.

 

Vyšší vzdělání. Do měšťanské školy ve Velkém Meziříčí chodí 3 hoši, 1 dívka, do Světlé 1 dívka. Až na poslední jezdí všichni denně domů, v zimě vlakem, v létě na kole.

 

Veřejná knihovna. Obecní veřejná knihovna má celkem 151 čísel o 183 svazcích. Z toho přibylo letos koupí 18 knih za 430,- K, darem 10 knih v ceně 180,- K. Během roku bylo 23 čtenářů, kteří přečtli 203 knih.

 

Archiv, divadlo, film. Obecní archiv nebyl dosud založen. Divadla se letos nehrála. Dne 26.ladna byl promítán v hostinci p.Adama film o pícninách a umělých hnojivech. Odbornou přednášku pronesl Ing.Klimeš z Brna.

 

Zábavy. 28.ledna hasičský ples, 14.května zástěrková zábava (zábava pořádaná dívkami), 4.června uspořádala mládež na návsi před kapličkou výlet. Čistý výnos měl býti věnován na opravu památníku padlých.

 

Biograf. Zvukové kino je v Budišově v sokolovně. Hraje se vždy v sobotu a v neděli odpoledne. Vstupné bývá 1 – 5 K.

 

Karty. Karty hrávají se v místním hostinci. Hrají tam často velmi mladí hoši, kteří dávají kartám přednost před tancem.

 

Besedy. Sousedé se navzájem navštěvují. Zvláště v zimním období, večer a v neděli se beseduje. Nejvíce besedníků scházívá se v čísle 5 u krejčího p.Jana Nováčka. Jmenovaný je starý mládenec, pečlivě pěstuje květiny a má proto kdy na besedy. Tam se řeší problémy vysoké politiky a mudruje se o záhadách a těžkostech tohoto světa.

 

Tělovýchova, sport. Tělovýchovných jednot a spolků ve zdejší obci není. Branná výchova mládeže pokračovala v lednu a v únoru. Ke cvičení docházeli hoši a dívky vždy v neděli do Budišova. Po stránce mravní byla mládež vychovávána ve zdejší škole. Po březnových událostech byla branná výchova zastavena.

Mládež vyšlá ze školy potřebuje ve volném čase zaměstnání. To dobře pochopilo Mladé národní souručenství a zařídilo všem místním skupinám pěstování sportu. Zdejší MNS koupilo míč a síť a počalo pěstovati pěkný a zdravý sport házenou – woleyball.

 

Sbírky. Ve prospěch uprchlíků ze zabraného území byla uspořádána sbírka dne 22.ledna 1939. Vynesla 311,- K a 50 kg žita.

Pro národní pomoc organizovanou NS byla sbírka dne 1.listopadu, vynesla 316 kg žita a 300,- K.

 

Obecní sad. Před 30.lety uvažoval tehdejší zdejší správce školy Theodor Pelikán o vysázení strání ve Žlebě ovocnými stromy. Tehdy k vysázení nedošlo. Až letošního roku, kdy pisatel tohoto Jaroslav Čaloud daroval asi 45 třešní a jabloní k vysázení stráně. A tak na jaře tohoto roku dala obec vykopati jámy a darované stromy zasadila za domkem číslo 56. Na podzim obec zakoupila sama přes 100 stromků a stráň dosázela. Na návrh Stanislava Kratochvíla z č.40 (člen obecní rady, předseda místní školní rady, zkoušený prohližitel dobytka a nositel všelijakých jiných funkcí) byly vysázeny dvě řady stromů na obecním pastvisku v „Mokří“. Teprve budoucí ocení obecní sad – ovšem, bude li o něj aspoň trochu dbáno.

 

Les. V dubnu měla býti vysázena část žleba (po levé straně směrem z obce). Proti sázení se zvedl značný odpor, že prý není kde pásti dobytek. Teprve v květnu bylo něco vysázeno, ovšem ne podle lesního plánu.

 

Pooslaví. Také letošního roku byl velký zájem o Pooslaví. Letos byly u řeky zřízeny dva tábory skautů – junáků. Studenti z Velkého Meziříčí a z Uherského Hradiště. Oba tábory byly často zváště v neděli navštěvovány zdejšími občany, kteří sledovali bedlivě život junáků v táborech. Studenti z Velkého Meziříčí pronajali si pozemek letos na 3 roky.

Události březnové.

  9. V Praze jednali zástupci Slovenska s ústřední vládou o potřebách Slovenska. Zatím na Slovensku změna vlády.

10. Slovenský ministr Ďurčanský mluví z Vídně k Slovákům rozhlasem.

11. Naši četníci odjeli na Slovensko, aby zabezpečili pořádek.

13. Dr.Tiso odjel do Berlína a pozdě v noci se vrátil domů. Ihned byl svolán sněm slovenský na den 14.března.

14. Ve 12 hodin 30 minut odhlasoval slovenský parlament samostatnost Slovenska. Bratislavský rozhlas ihned hlásil: „Svete počuj, zvoňte všecky zvony, Slovač je slobodná“. Téhož dne prohlášena samostatnost Podkarpatské Ukrajiny.

15. V 6 hodin ráno uslyšeli jsme v rozhlasu, že německé vojsko obsazuje území Čech a Moravy. President Dr.Hácha se vrátil v 17 hodin do Prahy. Na nádraží vítala jej čestná setnina německé armády. V 19 hodin přijel na pražský hrad kancléř Adolf Hitler.

16. Ve 13 hodin 30 minut přečetl ministr Ribentrop výnos kancléře A.Hitlera o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Český překlad hlášen v 7 hodin. Ve 22 hodin projev presidenta Dr.Háchy.

17. Dnes projeli Kamennou 4 němečtí vojáci na motorkách.

18. Ve velikých závějích uvázlo auto německé armády před vesnicí Kamennou. Ráno bylo vyproštěno.

Ve Velkém Meziříčí Fašista Benáček sesadil okresního hejtmana a městského starostu. Úřadoval však jen půl dne.

19. Dnes jmenován říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava šlechtic Neurath.

20. Nařízeno odevzdání všech zbraní a střeliva, mimo pušky lovecké.

21. Rozpuštěn parlament ČSR

22. První soupis osob, jež se dobrovolně hlásí na práci do Německa.

23. Německá říše získala od Litvy Memel (Klajpedu).

24. Projev předsedy Národního souručenství Adolfa Hrubého.

25. Madrid se vzdal a tak skončena občanská válka ve Španělsku.

26. Odevzdání všech zbraní. Ve zdejší obci nebylo žádných zbraní.

28. Na Slovensku boje s Maďary.

29. Vydán zákaz volného letu všech holubů i domácích.

 

Události dubnové.

  3. Orientační obecní tabule jsou dvojjazyčné v německých barvách.

  4. Odvolání části vojska z Čech a Moravy.

  5. Říšský protektor von Neurath se dnes ujal v Praze svého úřadu.

  6. Italie obsadila Albanii, aby tam zavedla klid a pořádek.

  8. Zrušen zákaz volného letu holubů.

20. 50.výročí narozenin říšského kancléře. Na škole prapor od 8 do 22 hodin v českých barvách. President Dr.Hácha odejel s průvodem ku slavnostem do Berlína.

27. Ustanovena nová (první) vláda Protektorátu s generálem Eliášem v čele.

 

Události květnové.

  7. Německo a Italie uzavřela vojenský a politický pakt.

21. Den smíření. Podle přání Národního souručenství měli se dnes usmířiti rozhněvaní sousedé a upustiti od sporů.

23. Incidenty v Gdaňsku.

 

Události červnové.

  8. Zavraždění vrchního německého strážmistra na Kladně. Byla učiněna přísná opatření. Zavření domů i oken od 20. do 5.hodin stanovena vysoká pokuta.

 

 

Události červencové.

18. Hlášení Němců v Protektorátě. U nás Antonín Pavlát, deputátník v č.21.

23. Jednání západních mocností v Moskvě pokračuje dle zpráv tisku velmi pomalu.

 

Události srpnové.

17. Generální štáby Anglie a Francie odjely do Moskvy k dokončení jednání.

22. Překvapení ve světě. Během velmi krátké doby byl v Moskvě sjednán pakt o neútočení mezi Říší německou a SSSR. Zástupci západních mocností z Moskvy odjeli.

23. Pakt o neútočení v Moskvě podepsán. Vyhlášena u nás pracovní povinnost mužů od 16.do 25.let.

27. Napětí Německa s Polskem se stupňuje.

31. Vyvěšeny vyhlášky, jež oznamovaly, že i náš kraj je v operačním pásmu. Připojeno k Říši Gdansko.

 

Události v září.

  1. Ráno v 5.45 hodin započala válka Německo Polská.

  2. Nařízeno přísné zatemnění.

  3. Dnes v 11.hodin dopoledne nastal válečný stav s Anglií, v 17.hodin s Francií.

  9. Hlášeno, že německé oddíly vstoupily do Varšavy.

13. Zavedeny odběrní lístky na mýdlo a to 125 gramů mýdla a 200 gramů pracích prášků na osobu a měsíc.

14. Zakázán poslech cizích stanic. V lehčích případech provinění je trest vězení, v těžších smrt.

17. Ruské vojsko vstoupilo do Polska, aby hájilo své zájmy.

19. Vydána nařízení o válečné přirážce na pivo, tabákové zboží, cigaretový papír, šumivá vína a lihové výrobky.

28. Ministr Riebentrop se v Moskvě dohodl o rozdělení polska.

30. Zatemění veřejného osvětlení odvoláno.

 

 

Události v říjnu.

  2. Vydány lístky na cukr, chléb, tuk, maso, vejce, mléko, máslo, čaj, kávu, cikorku.

  3. Vyvěšeny prapory po 7 dní na znamení oslavy dobytí Varšavy. Zvony kostelní po 7 dní v poledne z téhož důvodu zvonily.

  5. Omezen prodej textilního zboží na 60% množství prodaného roku 1937.

  6. Nová vlajka Protektorátu a nový znak stanoven.

12. Obecní úřad označen česky a německy.

14. Dvojjazyčné obecní razítko.

15. Rusko dohodou s Litvou, Estonskem a Lotyšskem získalo strategické body. Menšiny německé z uvedených zemí odešly do vlasti.

25. Zákaz prodeje dobytka „od oka“, pouze na váhu.

26. Volba prvního slovenského presidenta. Zvolen Dr.Tiso.

31. Vydán zákaz nositi jakékoliv odznaky mimo Národního Souručenství.

 

Události v listopadu.

  4. Znovu zatemnění. Převzetí vysokých škol v Praze a v Brně do správy Říše.

  8. Atentát na říšského kancléře A.Hitlera v Mnichově.

  9. Uhlí na odběrné archy.

17. Poprava 9.studentů v Praze pro vzpouru.

18. Stanné právo v Praze, Berouně, Kladně, Hořovicích. Večer projev státního presidenta Dr.E.Háchy. poprava 3.Čechů pro násilí na Němcích (dle tisku).

23. Koně ze zdejší obce vedeny k odvodu do Třebíče. 3 koně (Buršíkův, Roušův č.16, Hortův č.4) ihned odebráno, 11 ostatních odvedeno.

30. Přerušení styků mezi Ruskem a Finskem.

Události v prosinci.

  5. Odeslán obraz bývalého presidenta Dr.E.Beneše do Třebíče okresnímu úřadu.

14. Vydány lístky na oblek, platí od 17.prosince. Dne 15.a 16.prosince zakázáno prodávati textilie.

24. Hlášení porážek dobytka v domácnosti. Poplatek 5,- K bernímu úřadu.

28. Mletí obilí je možno pouze na mlecí poukazy a to 21 kg obilí na osobu a měsíc.

29. Nařízeno dodávati od 1.ledna 1940 veškeré mléko do mlékáren. Chovatel dojnic si může ponechati jen ¾ litru na osobu denně a to i k výrobě másla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1940 - 1945

(do května 1945)

 

přehled dějinných událostí:

 

a) v Evropě:

10.května 1940 zahájili Němci útok na Francii po obrovských celoročních přípravách. Zároveň přepadli a rychle obsadili Norsko, Dánsko, Holandsko a Belgii. Francie neodolala.

10.června 1940 vyhlásila Itálie válku Francii a Anglii. Byl to čin zbabělý. Francie se již hroutila. Italské vojsko zahájilo útok na Egypt a britské kolonie ve střední Africe.

13.června 1940 vnikli Němci do Paříže.

21.června 1940 nadiktoval Hitler Francouzům nelítostné podmínky příměří.

Na podzim roku 1940 podnikaly německé letecké svazy nálety na Anglii a strašně bombardovaly velká britská města, jmenovitě Londýn.

27.září 1940 uzavřely Německo, Italie a Japonsko spojeneckou smlouvu na výboje v Evropě a Asii. Japonci již několik let vedli dobyvačnou válku v Číně.

Koncem října 1940 napadla Italie Řecko a to od hranic obsazené Albanie.

V první polovině roku 1941 se dohodl Hitler s diktátorskými vládami v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku a potom tyto země vojensky obsadil.

6.dubna 1941 přepadlo Německo Jugoslavii a Řecko, ačkoliv v měsíci předešlém uzavřelo s Jugoslávií dohodu. Velká převaha německa brzy ovládla celý Balkán.

22.června 1941 zahájili Němci náhlý útok na SSSR. Ohromné zbrojní zásoby německé a veliké množství zbraní ukradených ve všech státech evropských pomohly Němcům vniknout hluboko do nitra největší říše na světě. Přepadená Rudá armáda dočasně ustupovala, aby se národy SSSR připravily k odvetě.

8.září 1941 dokončili Němci obklíčení Leningradu.

V říjnu 1941 pronikly nacistické hordy až k moři Azovskému. V obsazených sovětských Krajích začali Němci vybíjet obyvatelstvo, vraždili ženy i děti, vyhlazovali města i vesnice. Ohromný počet obyvatelů Ukrajiny, Bílé Rusi i Ruska byl odvlečen do Německa na otrocké práce.

8.prosince 1941 napadlo japonské letectvo americké přístavy na ostrovech Havajských. Německo a Italie vyhlásily válku USA.

2.ledna 1942 obsadili Japonci hlavní město Filipin.

17.února 1942 japonská vojska vnikla do Singapuru v Malajsku.

V březnu 1942 začali Japonci útok na Javu, když se předtím vylodili na Sumatře.

V roce 1943 pronikla německá armáda až k předhořím Kavkazu a byla zadržena na Volze a Stalingradu. V obrovském zápolení byli tam Němci poraženi a donuceni k ústupu, který se již nezastavil.

Anglické a Americké vojsko se vylodilo v Severní Africe a armády německých a italských fašistů byly hnány od hranic Egypta. V létě vniklo angloamerické vojsko na Sicílii a do vlastní Italie.

9.září 1943 se vzdala Italie.

V roce 1944 Rudá armáda napořád porážela vojska německých okupantů, postupně osvobodila Ukrajinu, obklíčený Leningrad, Bílou Rus, Polsko a státy balkánské.

6.června 1944 se Angličané a Američané v Severní Francii a koncem léta byla valná část Francie osvobozena. Ústup Němců se zrychloval.

V prvních měsících roku 1945 dokončila Rudá armáda osvobození Balkánu, opanovala Maďarsko a postupně osvobodila ČSR. Berlín padl.

 

b) v ČSR:

od počátku okupace rozkrádali Němci český majetek, kradli i peníze sirotčinců a sociálních ústavů, rušili kulturní zařízení, zavírali české školy, zavedli německou úřední řeč, v úřadech dosazovali německé představené. Týrání českých lidí se neustále zhoršovalo a stupňovalo.

8.a 18.září 1940 převzaly německé úřady správu cel a spotřebních daní.

V lednu 1941 byli čs.legionáři vyloučeni z veřejných úřadů.

Na podzim 1941 demonstrovali bezbranní Čechové proti německým okupantům bojkotem novin.

29.září 1941 jmenoval Hitler zastupujícím protektorem v Praze surového generála německé policie Heidrycha.

28.září 1941 byl zatčen ministerský předseda tak zvané protektorátní vlády Alois Eliáš.

Téhož dne vyhlášeno stanné právo. Heydrych zahájil období poprav. Vražděni byli čeští důstojníci, čeští vzdělanci, dělníci i zemědělci.

1.října 1941 odsouzen k smrti ministerský předseda Alois Eliáš. Zastřelen byl v létě 1942.

V roce 1941 zrádná slovenská vláda vyslala vojsko proti SSSR. Slovenští vojáci se vzdálili a vstupovali do československé armády zřizované v SSSR.

Teprve 19.ledna 1942 byl úplně zrušen vyjímečný stav.

29.května 1942 se pokusila skupina českých vlastenců rozřešit nesnesitelné poměry atentátem. Heidrich byl těžce raněn a po týdnu zemřel.

V den atentátu vyhlášeno znovu stanné právo. Němci se mstili na nevinných lidech. Po celý červen a dlouho potom byli každý den hromadně popravováni muži a ženy namátkou vybraní, čeští učenci, spisovatelé, umělci, učitelé, dělníci, lidé z měst i vesnic. V obci Lidice u Kladna byli vyvražděni všichni muži, ženy a děti odvlečeny a obec srovnána se zemí. Stejný osud stihl osadu Ležáky. Němci oznamovali, že nastal konec českého národa. Ubito bylo několik tisíc českých lidí, v koncentračních táborech byly umučeny další tisíce. Strašné krveprolévání donutilo český lid k mlčení, ale neoslabilo jeho víru ve vítěztví práva.

V letech 1943 a 1944 nastal již nedostatek oděvů, léků a potravin. V českých lesích přibývalo partyzánů, statečných to bojovníků proti německým okupantům.

V září 1944 slovenští vlastenci povstali proti své zrádné vládě a proti Němcům. Bojovali statečně 2 měsíce a když německé vojsko počalo hubit slovenskou krajinu, stáhli se vojáci do hor.

V roce 1945 se odboj českého a slovenského lidu stupňoval.

4.května 1945 začali Pražané čistit své město od německých nápisů.

5.května 1945 všechny domy v Praze byly ozdobeny československými státními vlajkami a z mnoha budov vlály prapory našich spojenců. Správy veřejných věcí se v zastoupení presidenta E.Beneše a československé vlády, která prozatím sídlila v Košicích, ujal český Národní výbor. Němci zahájili proti čechům boj.

Od 5.do 9.května Pražané bojovali na barikádách proti německé přesile. Nacisté hromadně vraždili české ženy a děti ukryté ve sklepích, hnali bezbranné lidi před svými tanky, zapalovali domy, bombardovali vnitřní město, střelbou bořili nemocnice a starobylé památky. Češi měli málo zbraní ale vydrželi. Celý národ naslouchal s hlubokým dojetím volání pražského rozhlasu.

9.května 1945 nepřemožitelná rudá armáda přispěla Praze na pomoc a osvobodila hlavní město Československa navždy z německé moci. Maršál Stalin oznámil osvobození Prahy zvláštním vojenským rozhlasem v Moskvě zadunělo 24 salv z 324 děl. Maršál Stalin rozhodl zároveň, že jednotky a vojenské útvary Rudé armády, které se zvláště vyznamenaly budou pojmenovány po Praze.

10.května 1945 vstoupila československá vláda do hlavního města republiky.

 

 

 

c) v Kamenné:

doba okupace v naší obci probíhala ve znamení reagování k událostem dříve popsaným. V naší obci se nenašlo zrádců ani zaprodanců. Všichni jsme nenáviděli (ne) stejnou měrou německé nadlidi a všechno co s nimi souviselo. Jako všude tak také u nás se sabotovalo, kde se k tomu jen trochu naskytla příležitost.

Po celých skupinách se kolektivně poslouchal zahraniční rozhlas u kterého se proseděly celé noci.

Dělníci, kteří byli německými pracovními úřady nahnáni do Německa na práce se buď vraceli, anebo vůbec na práci nenastoupili. Vykopali si několik bunkrů v okolních lesích, kam se uchylovali v čas nebezpečí. Ke chvále občanů zde budiž řečeno, že jejich velká většina pomáhala postiženým dělníkům jídlem, noclehy a upozorňováním na hrozící jim nebezpečí.

Doba nacistické okupace se nám zdála nekonečná ale přece se snad nenašel v naší obci člověk, který by třeba jen na chvíli uvěřil v možnost vítěztví Němců. Zraky nás všech byly upřeny na východ, odkud se k nám blížilo vysvobození. Začátkem roku 1945 se stávaly známky blízkého našeho osvobození stále zřetelnějšími a proto jsme také lépe snesli dvé potupy, kterým neušla naše škola.

Dne 8.března 1945 byla škola zabrána pro tzv. „Národní hosty“ německé to vystěhovalce ustupující před Rudou armádou.

A potom přišly dny Květnové revoluce v Praze, kdy jsme se zatajeným dechem a s bezmocně zaťatými pěstmi naslouchali zprávám z matičky Prahy.

Dne 8.května 1945 přenocovali ve škole němečtí vojáci (80), kteří brzy ráno dne 9.května kvapně opustili naši obec před postupující Rudou armádou, která

dne 9.května 1945 v 8 hodin 30 minut

vjela svými prvými tanky do naší obce bouřlivě a se slzami v očích vítána všemi občany, kteří snášeli našim osvoboditelům všechno možné občerstvení. Dočkali jsme se všichni dne, kdy jasné slunko svobody konečně protrhlo hrotivě černé mraky německého fašismu, kdy jsme po dlouhých létech nepřátelského jha konečně mohli volně vydechnout.

Při projíždění Rudé armády naší obcí / směr od Tasova k Budišovu / byl zastřelen z ruského tanku jeden německý voják postavivší se na odpor. Podlehl těžkému zranění v domě pana Františka Votoupala v čísle 23 a byl pochován na pozemku pana Ladislava Nováka, rolníka č.5, na Bočku.

 

Práce obecní samosprávy.

Po dobu okupace vyřizovala obecní věci obecní rada v čele se starostou. Obecní zastupitelstvo bylo zrušeno.

Složení obecní rady:         Miroslav Buršík č.21 starosta

                                         Nováček Karel           člen rady

                                         Rouš Stanislav            člen rady

                                         Kratochvíl Stanislav   člen rady

Zápis ze dne 15.února 1940.

1)                  Místní školní radě povolena položka 1800,- K z mimořádného rozpočtu.

2)                  Veškeré položky pokladního deníku byly schváleny.

3)                  Děti Františka a Marie Šulerovy umístěny do dětského domova OPM v Třebíči.

4)                  Břehy řeky Oslavy na ohrožených místech opraveny.

5)                  Za vedení obecní matriky přiznána odměna 100,- K ročně.

Zápis ze dne 1.dubna 1940.

Schválení výročního účtu za rok 1939.

Zápis ze dne 30.června 1940.

Poskytnutí příspěvku na zřízení telefonické stanice.

Dne 1.srpna 1940 se usnesla obecní rada podati žádost okresnímu soudu v Třebíči o určení sporných hravic mezi spornými pozemky.

Zápis ze dne 26.října 1941.

Projednán obecní rozpočet na rok 1942.

Určeno vybírání poplatků z obecních míst za 1m2.

Na schůzi obecního zastupitelstva dne 1.července 1943.

Odkoupení 8m2 půdy od národní školy na postavení hasičské sušárny. Na této ploše pak byla hasičská zbrojnice skutečně postavena.

Celkem možno říci, že obecní rada a zastupitelstvo během války vyřizovalo běžné věci. Budování v obci v tomto údobí nebylo.

Podrobnější záznamy v protokolech.

 

Úmrtí občanů v létech 1940 – 45.

1940:

číslo

datum

věk

1.Prokšová Růžena

60

17.leden

34

2.Sapíková Božena

22

1.březen

5 dní

3.Rouš František

1

8.duben

87

4.Robotková Marie

29

29.květen

88

5.Ráčková Josefa

42

4.červenec

78

6.Šuler Ferdinand

52

11.prosinec

80

 

 

 

 

1941:

číslo

datum

věk

1.Ráček František

42

5.leden

77

2.Musil Miloslav

44

7.červen

9 měs

3.Divišová Markéta

24

12.červenec

¼ hoď

4.Šuler Rostislav

49

16.září

5

 

 

 

 

1942:

číslo

datum

věk

1.Kratochvíl Ladislav

44

19.únor

20 měs

2.Valášková Josefa

51

25.červenec

47

3.Nováček Jindřich

3

17.října

34

 

 

 

 

1943:

číslo

datum

věk

1.Jeřábková Františka

46

21.leden

78

2.Vařílková Anna

33

12.červenec

72

3.Dobrovolná Anna (zemřela v Okrašovicích)

-

3.srpen

73

4.Šuler Leopold

35

24.listopadu

53

5.Šulerová Marie

49

12.prosinec

51

 

 

 

 

1944:

číslo

datum

věk

1.Hortová Františka

4

16.května

64

2.Komárková Jiřina

14

24.červen

19

 

 

 

 

1945:

číslo

datum

věk

1.Žák Josef

20

28.březen

67

2.Rybníček Antonín

35

23.duben

76

3.Vařílek Jiljí

8

29.květen

65

4.Polehlová Antonie

9

1.srpen

61

5.Prokeš Stanislav

60

29.srpna

51

6.Vrba Ladislav

2

15.říjen

23

 

Narození v létech 1940 – 1945.

1940:

číslo

datum

1.Sapíková Božena

22

26.únor †

2.Musil Miloslav

44

3.Kratochvíl Ladislav

44

4.Hort Vincenc

4

8.červen

5.Šoukalová Františka

39

26.října

 

 

 

1941:

číslo

datum

1.Divišová Markéta

24

12.červenec †

2.Jeřábek Ladislav

46

2.březen

3.Kundelová Jiřina

50

2.duben

4.Šulerová Milada

52

1.červen

 

 

 

1942:

číslo

datum

1.Rouš Jiří

16

22.květen

(2.Kratochvílová Marie

29

31.srpen)

2.Bártová Božena

36

10.prosinec

3.Vošmerová Marie

43

12.srpen

4.Kundela Slavomil

56

7.srpen

 

 

 

 

1943:

číslo

datum

1.Hort Pavel

4

16.listopadu

2.Zedníčková Anna

13

2.srpen

3.Buršík Luboš

21

20.červenec

(4.Čermák Čeněk

45

15.listopad

4.Nováček František

26

18.říjen

 

 

 

1944:

číslo

datum

1.Kundela Leoš

5

19.listopadu

2.Nováček Karel

26

27.října

3.Vrbová Marta

33

26.duben

4.Mrňa Karel

61

17.říjen

5.Šuler Josef

63

3.září

 

 

 

1945:

číslo

datum

1.Hort Jaromír

4

8.září

2.Zedníček Jindřich

13

27.duben

3.Bárta Miroslav

36

11.duben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1945.

(od 5.května do 31.prosince)

 

Přehled důležitých událostí státního a světového významu:

  5.května vypukla v Praze revoluce.

  9.května sovětská armáda osvobodila Prahu.

10.května přiletěla vláda z Košic.

19.června vydává president retribuční dekret o potrestání zrádců, nacistů a kolaborantů.

11.srpna vychází dekret o zestátnění filmu.

25.srpna vychází dekret presidenta republiky o Prozatímním Národním shromáždění a o volbách do něj (do zemských a okresních národních výborů).

28.srpna se koná sjezd slovenských národních výborů, kde jsou voleni slovenští poslanci.

25.září je ustavena hospodářská rada.

14.října jsou voleni poslanci Prozatímního Národního shromáždění.

18.října byly zrušeny u nás německé vysoké školy.

24.října vychází dekret presidenta republiky o zestátnění dolů a průmyslu, o znárodnění akciových bank, soukromých pojišťoven, o znárodnění potravinářského průmyslu, vychází dekret o závodních a podnikových radách.

29.října dochází k výměně peněz.

15.listopadu opouští Rudá armáda území naší republiky. Náš národ se loučí se svými osvoboditeli s láskou.

17.listopadu byl zahájen Mezinárodní studentský kongres v Praze.

 

Práce MNV. Po našem osvobození ujal se vedení obecních záležitostí MNV (místní národní výbor – 12ti členný). Jeho předsedou byl Miroslav Buršík z čísla 21.

Dne 16.května byla ustavující schůze NV za přítomnosti všech členů. Na této schůzi bylo usneseno násleující:

1)            Svědky zápisu byli ustanoveni Kundela František č.50 a Vošmera Antonín č.19.

2)            Předseda probral podle směrnic ONV všechny úkoly NV. Bylo rozhodnuto, že až na další bude vykonávána všechna práce společně všemi členy NV.

3)            Bylo schváleno zatimní uskladnění zbraní a jejich vydávání hlídkám.

4)            Soupis výzbroje a výstroje německé branné moci byl proveden 3.členy MNV (Vošmera Antonín č.19, Kundela Hubert č.5 a Nováček Jan č.59).

5)            Majitelům pozemků bylo uloženo prohlídnouti všechny pozemky v katastru a nalezenou munici sebrati a odevzdati.

6)            Usneseno vyzvati vybubnováním všechny osoby k opětnému nastoupení do práce.

7)            Veškeré zemědělce vyzvati k řádnému plnění povinností.

Dne 19.května přejímá MNV usedlost Jakuba Žáka č.20, která byla v době okupace pod nucenou německou správou. Usedlost je převzata do prozatimní správy až do dalšího vyřízení. U majitele Jakuba Žáka nejsou t.č. hospodářské předpoklady k hospodaření na usedlosti ve vlastní režii (bez hospodářských budov a mrtvého i živého inventáře). Všechny pozemky, které byly pronajaty jednotlivým zemědělcům, zůstávají i nadále v jejich držení, aby bylo zaručeno jejich řádné hospodářské využití. Majitel byl o tomto zákroku vyrozuměn předsedou MNV.

Dne 3.června 1945 odmítá Jakub Žák rozhodnutí MNV. MNV proto postupuje věc ONV v Třebíči, který rozhoduje, aby MNV zažídil ve vlastní kompetenci.

Dne 17.června 1945 byla vykonána v obci sbírka potravin a její výtěžek zaslán obci Střelice u Brna, která byla poškozena frontovými boji.

 

Rekonstrukce MNV. (na základě paritního zastoupení politických stran)

Ze schůze MNV dne 4.července 1945:

Dosavadní předseda MNV sděluje, že na základě existence 3.politických stran v obci, bude mít každá z těchto stran 4.členné zastoupení v MNV a vyzývá důvěrníky stran, aby jmenovali své zástupce.

 

Důvěrník Komunistické strany Československa Richard Mrňa č.61 navrhuje:

 1. Kundela František č.56
 2. Vaníček Jaroslav č.65
 3. Kratochvíl František č.31
 4. Kříž Jan č.58

 

Důvěrník čsl. strany lidové Kundela František č.50 navrhuje:

 1. Votoupal František č.23
 2. Šoukal Gotthard č.39
 3. Nováček František ml. č.35
 4. Kundela František č.50

 

Důvěrník čsl. strany národně socialistické Miroslav Buršík č.21 navrhuje:

 1. Buršík Miroslav č.21
 2. Nováček František č.26
 3. Sapík František č.22
 4. Novák Ladislav č.5

 

Vedení schůze se ujímá nejstarší člen Kundela František č.56, který navrhuje, aby byl zvolen předsedou znovu pan Buršík. Jeho návrh jednohlasně přijat. Nový předseda provádí volbu náměstka, kterým je zvolen František Sapík. Do rady MNV byli zvoleni: František Votoupal za ČSL a František Kundela za KSČ.

 

Volba nového předsedy MNV. Dne 2.srpna 1945 konána schůze MNV za přítomnosti všech členů. Jelikož bývalý předseda Miroslav Buršík byl zvolen za čsl.stranu národně sociální do zemského NV, vzdal se funkce předsedy MNV a na jeho místo byl zvolen František Sapík č.22. Tento však se asi po dvou měsících svého úřadu vzdal a na jeho místo byl zvolen František Kratochvíla č.44.

 

Škola – oslavy. Dne 1.listopadu 1945 byla na zdejší škole ustanovena učitelkou dívčích ručních prací Jiřina Konečná z Velkého Meziříčí.

V zimě roku 45/46 neměla škola až do vánoc dostatek otopu. Pomáhalo se tím, že děti přinesly vždy trochu paliva z domova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1946.

 

Přehled událostí v ČSR.

Dne 28.února vyjíždí první lokomotiva vyrobená

 v Českomoravské v Praze.

Dne 28.února schválila sněmovna dekrety o znárodnění.

Dne 13.března byly vyhlášeny první národní podniky.

Dne 17.března ministr zemědělství Julius Ďuriš předává

 první dekrety o vlastnictví půdy novým osídlencům.

Dne 28.- 31.března 1945 se koná VIII.sjezd KSČ.

Dne 12.dubna 1945 byla uzavřena nová obchodní

 dohoda o vzájemných dodávkách mezi SSSR a ČSR.

Dne 29.dubna 1945 byla protektorátní vláda postavena

 před národní soud.

Dne 16.května 1945 sněmovna schválila zákon o nové

 jednotné odborové organisaci.

Dne 27.května 1945 se konaly volby do Ústavodárného

 Národního shromáždění..

Dne 15.června 1945 byl zahájen pětidenní sjezd

 spisovatelů.

Dne 19.června byl zvolen Dr.E.Beneš presidentem

 republiky.

Dne 2.července stanul v čele vlády Klement Gottwald.

11.července 1945 Národní shromáždění schvaluje

 Gottwaldův vládní program.

20.července 1945 předseda vlády Klement Gottwald byl

 přijat generalissimem Stalinem v Moskvě.

23.září byl založen Gottwaldův kulturní fond.

25.října byl schválen zákon o dvouletém plánu.

28.října byl slavnostně vyhlášen dvouletý plán a naši

pracující se zavazují plán splnit.

29.října skončil odsun Němců z našich zemí.

 

 

 

 

Práce MNV.

Ustanovení MOR:

Na schůzi konané dne 29.ledna 1946 v kanceláři MNV bylo ustanoveno složení místní osvětové rady:

1. Předseda:          Jaroslav Čaloud, řídící učitel č.45

2. Tajemník:          Josef Rouš, rolník č.1

3. Pokladník:        František Nováček, ml. č.35

Za – SČM – Jiří Prokeš č.60

Za – JSČZ – Miroslav Nováček, rolník č.3

 

Dne 13.února 1946 byl jmenován MNV Miroslav Nováček č.3 rostlinolékařským zpravodajem pro obec Kamennou.

Dne 12.března 1946 byla v kanceláři MNV ustavena místní volební komise:

Za KSČ:         Richard Mrňa ml.61

                             Josef Komárek (náhradník) 14

      Za ČNS:         Jaroslav Čaloud 45

                             Hort Vincenc (náhradník) 4

      Za ČSL:          Nováček František st. 35

                             Prokeš Josef (náhradník) 18

      Předseda:        Čaloud Jaroslav

Dne 16.března 1946 zvolena aklamační komise:

      Za KSČ:         Kundela František 56

                             Mrňa Karel (náhradník) 7

      Za NS:                        Nováček František 26

                             Sapík František (náhradník) 22

      Za ČSL:          Nováček Karel 17

                             Šoukal Gotthard (náhradník) 39

      Předseda:        Nováček Karel 17

 

Volba předsedy, místopředsedy a 2.členů rady MNV.

Volba byla provedena dne 3.července 1946 v kanceláři MNV. Členové složili předepsaný slib do rukou dosavadního předsedy. Volbu předsedy řídila 3.člená komise za předsednictví nejstaršího člena pana Josefa Komárka č.14, další členové František Votoupal za ČSL a Jaroslav Čaloud za NS. Lidová strana prohlásila, že se sdružuje se stranou národně socialistickou. Po té přikročeno k volbě předsedy. Voleno lístky. Odevzdáno 7 lístků Jaroslavu Čaloudovi. KSČ uplatnila nárok na I.náměstka. zvolen byl František Kratochvíla. Za členy zvoleni Jaroslav Dvořák (NS) a František Kundela (ČSL).

15.listopadu 1946 pro přestěhování dosavadního předsedy řídícího učitele Jaroslava Čalouda na novém působiště v Budišově, zvolil za nového předsedy pana Františka Nováčka ml.č.35.

Dne 22.listopadu 1946 byla v kanceláři MNV konána slavnostní schůze na oslavu narozenin předsedy vlády Klementa Gottwalda. Na této schůzi promluvil o významu osobnosti K.Gottwalda Jan Kříž č.58.

 

Škola – MOR – oslavy. Dne 21.února 1946 bylo ve zdejší obci oslaveno výročí založení Rudé armády. Za velké účasti obyvatelstva a všech školních dětí.

Dne 10.března 1946 byla MOR uspořádána oslava 96.výročí narozenin T.G.Masaryka.

V době velikonočních prázdnin byla opravena školní budova. Poškozená místa zdí byla zomítána a celá budova pěkně olíčena.

Dne 1.dubna 1946 nastoupila nová učitelka dívčích ručních prací pí.Františka Müllerová z Pyšela.

 

Nová MŠR. Dne 14.dubna 1946 byla za účasti zástupce okresního školního výboru pana J.Pejchala, řídícího učitele z Pyšela ustavena nová místní školní rada.

Členové:   Hort Vincenc č.4

                  Antonín Vošmera č.19 (předseda)

                  Jaroslav Čaloud, řídící učitel

Náhradníci:           Rouš Stanislav, rolník č.16

                             Kříž Jan, dělník č.58

                             Kundela František, kamenosochař č.50

Dne 5.května 1946 byla MOR ve škole uspořádána oslava 1.výročí květnové revoluce. Na programu: proslov, recitace a zpěvy. Školní budova byla ozdobena státní vlajkou od 5.-9.května.

Dne 12.května oslavilo žactvo zdejší školy svátek matek školní besídkou. Besídce bylo přítomno mnoho občanů, kterým se předvedený program velmi líbil.

Dne 26.května byly ve zdejší učebně volby do ÚNS (Ústavodárného Národního shromáždění). Ze 162 platných hlasů dostali komunisté 61, lidová strana 63, soc.dem.3, národní socialisté 33 hlasy.

Dne 28.května bylo ve vyzdobené učebně oslaveno 62.výročí narozenin presidenta Dr.E.Beneše.

Ve školních prázdninách pro nízký počet žáků se rozhodla místní školní rada část učebny odděliti zděnou přepážkou. V učebně byla při této příležitosti položena nová podlaha.

Dosavadní učitel Jaroslav Čaloud byl počátkem školního roku 1946/47 na vlastní žádost na měšťanskou školu do Budišova. Na jeho místo nastoupila dne 2.září 1946 Marie Lysáková výpomocná učitelka, pověřená správou školy.

 

Pohyb obyvatel.

Úmrtí občanů.

Kundela Ladislav

č.5

2.listopadu

1 měsíc

Široká Marie

č.28

17.prosince

89 let

Vrbová Marie

č.2

31.prosince

66 let

Narození.

Nováček Jiří

č.3

20.června

Nováčková Marie

č.26

- 46

 

 

 

 

 

 

Rok 1947.

 

Přehled událostí v ČSR.

Dne 1.ledna slavnostně zahájena dvouletka.

Dne 24.ledna byla naše bezpečnost postavena trvale na

 lidový základ novým zákonem.

Dne 13.února parlament uzákonil stíhání šmeliny.

Dne 10.března byla podepsána československo polská

 spojenecká smlouva.

Dne 1.května byla snížena daň ze mzdy.

Dne 18.června zemřel přední český básník S.K.Neuman.

Dne 20.června je projednáván zákon o revisi pozemkové

 reformy.

Dne 4.července byla podepsána nová hospodářská

 reforma mezi ČSR a Polskem.

Dne 10.července ČSR oznámila, že se nezúčastní

 Marschalova plánu.

Dne 11.července byly v parlamentě schváleny

 zemědělské zákony.

Dne 20.července byl zahájen v Praze světový festival

 mládeže.

Dne 10.října předseda vlády Klement Gottwald předává

 ústřední plánovací komisi návrh na pětiletku.

Dne 31.října schvaluje sněmovna milionářskou dávku.

Dne 14.listopadu na sjezdu sociálně demokratické strany

 v Brně byli postaveni do čela strany reakční

 politikové.

Dne 17.listopadu SSSR uzavírá s námi dohodu o

dodávce pšenice.

Dne 1.prosince zvyšuje SSSR svoji dodávku o 1.třetinu.

Dne 11.prosince byla v Moskvě podepsána nová

sovětsko-československá obchodní smlouva na pět

let.

 

 

 

Události v obci. Dnem 15.května 1947 byl otevřen ve zdejší obci útulek (zemědělský) v místnosti domu č.1 na dobu 5 měsíců.

Jinak v tomto roce nebyly projednávány ani uskutečněny žádné větší podniky.

 

Škola – MOR. Místní osvětová rada za spolupráce se školou uspořádala dne 7.března dětskou akademii na počest 97.výročí narození T.G.Masaryka v hostinci pana Adama. Vstupné bylo dobrovolné. Vybralo se celkem 820,- Kčs.

Dosavadní učitelka M.Lysáková byla dnem 1.dubna přeložena na obecnou školu v Chlumu a na její místo nastoupil definitivní učitel Čeněk Čermák, pověřený správou školy.

Dne 11.května ve vyzdobené učebně bylo oslaveno 2.výročí květnové revoluce spojené s oslavou svátku matek.

Dne 27.října byla uspořádána oslava 28.X. K občanstvu promluvil řídící učitel Čeněk Čermák. Ostatní program vyplnilo žactvo recitacemi a zpěvy.

Na návrh řídícího učitele Čermáka pořídilo si žactvo z výtěžku školního divadla radiový tlampač na poslech školského rozhlasu.

Na návrh inspektora tělesné výchovy se uvolil řídící učitel Čeněk Čermák, uvolnit polovinu školní zahrady na zřízení školního hřiště (do odvolání).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb obyvatel.

Úmrtí občanů:

Rouš Josef

č.1

6.května

67 roků

Jeřábková Helena

č.46

7.května

4 měsíce

Buršíková Mare

č.21

22.srpna

72 roků

Roušová Albína

č.15

6.prosince

72 roků

Narození:

Nováček Alois

č.26

28.listopadu

Vrba Karel

č.33

29.května

Vošmera Jaroslav

č.43

3.prosince

Vošmera František

č.43

3.prosince

Šuler Jaroslav

č.52

19.ledna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1948.

 

Přehled událostí v ČSR.

20.února opouštějí ministři národně socialističtí, lidovci a slovenští demokraté vládu a pokoušejí se provést puč.

21.února předseda KSČ Klement Gottwald osvětluje lidu na Staroměstském náměstí záměry a cíle reakčních oposičních politiků. Všude se tvoří akční výbory.

24.února byla provedena 1.hodinová generální stávka.

25.února president republiky přijal demisi reakčních ministrů. Byla jmenována nová vláda v čele s Kl.Gottwaldem.

28.února byl zahájen v Praze sjezd zemědělských komisí.

21.března vláda schválila zákon o jednotné škole.

19.března schválila vláda zákon o jednotné škole.

28.března došlo k sjednocení tělovýchovy.

6.dubna vydává vláda návrh zákona o dalším zestátnění.

30.května se konají volby do Národního shromáždění, které skončily úplným vítěztvím jednotné kandidátky.

7.června odstupuje Dr.E.Beneš z presidentské funkce.

14.června je Kl.Gottwald zvolen presidentem republiky.

27.června se slučuje sociálně denokratická strana s KSČ.

21.července byla podepšána československo-rumunská spojenecká smlouva.

3.září umírá Dr.E.Beneš.

30.září vláda schválila zákon o pětiletém plánu.

21.prosince Národní shromáždění přijímá zákon o krajském zřízení.

 

Události v obci. Do únorových událostí nebylo ve zdejší obci důležitých událostí.

Dne 27.února 1948 ve 20 hodin se konala v hostinci pana Adama veřejná schůze všeho občanstva za účelem zřízení místního akčního výboru národní fronty. Řídící učitel Č.Čermák po dohodě s místní organizací KSČ schůzi zahájil a ve svém projevu objasnil shromážděnému občanstvu proč jsou akční výbory tvořeny, jejich význam a pravomoc. Karel Mrňa, studující práv, přečetl provolání okresního a krajského akčního výboru k obyvatelstvu. Potom se ujal slova předseda místní organisace KSČ Richard Mrňa ml.č.61, který přečetl jmenovitý návrh členů za KSČ, JSČZ (jednotný svaz českých zemědělců), SČM (svaz české mládeže), stranu národně socialistickou a lidovou a dva navržené členy bez politické příslušnosti. Po přečtení tohoto návrhu vybídl přítomné k rozpravě o navrženém akčním výboru. Poněvadž v rozpravě nebylo žádných námitek proti navrženým a nebylo jich ani po opětovné výzvě předsedy KSČ, aby každý, kdo nesouhlasí s navrženými členy, podal námitky, byl tímto místní akční výbor ustanoven. Zvolený akční výbor přistoupil potom k volbě předsedy a místopředsedy:

 

Složení I.akčního výboru:

Předseda         Čeněk Čermák, řídící učitel   č.45 bez pol.př.

Místopředseda            Nováček František, rolník     č.26     NS

Členové          Jaroslav Kundela, rolník        č.56     KSČ

                        Jindřich Zedníček, rolník       č.13     KSČ

                        Stanislav Kundela, zedník     č.55     KSČ

                        Oldřich Adam, rolník             č.47     JSČZ

                        Josef Komárek, rolník            č.14     JSČZ

                        Karel Mrňa, studující             č.  7     SČM

                        Josef Široký, krejčí                 č.28     SČM

                        František Kratochvíl, cestař   č.31     ROH

                        Ladislav Jeřábek, rolník         č.46     ČSL

                        Hubert Kundela, stav.asistent           č.  5 bez pol.př.

Změna ve složení tohoto akčního výboru byla provedena 29.února 1948, kdy předseda Č.Čermák, převzal funkci jednatele a předsedou se stal Karel Mrňa.

 

 

 

Ustavení nového MNV. Ve schůzi místního akčního výboru dne 29.února, za přítomnosti všech členů, byl ustaven nový MNV.

Předseda akčního výboru Karel Mrňa přečetl návrh místní organisace KSČ na ustavení nového místního národního výboru za přítomnosti navržených. Jeho návrh byl členy akčního výboru i navrženými členy MNV bez námitek přijat a tím byl nový MNV ustanoven.

 

Složení MNV.

Předseda         Richard Mrňa, zedník                        č.61     KSČ

Místopředseda            Antonín Vošmera, rolník      č.19     JSČZ

Jednatel          Jaroslav Kundela, rolník        č.56     KSČ

Pokladník       Hubert Kundela, stav.asist.    č.  5 bez pol.př.

Kultur.refer.    Vojtěch Dobrovolný, rolník   č.11     Rol.kom.

Členové          Josef Komárek, rolník            č.14     JSČZ

                        Oldřich Adam, rolník             č.47     JSČZ

                        Stanislav Kundela, zedník     č.55     KSČ

                        Jan Kříž, dělník                      č.58     KSČ

                        František Votoupal, rolník     č.23     ČSL

                        Břetislav Vrba, rolník             č.  2     SD

                        Josef Rouš, rolník                  č.  1     NS

                        Miroslav Nováček, rolník       č.  3 bez pol.př.

Náhradníci      František Sapík, kovář           č.22     NS

                        Ladislav Jeřábek, rolník         č.46     ČSL

                        Široký Jan, zedník                  č.28     KSČ

                        Jaroslav Vaníček, zedník       č.65     KSČ

 

Místní školní rada.

Miroslav Nováček, rolník č.  3

Antonín Vošmera, rolník             č.19

Čeněk Čermák, řídící učitel         č.45

 

MNV v Kamenné se usnesl ve schůzi konané dne 23.března 1948, že v prázdninách bude řádně opravena škola a k tomuto účelu uvolnil místní školní radě položku 20000,- Kčs

Dne 14.dubna 1948 rozhodl MNV, aby byl vypracován projekt silnice Kamenná – Pyšel.

 

Nadplán 1948. Dne 15.května byl na slavnostní schůzi občanstva vyhlášen nadplán na rok 1948. Nadplán vypracovali: Karel Mrňa a Čeněk Čermák. Občanstvo na této schůzi se zavázalo nadplán splnit. Nadplán byl uznán nejlepším na okrese a byl odměněn cenou 10000,-Kčs. Tatéž cena pak byla přiřčena obci za nejlepší splnění nadplánu. Zejména dodávky zemědělských produktů se v rámci nadplánu splnily přes 100%. Podrobnosti jmenovaného nadplánu a jeho plnění jsou uloženy v přílohách k obecní kronice.

 

Volby do Národního Shromáždění. Dne 30.května v místnosti školy probíhaly volby do NS. U volby byly dvě možnosti:

 1. kandidátka národní fronty     (jednotná)
 2. bílý lístek                               (nesouhlas)

Všichni občané se před volbami svými podpisy zavázali (dobrovolně), že budou volit jednotnou kandidátku. Na základě toho byla obec Kamenná prohlášena ONV Třebíč obcí vlasteneckou. Při volbě v neděli dne 30.května se vyskytly dva bílé lístky.

Dne 28.prosince 1948 na společné schůzi místního akčního výboru a místního národního výboru bylo zadáno vypracování projektu pro savbu silnice Kamenná – Pyšel, Československým stavebním závodům v Brně, v částce 79725,-Kčs – úhradu této částky nese společně obec Pyšel s obcí Kamennou.

 

Kultivace pozemků. V roce 1948 byla v obci provedena kultivace pozemků (odstřelování bludných balvanů v poli). Vrtání skal prováděl vojín čsl.armády vojenským kompresorem. Odstřel skal prováděl František Kratochvíl, cestař č.31. Bližší vysvětlení v přílohách.

 

Škola – MOR.

98.výročí narození T.G.Masaryka: 6.března bylo vzpomenuto školní besídkou 98.výročí narození T.G.Masaryka. večer byla pálena vatra. Promluvil Č.Čermák.

 

Úmrtí Dr.hc.Jana Masaryka: Dne 10.března 1948 odebral se na věčnost člověk celým národem milovaný a celému národu drahý ministr zahraničí Dr.hc.Jan Masaryk.

 

Oslava 3.výročí květnové revoluce: Dne 9.května ve 3 hodiny odpoledne byla v hostinci pana Adama provedena oslava květnové revoluce. Úvodem promluvil řídící učitel Čeněk Čermák. Žákyně měšťanské školy sehrály scénku z doby okupace. Následovalo recitační pásmo: „Šla smrt nad Čechami a za ní nový den“. Účinkovalo žactvo obecné a měšťanské školy. slavnost byla hojně navštívena místními občany.

 

Sběr chroustů: Žactvo obecné školy (15 žáků) provedlo v době od 3.do 15.května sběr chroustů. Bylo nazbíráno 82 litrů chroustů.

 

Oslava svátku matek. Řídící učitel Čeněk Čermák nacvičil se žáky obecné a měšťanské školy dětské divadlo se zpěvy „Osada skřivánků“. Divadlo bylo provedeno u příležitosti oslavy svátku matek dne 15.května v hostinci pana Adama, který zapůjčil k tomu účelu zdarma sál. Průběh oslavy a divadelního představení byl velmi zdařilý, což dávalo obecenstvo najevo častým potleskem. Čistého výtěžku bude použito na zakoupení filmového projekčního přístroje.

 

Dne 19.května 1948 uspořádala obecná škola Kamenná společně s obecnou školou v Pyšele autobusový výlet do Moravského Krasu. Žactvo si prohlédlo všechny jeskyně a propast Macochu. Výlet byl absolvován bez jediné nehody.

V pondělí dne 24.května navštívilo naši obec putovní kino ministerstva zemědělství. V 16.hodin odpoledne byly promítány filmy zemědělské a film z doby okupace „V horách duní“.

28.května byla školou a MOR uspořádána oslava 64.narozenin Dr.E.Beneše, presidenta RČS.

 

Oprava školy: V prázdninách byla dokončena oprava školy, na kterou přispěla obec mimořádným příspěvkem 20000,-Kčs, místní organizace KSČ pracovními brigádami, rolníci stavebním dřívím. Celá škola byla opatřena novými okny. V bytě řídícího učitele byly zazděny dvoje zbytečné dvéře, v kuchyni snížen strop, vybourán široký komín s pekárnou a postavena nová kuchyňská kamna. Celý byt pak vymalován. V síni byla vytrhána cihlová podlaha a nahrazena cementovými dlaždicema. Vnějšek školy opatřen novou fasádou a hlavní vchod novými dveřmi. Vjezd do dvora opatřen rovněž novými vraty. Všechny ploty byly vyspraveny.

 

Tryzna za Dr.E.Beneše. Ve středu dne 8.září 1948 byla ve zdejší škole na počest presidenta Dr.E.Beneše k jeho úmrtí uspořádána smuteční tryzna, na které promluvil o významu zesnulého řídící učitel Č.Čermák. Recitovalo žactvo.

Dne 14.září oslava T.G.Masaryka.

 

 

10.výročí Mnichova: Dne 29.září vzpomenuto 10.výročí Mnichova.

 

 

Koupě filmového projektoru: Dne 23.října byl zakoupen pro školu filmový projektor (němý) značky Jubilar od fy Matuška v Třebíči. Úhrada na koupi: Dobrovolná sbírka vynesla obnos 7340,- Kčs. Cena zmíněného přístroje obnášela 10891,50 Kčs. Částkou 271,- Kčs přispěla MOR a částkou 1000,- Kčs MŠR. Zbytek byl doplněn výpůjčkou a tato pak uhrazena výtěžkem dobrovolného vstupného z promítání filmu pro občanstvo.

 

Oslava narozenin presidenta Klementa Gottwalda: Dne 23.listopadu uspořádalo žactvo za vedení žákovské samosprávy a ředitele oslavu narozenin presidenta Klementa Gottwalda. Přednáška ředitele „První dělník republiky“.

Dne 6.listopadu oslava říjnové revoluce pod heslem „Bez říjnové revoluce by nebylo naší samostatnosti“.

 

Pohyb obyvatel.

Úmrtí občanů:

Prokeš František

č.18

20.únor 1948

76 roků

Nováčková Marie

č.26

18.červen

  2 roky

Votoupalová Marie

č.23

14.července

48 roků

Nováčková Františka

č.66

28.listopad

69 roků

Narození:

Adam Pavel

č.47

14.října 1948

Kundela Ivan

č.56

18.února 1948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1949.

 

Přehled událostí v ČSR.

1.ledna byla slavnostně zahájena na všech pracovištích pětiletka.

6.ledna dochází k částečnému uvolnění textilu a obuvi.

25.ledna vláda schválila osnovu braného zákona.

25.ledna sovětský svaz a lidově demokratické země ustavují Radu hospodářské pomoci.

1.února zahajují činnost soudcové z lidu.

4.února začíná akce závazků k IX.sjezdu KSČ

4.- 6.března se koná sjezd spisovatelů.

24.dubna se slučuje česká a slovenská mládež v jednotnou organisaci ČSM (Československý svaz mládeže).

3.května zemřel bývalý předseda PSČ – Josef Haken.

25.května dochází k snížení cen na volném trhu.

26.- 30.května se koná IX.sjezd KSČ.

15.června schvaluje sněmovna zákon o tělesné výchově a sportu.

1.října po desíti letech je poprvé volný chléb, mouka, mléčné výrobky a brambory.

15.října parlament schvaluje jednohlasně církevní zákony, které upravují poměr církví ke státu.

26.listopadu je vyhlášena resoluce z porady Informačního byra komunistických stran o obraně míru a o boji s podněcovateli války.

16.prosince se koná II.všeodborový sjezd ROH (Revoluční odborové hnutí).

6.prosince se koná na Slovensku konference zemědělských jednotných družstev.

23.prosince vláda schválila prováděcí plán druhého roku pětiletky.

 

Dne 20.února 1949 rozhodl MNV v Kamenné, že štěrk na stavbu silnice Kamenná-Pyšel bude dovážen potud, dokud nebude vyčerpána výpujčka 300000,-Kčs. Téhož dne bylo usneseno, že MNV koupí 30m cementových rour, které budou položeny od stodoly pana Širokého přes cestu k potoku a pod kopcem u domu č.35. Obojí rozhodnutí MNV bylo také uskutečněno.

Dne 24.února 1949 usnesl se MNV, aby bylo zakoupeno a ihned instalováno rozhlasové zařízení pro místní rozhlas (o výkonnosti 100 W). Smlouva o dodávce a instalaci byla uzavřena s panem Holíkem z Rudy, který smlouvu dodržel (zařízení zamontováno v kanceláři MNV č.44).

Téhož dne stanovil MNV cenu za kámen na úpravu obecních cest na 180,-Kčs za 1m3. Součastně bylo vzato na vědomí prohlášení zemědělců, že z této ceny (180,-Kčs) darují z každého dodaného m3 kamene obnos 100,-Kčs na zařízení místního rozhlasu.

 

Škola – MOR.

Putovní kino ministerstva zemědělství:

7.května 1949 zavítalo do naší obce putovní kino ministerstva zemědělství. Odpoledne bylo uspořádáno představení pro mládež  a večer pro dopspělé.

9.května 1949 uspořádalo žactvo národní školy za spoluúčasti žáků střední školy oslavu květnové revoluce. Oslava se konala v sále hostince pana Adama. Bylo provedeno pásmo „Po černé noci opět bílý den“. Pásmo bylo doplněno recitacemi jednotlivců a přednáškou ředitele národní školy Č.Čermáka.

15.května 1949 oslavilo žactvo národní školy svátek matek školní besídkou; na programu básně, písně a aktovky. Besídka byla hojně navštívena občanstvem a velmi se líbila.

22.června byl uskutečněn autobusový zájezd žactva a občanů do cirku Kludský v Třebíči. Zájezd se vydařil.

Oslava říjnové revoluce:

7.listopadu 1949 byla vysílána místním rozhlasem oslava říjnové revoluce. Na pořadu: recitace, zpěvy, četba, přednáška.

Dne 23.listopadu MOR a škola uspořádaly oslavu narozenin presidenta Klementa Gottwalda.

Dne 27.listopadu účinkovalo žactvo národní školy vlastním programem na besedě o Stalinovi na které promluvila pí učitelka Beránková z Budišova. Besedu uspořádala rada žen.

 

Pohyb obyvatel 1949.

Úmrtí občanů:

Novotný František

č.27

1.únor

67 roků

Nováčková Antonie

č.59

24.únor

81 roků

Adam Oldřich

č.47

10.březen

52 roků

Novotná Marie

č.27

13.duben

76 roků

Hort Josef

č.  4

18.květen

78 roků

Halačka Josef

č.29

14.září

67 roků

Nováčková Františka

č.68

2.listopadu

65 roků

Narození:

Vařílková Milada

č.8

15.březen

Vařílková Marie

č.8

15.březen

Nováček Jan

č 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1950.

Chronologický postup událostí:

 

Měsíc leden.

Počasí v tomto měsíci mělo normální ráz.

V obci se nepřihodilo nic zvláštního v tomto měsíci.

Dne 24.ledna bylo vzpomenuto v místním rozhlasu 26.výročí úmrtí V.I.Lenina. Ředitel školy přednesl krátký projev v místním rozhlasu.

Dne 23.ledna vzpomenuto v místním rozhlasu velké osoby Vasila Kdarova, předsedy rady ministrů lidové republiky Bulharska, který zemřel téhož dne.

 

Měsíc únor.

Počasí normální.

Dne 8.února bylo vzpomenuto 7.výročí porážky němců u Stalingradu. O významu tohoto výročí, na slavnostní schůzi MNV, promluvil ředitel školy. Kulturní vložku provedlo žactvo národní školy.

Dne 25.února bylo vzpomenuto únorových událostí v roce 1948 v místním hostinci za účasti asi 25 občanů.

 

Měsíc březen.

Začátkem měsíce naváty velké sněhové závěje.

Dne 28.března 1950 vzpomenuto 50.výročí narození velikého básníka moderní doby Jiřího Wolkera. Do místního rozhlasu recitovány úryvky z jeho básní.

V době od 20.března do 1.dubna 1950 nebylo na zdejší škole vyučováno, poněvadž ředitel školy Čeněk Čermák byl na tuto dobu povolán do kursu státně politického školení v Telči.

 

Měsíc duben.

Počasí normální.

Dne 2.dubna 1950 byla ve 3.hodiny odpoledne uspořádána v národní škole „Velikonoční mírová akce“ za hojné účasti občanstva. Přednášku k mládeži proslovil ředitel Čermák, k dospělým odborná učitelka Vlasta Beránková z Budišova. Ostatní program vyplnily zpěvy a recitace žactva národní školy.

Dne 14.dubna vzpomenuto v místním rozhlasu 20.výročí smrti velkého básníka Velké říjnové revoluce Vladimíra Majakovského. Občanstvu osvětlil význam jeho osobnosti a přednesl ukázky z jeho díla učitel Čermák.

 

Měsíc květen.

Počasí - velmi sucho.

Dne 14.května byl v sále místního hostince oslaven svátek matek. Na slavnosti, která byla velmi hojně navštívena zvláště ženami, promluvil ředitel školy. žactvo provedlo zdařilý kulturní program.

Dne 1.května odjelo do Třebíče na oslavu 1.máje 22 občanů. Oslavy v Třebíči byly mohutnou manifestací za mír.

 

Z práce MNV.

Rada MNV vyřídila kladně žádost skautů z Uherského Hradiště, kteří žádali o povolení ke zřízení tábora na obecní louce na Poříčí.

Rada MNV se rozhodla dne 19.května 1950 přestěhovati kancelář MNV do domu č.5, který získala obec v roce 1945 po Františku Novákovi, který dostal příděl zemědělské půdy i hospodářských a obytných budov v Okrašovicích. Do této doby byla umístěna kancelář v domku č.44, který patří Jar.Kundelovi členu SNB a který žádal o uvolnění svého domku, aby se do něj mohl nastěhovati. Z tohoto důvodu byla dána MNV výpověď dosavadnímu nájemci v domku č.5 Hubertu Kundelovi, stavebnímu asistentovi. Přestěhování však uskutečněno nebylo, poněvadž jmenovaný si nemohl opatřit náhradní byt.

 

 

 

Měsíc červen.

Počasí – sucho.

Dne 14.června 1950 žactvo národní školy v Kamenné se svým učitelem navštívilo žáky a učitele národní školy v Budišově, kde byla v tamní národní škole provedena družba škol Budišov – Kamenná. Žactvo obou škol navzájem předvedlo ukázky recitací jednotlivců i kolektivu a ukázky národních a budovatelských písní.

Dne 19.června 1950 se dostavili do národní školy v Kamenné učitelé a žáci národních škol v Budišově a v Náramči. Po uvítání a společné besedě ve školní zahradě se přidali žáci a učitel národní školy v Kamenné ku ostatním dvěma školám a společně pak odešli ke splavu na řece Oslavce u Vanče, kde byly pořádány závody v plavání, bězích a skocích mezi jednotlivými školami.

 

Měsíc červenec.

Počasí normální.

Dne 11.července 1950 byl dokončen žňový plán pro naši obec. Plán byl dělán se zřetelem na místní poměry a možnosti. Všichni zemědělci byli rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině byl alespoň jeden zemědělec s (koňským) potahem a secím strojem. Skupiny byly sestaveny tak, aby v každé skupině byl postačující počet pracovníků. Žňový plán byl zaslán ke schválení okresnímu národnímu výboru v Třebíči. Okresní žňová komise, při posuzování žňových plánů ze všech obcí v okrese, konstatovala, že plán obce Kamenné je nejlepší. Pravděpodobně na základě jejího rozhodnutí navštívil v několika dnech poté obec Kamennou redaktor Zemědělských novin z Prahy, který zjišťoval v besedě s občany, jak jsou se žňovým plánem spokojeni a jak žně, které mezitím byly již v plném proudu, podle žňového plánu probíhají. Netrvalo dlouho a v Zemědělských novinách byla uveřejněna zpráva o žňovém plánu obce Kamenné a o zdárném plnění žní podle tohoto plánu.

Průběh žní v naší obci v roce 1950: (zpráva okres.nár.výboru v Třebíči). Zemědělci obce Kamenné se zavázali svými podpisy na plánu žňových prací, že letošní žně provedou podle předem stanoveného plánu, který předpokládá kolektivní práci ve skupinách a to jak při žních samých, tak také při výmlatu obilí.

Stav žňových prací ku dni 20.července 1950:

 1. Všechny druhy obilí pokoseny:         a) 56 ha žita

  b) 16 ha pšenice

  c) 17 haječmene

  d) 63 ha ovsa

 1. 2) První výmlat začal dne 15.července 1950.
 2. 3) Podmítky jsou z velké části hotové, zbývá podmítati jen po panácích.

Dík za vzorné plnění plánu patří všem občanům, zvláště těm, kteří přes svůj pokročilý věk neváhali ani na okamžik přiložit ruce k dílu pomáhali mozolnatýma rukama sklidit krásnou úrodu včas do stodol. Tak se také přihlásila do žňových prací Anežka Polehlová 73 roků stará, která pracuje ve žních na pastevním hospodářství (statku č.21 Miroslava Buršíka, který svůj majetek po vyhoření stodoly v roce 1949 pronajal Rolnické mlékárně v Třebíči, která bývalého majitele převzala jako správce do svých služeb.) Rolnické mlékárny v Třebíči. Nepopřeje odpočinku sobě, ani ostatním pracovníkům své skupiny, dokud neuzná, že práce je dobře a poctivě vykonána. MNV ocenil poctivou práci této ženy tím, že jí poděkoval za MNV předseda, který ji jako nepatrný dárek odevzdal sváteční ženský šátek.

Velmi dobře se též při žňových pracích v naší obci osvědčil důvěrník pro zemědělskou výrobu a výkup, kterého jmenoval ONV v Třebíči, František Hrůza, zaměstnanec fy Pelta v Třebíči. Jmenovaný pomáhá MNV, aby byly všechny žňové práce včas zvládnuty a také výkup obilí proveden ve stanovených termínech. Žňové práce jsou skončeny a do HD v Budišově budou dováženy první dodávky obilí. Přes velké sucho, kterým byl postižen celý kraj bude předepsaná dodávka obilí pro naši obec splněna.

K této zprávě poznamenává kronikář, že žitné žně byly ukončeny dne 12.července 1950 a výmlat obilí do 10.srpna 1952.

5.srpna byl uskutečněn slavnostní odvoz posledního zbytku dodávky obilí do hospodářského družstva v Budišově. K tomuto slavnostnímu aktu se dostavili do naší obce předseda Okresního výboru Komunistické strany Československa poslanec Karel Kliment a místopředseda ONV v Třebíči František Novák. Poslanec Kliment poděkoval v místním rozhlasu všem občanům za dobrou práci. Předseda ONV František Hons poslal Anežce Polehlové písemné poděkování za její práci a dar ONV – zástěru.

Dne 18.srpna se rada MNV rozhodla ve své schůzi k provedení menší opravy cesty do Klementic. MNV dal k disposici 3 placené síly na dobu 3.dnů. zbytek opravy proveden bezplatnou brigádou občanů, kteří používají této cesty jako příjezdu ke svým polím.

Dne 20.srpna byla slavena v naší obci pouť. Při této příležitosti přijeli do naší obce dělníci z Boroviny se svými dvěma pěvecými soubory, aby projevili našim rolníkům díky za vzorně provedené žně. Slavnost byla pořádána na louce vedle výměnku Jaroslava Dvořáka. Uvítací projev přednesl předseda místního národního výboru Richard Mrňa. Po té se ujal slova jeden z dělníků, který oznámil přítomným občanům, že jako dík za vykonanou práci, přednesou dělnické soubory hodnotný kulturní program. Potom zapěly soubory písně národní, budovatelské a sovětské. Po skončení programu počala taneční veselice.

Dne 25.srpna jmenovala schůze rady MNV jako člena školské subkomise pro střední školu v Budišově za naši obec Miroslava Buršíka č.21.

Dne 4.září 1950 rozhodla se rada MNV pro vypracování plánu pro společnou sklizeň bramborů. 5.září bylo vyhlášeno místním rozhlasem, aby se přihlásili ti občané, kteří nesouhlasí s vypracováním tohoto plánu. Jelikož se nikdo nepřihlásil, bylo dne 6.září započato s vypracováním tohoto plánu. Dne 15.září byl plán dokončen a seznámeno s ním občanstvo. Budiž zde doznáno, že sklizeň bramborů však se neprovedla důsledně podle tohoto plánu, neboť jednotlivci měli strach o včasné sklizení bramborů.

Dne 6.října 1950 uspořádal patronátní závod ZON z Třebíče v sále místního hostince sousedský večírek s našimi občany. Účast občanstva byla poměrně dobrá. Zástupce patronátního závodu přivítal předseda místní organizace KSČ František Kundela č.49. Za národní školu ředitel školy a předsedkyně žákovské organizace Jiřina Kundelová. Žactvo národní školy předvedlo Kulturní pásmo, které se líbilo oběma stranám. Potom promluvil okresní instruktor František Stark z Třebíče o zemědělské politice strany a vlády a vyzvat přítomné rolníky, aby utvořili JZD. Na totéž téma promluvil okresní zemědělský tajemník KSČ Bartejs. Po ukončení řeči vyzval přítomné k diskusi o JZD. Diskuse byla velmi slabá a občanstvo pomalu opouštělo hostinec.

Dne 30.září ve schůzi rady MNV bylo usneseno, aby pracovní povinnost, která byla vyhlášena pro stavbu silnice Kamenná – Pyšel, na úseku budování silnice přes obce občanům, byla důsledně z každého popisného čísla dodržována. Pomoc občanů na stavbě silnice se po vyhlášení tohoto usnesení sice zlepšila, ale ani úsek silnice přes obec nemohl býti dokončen poněvadž okresní národní výbor zastavil další financování stavby pro velké množství naléhavějších úkolů.

Dne 27.října 1952 bylo vzpomenuto v místním rozhlase vzniku první republiky. Vyzvednuty zásluhy o vznik našeko samostatného státu sovětských lidí, generalisima stalina a Velké říjnové revoluce.

Schůze rady MNV dne 7.října 1950 projednala:

a)              Ustanovení místního zootechnika. Ustaven byl František Kratochvíl, cestář, č.31.

b)              Zemědělský referent Antonín Vošmera č.19, oznámil, že dodávky brambor byly splněny v rámci celé obce k tomuto dni na 103,3%. Předpis 2611q dodáno 2698,05q.

Dne 5.listopadu uspořádalo žactvo národní školy spolu s učitelem veřejnou oslavu Velké říjnové revoluce v místnostech místního národního výboru. Na programu: přednáška učitele, zpěvy a recitace žactva. Oslava byla hojně navštívena občanstvem. Touto oslavou byl v naší obci zahájen měsíc čsl.-sovětského přátelství.

Dne 10.listopadu rozepsala rada MNV ve své schůzi nadsmluvní dodávku brambor pro naši obec ve výši 400q. tato dodávka byla rozvržena na jednotlivce dle ploch. Na 1 ha osázené plochy bramborů připadlo 8q další dodávky bramborů. Zemědělci toto zvýšené množství dodávky splnili.

Dne 17.listopadu 1950 navštívilo naši obec putovní kino ministerstva zemědělství. Byl promítán sovětský film „Život v květech“. Tento film pojednával o životě a díle Mičurinově. Žactvu byl promítán tento film odpoledne spolu s několika groteskami.

Dne 22.listopadu provedena v místním rozhlasu žactvem a učitelem národní školy oslava narozenin Klementa Gottwalda. Pásmo o životě a díle.

Dne 23.listopadu 1950 zahájen rozpis zemědělských dodávek na rok 1951. Dodávky oproti roku 1950 byly zvýšeny.

Dne 9.prosince 1950 provedlo žactvo národní školy spolu se svým učitelem získávání zemědělců pro nadkontingentní dodávku mléka. Při této akci bylo získáno od zemědělců 150 litrů nadkontingentního mléka pro volný trh.

Dne 21.prosince 1950 provedeno kulturní pásmo v místním rozhlasu na počest narozenin generalisima Stalina.

Rok 1950 skončil pro naši obec a její občany bez živelných katastrof a jiných pohrom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1951.

 

V týdnu od 8.do 13.ledna 1951 byla v naší obci uspořádána na výzvu vlády šetření chlebem a moukou. Do místního rozhlasu přednášel denně ředitel školy, kterého k tomu pověřil MNV, relace o šetření chlebem a moukou. Bylo zjištěno mnoho případů (nikoliv v naší obci), že lidé zkrmovali chléb ve velkém množství králíky a ostatní drůbeží. Jiní pak nakupovali na volném trhu, který byl zaveden jako možnost nadlepšení v zásobování občanstva, mouku a krmili touto moukou prasata. V důsledku toho byla nucena vláda přikročit k zvýšení cen volného chleba a volné mouky, aby se zkrmování chleba a mouky stalo nerentabilní. Situace v zásobování chlebem a moukou, která byla opravdu katastrofální, se v důsledku různých opatření záhy velmi zlepšila.

Dne 19.ledna byla konána v kanceláři MNV schůze rady MNV. Na této schůzi byly projednány tyto závazné body:

1.              Předseda MNV Richard Mrňa zhodnotil práci rady za uplynulý rok. V diskusi k tomuto bodu členové rady velmi kriticky zhodnotili svoji práci a zvláště se obírali nedostatky své práce.

2.              Do plánu prací rady na I.čtvrtletí roku 1951 byly pojaty tyto úkoly.

a) úprava cesty (spojovací) na Pyšel

b) Uskutečňování hovorů s občany 1x měsíčně

c) Veřejná schůze MNV, na které bude pohovořeno o zemědělství v SSSR

d) Uspořádání přednášky v akci „Nová škola vesnici, vesnice škole“. K této akci odhlasovala rada MNV jako svůj závazek, že věnuje národní škole finanční příspěvek ve výši 1000,- Kčs na zakoupení rozhlasového přijímače.

3.              Předseda MNV navrhl v této schůzi, aby byla provedena rozhlasová kampaň pro nábor členů do přípravného výboru JZD (Jednotného zemědělského družstva.

Dne 20.ledna 1951 se konal v Praze I.sjezd čsl.obránců míru. Tento sjezd odsoudil barbarské činy amerických a ostatních imperialistických agresorů v Koreji a aktivisoval celý náš národ k obraně míru po boku SSSR a ostatních zemí tábora míru. Československý lid vyjadřoval svůj souhlas s jednáním sjezdu desetitisíci malými pracovními závazky, jsa si vědom toho, že imperialisté se odváží napadnout jen protivníky hospodářsky a morálně slabé.

Dne 21.ledna bylo vzpomenuto v místním rozhlasu 27.výročí úmrtí zakladatele SSSR V.I.Lenina.

Dne 11.února 1951 ve 14.hodin odpoledne v sále místního hostince (slavnostně vyzdobeném) za přítomnosti 110.účastníků byly provedeny „hovory s občany“ na tema „Nová škola vesnici, vesnice škole“. Průběh byl následující:

 1. Československá a sovětská státní hymna.
 2. Zahájení předsedou MNV Richardem Mrňou.
 3. Přivítání přítomných předsedkyní ŽO (žákovské organisace) a její zpráva o průběhu školních soutěží. Vyhlášení závazků žactva:

a) do 1.měsíce 16 pravidel nového školního řádu zpaměti

b) šetření potravinami

c) sbírka na zakoupení školního rozhlasového přijímače.

 1. Kulturní vložka žáků národní školy.
 2. Referát ředitele národní školy. / Školství v zemích tábora míru a v zemích ovládaných imperialisty. Cesta našeho školství od počátku trvání první republiky přes dobu okupace. Nový školský a zkušební řád. Zavedení žákovských knížek. Úkoly učitele a školy při přechodu vesnice k socialismu. Slib, že škola je připravena dané úkoly plnit.
 3. Kulturní vložka ČSM (Československého svazu mládeže).
 4. Referát předsedy MNV /Péče dnešního zřízení našemu školství. Větší počet dělnických kádrů ve školách. Stravování žactva. Útulky, internáty, prohlubování zdravotní péče o žactvo. Rekreace mládeže, školy pro mládež vyžadující zvláštní péče. Ocenění učitelovy práce. Nový poměr učitele k žákům, výchova nové socialistické generace.
 5. Referát ředitele Čeňka Čermáka jako kulturního referenta MNV i učitele školy. /Potřeby školy: nové záchody, nové tabule, školní nábytek, přidělení pozemku na školní hřiště. /Co již škola získala: trojdílnou skříň, psací stůl, gramoradio. Na zakoupení těchto věcí přispěli: místní občané, patronátní závod ZON v Třebíči, ČSM a MNV. Závazky k dnešnímu dni: 1. SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) věnovalo 1040,- Kčs, MNV 1000,- Kčs, SDH (sbor dobrovolných hasičů) 500,- Kčs, MO KSČ (místní organisace Komunistické strany Československa) 100 hodin na úpravu školního hřiště. Závazek učitele. Sebekritika učitele. Vyhlášení akce: „Týden otevřených dveří“.
 6. Závěr. Zpěv ČSM
 7. Živá diskuse o socialistické vesnici, které se zúčastnili přítomný předseda ONV František Hons a instruktor této besedy Josef Špak, odborný učitel z Budišova a ředitel místní školy.

V důsledku toho, že na našich silnicích se stále množí případy dopravních nehod byl vyhlášen ministerstvem bezpečnosti v době od 12.do 17.února „Týden bezpečnosti“. V této době bylo občanstvo zdejší obce místním rozhlasem informováno a instruováno o správném chování všech účastníků v dopravě.

Dne 23.února vyslechnuro v kanceláři MNV rozhlasové pásmo o slavných únorových událostech v roce 1948.

Dne 4.března 1951 se konala v místnostech místního národního výboru oslava MDŽ (Mezinárodního dne žen). Na této oslavě proslovila hlavní referát pí uč.Vlasta Beránková z Budišova. Účast občanstva byla průměrná. Většinou ženy. Účinkovalo žactvo národní školy, které předneslo za vedení svého učitele kulturní vložku. Celá oslava vyzněla jako manifestace odporu vůči válečným paličům.

Dne 10.března 1951 vzpoměl místní učitel přednáškou v místním rozhlasu výročí československo-polské spojenecké smlouvy.

Dne 8.dubna 1951 byl proveden v naší obci „Pochod míru“. Byla to akce celostátní. Před zahájením pochodu se shromáždilo občanstvo před kanceláří MNV. Tato slavnost byla zahájena hymnami ČSR a SSSR. Nato se ujal slova ředitel národní školy, který ve svém projevu vyzdvihl velký význam „Pochodu míru“. Žactvo národní školy recitovalo básně a písně. V 9.hodin byl zahájen pochod míru na trati Kamenná, Klementice, Oslava, Kamenná. Pochod zakončen internacionálou. (60 účastníků)

Dne 13.dubna 1951 konala rada MNV schůzi s tímto pořadem a projednáním pořadu:

1.              Jarní práce v naší obci postupují dobře
(osev). Plán jarních prací splněn k tomuto dni na 90%. U Františka Žáka č.20 sjednána náprava v opoždění jarních prací.

2.              Zemědělský referent pověřen prodejem obecních plemeníků.

3.              Předseda MNV Richard Mrňa oznámil radě MNV, že MNV má možnost koupit od Emila Chmelíčka z Budišova starší kancelářský psací stroj za částku 7000,- Kčs. Rada MNV tuto koupi schválila. Tak získal MNV svůj první psací stroj.

Dne 27.dubna 1951 v pátek ve 4 hodiny ráno vypukl oheň v zadní části domu č.5, který získala obec jako konfiskát po panu Ladislavu Pelikánovi, který se v roce 1945 odstěhoval do Okrašovic, kde získal příděl zemědělské půdy. V této době obýval tento dům Hubert Kundela, stavitelský asistent, který měl dům od obce pronajat. Přesto že místní sbor dobrovolných hasičů zasáhl velmi rychle, rozšířil se oheň na vedlejší zemědělskou usedlost pana Vincence Hortač.4. Dům č.5 vyhořel úplně a u domu č.4 vyhořely půdy nad obytným i hospodářským stavením. Panu Kundelovi č.5 shořela na půdě zásoba prken (4m3), nábytek a ostatní bylo včas vynešeno. Panu Hortovi č.4 shořela veškerá zásoba obilí, mouky, spousta starého šactva, postroje a určité množství píce. Na obou spáleništích pracovaly po dobu 1.týdne dobrovolné bezplatné brigády občanů. Panu Hortovi poskytli všichni občané pomoc ve formě finanční, práce, obilí mouky a stavebního materiálu. Požární komise kriminální policie byla názoru, že požár vznikl tím, že v domě č.5 nebyla v komínu řádná dvířka. Otvor byl zahrazen jen provizorně cihlou. Jiskra v otvoru pravděpodobně zapálila nějakou hořlavinu.

Na oslavu prvního máje do okresního města Třebíče odjelo z obce 28 účastníků.

Dne 6.května 1951 se konala v místnostech MNV oslava Květnové revoluce. Oslava byla hojně navštívena místním občanstvem. Referát přednesl ředitel národní školy, kulturní vložku předneslo žactvo národní školy.

Dne 18.května 1951 bylo vzpomenuto v místním rozhlasu 30.výročí založení KSČ (Komunistické strany Československa).

Dne 14.května 1951 usnesla se rada MNV spolu s plénem MNV, po poradě se zástupci ONV v Třebíči, aby byl postaven nový obecní dům, kde by byly umístěny kanceláře MNV, místnost pro dětský útulek, čítárnu a kulturní sál. Dále se rozhodla rada MNV, aby dům byl postaven na kraji vesnice směrem k Tasovu, vedle domu č.61, kterého majitelem je Richard Mrňa. Stavba bude provedena tak, aby vpředu bylo místo na zřízení parku. Vzadu za domem bude zakoupena dostatečně veliká plocha na zřízení hřiště. Vypracováním plánu byl pověřen předseda MNV Richard Mrňa, kterému byl přidělen jako pomocník František Kratochvíl, cestář, technický referent MNV. Finanční úhrada. 1.Podpora ONV v rámci akce 5M. 2.Vyplacená pojistka za vyhořelý obecní dům č.5. Dále počítá MNV s pomocí občanstva ve formě bezplatných brigád.

Dne 27.května byl v naší obci uspořádán „Sokolský den“. Ve formě tělocvičné slavnosti. Sokolský den byl uspořádán na provisorním fotbalovém hřišti na pastišti pana Buršíka u domku č.24. Sokolský den byl zahájen průvodem účastníků i občanů ze vsi na hřiště. Zahrány hymny. Ředitel školy přivítal přítomné, oznámil program. Nejprve vystoupilo žactvo národní školy a předvedlo prostná a různé závodivé hry. Potom probíhal turnaj v kopané mezi mužstvy Smrku, Pyšela a Kamenné. Účast občanstva z naší i vedlejších obcí byla veliká. Po celé odpoledne účinkovala zdarma hudba pana Bednáře z Klementic. Po zakončení sportovní části byla pořádána v sále místního hostince lidová veselice.

Dne 2.června 1951 projednávala rada MNV finanční situaci při stavbě nového obecního domu. Finanční situace byla v té době špatná vinou toho, že ONV dosud nezaslal slíbený peněžitý příspěvek z akce 5 M a rovněž pojišťovna dosud nevyplatila slíbenou pojistku. Z toho důvodu nemohl MNV proplatit mzdu zedníkům a nemohl proplatit částku za krytinu. Proto se rada MNV rozhodla, že ušetří z položek řádného rozpočtu částku 20 000,- Kčs. Z této částky budou proplaceny dlužné obnosy.

Ve své schůzi konané dne 17.června 1951 usnesla se rada MNV:

1.              Zřízení žňové komise, které připadá za úkol, aby žně byly zvládnuty nejen plynule, ale také v době co nejkratší, aby také předepsané dodávky obilnin mohli býti jednotlivými zemědělci dodány co nejdříve do HD v Budišově. Členy této komise byli jmenováni: Jeřábek Ladislav, Adam Stanislav a Kratochvíl František.

2.              Čeněk Čermák, Vošmera Antonín, Adam Stanislav, Mrňa Richard, Kratochvíl František a Kundela František byli určeni k vypracování žňového plánu.

Dne 12.srpna 1951 rada MNV na návrh ONV v Třebíči zvýšila dodávky obilí u I., II.a III. skupiny zemědělců tak, aby u pšenice odpovídal hektarový výnos u I.a II.skupiny 24q a u III.skupiny na 21q z 1.ha.

Žně a výmlat obilí byly zvládnuty před stanoveným termínem. Dodávky obilí byly splněny tohoto roku v naší obci nad 100%.

Dne 2.září byla v místním rozhlase provedena vzpomínka na 7.výročí Slovenského národního povstání.

Dne 9.září byla v místním rozhlase provedena vzpomínka na 7.výročí osvobození Bulharska sovětskou armádou.

Dne 2.října 1951 se konala v kanceláři MNV schůze rady, na které byl přítomný újezdní tajemník František Solař z Třebíče. Jednalo se o dosazení nového zemědělského referenta za odstoupivšího Antonína Vošmeru z č.19. Po instrukčním projevu Františka Solaře byl zvolen za zemědělského referenta Stanislav Kundela, drobný rolník a příležitostný zedník, č.55. Zvolený funkci přijal.

Dne 6.října 1951 vzpomenuto místním rozhlasem „Dne armády“. Rozdíl mezi dnešní lidovédemokratickou armádou a armádou z doby první republiky.

Dne 13.října 1951 rozhodla rada MNV, aby obecní lesy byly předány do správy „Lesního družstva“ pro obce Budišov, Kamenná, Nárameč se sídlem v Budišově.

Dne 23.října 1951 u příležitosti návštěvy vládní delegace NDR (Německé demokratické republiky) v čele s jejím presidentem Wilhemem Pieckem v ČSR, proslovil ředitel školy přednášku v místním rozhlasu o významu této návštěvy. Je symbolem nového poměru Němců k našemu národu a zároveň odpovědí válečným štváčům.

Dne 2.listopadu 1951 hovořil ředitel národní školy do místního rozhlasu o významu rozhovoru dopisovatele Pravdy s J.V.Stalinem o atomové pumě a atomové energii. J.V.Stalin prohlásil, že také SSSR vlastní atomovou pumu a zná tajemství atomové energie. Tímto rozhovorem byly zbaveny USA iluse o monopolu atomové pumy a atomové energie. Tohoto monopolu používaly do té doby USA k zastrašováníní zemí tábora míru. J.V.Stalin prohlásil, že SSSR nikdy nepoužije atomové pumy k útoku, vždy jen k obraně.

Dne 6.listopadu provedlo žactvo národní školy spolu s učitelem rozhlasové pásmo do místního rozhlasu k 34.výročí Velké říjnové revoluce dod heslem: „Bez velké říjnové revoluce by nebylo naší samostatnosti.

Dne 23.listopadu se konala v kanceláři MNV oslava narozenin presidenta republiky a předsedy KSČ Klementa Gottwalda. Projev předsedy MNV a recitace a zpěvy žactva národní školy.

Dne 21.prosince byla vysílána místním rozhlasem oslava narozenin J.V.Stalina. Přednáška ředitele školy, čtení úryvků ze života J.V.Stalina, recitace a zpěvy žactva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1952

 

Dne 8.ledna 1952 bylo vzpomenuto v místním rozhlasu 50.narozenin G.V.Malenkova, nejbližšího spolupracovníka J.V.Stalina. Připomenuty jeho vynikající zásluhy, kterých si dobyl za Velké vlastenecké války.

Dne 21.ledna 1952 provedlo žactvo národní školy v místním rozhlase vzpomínkovou slavnost na V.I.Lenina. Oslava sama byla pořádána v místnostech MNV.

Dne 30.ledna projednala rada MNV tyto důležité body:

1.              Ustavila rozpisovou komisi k rozepsání zemědělských dodávek na rok 1952 v tomto složení: Kandela Stanislav čp.55 zemědělský referent a zároveň předseda komise. Členové: Jindřich Halačka, Čeněk Čermák, František Kandela čp.49, František Kandela čp.50, Mrňa Richard čp.61, František Kratochvíl čp.31.

2.              Podle nového trestního zákona musí býti u každého MNV ustavena trestní komise, která ve své pravomoci může trestati menší přestupky. Počet členů této komise se stanoví podle počtu obyvatel obce. Na naši obec připadá tříčlenná komise. Komise byla zvolena v tomto složení: Předsedou komise Richard Mrňa, členové: František Kratochvíl a František Kandela čp.56.

3.              Rada MNV rozhodla podle směrnic ONV v Třebíči, že zemědělcům I.a II.skupiny tj. zemědělcům nad 15ha a nad 20ha orné půdy budou vydány (při 100% splnění dodávkových úkolů) potravinové lístky jen pro děti do 18 let. V případě nesplnění neobdrží ani tyto lístky.

 

 

 

 

Ve schůzích rady konaných dne 8.a 15.února 1952 bylo projednáno:

1.              Rada MNV pověřila rozpisovou komisi vypracováním plánu jarních prací.

2.              Předseda MNV Richard Mrňa sdělil, že v plánu akce 5M byla ONV v Třebíči přidělena částka 80 000,-Kč, to znamená, že za 60 000,-Kč má býti odpracováno dobrovolnými pracovními (bezplatnými) brigádami občanů. Dále přidělil ONV v Třebíři na stavbu obecního domu 2 000 cihel a 8q cementu. Poznamenávám k tomu, že ostatní cihly byly získány rozbouráním jedné poškozené hospodářské budovy bývalého velkostatku barona Baraty v Budišově.

Dne 16.února 1952 provedl ředitel školy v kanceláři MNV přednášku z dějin českého národa. Byly probírány pasáže za Starých pověstí českých. Přednášky se zúčastnilo 22 občanů. Po přednášce se rozvinula živá diskuse.

Dne 25.února 1952 provedlo žactvo národní školy za spolupráce s učitelem rozhlasové pásmo v místním rozhlasu k 4.výročí únorových událostí. Kromě kulturní vložky byl přednesen projev předsedy MNV, který v jeho nepřítomnosti přečetl ředitel školy.

V týdnu od 25.února do 1.března vypracoval ředitel školy, po instrukcích zemědělské komise, plán jarních prací pro naši obec. Plán byl schválen komisí i MNV. (doba trvání jarních prací stanovena od 20.března do 20.dubna.

Ve své schůzi, konané dne 29.února 1952, schválila rada MNV tato opatření:

1.              odprodej 81m2 veřejného pozemku, který zastavěl Oldřich Adam, jmenovanému za cenu 5,-Kč za 1m2.

2.              Rada rozhodla, aby kontrolou nad pracemi při stavbě nového obecního domu byl pověřen technický referent MNV František Kratochvil čp.31. Zároveň se rada MNV usnesla, že na stavbě nového obecního domu bude použito upotřebitelného materiálu z vyhořelého obecního domu čp.5.

Dne 3.března 1952 vyslala národní škola na zotavenou (7.nedělní) do Předklášteří u Tišnova svého žáka Vincence Horta z čp.4. Jmenovaný prodělal ve svém předškolním věku silnou křivici. Budiž zde poznamenáno, že mínění rodičů ostatních (většiny) žáků bylo proti tomuto kroku. Mínění rodičů se obrátilo po příchodu jmenovaného žáka, který přibyl na váze za 7 týdnů 3,5 kg. Potom bylo do zotavoven odesláno dalších několik žáků se stejně dobrými výsledky a zkušenostmi.

Dne 9.března pořádal MNV ve třídě národní školy hovory s občany na téma „Nová škola vesnici, vesnice škole“. Hovory s občany byly spojeny s oslavou MDŽ (Mezinárodního dne žen). Začátek byl ve 14 hodin.

Pořad: 1. Hymny: naše a sovětská.

2. Zahájení předsedou MNV Rich. Mrňou.

3. Přivítání přítomných předsedkyní ŽO (Žákovské organisace). Čtení závazků žactva: a) Měsíc únor „Měsíc zvýšené spořivosti žactva“ (uspořeno místo plánovaných 410,-Kč 3 180,-Kč) b) Sbírka mezi občany ve prospěch školy. c) Jednorázový sběr textilu (98 kg), kostí (115 kg). D) Závazky zemědělců (získána dodávka nadsmluvního mléka ve výši 110 litrů. e) Kulturní vložka (splněno).

Závazky učitele: 1. Spolupráce učitele se žactvem k splnění žákovských závazků. 2. Vypracování plánu jarních prací (obojí splněno).

4. Samostatná kulturní vložka žactva (recitace a zpěvy)

5. Referát učitelky Vlasty Beránkové z Budišova k MDŽ.

            6. Referát ředitele školy Čeňka Čermáka, zároveň ve funkci školského a kulturního referenta MNV: „Osvětlení a rozbor usnesení předsednictva ÚVKSČ o učebnicích“, „Hodnocení výchovy mládeže za uplynulý školní rok a další úkoly naší školy“. Projev zakončen poděkováním straně a vládě za jejich péči o naše školství a výzvou k přítomným, aby déle neotáleli a přidali se po bok novým zemědělcům, zemědělcům družstevníkům.

Na této akci bylo přítomno 72 účastníků, z toho 25 žáků. Přítomni byli také předseda MNV, MAV a předseda MO KSČ.

Dne 14.března 1952 bylo hovořeno v místním rozhlasu o významu návštěvy československé vládní delegace v čele s presidentem Klementem Gottwaldem v NDR (Německé demokratické republice). Rozebrán známý výrok presidenta Klementa Gottwalda: „Není Němec jako Němec“ a výrok J.V.Stalina: „Není možné se domnívat, že fašistická Hitlerova klika představuje německý národ“.

Dne 15.března vzpomenuto v místním rozhlasu 13.výročí okupace naší republiky hitlerovským Německem.

Ve dnech od 3.do 15.března 1952 se prováděl na MNV soupis a kontrola půdy u jednotlivých zemědělců podle pozemkových archů. Bylo zjištěno, že 40 ha orné půdy bylo jednotlivými zemědělci zatajeno.

Dne 21.března byla v místním rozhlasu přednesena přednáška o bakteriologické válce na Koreji, kterou vedou Američané.

Dne 26.března 1952 provedl ředitel školy v kanceláři MNV další přednášku „Z dějin českého národa“. Přítomno bylo 35 občanů.

Dne 28.března přednesl MUDr. František Míček z Budišova přednášku o rakovině. Občané projevili o přednášku živý zájem. Bylo přítomno 68 občanů.

Dne 31.března nastoupil službu v kanceláři MNV nový tajemník Josef Doležal z Budišova. Dříve byl zahradníkem u bývalého barona Baraty do roku 1945. Po roce 1945 převzal toto zahradnictví do své správy MNV v Budišově. Josef Doležal až do nastoupení služby místního tajemníka při MNV v Kamenné byl vedoucím jmenovaného zahradnictví. V Budišově na MNV zastával 3 roky funkci zemědělského referenta s plným zdarem. Je proto oprávněná naděje, že bude MNV v Kamenné velmi platnou silou. Vláda republiky na návrh ministra vnitra Václava Noska zřídila instituci místních tajemníků proto, aby se zlepšila práce MNV a zvláště venkovských MNV, které neměly stálé síly.

Dne 4.dubna 1952 byla na schůzi SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) provedena podpisová akce proti bakteriologické válce v Koreji.

Na schůzi rady MNV konané dne 11.dubna 1952 byly projednány a vyřízeny tyto úkoly.

1.              Přivítání a oficiální uvedení v úřad nového místního tajemníka Josefa Doležala z Budišova.

2.              Předseda MNV seznámil členy rady MNV s referentským systémem. Potom byly jednotlivým členům rady rozděleny referáty následovně:
-Richard Mrňa, předseda MNV (I.II.III.referát) bezpečnost a vnitřní správa.
-Kundela Stanislav, místopředseda (IX.zemědělský referát).
-Čeněk Čermák, (IV.VI.VIII.školský, kulturní, tělovýchovný a sociální referát).
-František Kundela, čp.49 (X.vyživovací referát).
-Jindřich Halačka, čp.29 (VII.finanční referát).
-František Kratochvíl, čp.31 (XI.referát technický)

3.              Na pokyn ministerstva informací ve všech obcích budou zřízeny rozhlasové kroužky, které budou pečovat, aby bylo řádně využito místního rozhlasu k oživení kulturní činnosti v obci. V naší obci byl ustaven rozhlasový kroužek v tomto složení: Stanislav Kundela, František Kratochvíl, Josef Široký, Čeněk Čermák, Richard Mrňa.

4.              Každý člen rady MNV zjistí do 4.týdnů u určené části rolníků, jak pohlížejí na případné založení JZD v naší obci. Po určené době se sejdou členové rady a prodebatují předpoklady pro založení JZD a případně přikročí k založení přípravného výboru.

Setí v naší obci začalo dne 15.dubna a bylo ukončeno dne 26.dubna 1952. První sázení brambor bylo provedeno dne 24.dubna.

Ze schůze rady MNV (25.dubna 1952)

1.              MNV má zajistit co největší účast na oslavě 1.máje v Třebíči, neboť na této oslavě bude manifestováno za udržení světového míru. Každá složka NF (Národní fronty) bude na toto upozorněna, aby zajistila účast svého členstva.

2.              Na stálé stížnosti pověřila rada MNV hospodářského referenta Čeňka Čermáka, aby bylo odstraněno vytékání močky u některých rolníků, neboť nemůže být nadále trpěno, aby byla tímto způsobem znečišťována obec a voda potoka, kterou používají občané k napájení
     Dále se zabývala rada MNV, po upozornění zemědělského referátu ONV v Třebíči, neuspokojivým stavem plnění zemědělských dodávek u některých větších rolníků. Bylo rozhodnuto, že tito rolníci budou zavoláni do kanceláře MNV, kde jim místní tajemník vysvětlí důležitost řádného plnění dodávek pro národ a stát.
     Rada MNV rozhodla, že namísto poplatku za každý nakopaný 1m3 písku, musí nakopat ten který občan za 1m3, který vytěží pro svoji potřebu, 1/2m3 pro obec. Takto získaného písku bude použito ke stavbě obecního domu.

Oslav 1.máje v Třebíči se t.r.zúčastnilo z naší obce 40 osob. To je nejvyšší počet účastníků jakého bylo za poslední léta dosaženo.

Dne 8.května byla v místnostech MNV slavnostní schůze na počest květnové revoluce spojená s oslavou. Žactvo národní školy provedlo na této oslavě kulturní vložku. Účast občanstva byla malá, poněvadž jarní práce v obci byly v plném proudu.

Sázení brambor bylo v naší obci ukončeno dne 17.května 1952.

V rámci akce jarní úklid bylo v naší obci sebráno a odevzdáno do sběrného střediska v Třebíči 30q starého železa a litiny.

Dne 7.června 1952 vzpoměl ředitel školy v místním rozhlasu zničení Lidic Německými fašisty.

Usnesení schůze rady MNV (6.června 1952)

 1. Senoseč v celé obci byla zahájena dne 5.června.
 2. Místní tajemník Josef Doležal spolu s místním agronomem Jindřichem Halačkou provedli namátkovou kontrolu mléka ve zdejší sběrně. Vzorky byly zaslány do kontrolní laboratoře v Jihlavě. Nebylo však shledáno podprůměrných tučností mléka.
 3. Dne 15.června bude první hledací den mandelinky bramborové v tomto roce. Z každého popisného čísla se dostaví 1.člen rodiny (dospělý).
 4. V rozpočtu MNV je na odměnu (jednotlivým) referentům MNV stanovena celková položka 20 500,-Kč na rok. Rada rozhodla, že tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé referenty následovně:
       Předseda MNV                 7 000,-Kčs
       Místopředseda                  6 000,-Kčs
       Vyživovací referent          3 000,-Kčs
       Školský referent                3 000,-Kčs
       Finanční referent               1 500,-Kčs

Ze schůze rady MNV konané dne 13.června 1952:

1.              Rada projednala usnesení strany a vlády o rozvoji JZD. Rozhodla, aby členové rady a pléna MNV příležitostně diskutovali se zemědělci a vyvraceli nepravdivé nebo zkreslené zprávy, které šíří nepřátelský rozhlas o našich JZD. Snažili se získat rolníky ke vstupu do JZD. O výsledku této získávací akce podají zprávu v příští schůzi.

2.              K dnešnímu dni bylo posečeno 80% luk. Také značná část je posečena a sváží se první fůry sena. Průběh senoseče je dobrý.

3.              Zemědělský referent podal zprávu o vyřazení brakového hovězího dobytka. Brakování bylo provedeno. Kusy, které byly uznány za podřadné, budou dodány postupně k jatečným účelům.

14.června vzpomenuto v místním rozhlasu 4.výročí zvolení Klementa Gottwalda presidentem naší republiky.

Usnesení rady MNV ze dne 20.června 1952:

1.              Senoseč probíhá celkem dobře. Vázne poněkud na statku č.21 (majitel Miroslav Buršík – nyní statek pod národní správou – národní správce František Kratochvíl, cestář, Kamenná čp.31). Rada zjistila, že na špatném průběhu senoseče v této usedlosti nese stálý zaměstnanec (kočí) Stanislav Kratochvíl, čp.40, který neplní příkazy národního správce. Rada rozhodla, že bude Stanislavu Kratochvílovi udělena důtka a dodán písemný příkaz k plnění rozkazů, které mu budou uděleny národním správcem Františkem Kratochvílem.

2.              Schůze všeradu v Třebíči dne 21.června 1952 byla obeslána 4.členy rady a místním tajemníkem. Při této příležitosti rada MNV vyhlásila následující závazky:
a) Zajistíme plnění dodávek obilnin přímo od mlátiček.
b) Vesničtí boháči musí mít splněny dodávky obilí do 20.září.
c) Na mlátičkách vykoupených od venkovských boháčů bude vymláceno obilí těm rolníkům, kteří nemají své vlastní mlátičky.
d) Rada MNV bude dbát, aby zemědělci odváděli jakostní obilí.
e) podmítky budou provedeny hned za kosou.

3.              Rada MNV vzala na vědomí, že u MNV byla zástupcem finančního referátu ONV v Třebíči provedena revise finančního hospodaření MNV za 4.roky nazpět. Hospodaření shledáno v pořádku.

4.              Dodávka vajec v tomto roce je vysoko překročena. Dílčí kontingenty mléka jsou splněny nad 100%.

5.              V naší obci bylo za I.a II.čtvrtletí tohoto roku sebráno a odevzdáno 70q odpadových surovin.

Dne 17.června autokarový zájezd (výlet) na Vranov do Znojma.

Dne 22.června autokarový zájezd (výlet) na přehradu u Knínic, do Brna a na Perštýn.

Rada MNV se dne 1.července 1952 usnesla:

1.              Zřízení veřejné telefonní stanice. Stanice bude umístěna v kanceláři MNV. Druhý pomocný telefonní přístroj pro noční službu bude instalován v místním hostinci u pana Stanislava Adama.

2.              V diskusi o možnosti zřízení JZD v Kamenné, po projevu zástupce ONV s.Chalupy rozhodla rada MNV:
a) Uspořádati veřejnou schůzi občanů, na které promluví bývalý 15ha zemědělec Diviš, nyní předseda JZD v Hrotovicích o budování JZD podle zkušenosti zemědělců z Hrotovic.
b) Po přednášce budou členové rady a pléna MNV neustále přesvědčovat malé a střední rolníky o nutnosti budování JZD.

Dne 4.července 1952 se konala v kanceláři MNV veřejná schůze za účasti členů MNV a 20.občanů. Na této schůzi  bylo hovořeno a jednáno:

1.              Předseda MNV referoval o stavbě obecního domu ve druhém čtvrtletí. Poznamenal, že v týdnu od 7.července musí být zmobilizovány všechny volné pracovní síly v obci, aby stavba mohla být ukončena do žní.

2.              Dodávky zemědělských produktů za II.čtvrtletí byly vcelku splněny na 100 a přes 100%. Někteří jednotlivci však svou dodávku nesplnili. Dodávku vajec nesplnili: Vrba Břetislav (1651 kusů), Žák František (1040 kusů), Nováček Karel (1594 kusů). Dodávku mléka nesplnili: Rouš Josef, Vrba Břetislav a Nováček Karel. MNV předvolal neplniče k pohovoru, zjistil příčinu neplnění dodávek a po osobním rozhovoru s jednotlivci sjednal nápravu.

3.              Jako členové žňové komise byli jmenováni tito občané. Stanislav Kundela čp.55 předseda, členové: František Kundela čp.49, Hort Vincenc čp.4, Nováček František čp.26, Dvořák Jaroslav, Halačka Jindřich, Kundela František čp.50.

4.              Vypracováním žňového plánu byl pověřen místní tajemník a ředitel školy Čermák. Plán bude vypracován podle předlohy dodané ONV.

5.              Do této schůze byly pozvány ženy, aby ustavily výbor žen při MNV. Dostavily se však jen čtyři ženy a proto ustavení výboru žen bylo odloženo do schůze rady MNV.

6.              Byl přijat návrh místní hasičské jednoty na vyčištění vodních nádrží od nánosu. Bude vyhlášena pracovní povinnost na každé popisné číslo. (nádrže byly za pomoci všeho občanstva vyčištěny do 14 dnů)

Dne 11.července 1952 projednala Rada MNV usnesení strany a vlády o zvýšení živočišné výroby a dodržení plánovaných stavů dobytka. Zástav dobytka podle plánu započne být uskutečňován ihned, jakmile pošle ONV zpět formulář ke sčítání dobytka, které bylo provedeno k 29.červnu. dobytek, kteří mají malí zemědělci přes plán, bude od nich odebrán a dodán k velkým zemědělcům, kteří nemají zastaven plánovaný stav dobytka. (Toto opatření bylo ve zdejší obci skutečně provedeno a ukázalo se správným.) To se projevilo v plnění (100%) dodávky masa a mléka.

Dne 12.července 1952 byl ve zdejší obci proveden jednorázový sběr starého železa a železného šrotu. Na plánované kvantum 67q na rok 1952 bylo sebráno a dodáno 79q železa a železného šrotu. Na tomto úspěchu se podělili všichni občané dík jejich porozumění.

Ke dni 23.července 1952 byly žňové práce splněny následovně: žito posečeno na 100%, ječmen na 80%, pšenice na 80%. Plynulý výmlat zajištěn stálou kontrolou správného zatížení elektrické sítě. MNV denně sleduje plnění dodávek obilí u jednotlivců i za celou obec. Předseda MNV denně kontroloval činnost požárních hlídek. MNV zajistili pro uskladnění dodávek žita sál místního hostince. Žně v místě byly řádně propagovány pomocí místního rozhlasu, plakátů a diagramů.

Stav žňových prací k 1.srpnu: Žito vymláceno na 70%, odevzdáno (dodávka) na 50%. Pšenice pokosena na 80%. Ječmen pokosen na 100%. Oves pokosen na 20%.

8.srpna 1952 – K tomuto dni pokročila stavba obecního domu následovně: vnitřní omítky dokončeny a zavedena elektřina. Dosud prostavěno 70 000,-Kčs.

Plnění dodávek obilí ke dni 15.srpna 1952: Zemědělci nad 15 ha splnili dodávky obilí na 100% do stanoveného termínu. Do celkového plnění dodávek obilí za obec chybí nepatrné množství obilí, které bude dodáno v nejbližších dnech. Osetí strniskovými směskami splněno na 100%. Podmítky 70%.

MNV konstatoval, že hledání mandelinky bramborové je prováděno pečlivě a v naší obci se mandelinka nevyskytla.

Dne 15.srpna se konala schůze MNV (veřejná) na které promluvil za ONV s.Valenta, který ve svém referátu objasnil přítomným jaké možnosti skýtá technická úprava půdy. Přešel dále k otázce JZD, kterou podrobně rozebral po živé diskusi byly přítomným rozdány přihlášky do JZD a k provedení technické úpravy půdy. Přihlášky vyplněné i prázdné budou odevzdány do 22.srpna místnímu tajemníkovi, který pořídí seznam těch občanů, kteří přihlášku nepodepíší. Na tyto zemědělce se potom zaměří místní funkcionáři a budou se snažit získat tyto zemědělce soustavným přesvědčováním ke vstupu do JZD.

Dne 9.září 1952 provedl s.František Mrňa (z Kamenné čp.7.nar.) studující na vysoké škole v SSSR na státní stipendium, dopoledne přednášku v národní škole a večer přednášel na veřejné schůzi MNV v místnosti národního výboru o stavbách komunismu v SSSR. Svoji přednášku doplňoval ukázkami fotografií z SSSR. Po vlastní přednášce následovaly dotazy o životě a práci sovětských lidí z řad občanů z řad přítomných. Dotazy se rozvinuly v živou diskusi, která se protáhla dlouho do noci.

Ustavení JZD (12.září 1952):

Předseda MNV s.Richard Mrňa přivítal přítomné, kteří se shromáždili v místnosti místního nárrodního výboru. Na schůzi se dostavili jako hosté František Novák, předseda ONV, 2.členové rady ONV. Objasnil přítomným účel schůze (ustavení JZD), nutnost prodebatování této otázky. Požádal s.předsedy ONV, aby se ujal slova. Předseda ONV krátce nastínil možnosti a současnou situaci místních zemědělců při vstupu do JZD a vyzval přítomné k ustavení JZD. Místní tajemník navrhl, aby než bude pokračováno ve schůzi, byli dodatečně osobně členy rady pozváni a přivedeni všichni střední rolníci. Z těchto se dostavili jen Vincenc Hort čp.4, František Nováček mladší čp.35. Okresní tajemník pro JZD zhruba probral zákon o JZD. Potom vyzval přítomné k volbě předsedy JZD a ostatních funkcionářů. Zvoleni byli tito funkcionáři: předseda Ladislav Jeřábek, místopředseda Antonie Mrňová, členové výboru: František Kratochvíl a Čeněk Čermák. Výbor byl zvolen prozatímně až do příštího náboru do JZD, kdy po projednání provozního řádu bude zvolen výbor definitivní a dozorčí rada.

Dne 19.září byli zemědělci místním rozhlasem informováni o vládním usnesení o zajištění vybírání a výkupu brambor. V naší obci probíhá výkup a vybírání brambor dobře.

Dne 19.září byla při MNV ustavena kulturní komise a redakční kroužek v tomto složení:

Kulturní komise:   předseda:        Čeněk Čermák

                             členové:          Josef Široký čp.28

                                                     Jar.Nováček čp.59

                                                     Frant.Kratochvíl čp.31

Redakční kroužek: předseda:      Josef Doležal (míst.taj.)

                                         František Kratochvíl čp.31

                                         Richard Mrňa čp.31

                                         Čeněk Čermák čp.45

Dne 23.září 1952 byly konány v místnosti MNV „Hovory se zemědělci“ za účasti 29 zemědělců. Přítomný zástupce ONV s.Jeřábek se ve svém referátu vrátil ke sklizni a výkupu brambor. Upozornil na důležitost včasné sklizně a včasného výkupu. V dalším svém projevu se dotkl otázky JZD v místě a technické úpravy půdy. Po skončení jeho referátu se rozvinula živá diskuse jak o sklizni a dodávce brambor (zemědělci konstatovali, že v normálním počasí a za normálních podmínek, při dobrém chodu HD v Budišově, je možno termíny dodávek dodržet) tak také o JZD a technické úpravě půdy. Zemědělci počítají s tím, že jarní setí bude již provedeno na honech.

Dne 1.října 1952 byl odvolán místní tajemník Josef Doležal na 1.měsíční odborně-politické školení.

Dne 2.října byla provedena oslava „Dne armády“ v kanceláři MNV za účasti zástupce armády. Žactvo národní školy provedlo kulturní pásmo a ředitel školy přednesl slavnostní projev.

Dne 5.října 1952 byla přestěhována kancelář MNV z místnosti z domu čp.21 do místnosti v nově postaveném obecním domě.

K 10.říjnu byla splněna dodávka brambor za obec na 50%.

Dne 14.října byla provedena v obci prvá část filmové university „Původ a vývoj člověka“. Přednášku k filmu proslovil ředitel školy Čeněk Čermák. Přítomno bylo 44 osob.

Ke dni 17.října byla ukončena sklizeň bramborů. Dodávka splněna na 60%.

Dne 23.října 1952 se vyskytl v naší obci první případ slintavky. Obec byla z tohoto důvodu uzavřena okresním veterinářem. Potom se vyskytly ještě 2.případy. uhynul jen 1.kus.

Plnění dodávky brambor ke dni 31.října 1952 do 100% splnění chybělo 177q brambor.

Dne 7.listopadu u příležitosti 35.výročí Velké říjnové revoluce referoval na slavnostní veřejné schůzi Č.Čermák. Při této příležitosti byl zahájen „Měsíc čsl.sovětského přátelství“. K zahájení byly vyhlášeny tyto závazky: NF:

a)      2.přednášky o stavbách komunismu v SSSR.

b)      2.přednášky o stavbách socialismu v ČSR.

c)      Nábor členů do JZD

d)     Nábor členů do místní odbočky SČSP

Dne 7.listopadu byla splněna podzimní orba na 70%. Dodávka brambor splněna na 100% až na 88q nedodaných brambor.

Dne 14.listopadu projednala rada MNV návrh rady ONV o plynulém výkupu dodávky mléka a masa následovně: Dodávka mléka a masa probíhá v naší obci uspokojivě. Od začátku roku k tomuto dni má obec splněno na 100%.

Ke dni 14.listopadu splněny podzimní práce na 100%.

Dne 21.listopadu 1952 nepřevzal okresní bytový komunální podnik do své správy obecní domky čp.33 a 34 pro příliš schátralý stav. Navrhl MNV, aby tyto domky odprodal soukromým zájemcům. Rada MNV rozhodla, že tyto domky prozatím ponechá v pronájmu a později případně předá do užívání JZD.

Dne 23.listopadu 1952 byla provedena v místnosti MNV oslava narozenin Klementa Gottwalda. Slavnostní projev přednesl ředitel školy. Žactvo doplnilo vhodně oslavu kulturním programem.

5.prosince 1952. Rada MNV v důsledku nepředvídaných výdajů viz. – plat místního tajemníka, mimořádná oprava místního rozhlasu, 4.nedělní školení člena Místní hasičské jednoty, byla nucena požádat finanční referát ONV o zvýšení rozpočtu o 31 000,-Kčs.

12.prosince 1952 Relace do místního rozhlasu k zahájení Kongresu národů pro mír ve Vídni.

12.prosince 1952 –na společné schůzi všech složek NF byl slavnostně zakončen měsíc čsl-sovětského přátelství.

Dne 19.prosince 1952 se konala v místnosti MNV společná schůze rady MNV s JZD za přítomnosti 5.členů rady, 8.členů JZD a 10.malých a středních rolníků. Předseda MNV přivítal všechny přítomné a v úvodu krátce osvětlil úkol schůze tj. prodiskutování vzorného návrhu stanov JZD III.typu. Potom pročítal návrhy stanov po jednotlivých částech a vyzval přítomné, aby po každé přečtené části vznesli své námitky nebo doplňovací návrhy. Námitky zemědělců byly následující a) Státní traktorová stanice příliš finančně vyčerpává JZD (poukázáno na možnost mít vlastní traktory). b) Při rozdělení čistého zisku členové JZD až na čtvrtém místě (tato námitka vyvrácena). Této příležitosti, kdy se sešli také drobní a střední zemědělci, bylo využito k získávání pro hospodářskotechnickou úpravu půdy. Žádný zemědělec se však zatím závazně nepřihlásil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1953

 

Nástup do roku 1953 v celém našem státě proveden ve znamení splnění a překročení plánů 4.roku Gottwaldovy pětiletky a předsevzetí pracujících celé naší republiky, že úspěšně bude splněn i poslední rok pětiletky v roce 1953.

V první schůzi rady v roce 1953 konané dne 2.ledna byly probrány následující body, týkající se života naší obce a všech občanů:

a)                  hodnocení práce jednotlivých referentů MNV za uplynulý rok: Všichni referenti až na finančního a technického pracovali celkem dobře. Za finančního a technického referenta museli jejich práci vykonávat předseda MNV s místním tajemníkem. Jejich zásluhou také bylo, že v roce 1952 byla zdárně dokončena stavba obecního domu.

b)                  Rada MNV byla nucena rozdělit 5ha orné půdy od usedlosti čp.20, kterou t.č. vlastní bratři Emil a Josef Chmelíčkovi z Budišova, mezi místní zemědělce, aby půda nezůstala ležeti ladem. Bratři Chmelíčkové sami nejsou výkonní zemědělci. Pracují jako dělníci. Poněvadž půda ve výměře 5ha nebyla zemědělci vzata, na výzvu MNV, do nájmu dobrovolně, byla přidělena do nuceného nájmu těm zemědělcům, u kterých byl předpoklad, že půdu řádně obdělají a splní z ní předepsané dodávky. Konkrétně byla rozdělena půda rovným dílem Vincenci Hortovi čp.4, Jaroslavu Dvořákovi čp.25 a Františku Nováčkovi čp.26

Dne 9.ledna 1953 byl předložen zemědělcům k nahlédnutí a podpisu předložen rozpis živočišných dodávek na I.čtvrtletí roku 1953. Tento rozpis provedla rozpisová komise složená z malých a středních rolníků podle směrných čísel stanovených okresem. Rozpis těchto dodávek podepsali všichni zemědělci s výjimkou Josefa Prokše čp.18.

Dne 17.ledna provedl příslušník SNB z Budišova přednášku do místního rozhlasu o dopravě a udržování dopravní kázně na našich silnicích a všech dopravních spojích. Upozornil, že jedině správným dodržováním dopravních předpisů je možno zameziti dále se množícím dopravním nehodám a neštěstím.

Dne 21.ledna 1953 provedlo žactvo národní školy spolu se svým učitelem kulturní pořad pro občanstvo k uctění památky V.I.Lenina. Oslava byla provedena v kulturním sále obecního domu za účasti zástupců složek NF v místě a všeho občanstva.

Ke dni 23.ledna byly plněny předepsané dodávky zemědělských produktů od počátku roku následovně: ku splnění mléka chybí 80 litrů, dodávka masa splněna přes 100%. Hospodářské družstvo nestačí odebrat nabídnuté hovězí a vepřové. Vejce byla rovněž splněna přes 100%.

V měsíci lednu byl v naší obci dokončen výmlat všech jetelovin a travin.

Na okresní konferenci JZD byli vysláni L.Jeřábek a Richard Mrňa. O průběhu konference podali zprávu místním družstevníkům a radě MNV v kanceláři MNV dne 23.ledna. celá konference probíhala ve znamení příprav na celostátní konferenci JZD.

MNV rozhodl, aby dne 1.února byla rozšířena kulturní činnost zmnožením politických a hospodářských relací.

Dne 29.ledna 1953 byly zaslány spisy týkající se opravy místní kanalisace, která je v desolátním stavu, včetně plánů místní kanalisace, Krajské vodohospodářské stavbě v Jihlavě.

Sběrem kostí bylo pověřeno žactvo národní školy. (Z domácích porážek). Ředitel školy, po ukončení sběru, předá hromadné potvrzení o dodávkách jednotlivců tajemníkovi MNV.

Rada MNV na výzvu ONV v Třebíči svolala dne 6.února do kanceláře dělníky z místa, kteří pracují na stavbě dráhy ve Velkém Meziříčí a snažila se získat alespoň některé na dlouhodobou brigádu do dolů nebo železáren. Žádný z přítomných však se na brigádu nepřihlásil.

Místní národní výbor provedl dne 13.února 1953 nábor zemědělců pro HTÚP (hospodářskotechnickou úpravu půdy) na veřejné schůzi zemědělců v kanceláři MNV. Do schůze se dostavilo pouze 6 zemědělců. Z nich jen dva si vzali přihlášku a slíbili, že po poradě s manželkami, oznámí do 14.dnů svoje kladné nebo záporné rozhodnutí. Ostatní přítomní zemědělci zatím HTÚP odmítli. (Poznámka – Zemědělci Antonín Vošmera čp.19 a František Kundela čp.50, kteří slíbili oznámiti svoje rozhodnutí do 14.dnů, rovněž nepřistoupili na HTÚP).

Do 13.února bylo dodáno do sběru 200 kg kostí a 250 kg papíru.

Dne 13.února bylo zjištěno na schůzi rady MNV, že denní dodávka mléka se neplní o 50 litrů mléka (denně). Nedodávky se projevují u jednotlivců I.II.a III.skupiny. neplniči budou pranýřováni místním rozhlasem.

Dále se rada MNV v této schůzi zabývala stížnostmi rolníků na nedostatek osiva. Místní tajemník oznámil, že osiva je zajištěn v HD dostatek avšak na protidodávku.

Dne 19.února 1953 byl MNV navržen na funkci místního hygienika Josef Kundela čp.48, který bude vyslán MNV na školení.

Dne 19.února 1953 byl zaslán ONV v Třebíči návrh na nový honební výbor v tomto složení: Kříž Josef ml., Josef Šuler, Mrňa František čp.7 a Vrba Bohumil čp.10.

Dne 21.února 1953 provedl ředitel školy do místního rozhlasu relaci o významu února 1948.

Dne 25.února 1953 provedlo žactvo národní školy se svým učitelem oslavu 5.výročí Vítěztví čsl pracujícího lidu nad domácí i zahraniční reakcí. Oslava byla zahájena hymnami ČSR a SSSR. Po projevu ředitele školy následovalo kulturní pásmo provedené žactvem.

Ke dni 26.února 1953 byly splněny dodávky v rámci obce následovně:

mléka chybí 301 litrů

vejce předána přes 100%

hovězí maso předáno přes 300 kg

dodávka vepřového masa nebyla splněna následkem neodebírání nabídnutých prasat. Od 1.března budou pro jednotlivé zemědělce vyvěšeny denní dodávkové úkoly.

Z nařízení ONV v Třebíči musí býti ohrazeny triangulační body na katastrálním území obce 1m vysokým ochranným plotem. MNV uložil provedení této práce p.Jos.Vrbovi čp.33 lhůta do 15.března 1953.

Dne 26.února 1953 získal výbor žen v rámci závazků k MDŽ bylo získáno:

290 litrů nadkontingentního mléka

275 kusů vajec

170 kg hovězího masa

  80 kg vepřového masa

Dne 27.února oznámil MNV v Budišově, že přijal výzvu MNV v Kamenné k soutěži v jarních pracích a plnění dodávek.

Dne 28.února 1953 byla ukončena revise finančního hospodaření MNV orgánem ONV, který zjistil, že finanční hospodaření MNV je v naprostém pořádku.

Dne 5.března 1953 zemřel J.V.Stalin, předseda rady ministrů SSSR a velký přítel našeho národa.

Dne 8.března 1953 provedlo žactvo národní školy kulturní vložku u příležitosti MDŽ. Vložka byla zaměřena k uctění památky zesnulého J.V.Stalina. Rovněž ředitel školy ve svém projevu vzpoměl díla velikého J.V.Stalina. Na oslavě bylo přítomno 42 občanů.

Dne 13.března 1953 složil na MNV slib do rukou předsedy MNV nový finanční referent Stanislav Adam, který byl řádně poučen o důležitosti a povinnostech z převzaté funkce vyplývajících.

Dne 14.března 1953 zemřel první dělnický president naší republiky Klement Gottwald. Dne 19.března byla provedena v slavnostně vyzdobeném sále obecního domu smuteční tryzna za zesnulého. Od rána až do pozdního večera drželi občané čestnou stráž po dvojicích. Smuteční tryzně bylo přítomno 82 občanů. Kondolenční listiny podepsalo 136 občanů.

Dne 15.března 1953 byla konána v sále obecního domu mimořádná slavnostní schůze k úmrtí presidenta Klementa Gottwalda. Přítomno bylo 46 zástupců MNV, MAV, MOKSČ a ostatních složek NF. Předseda MNV přivítal přítomné a vyzval je, aby chvilkou ticha byla uctěna památka zesnulého presidenta a předsedy KSČ s.Klementa Gottwalda. V proslovu vyzvedl předseda MNV příkladnou celoživotní práci zesnulého pro všechen pracující lid Československa, jeho boj proti kapitalismu, fašismu, reakci naší i zahraniční. Dále se zmínil o jeho neúnavné práci na budování socialismu v naší vlasti. Ztráta je veliká. Památku s.Klementa Gottwalda neuctíme nářkem, ale semknutím našich řad kolem strany a vlády a nadšenou budovatelskou prací. Potom byl přečten text telegramů ÚVKSČ a vládě: “Místní organizace KSČ, MNV, MAV a ostatní složky NF v zastoupení všech občanů naší obce, projevují tímto ÚVKSČ a vládě ČS svou nejhlubší účast a soustrast k úmrtí našeho presidenta a předsedy KSČ s.Klementa Gottwalda. Jsme si plně vědomi toho jaké obrovské dvě ztráty potkaly náš lid v uplynulém týdnu, kdy po smrti J.V.Stalina odchází v zápětí jeho skvělý žák a otec našeho národa s.Klement Gottwald. Ztráta těchto dvou velikánů nebude však pro nás znamením ochablosti, ale právě naopak ještě intenzivější a nadšenější práce na budování socialismu v naší vlasti a boje za udržení světového míru.“

Slavnostní schůze byla ukončena hymnami ČSR a SSSR.

Dne 17.března 1953 byly v naší obci zahájeny jarní práce orbou a smykováním.

Dne 17.března 1953 se rada usnesla, aby byla provedena komínová prohlídka členy požární hlídky do konce měsíce března.

Dne 18.března 1953. K tomuto dni vytěžené dříví ze soukromých lesů bylo rolníky odvezeno a odevzdáno.

Za I.čtvrtletí roku 1953 byly v naší obci splněny dodávky živočišné výroby následovně:

vejce předána o 1 000 kusů

mléko splněno na 80%

maso hovězí i vepřové splněno na 100%

Dne 27.března: stav soutěže        Kamenná –     Budišov

setí      ovsa                              50%                25%

      ječmene                        47%                30%

      máku                             56%                  0%

      smykování                  100%              100%

      vláčení                        100%              100%

Dne 3.dubna 1953 byl v naší obci ukončen postřik ovocných stromů.

Dne 10.dubna 1953 zaslal MNV zemědělcům I. a II. skupiny výměry k dodržení termínu výsadby brambor (tj.do 30.dubna 1953).

Dne 10.dubna 1953 schválila a doporučila rada MNV návrh ředitele školy s.Č.Čermáka na zřízení nových hygienických záchodů a zřízení nové střechy nad dřevníkem.

Ku dni 10.dubna 1953 bylo v naší obci sebráno 60% celoročního předpisu dodávky železného šrotu.

K tomu samému dni byl splněn plán křížového osevu v naší obci na 200%.

V týdnu před 17.dubnem navštívily agitační dvojice všechny občany. Zvaly k účasti na oslavách 1.máje v Třebíči a získávaly předmájové závazky u jednotlivců. Na oslavy 1.máje v Třebíči pojede 21 osob. Bylo získáno 1 000 kusů nadsmluvních vajec a 600 litrů nadsmluvního mléka.

Dne 17.dubna 1953 schválila rada MNV odevzdání bývalých obecních lesů, nyní družstevních lesů k předání státním lesům, poněvadž podmínky družstevního hospodaření jsou neúnosné. Toto schválení provedla rada MNV na písemnou výzvu a návrh dosavadního vedení družstevních lesů.

Dne 9.května se konala v kulturním sále obecního domu oslava u příležitosti 8.výročí „Dne vítěztví“. Slavnostní schůze byla zahájena hymnami ČSR a SSSR. Žactvo národní školy předvedlo krátké kulturní pásmo, které sestávalo z recitací a přednesení čtené ukázky o průběhu květnových dnů v roce 1945. potom promluvil předseda MNV Richard Mrňa. Krátce zrekapituloval průběh květnové revoluce. Vyzdvihl myšlenku, že to byl právě J.V.Stalin, na jehož příkaz se vydaly tankové sbory RA z Berlína na pochod a pomoc bojující Praze zatím, co armády USA nečinně přihlížely v Plzni krvácení Prahy. Dále mluvil o nádherném uvědomění sovětských vojáků, o jejich nenávisti k fašismu, o jejich lásce nejen ke svobodě vlastní, ale také ke svobodě všech porobených národů. Sovětští lidé vědí, že všichni jsou jednou ohromnou mírovou armádou, ať již pracují kdekoliv. Při díkuvzdání SSSR, za zásluhy, u kterých si dobyli občané SSSR při osvobozování naší vlasti, musíme si plně uvědomit, že stojíme na nejzápadnější výspě tábora míru a že je naší povinností dělat vše, abychom byli hradbou proti cílům západních imperialistů.

V noci ze dne 9.na 10.května a 10.května dopoledne napadla vrstva sněhu přes 20 centimetrů vysoká. Ovocné stromy byly právě v plném květu. Podobné události není v naší obci pamětníka. Sníh zmizel a roztál dne 11.května.

Dne 15.května. Výkup mléka v naší obci opět značně poklesl. Členové MNV dostali za úkol osobně přesvědčovat zemědělce, aby dodávali přebytečné množství mléka na volný trh. Všichni zemědělci byli dále místním rozhlasem vyzváni, aby zvýšili denní dodávku mléka.

Toho samého dne byli vyzváni všichni členové rady MNV, aby přesvědčovali drobné a střední rolníky a tyto získávali za členy JZD, které zatím v naší obci funguje jen papírově.

V sobotu dne 30.května 1953 byla vyhlášena vládou měnová reforma. Každý občan dostal za 300,-Kčs starých 60,-Kčs nových. (Poměr 1:5) ostatní peníze, které měl doma měnil v poměru 1:50. Na vkladních knížkách uložené peníze byly měněny v příznivějším poměru. Vláda tímto způsobem byla nucena likvidovat peněžní rezervy reakčních kruhů, aby mohla bez nebezpečí zrušit vázaný trh (lístkové hospodářství) a tím zvýšit životní úroveň pracujícího lidu. Je pochopitelné, že tímto zákrokem byli postiženi i někteří pracující, kteří neposlechli nabádání vlády, aby svoje peníze ukládali do spořitelen.

Senoseč byla v naší obci zahájena 5.června. Tento den bylo posečeno 1 ha luk.

Dne 5.června 1953 byl splněn a překročen stanovený předpis železa a litiny pro naši obec na rok 1953.

Dne 20.června 1953 provedlo žactvo národní školy brigádu pletí lnu na statku čp.21, který je pod národní správou. Bylo odpracováno 105 brigádnických hodin.

Seno bylo sklizeno do 1.července 1953. Louky byly po sklizni řádně přihnojeny. Kamenná byla druhou obcí na okrese, která splnila dodávku sena na 100%.

Dodávky živočišné výroby byly splněny za I.pololetí roku 1953 následovně:

Maso celkem        na                    124%

Mléko                   na                      80%

Vejce                    na                      81%

Maso vepřové       na                    100%

Drůbež                  na                      94%

Závazek nadsmluvní vejce na      100%

ONV stanovil pro celý okres hlavní hledací den mandelinky bramborové na den 12.července 1953. Za provedení a správné hledání je odpovědný Mrňa Richard starší, který byl jmenován ONV v Třebíči signalizátorem pro obec Kamennou.

Dne 16.července 1953 se konala v místnosti MNV veřejná schůze zemědělců za účelem náboru členů do JZD a získání přihlášek pro HTÚP. Předseda MNV probral všechny klady, které přináší JZD zemědělcům. Jeho referát ještě prohloubil a doplnil přítomný zástupce ONV s.Suchánek z Budišova. Po obou referátech byla provedena diskuse, ve které místní zemědělci se odvolávali na okolní špatně prosperující JZD. Předseda potom vyzval přítomné ke vstupu do JZD nebo alespoň k podání přihlášek pro HTÚP. Žádný z přítomných však za člena se nepřihlásil a rovněž přihlášku pro HTÚP nepodepsal. Schůze byla ukončena ve 12.hodin v noci.

Žně byly v naší obci zahájeny dne 15.července 1953.

Přes nepříznivé počasí byly žně zdolány ve velmi krátké lhůtě. Žito bylo posečeno na 100% do 25.července 1953, pšenice do 29.července 1953, ječmen do 26.července 1953. S kosením ovsa bylo začato dne 24.července 1953. Mlácení je v plném proudu. Ke dni 31.července. Žito vymláceno na 30%, ječmen na 80%. Výmlat je prováděn ve skupinách.

Dne 15.srpna 1953 žně ukončeny. Výmlat splněn na 90%. Výkup dodávek obilí splněn na 65%. Plán výsevu strniskových směsek na 35%. Agitační dvojice u příležitosti uzavření příměří v Koreji získaly závazky k dodání 65q nadsmluvního obilí.

Dnem 1.září odchází na nové působiště ředitel národní školy Čeněk Čermák (působil v místě od 1.dubna 1947 do 30.června 1953). Byl jmenován ředitelem zvláštní školy v Třebíči. Na jeho místo přichází učitel Bedřich Kolář, který působil dosud na střední škole v Budišově.

Dne 11.září 1953 splnila naše obec dodávku obilí na 100%.

Sklizeň ranných bramborů byla zahájena dne 20.srpna 1953.

Stav zemědělských prací ke dni 2.října 1953. Naorávky pod ozimy splněny na 90%, žito zaseto na 95%, ozomá pšenice na 86%, ozimé směsky na 72%, sklizeň brambor 98%, dodávka brambor splněna na 82%.

Dne 7.listopadu 1953 u příležitosti 36.výročí Velké říjnové revoluce byla konána slavnostní veřejná schůze všech složek Národní fronty. Schůze zahájena hymnami. Hlavní referát přednesl ředitel národní školy Bedřich Kolář. Svůj referát rozvedl velmi podrobně. Úvodem rozvinul myšlenku o tom, jak se střídaly společenské řády v dějinách lidstva. Jak zanikaly řády staré a vznikaly řády nové. Příčinou zanikání řádů starých a vznikání řádů nových byl vždy pracující lid, který si vynucoval zlepšování životních podmínek. Potom přešel k poměrům v Rusku před výbuchem Říjnové revoluce. Rovněž tyto podrobně rozebral. Vyzdvihl činnost velkých vůdců ruského lidu V.I.Lenina a J.V.Stalina v této době. Krásně osvětlil situaci za velké říjnové revoluce. Její význam také pro náš a všechen pracující lid světa. V dalších kapitolách se zmínil o vítězném boji sovětského člověka a Rudé armády proti interventům, o mírové výstavbě sovětských pětiletek, boji proti Terockistům, o Velké vlastenecké válce, o mírovém budování po ukončení Velké vlastenecké války, o vedoucí úloze SSSR zemí tábora míru a o velké pomoci, kterou poskytuje SSSR zemím lidových demokracií a o opoře, kterou je sama existence SSSR pro pracující v zemích kapitalistických a koloniálních. Svůj referát zakončil výzvou ku všem přítomným, aby svou denní poctivou prací, přebíráním a vnášením zkušeností sovětského člověka a u nás na venkově plněním zemědělských dodávek podporovali SSSR v boji za světový mír a tak nejlépe dokázali svoji lásku k SSSR a sovětskému lidu. V diskusi vyprávěl František Kundela čp.56, předseda MAV své zkušenosti zajatce v Rusku. Mluvil o velké nenávisti pracujících k carskému samoděržaví a srovnával tehdejší poměry se skvělými životními podmínkami sovětských lidí.

Dne 27.listopadu 1953 provedl zástupce ONV v Třebíči vyvlastnění pozemku, který náležel Josefu a Emilovi Chmelíčkovým z Budišova. Tento pozemek potřebovala obec jako sad kolem obecního domu. Pozemek byl vyvlastněn ve výměře 0,44 ha. Vyvlastněn byl z toho důvodu, že přes několikerou výzvu k přímému jednání k prodeji přímo s majiteli, se tito nikdy nedostavili. Majitelům bude vyplaceno 52 haléřů za 1m2.

Dne 28.listopadu byl jmenován radou MNV důvěrníkem ochrany mládeže Jindřich Halačka čp.29

Dne 11.prosince 1953: Smlouvy státních dodávek u středních a drobných zemědělců jsou použitím náhradního plnění z větší části vyčištěny. Zbývá vyřídit několik případů společného plnění, které bude vyřízeno za spoluúčasti výkupního pracovníka. U zemědělců I.a II.skupiny vázne k dodání veliké množství mléka a vajec, které jsou nedobytné. Dodávky masa nebudou rovněž na 100% splněny. U jmenovaných zemědělců se provede kontrola.

Dne 19.prosince 1953 vzpomenuto v místním rozhlasu 69.výročí narozenin presidenta RČS Antonína Zápotockého.

Dne 21.prosince 1953 bylo  místním rozhlasem vysíláno pásmo o životě a díle J.V.Stalina.

Dne 22.prosince 1953 sbírka na obnovu Koreje vynesla 290,-Kčs. Tento obnos byl odeslán ÚAVNF a zpráva o průběhu a výsledky sbírky byla zaslána ONV a OAVNF v Třebíči.

Dne 23.prosince 1953 byla v národní škole uspořádána oslava příchodu Dědy Mráze a nadílka dětem. Děti ve škole sledovaly již od 15.prosince denně cestu Dědy Mráze na mapě SSSR z Čukotky, o každém místě zastávky až do Prahy byly poučovány ředitelem školy. dětem dostalo se poučení o SSSR, jeho obyvatelích, komsomolu a pionýrech. Zdůrazněn význam socialisického budování v SSSR a jeho příklad pro naši republiku.

 

 

 

Pohyb obyvatel v roce 1953:

      Narození:        Křížová Marie 26.června 1953

      Úmrtí:             Halačková Anežka 21.července 1953

                             Nováčková Alžběta 9.listopadu 1953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1954

 

Leden

Dne 22.ledna bylo vzpomenuto ve schůzi MNV na 30.leté úmrtí Vladimíra Iljiče Lenina budovatele socialismu, ku prospěchu pracujícího lidu na celém světě.

Rozpisová komise MNV rozepsala rostlinou výrobu a živočišnou na jednotlivé zemědělce na rok 1954. Všichni zemědělci shromáždění na veřejné schůzi schválili provedení rozpisu.

Dne 23.ledna byla na příkaz ONV Požární ochrany dána na opravu motorová stříkačka do Tábora, k předělání čerpadla, které bylo mrazem poškozeno. Oprava si vyžádala větší částky peněz kolem 8 000,-Kčs což uhradil ONV.

Dne 23.ledna se rozhodl MNV předvolati na MNV p.M.Buršíka k projednání převzetí hospodářství, kterým jest majitel a toho času na něm hospodaří Národní správa, správce František Kratochvíl cestař Kamenná čp.31.

 

Únor

Dne 10.února 1954 bylo MNV hodnoceno plnění dodávek živočišné výroby za leden, což bylo plněno, dodávka mléka na 95%, vajec na 53%. Dodávka vajec byla v lednu malá pro nastálé mrazy. Tentýž den byla ustavena komise pro založení evidenčních štítků zemědělských závodů, členi komise byli tito zemědělci: Kundela František čp.50, Halačka Jindřich, Dvořák Jaroslav, Kundela Stanislav čp.55, Adam Pavel, Vošmera Antonín.

ONV navrhl v přípisu zrušení národní správy nad hospodářstvím patřící M.Buršíkovi. Byli na žádost M.Buršíkové svoláni zemědělci zdali by měli zájem pozemky si pronajmouti. Zájem o pronajatí pozemků byl malý, takže by se rozešlo pouze polovina pozemků. Rozhodnuto bylo přítomnými povolati Buršíka na převzetí svého hospodářství, který pak nejevil žádný zájem o převzetí svého hospodářství.

Dne 22.února bylo vedení kroniky svěřeno řediteli národní školy B.Kolářovi a předsedovi MNV R.Mrňovi, na místo Čeňka Čermáka, který se odstěhuje do Markvartic.

Dne 23.února 1954 vyzvala rada MNV obec Budišov k soutěži na počest X.sjezdu KSČ a přednesla také závazky o soutěži.

 

Březen

Dne 7.března byla provedena oslava Mezinárodního dne žen v budově národního výboru. Oslavu provedl ředitel školy se svým žactvem. Přítomno této slavnosti bylo 18 žen 10 mužů.

Dne 12.března 1954 byly všem zemědělcům vydány výměry povinných dodávek na rok 1954. Dodávkové normy vyjma vajec byly proti roku  1953 značně sníženy.

Dne 12.března 1954 byla MNV ustavena volební komise z těchto členů:

Předseda komise  Čermák Čeněk ředitel školy KSČ

Náměstek             Adam Pavel

Tajemník               Kundela František čp.56

Členové komise    Jeřábek Ladislav

                             Nováček Jaromír

                             Hort Vincenc

                             Kratochvílová Marie

 

Složení obvodní komise:

Předseda               Kundela Hubert

Náměstek             Nováček František čp.26

Tajemník               Prokeš Jiří

Členové komise    Mrňová Antonie

 

Složení okrskové volební komise:

Předseda               Kundela František čp.50 ml.

Náměstek             Sapík František

Tajemník               Široký Josef

Členka komise      Komárková Antonie

Dne 26.března 1954 byla pořádána veřejná předvolební schůze, která byla hojně navštívena, přítomní byli informovaní o provedení příštích voleb, které budou v květnu 1954.

 

Duben

2.dubna 1954. Na žádost zrušení národní správy, kterou podal MNV, byl navržen ONV nový národní správce Josef Vrba na stetku patřícím Buršíkovým, kteří neměli zájem hospodářství převzíti, by na něm dále hospodařili.

29.dubna 1954 konána veřejná schůze MNV na které byli vyhlášeni kandidáti pro volby do MNV, kteří byli všemi přítomnými schváleni, kandidáti byli navrženi za všechny složky národní fronty v tomto složení:

1. Richard Mrňa

2. Kratochvíl František

3. Vošmera Antonín

4. Dvořák Jaroslav

5. Kundela František čp.50

6. Nováček František čp.35

7. Halačka Jindřich

8. Vošmerová Blažena

9. Adamová Květoslava

 

Květen

15.května 1954 konány volby do Místního národního výboru v kulturní jizbě MNV, které byly provedeny naprosto tajně a pro jednotlivé kandidáty dopadly následovně.

Odevzdáno pro kandidáty celkem 161 platných hlasů, pro jednotlivce bylo odevzdáno :

1. Richard Mrňa                           pro 123 proti 38

2. Kratochvíl František                pro   86 proti 78

3. Vošmera Antonín                    pro 132 proti 29

4. Dvořák Jaroslav                       pro 114 proti 47

5. Kundela František čp.50          pro 124 proti 37

6. Halačka Jindřich                      pro 148 proti 13

7. Vošmerová Blažena                 pro   99 proti 62

8. Nováček František čp.35         pro 105 proti 56

9. Adamová Květoslava              pro 100 proti 61

nesouhlas se prováděl škrtáním jednotlivých kandidátů. Neškrtnutých vůbec bylo odevzdáno kandidátek 48 kusů.

22.května 1954 volba v kanceláři MNV, rady MNV a tajemníka zem.referenta (předsedy zem.komise), zvoleni byli:

předseda MNV                Mrňa Richard

tajemník MNV                 Halačka Jindřich

člen rady MNV                Vošmera Antonín

předs.zem.komise             Nováček František

předs.fin.komise               Kundela František č.50

pokladník MNV               Kolář Bedřich ředitel školy

 

Červen

11.června 1954, obec Budišov vyzvala MNV Kamenná k soutěži II.etapy na rok 1954 což MNV přijal.

 

Červenec

24.července 1954, toho dne se začalo kositi žito. Na žňové práce byl proveden plán práce a výmlatu. Mlátiti se bude na všech mlátičkách a to, by celkové zatížení elektrické sítě nepřesahovalo přes 75 KW.

 

Srpen

15.srpna 1954, hodnocen průběh žňových prací, pokoseno na 100%. Výmlat proveden, žito na 50%, pšenice na 5%, ječmen na 40%.

 

Září

17.září 1954, dodávky obilí splněny na 100% v rámci obce.

 

 

Říjen

15.října 1954 vybírání bramborů v celé obci, předpoklad k splnění do 20.října 1954 na 100%.

 

Listopad

25.listopadu 1954, příprava pro volby do národního shromáždění, kandidát Ludvík Svoboda, bývalý ministr Národní obrany, nyní Armádní generál v.v., volby pro něho dopadly v obci dobře.

 

Prosinec

22.prosince 1954, MNV schválil zaplacení stavebního místa Josefu a Emilu Chmelíčkovi bytem Budišov v obnose 2 200,-Kčs za pozemek na němž stojí budova MNV.

29.prosince 1954, hodnocení soutěžení mezi obcemi Kamenná – Budišov, kde obec Kamenná předčila obec Budišov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1955

 

16.ledna pořádána schůze MNV, na ní přítomen větší počet občanů, projednávány závazky k 10.výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou. Občany navštěvovaly dvojice složené z členů MNV kteří se zavázali že dodají nad plán vepřové maso, hovězí maso, mléko, vejce, upraví obytné domy.

18.ledna členové místní trestní komise, Halačka J., Kundela F.čp.49, Vošmera Antonín, byli na školení členů trestní komise na ONV v Třebíči.

 

25.února ONV v Třebíči byla pro obec zařazena akce M v které se bude prováděti úprava cest. Na tuto akci byla dána částka 3 000,-Kčs

 

4.března se občané naší obce k 10.výročí osvobození RA se zavázali, že dodají nad plán 1 125 ks vajec 1 790 litrů mléka, 3 000 kg hovězího masa. Pro zvýšení zemědělské výroby (dodají nad plán) osejí nad plán 5,85 ha jarních směsek, všechny práce jarní, skončí do 1.května 1955, kromě výsadby brambor.

6.března, oslava Mezinárodního dne žen na kterou se dostavil Nováček z Náramče člen ONV, recitace dětí místní školy jež řídil ředitel národní školy B.Kolář z Budišova. Toho dne byla podepisována resoluce proti použití zbraní (atomové) kterou podepsali téměř všichni občané.

 

11.dubna, místní národní výbor se usnesl na žádost V.Horta bylo rozhodnuto, že místo po vyhořelém domu č.5 se prodá V.Hortovi čp.4 za přemístění stavebního materiálu na stavbu kulturního sálu při budově MNV, avšak se ponechává místo v hloubce 10m od návsi k postavení kapličky.

11.dubna pořádalo vedení „Jednoty“ o umístění prodejny Jednoty v naší obci, kdy dosavadní vedoucí St.Adam dal výpověď, že nebude nadále prodávati v místní prodejně. Místní národní výbor nabídl, že dá k dispozici pro umístnění prodejny domek čp.33 avšak vedoucímu se toto umístnění nehodilo proto prodejna se upravila za souhlasu St.Adama v jeho sále a vedoucí byla získána Marie Zádilská.

22.dubna bylo zaseto 23 ha ovsa, 7 ha ječmene, 0,5 ha máku.

 

1.května byla provedena oprava cest v rámci akce M, které se zůčastnili všichni občané. Kámen na opravu cest se použil z vyhořelého domu čp.5.

 

28.července započaly v naší obci žňové práce. Úroda letošního roku byla dobrá, takže dodávkové povinosti mohou všichni zemědělci splnit.

 

12.srpna bylo žito pokosené na 100%, ječmen na 100%, pšenice na 50%, oves na 5%.

26.srpna byla hodnocena soutěž Kamenná – Budišov, kde bylo zjištěno, že naše obec s kosením obilovin předčila obec Budišov avšak v dodávkách začala prvé plniti obec Budišov.

Dne 26.srpna se začalo s výmlatem žita a pšenice, celé žňové práce pro stálé deště byly značně zpožděné, ale na výmlat se udělalo dosti příznivé podnebí.

 

10.září obec Kamenná splnila svoje dodávkové povinnosti, tím se dostala na první místo v okrsku Budišov.

15.září byla provedena oprava školní budovy, omítky kterou opravoval Široký Jan, Kundela František čp.49 a Valášek Martin jim posluhoval. Oprava si vyžádala 900,-Kčs

 

14.října obec Kamenná splnila dodávku brambor na 101%. Místní národní výbor se usnesl, že v roce 1956 postaví kulturní sál při budově MNV. Stavební materiál bude opatřován pomocí občanů naší obce. Tyto práce budou prováděny akcí M.

 

31.listopadu, v době od 1.června do konce listopadu 1955 byla provedena oprava regulace potoka, která si vyžádala obnosu 300 000,-Kčs. Tuto opravu prováděla firma Krajská správa vodních toků Jilava, dělníci byli z Klementic, Studnic a Kamenné. Špatné roury byly rozbité a nahrazené zděmi, které byly zaklenuty betonovou deskou. Ostatní roury, v lepším stavu byly jejich spodky vyspravené kameninovými vložkami.

 

1.prosince, započalo se s opravou rybníka u Roušových čp.1, na opravě rybníka pracovalo 8 lidí, 3-4 páry koní, kterými se vyváželo bahno a písek. Kameny, které byly v rybníku se navrtaly a vystřílely. Z těch se dokola rybníka udělal taras. Oprava rybníka, prohloubení a nové hráze, si vyžádaly obnosu 12 000,-Kčs, které přidělil ONV k tomu účelu.

V prosinci 1955 se zadělala nádrž v regulaci u Roušových čp.1, která byla přímo v cestě do vesnice, tuto nádrž zadělali dělníci od vodohospodářské správy z Jihlavy.

15.prosince občané naší obce darovali téměř všechno dřevo na stavbu kulturního domu. Kládové dřevo bylo řezáno na pile Vladislav, což bylo provedeno do 25.prosince 1956, naveženo ke kanceláři MNV.

29.prosince byla ráno o ½ 2 hodině vykradena prodejna „Jednoty“, zloděj přijel v osobním autu, vypáčil závěsný zámek ale odcizil jen nepatrné množství zboží.

Trestní komise MNV zaznamenala v roce 1955 první činnost a to podáním žaloby na L.Jeřábka, který byl členy LM společnosti Tasov, přistižen v jejich honitbě s puškou. Jmenovaný byl za tento přestupek potrestán trestní komisí a to tím, že nesmí s puškou sám do revíru honitby Kamenná a musí odpracovat na stavbě obecního domu 14 dnů zdarma. Obžalovaný trest přijal.

Pohyb obyvatel:

Narození

Hort Jiří                7.dubna 1954

Hort Jaromír         20.prosince 1954

Křížová Věra        8.prosince 1954

Nováček Milan     26.dubna 1954

Kazda Josef          11.prosince 1954

Úmrtí

Nováček Karel     24.prosince 1954

Novotná Antonie 14.dubna 1954

Krejčí Metoděj     18.května 1954

Šulerová Františka 15.dubna 1954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1956

 

Leden – Místní národní výbor se rozhodl prodati domek čp.34 Miroslavu Zezulovi, dříve bytem Tasov čp.17 – jiného zájemce o domek nebylo. Jmenovaný daroval mimo kupní cenu 140 ks tvárnic a značný obnos peněz jako příspěvek k postavení kulturního domu.

 

Únor – na veřejné schůzi byli občané seznámeni s plánem MNV jež byl; postavit kulturní dům a to zastřešit do žňových prací přísálí, šatnu a sál, do půl roku 1957.

 

Březen – v kulturní jizbě byla oslava MDŽen za účinku dětí národní školy Kamenná, besídku připravil řídící učitel s.Kolář.

 

Květen – bylo odprodáno stavební místo po vyhořelém domku čp.5, dříve patřící MNV jež koupil tento domek od pozemkového fondu, získaného ve směně s Ladislavem a Ludmilou Nováčkovými bytem Okrašovice. Toto místo se prodalo V.Hortovi.

 

V listopadu – stavba kulturního domu pokročila tak, že hrubé zdivo bylo ze předu vyzděno pod vazbu, zůčastnili se této práce vyzdívání, Mrňa R., Vošmera J., Zedníček Jindřich, Široký J., Kundela Hubert, Nováček Jar., Vrba Boh., Zádilský L., Komárek J., Dobrovolný V., Kundela Fr.56, Kundela Fr.49, Halačka J., Šuler Josef, Šuler Melichar, Marek Alois a L.Bednář z Mihoukovic. Pracovalo se zdarma a těm kteří pracovali delší dobu byla jim vyplácena mzda z příspěvku od Místní hasičské jednoty. Na stavbě se pracovalo až do 20.prosince.

 

Rok 1956 byl celkem úrodný, předepsané dodávky zemědělci splnili na 100% za pomoci náhradního plnění.

 

Rok 1957

 

Leden – v tomto měsíci se usnesl MNV odprodati zařízení jež bylo umístněno v družstevní prádelně v čp.34, které bylo prodáno a o praní prádla v družstevní prádelně nebylo zájmu neb většina domácností má svou vlastní pračku. Zařízení prodáno M.Kratochvílovi čp.54, elektrické čerpadlo do Tasova. Obnos za toto zařízení použit na stavbu kulturního domu.

 

Duben – zahájena byla práce na kulturním domě, stavba byla zařazena do akce „Z“ dán příspěvek 20 000,-Kčs od ONV, další částka 70 000,-Kčs přislíbena až podle postupu stavebních prací.

 

Červen. V měsíci červnu byly podniknuty náborové akce pro založení JZD v naší obci. Agitační dvojice z řad zaměstnanců ONV navštěvovaly zemědělce a získávali je pro založení JZD. Během měsíce června vstoupila nadpoloviční část zemědělců do JZD a bylo ustaveno představenstvo JZD v tomto složení:

Dvořák František st.         Předseda

Nováček František ml.     Agronom

Vošmera Antonín             zootechnik

Votoupal Jiří                    účetní JZD

Halačka J.                         člen představenstva

Nováček Jaromír              skladník, člen představenstva

Nováček František čp.26 člen představenstva

Adam Pavel                     člen představenstva

 

Červenec. V měsíci červenci bylo usneseno v JZD, že do konce roku 1957 veškeré tržby za produkty zemědělců kteří vstoupili do JZD budou patřit jednotlivým rolníkům, avšak podzimní práce budou se provádět již dle plánu pro společné hospodaření.

 

Září. V měsíci září byla zřízena provozovna MH cementárna, pro výrobu cementové krytiny. Vedoucím této provozovny byl ustanoven R.Mrňa a pokladník B.Kolář. cementárna byla zřízena v přísálí kulturního domu a Zedníček J. pracoval ve svém domě. Zaměstnanci byli R.Mrňa, J.Zedníček, Fr.Kundela čp.49.

 

Listopad. V měsíci listopadu byly ukončeny práce v kulturním domě a to omítka sálu, přísálí, zazděna okna a hlavní dveře s dveřmi na galerku a do sálu.

 

Prosinec. V měsíci prosinci bylo usneseno v MNV, že stavba kulturního domu v prvém pololetí 1958 se musí dokončiti, by kulturní dům mohl být do žňových prací předán do užívání veřejnosti.

Dodávkové úkoly v roce 1957 v rámci obce byly splněny nad 100%.

 

Zvoleni členové do MNV

Mrňa Richard                         Nováček Jaromír

      Halačka J.                               Vošmera Antonín

      Dvořák Jarosl.                        Kundela František 49

      Nováček František 35                        Kundela František

      Kolář Bedřich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1958

 

V měsíci březnu byly zahájeny práce spojené se všemi pracemi pro dokončení stavby kulturního domu. Pomáhaly i děti školní, které podávaly krytinu nastřechu a započalo se s přístavbou kde je umístěno jeviště, pod jeviště do sklepních místností byla přemístěna cementárna pro výrobu krytiny.

 

Květen – jarní práce v JZD úspěšně pokračují a 15.května bylo skončeno s výsadbou brambor..

 

Červen – práce na kulturním domu probíhají úspěšně, dokončují se omítky, kladení parket, obkládání stěn modřínovými prkny.

13.července 1958 se otevíral kulturní dům, velká oslava která si vyžádala mnoho práce. JZD dává zabít tři prasata, dvě pro družstevníky a jedno pro hosty. Hrála dechová hudba odpoledne před kulturním domem a večer v kulturním sále, hudba je z Brna řídil Valík.

Této oslavy se zůčastnilo přes 1000 osob, vybráno bylo na vstupném a při přestřihování pásek u hlavního vchodu kolem 13 000,-Kčs. Čistý zisk byl věnován k zaplacení dlužných částek.

20.července byly zahájeny první družstevní žně, které probíhaly úspěšně, seklo se ručně a jedním samovazem a koňskými žačkami.

 

Srpen – JZD splnilo předepsané dodávky zrnin nad 100%.

 

Říjen – JZD provádí úspěšně podzimní práce včetně sklizně brambor. Pomáhají i soukromí zemědělci družstevníkům při sklizni brambor.

Listopad – při nové technickohospodářské úpravě půdy vstupují zbývající drobní zemědělci do Jednotného zemědělského družstva.

 

Prosinec – na společné schůzi MNV a JZD bylo rozhodnuto postaviti kravín, který má stát na zahradě od statku čp.21 (Buršíkových).

 

Rok 1958 byl rok úrodný, dodávkové povinnosti byly splněny jak ze strany JZD tak i ze strany soukromě hospodařících zemědělců.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.července 1958. Vlastoruční podpisy zůčastněných majitelů domů, kteří přestřihovali pásky při otevírání kulturního domu v Kamenné.

obrázek00008a

 

Rok 1959

 

Leden. Rada MNV provedla kritický rozbor hospodaření JZD za rok 1958. Proti plánu klesly tržby o 140 000,-Kčs, snížila se jednotka o 5,-Kčs. Při inventuře zjištěno, že v živočišné výrobě bylo více vyprodáno aby se jednotka udržela a splněny dodávky. Základní hodnota klesla, vyrovnání se docílilo dalším snížením jednotky.

Pro upevnění JZD se navrhuje na adresu funkcionářů: Tito musejí úkoly svědomitě plnit, schůze pravidelně zapisovat, každý měsíc bude provedena kontrola hospodaření radou MNV a zástupcem KSČ. Revizní komise musí po výroční schůzi provést šetření v celém hospodaření JZD. Kontrola přírustku vepřového dobytka se bude provádět každý měsíc.

Dodávky v rostlinné a živočišné výrobě jsou za minulý rok 1958 splněné.

 

Únor. Schválen rozpočet radou MNV na rok 1959. Na zemědělském úseku JZD se musí výroba zvýšit o 40%, na okrese je 93% půdy v socialistickém sektoru. Celá práce se musí zaměřit na pomoc JZD, hlavně pomáhat rostlinné výrobě, ve výrobě jadrných krmiv, siláže, suché píse a starat se o zvýšení stavu skotu. Nařízeno povinné odevzdání kostí z každé porážky 5 kg. Majitelé lesů upozorněni s družstevněním lesů od 1.dubna 1959.

Hospodaření JZD následkem roztříštěností ustájení vykazuje menší přírůstky. Zlepšení by nastalo společným ustájením. Nutno zahájit práce ve výstavbě vepřína čp.21 a to svépomocí z vlastních zdrojů.

 

Březen. Na schůzi MNV 20.března za účasti členů R.Mrni, J.Halačky, Ant.Vošmery, Fr.Kundely 56, Fr.Kundely 49, Jar.Nováčka 59, Jos.Vrby 71 a Nováčka Fr.26 rozhodnuto jednomyslně v zájmu zvýšení zemědělské výroby, hlavně odchovu prasat zahájit přístavbu na zahradě čp.20 ke stájím z čp.21. Velikost přístavby 7x25 m, použije se tvrdého materiálu, kamene z bouračky čp.20 starší křidlice a cihel. Dohodnuto udělat plány se žádostí na ONV. Tuto stavbu urychleně provést, by v květnu mohlo být přemístěno 60 prasat do tohoto objektu.

 

Duben. Následkem rozšíření provozovny cementářské je třeba zajistit větší volný prostor pro dělání zboží u nově zbudované dílny ze stodoly čp.5, která je v blízkosti zahrady v majetku čp.4. Předseda s majitelem pohovoří.

Nutno uvolnit stáje pro další svod dobytka k 1.červnu projednáno společné ustájení koní asi 4.párů v čp.17.

Přípravy oslav 1.máje se zůčastní rada MNV, členové KSČ, výbor žen, JZD a mládež. Na oslavy do Třebíčebude vypraven od JZD traktor s vlečníkem a pojede autobus.

Na oslavy 1.máje přes nepřízeň počasí vypraven traktor s alegorockým vozem s mládeží a dospělými 22 občany.

Jarní práce skončeny dle plánu, jařiny zasety, řepa, brambory, len, kukuřice bude zaseta širokořádkově a po etapách pro lepší krmivové využití. Oprava cest se provádí navežením kamene a šutem z bouračky čp.20 a vyčištěním příkopů. K většímu zástavu skotu na volné ustájení se připravuje stodola čp.29, kde se 1.června ustájí 20 jalovic, u hovězího dobytka se zástav zvýší o 12 kusů. Sběr železného šrotu byl proveden a dodáno 45q.

 

Červen. Sociální důchody se doporučují 15.osobám.

Vlastníci lesů naší obce se rozhodli tyto předat do užívání místnímu JZD a s majiteli lesů čp.13 a 20 bude předání dohodnuto.

Ve schůzích rady MNV se řeší hlavně záležitosti zemědělské a rostlinné výroby, plnění dodávek, výstavba JZD. Od 1.ledna 1960 budou nové výkupní ceny.

 

Červenec. Poslední zemědělec soukromě hospodařící Jan Široký čp.28 nabízí svá pole do užívání JZD, avšak bez pracovní síly.

Přípravy na žně se dokončují, samovazy a žačky připraveny. Pomoc přislíbil patronátní závod – pekaři – v Třebíči, kteří zajistí pracovní brigádu. Zásobování Jednoty v potravinách se zlepší, přísun piva a limonád vpořádku.

Místní hospodářství vykazuje za I.pololetí obrat 92 000,-Kčs, z toho zisk 10 000,-Kčs. Pro výrobu dalších druhů cementového zboží objednán jeden stroj na lisování tvárnic, vibrátor a dva kusy forem na roury.

Žitné žně koncem července končí, byla nutná ruční výpomoc občanů na polehlé obilí. Výmlat je organizován podle skupin. Celkem se mlátí na 4.mlátičkách. potíže jsou se skladováním obilí. Výdej naturálií na jednotku plánuje JZD 2 kg, snížení proti dřívějšku o 1 kg, zaveden strop v naturáliích, přesahující jednotky nad 1000 budou placeny na volné ceně.

 

Srpen. Výmlat JZD dobře pokračuje, oves se sváží do stodol, ječmen je vymlácen, pšenice zbývá 3 ha, dodávka obilí splněna, peluška, hrách a mák sklizeny, zaseta hořčice na krmení, řepka na 2 ha, kosí se otavy. Potíže jsou v nedostatku náhradních dílů.

 

Září. Družstvo má potíže v krmení, výkrmu, ustájení polních pracích, není vhodných strojů, schází orné pluhy.

Zákon o přestavbě školy změnil její složení, prodlužuje se docházka školní o jeden rok, umožňuje se slabším žákům lépe zvládnout učivo, je to snaha o další růst našeho školství k prospěchu celého národa.

Odměňování v živočišné výrobě bude zavedeno od 1.října dle užitkovosti

Vedoucím polesí navržen a schválen František Kundela čp.56. Naturálie na PJ budou vydávány do výše 1000 PJ na rodinu, jednotky nad tuto výši budou propláceny v jednotné ceně 200,-Kčs za 1q. Žňové práce včas zvládnuty za pomocí patronátu.

 

Říjen. Zhodnocení žňových prací: brambory splněny na 100%. Výnosy po ha: žito 25q, ječmen 26q, pšenice 26q, oves 21q, brambory 144q.

V akci „Z“ se provádí adaptace cementářské dílny. Povolená částka 25 000,-Kčs je čerpána, schází nátěry dveří a oken, do konce roku bude vše hotovo.

Držitel plemeného kozla, musí tohoto každému pustit ku uplatnění nároku na 5 kg ovsa.

Členové požární ochrany seznámeni do kterých obcí budou dojíždět v případě požáru.

Všechny dodávky budou do konce roku splněny, toliko 173q na státní nákup nemožno, protože nejsou dodrženy dodávky pro vepřový dobytek s členy JZD. Také zahumenkáři nemají dostatek brambor pro svá zvířata.

 

Listopad. Podzimní práce probíhají úspěšně i přes veliké sucho, do konce měsíce bude hotovo, i výmlat ovsa.

Oslava VŘSR se konala 6.listopadu za dobré účasti občanů. Referát přednesl s.ředitel Kolář. Probral celý vývoj v SSSR před revolucí až do roku 1959.

Pro obecní kontrolu navržen Nováček Mir.čp.3 a Josef Kundela čp.48. Jmenovaní budou doporučeni na školení a budou sdohlížet na obchod a přidruženou výrobu.

 

Prosinec. Předseda JZD seznamuje s návrhem výroby a dodávek JZD na příštích 5 roků. Dodávky jsou zvýšeny, jsou však reálné.

Soukromý sektor v naší obci je zastoupen jedním zemědělcem do 2.ha Janem Širokým, který má svoje dodávky splněny na 100%

Bylo provedeno školení občanů v CO I.stupně. Instruktorem byl ředitel školy Bedřich Kolář.

 

Rok 1960

 

Leden. Místní hospodářství v roce 1959. příjem provozoven za rok 1959 činil 190 787,-Kčs, z toho od obyvatelstva 161 306,-Kčs. Za čistý zisk koupeny 2.míchačky, 2.vybrátory a vibrátor pojízdný.

V radě MNV usneseno začlenit Klementice do svazku obce Kamenná od 1.ledna 1960.

 

Únor. Drůbežárna na hlubokou podestýlku byla vytvořena ze stodoly Josefa Prokeše čp.18, schází zapojit elektriku a oplocení. Stroje jsou na opravě, osiva z vlastní sklizně jsou dobře skladována.

V rámci socialistické soutěže mezi krmiči budou od 1.března zveřejňovány výsledky vážení u prasat a hověziny, každého ¼ roku vyvěšeny na MNV a JZD.

Členové rady a výboru strany naváží jednání s osadou Klementice a sloučí se v jednu obec a dohodnou zástupce Klementic v radě MNV.

V plénu vodohospodářském prodloužení regulace potoka v délce 150m cementovým potrubím. Bahna bude použito na komposty, meliorace provedeny na 11 ha.

Do zemědělství získán Jiří Nováček čp.3, vyučí se traktoristou.

Občané osady Klementic na výzvu rady MNV zaslali 20.února 1960 na MNV v Kamenné prohlášení, že žádají o sloučení s obcí Kamennou. Rada MNV zaujala kladné stanovisko a přípis o sloučení zaslán ONV 26.února 1960.

 

Březen. Oslava MDŽ byla provedena žactvem NŠ v kulturním sále MNV. Na programu byl proslov ředitele školy o významu a besídka dětí.

Rada MNV kontroluje plnění dodávek JZD každé čtvrtletí. Výbor strany navrhl složení příštího MNV. Doporučuje ponechat původní složení a odvolat z funkce Fr.Kundelu čp.50 pro neúčast na schůzích. MNV rozšířen o zástupce sloučených Klementic Josefem Vaškem a Jaroslavem Chytkem, Janem Hortem čp.14 a Josefem Novotným čp.30.

Zemědělský útulek bude v provozu od 1.dubna. přijata vychovatelka pro ZU Drahomíra Doležalová z Mihoukovic.

Na schůzi rady usneseno provést opravu vozovky přes náves. Je třeba odstranit z návsi kůlničku patřící k čp.32, čímž se rozšíří cesta o 2 metry. Náhradou místa za kůlničku dostane parcelu od čísla 17 do užívání.

 

Duben. Žádosti fy na valivá ložiska Brno, týkající se prodeje parcely u řeky Oslavy v užívání místního JZD, majitel Pažourek Klementice, na postavení rekreačního střediska se povoluje za podmínky, že jmenovaná firma pomůže zajistit přidělení traktoru Super 35.

Návrh členů do příštího MNV, který bude rozšířen na 13 členů.          Richard Mrňa 61                    František Nováček 35

      Halačka Jindřich 29               Bedřich Kolář 45

      Nováček Jaromír 59               František Kundela 49

      Jaroslav Dvořák 25                Josef Novotný 30

      Jan Hort 14                            Josef Vašek 2

      František Chytka 19               Stanislav Kundela 55

      Antonín Vošmera 19

Sběr železného šrotu bude prováděn a uskladní se na místě bývalé stodoly, občané vyzváni rozhlasem na dodržování pořádku na návsi, aby nedocházelo k znečišťování hnojem. Zodpovědný dozor koná vedení rostlinné výroby Fr.Nováček čp.35.

 

Květen. Oslav 1.máje se zůčastnilo 38 občanů, které odvezl a dovezl do okresního města autobus ČSAD.

Přípravy na volby pokračují. Po sloučení s Klementicemi je jeden volební celek, všichni občané jsou řádně zapsáni do volebních seznamů. Navržení členové byli květnovými volbami zvoleni a zasedání nového MNV bude 17.června 1960.

Červen. Schůze pléna nového MNV konaná 24.června 1960 za účasti členů volebních komisařů a zvolených poslanců. Zvolení poslanci podepisují slib.

      Dvořák Jaroslav 25                Halačka Jindřich 29

      Kundela Stanislav 55             Kundela František 49

      Vošmera Antonín 19              Novotný Josef 30

      Hort Jan 14                            Nováček František 35

      Nováček Jaromír 59               Mrňa Richard 61

      Vašek Josef 2                         Chytka František 19

      Kolář Bedřich 45

Za předsedu MNV jednohlasně zvolen Richard Mrňa 61.

Do rady MNV navrženi a schváleni:

      Jindřich Halačka 29               Bedřich Kolář 45

      Josef Vašek 2                         František Kundela 49

Komise zemědělská:

      Josef Bednář                          Augustýn Marek

      František Nováček 35                        Antonín Vošmera

      Vincenc Hort 4                      Pavel Adam

      Josef Vašek (předseda)          Miroslav Nováček

Komise finanční:

Jindřich Halačka                    Jan Hort 14

Jaroslav Dvořák                     Josef Kundela 48

Stanislav Brabec

Komise kulturní a školská:

Bedřich Kolář                        Jar.Nováček 59

Jaroslav Chytka                      Miloš Kratochvíl 54

Ladislav Zádilský

Komise pro výstavbu:

      František Kundela 49             Josef Novotný

      Stanislav Kundela 55             Jiří Votoupal

      Karel Prokeš Klementice

Nově zvolený předseda se ujímá úřadu a seznamuje s úkoly, které mají komise a plán jejich práce. Důležité úkoly družstva se budou projednávat jednou měsíčně na MNV za účasti výboru strany a představenstva JZD. Komise se budou scházet každý třetí pátek v měsíci. Schůze rady za 14 dnů, schůze pléna za 6 týdnů. Komise trestní ustanovena: Nováček František 35, Novotný Josef 30, Chytka František 19. Za každý telefonní hovor se bude vybírat poplatek 40 hal. Stálý měsíční poplatek bude platit MNV a JZD, každý polovic, měsíční poplatek z telefonu Klementice zaplatí MNV Kamenná.

Návrh na výbor žen:         Vilma Křížová

                                         Blažena Vošmerová 43

                                         Marie Masopustová

                                         Marie Kolářová 45

                                         Květa Adamová 32

Složení občanského výboru Klementice:

      Předseda:        Josef Vašek

      Členové:         Josef Bednář   František Chytka

                             Stan. Brabec   Karel Prokeš

Dodávky obilí byly splněny do 26.srpna 1960.

 

Červenec. Ve znamení příprav na žně. Připraveny 3 samovazy, jeden nový, druhý opravený, třetí neopraven. Svoz bude proveden koňskými potahy. Mlátička automat bude postavena na pozemku čp.21 a zavedena přípojka k výmlatišti. Druhá mlátička v čísle 21, kde se bude řezat sláma na krmení. K těmto mlátičkám budou přistavěny mlátičky číslo 26 a v případě potřeby se bude na nich mlátit. Odvoz obilí provedou traktory. Na zvládnutí žní zapojeni všichni občané.

Se zahájením výmlatu zřízeny požární hlídky. Jeden člen PO bude mít noční službu u zbrojnice a 2 občané budou hlídkovat v době od 10 – 4 hod objekty obce.

Poslední samostatně hospodařící zemědělec podepsal přihlášku do JZD.

 

Srpen. Ustavení komise zdravotní:

      Marie Kolářová 45     Marie Vošmerová 19

      Jaroslava Hortová 14  Zdena Kratochvílová 10

      Miroslav Prokeš 18     Stanislav Kratochvíl 40

Komise trestní:

      František Nováček 35                        František Chytka

      Josef Novotný 30

V radě MNV usneseno vybírat příplatek k telefonnímu poplatku ve výši 40 hal za každý hovor.

 

Září. Dodávky obilí splněny na 108%. Na školení doporučen člen rady Josef Vašek na funkci předsedy JZD.

Částečná úprava vozovky přes náves upravena štěrkováním a válením. Je třeba počítat s další úpravou v roce 1961 a to v rámci úpravy státní silnice v roce 1961 asfaltováním. Žádost zaslaná ONV. Žňové práce skončeny se značným zpožděním, dodávky splněny, sláma sklizena. Na úhradu rozpočtu přispěje provozovna MH obnosem 2 000,-Kčs.

 

Říjen. Jelikož nastalo zpoždění v setí ozimů a sklizni brambor – vypracován plán práce na jednotlivé dny a kdo za to bude odpovídat, denně se bude scházet komise, která zhodnotí práci a provede plán na příští den. Členové komise jsou: předseda MNV, předseda JZD, předseda KSČ, vedoucí rostlinné výroby JZD.

V měsíci říjnu, brambory se vybírají denně, na poli se třídí a dodávají JZD Koněšín a Jakubov, které za ně vymění sadbu 200q Kapela, 75q Vltava. Jsou prováděny další výměny. Občané Klementic dostali výměry na splnění brambor.

 

Listopad. Na počest VŘSR 43.výročí a 40.výročí KSČ si naši občané dali závazek:

1.              pro zvýšení zemědělské výroby založíme nových 100m3 kompostu na pohnojení luk a pastvin.

2.              doplníme zástav krav a vyřadíme tuberkulozní dojnice.

3.              přičiníme se, abychom předepsané dodávkové povinnosti přeskočili nad 100%.

Prosinec

Rada MNV projednala návrh na nové složení představenstva JZD. V návrhu jsou:

      Předseda JZD             Vašek Josef Klementice

      Místopředseda                       Halačka Jindřich

      Vedoucí rost. výr.      Hort Vincenc 4

                                         Nováček František 26

      Vedoucí živ.výr.         Vošmera Antonín 19

      Účetní                         Votoupal Jiří

      Skladník                     Nováček Jaromír

      Mechanizátor              Nováček Miroslav 3  

      Pokladník                   Kolář Bedřich

      Člen představenstva   Adam Pavel

                                         Bednář Josef

      Člen revisní komise    Mrňa Richard

                                         Kundela František 49

                                         Bednář Jan Kl 1

Oprava cesty do Klementic a generální oprava záchodů ve škole, které jsou v desolátním stavu shledáno velmi naléhavým úkolem a intervence vykonána na příslušných místech.

Požadavek Pozemních staveb Jihlava na odkoupení písku zamítnut, neb písek musí být zajištěn pro místní cementárnu a výstavbu JZD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1961

 

Leden. Výsledky místního hospodářství v roce 1960:

      Celkový obrat činí                  198 535,-Kčs

      Z toho od obyvatelstva          155 460,-Kčs

      Socialistický sektor                  39 535,-Kčs

      Mzdy                                        80 427,-Kčs

      Materiál                                    82 998,-Kčs

      Pojištění                                     7 417,-Kčs

      Odměny za vedení                     3 693,-Kčs

      Zařízení                                    24 000,-Kčs

Dodávky v živočišné výrobě JZD v roce 1960 jsou splněny:     Maso vepřové               98,6%

                  Maso hovězí               117,0%

                  Mléko                           96,8%

                  Vejce                          107,0%

 

Únor. Pro jarní práce jsou traktory a stroje připraveny až na válce, kde schází ložiska, postrádá se traktor Super, který dosud není JZD přidělen.

Rada MNV činí opatření pro sčítání osob, které provede sčítací komise.

Nájemné z bytu ředitele školy činí 25,-Kčs měsíčně, je splatné čtvrtletně a je příjmem MNV.

Revizní komise zařídí aby v zájmu zvýšení dojivosti dostávaly krávy v kravíně teplé nápoje a byly lépe ošetřovány.

TBC u skotu v JZD bude zlikvidováno do konce června a tím bude stádo bez tuberkulozy.

Výbor žen projednal zásobování Jednoty a na výroční schůzi měl připomínky k nedostatečnému zásobování spotřebním zbožím (plechovým).

 

Březen. Oprava cest bude provedena, hlavně ke Klementicím bude navežen kámen, bude se proplácet 4,-Kčs za hodinu jako odměna za práci. Odvoz kamene provede JZD ve své režii.

Mezinárodní den žen byl oslaven 6.března v kulturním sále. Ředitel školy měl proslov na téma „ženy pro mír na celém světě“. Následovala divadelní hra sehraná mládeží, s pěkným úspěchem. Celá oslava měla pěkný průběh, účast činila 80 spokojených diváků.

Situace v JZD. Zástav dobytka je splněn. Louky a pastviny byly pohnojeny umělými hnojivy a budou převláčeny a pohrabány, prázdná místa budou oseta travou. Bramborová sadba je uložena v krechtech, dobře přezimovala neboť krechty byly zatepleny, který byl zhrnut a odvezen. Po 10.dubnu se začne sázet.

Jarní práce vlivem pěkného počasí dobře probíhají, je zaseto 17 ha ječmene, 25 ha ovsa atd. Traktor Super 35 byl přidělen ale ve špatném stavu, pracoval 2 dny v poli a praskly pláště, takže v klidu bude odpočívat.

Sběr šrotu železného bude zajišťovat rada MNV, sběr kostí provedou žáci národní školy, občané vyzýváni rozhlasem na tuto čestnou povinnost.

Družstvo potřebuje ihned nakoupit 40 selat, kterých je v sousedství dostatek, ONV souhlasí, brzdí ho výkupní podnik, který nechce selata propsat.

Sčítání dobytka bude provedeno k 1.lednu a provede je Halačka J. a Josef Kundela 48.

 

Duben. Jarní práce dobře pokračují, provádí se výsadba brambor, kterých je sázeno 20 ha, přehazují se komposty, v lese se pracuje na zalesňování smrčky a borovičkami.

Na elektrifikaci nahlášena samota chata Cepl č.42.

Zakládání kompostu se provádí, vozí se hlína ze silničních příkopů, v sobotu odpoledne nastupuje občanská brigáda na pomoc. Všechny komposty jsou řádně ošetřeny.

Odměňování v JZD bylo projednáno v radě a bude doporučeno představenstvu aby bylo zavedeno prémiové odměňování za práce v neděli, kdy nepracují všichni družstevníci, při dopravě na delší cestě a za práce při zvýšeném výkonu.

Do konce dubna splněno mléko na 30%, vejce 46%, hovězí maso 45%, vepřové 22%.

 

Květen. Oslav 1.máje v Třebíči se zúčastnilo 34 osob.

Na kurz mlátičkářů vysláni Miroslav Prokeš a Stanislav Rouš.

Stavební skupina pracuje na stavbě salaše. Technická závada této stavby je, že tato stavba je otevřena k severovýchodu namísto správného jihovýchodu aby byl dobytek chráněn. Je to vina OSP a proto otevřená strana se musí uteplit. V zimě nutno provést vydláždění a usazení žlabů.

Vrbová čp.2 se uvolňuje z JZD a nastoupí jako vedoucí v prodejně Jednoty.

Dle plánu maso u JZD se plní, mléko vlivem zeleného krmení se lepší neboť se začíná krmit jetelinou, snůška vajec v JZD je nízká, přesto, že nosnice mají plné dávky krmiv a ještě dostávají zelenou jetelinu. K 1.červenci je třeba ustájit 20 kusů dobytka, které se přebírají jako vnos z Klementic a tento dobytek nemůže být ustájen podle plánu v salaši ale v malých stájích. V salaši není dřevo na stavbu a zednické práce jsou ukončeny.

 

Červen. Hledačka mandelinky bramborové prováděna podle plánu dle skupin. Každá skupina má úkol 8 ha a její vedoucí je ten, kdo provádí na tomto úseku kultivaci, oborávání. Výskyt se hlásí na MNV.

Představenstvo JZD vypracuje žňový plán do 15.června 1961. Prvně mají být zvládnuty za 18 dní.

Senoseč skončila. Sklidilo se seno méně kvalitní následkem dešťů, takže 140q bylo nutno stohovat pro špatnou jakost.

Krytina na kulturním domě ze zadní strany je špatná, křidlice se loupe, třeba ji vyměnit za krytinu cementovou, finanční částka uhrazena z doplňkového rozpočtu MNV.

 

Červenec. Plnění dodávek do 20.července:

      Hovězí maso   85%     Vepřové maso            47%

      Mléko             59%     Vejce                          72%

Přičiněním všech občanů sklizeň pokračuje, pokoseno žita 75%, ječmene 70%, průběh dobrý.

 

Srpen. Dodávky žita, ječmene, ovsa, pšenice splněny k 17.srpnu na 100%, vejce 88%, maso hovězí 86%, maso vepřové 54%, mléko 70%. Řepka 3,5 ha zaseta do 16.srpna 1961, len vytrhán, pro dobrou jakost bylo 2,5 ha vytrháno ručně, len bude ponechán po dobu rosení a pak sebrán, odsemeněn a dodán do tírny. Do konce měsíce výmlat bude ukončen. Hranice v rostlinné výrobě snížena ze 300 na 270 PJ na záhumenku, v živočišné výrobě na 450 PJ, bude jim zahumenka úměrně zvýšena.

 

Září. Práce pokračují plynule, dokončuje se podmítka a začne se naorávat. Po 10.září se vybírají brambory. Výnos z plochy 32 ha je 117q z ha, proti plánu snížení o 23q z ha. Dodávka brambor bude splněna do 10.října. Na zahumenku budou vydány brambory, výnos 140q z ha na jednotky se brambory vydají jen do výše 500 PJ na rodinu.

Na soudce z lidu navržen účetní JZD Jiří Votoupal.

 

Říjen. Na schůzi pléna MNV 6.října usneseno v důsledku špatné krytiny na kulturním domě tuto vyměnit za novou a žádat ONV. Také rolety, zrcadla usneseno zakoupit. Na téže schůzi usneseno ihned podat žádost na ONV o povolení postavení čekárny v obci a žádost o povolení stavebního místa na okresní správu státních silnic.

Na schůzi rady MNV 13.října doporučeno převést peníze z účtu Místního hospodaření na účet MNV v částce 10 000,-Kčs pro potřeby MNV.

 

Listopad. Plnění státního plánu v rostlinné a živočišné výrobě je příznivé: obilí 109%, brambory 108%, maso hovězí předáno o 13q, maso vepřové bude splněno 15.prosince, mléko splněno již 30.října a navíc bude dodáno asi 25 000 litrů. Dodávka vajec se nesplní, bude chybět asi 5 000 kusů.

Členská schůze JZD jednala o pevné odměně pro rok 1962. Po zprávě účetního, zástupce banky a člena JZD Nárameč s.Lopatáře, který podal vysvětlení, bylo jednomyslně usneseno na schůzi rady MNV 10.listopadu zavést pevnou odměnu. Rada MNV toto rozhodnutí členské schůze JZD plně podporuje.

 

Prosinec. Rada MNV jednala o volbách 2.prosince a zjistila, že všichni voliči byli s konáním voleb seznámeni rozhlasem. Volby budou probíhat manifestačně a skončí ve 14:00 hod.

Občané Klementic žádají o úpravu cesty 1 km, která je ve velmi špatném stavu. Štěrk obědnán u Státních silnic, z ONV není zpráva o povolení příslušné částky. Schválen nákup pletiva na oplocení kulturního domu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do vedení CO se navrhují:

      Josef Kundela 48                   velitel 

Josef Vrba                              zástupce velitele

      Stanislav Kundela 55             otázky zemědělské

      Jan Široký 28                         otázky průzkumu

      Stanislav Kratochvíl 40          otázky zdravotní

      Antonín Vošmera 19              otázky požární

      Augustýn Marek                    ochrana polní kultury

      Bohumil Vrba 10                   správa materiálu

      Šuler Josef 63                         správa pořádková

      Ladislav Zádilský 7               správa technická

      Josef Bednář                          ochrana zvířat

 

Rada MNV projednala návrh na uvolnění z funkce: Josef Vašek předseda JZD, agronom Hort Vincenc, František Nováček 26 člen představenstva.

Schůze rady MNV 14.prosince projednávala zajištění funkcionářů JZD na rok 1962. Představenstvu JZD se nezdařilo funkcionáře zajistit a z toho důvodu bylo postoupeno radě MNV k projednání. Předseda JZD Josef Vašek připomíná, že na přechodnou dobu mu nebude možno tuto funkci zastávat protože se musí podrobit operaci a léčení v nemocnici. Zastupovat jej bude Jindřich Halačka, místopředseda. Agronom Vincenc Hort 4 kategoricky odmítá kandidovat na příští rok. Důvody: zdravotní stav manželky a neshody s družstevníky. V této věci bude jednáno s družstevníky a jak bude zajištěna náhrada, bude z funkce odvolán.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1962

 

Leden. Místní hospodářství docílilo obratu 194 000,-Kčs za rok 1961. Zisk 15 000,-Kčs převeden na kratí rozpočtu MNV. Byl zakoupen štěrk, tvárnice na stavbu čekárny, podmazána krytina na kulturním domě, zakoupeno 150 metrů pletiva a sloupky na hrazení okolo kulturního domu.

Po zapojení místního hospodářství do komunálních služeb Budišov, bylo provedeno ocenění inventáře, stroje částka 43 000,.Kčs, materiál 17 000m,-Kčs. Inventura provedena k 1.lednu 1962.

JZD upuzorněno, že stále dochází ke znečišťování vody přes náves močůvkou. JZD požádáno aby byla sjednána náprava a vyvážením močůvky na pole a louky tuto závadu odstranili. Bohužel této žádosti nevyhověno.

 

Únor. Jednáno o hospodaření v lesích. Nutno zajistit likvidaci holin lesních. Sazenice zajistí lesní závod, sázení provedou členové JZD. Zalesnění vybraných půd bude provedeno vlastními silami 1962 za dozoru lesní správy. Plány úkolů po stránce pěstební a těžební byly u JZD rozpracovány. Po stránce těžby dřeva, nejvíce se předpisuje těžba užitkového dřeva, nejméně palivového. Kontrolním orgánem hospodaření v lesích je MNV.

Hospodaření JZD v roce 1961 příznivé. Všechny druhy splněny.

V akci „Z“ provedena oprava na kulturním domě, výměna krytiny a zakoupením prken na záklop částka 5 000,-Kčs. Provádění akce Z v roce 1962 je úprava návsi, postavení tarasu, nákup a položení rour do odpadových příkopů. Rozhodnuto odbourat kůlničku na návsi patřící k domu čp.32, protože je nutno v těchto místech vozovku rozšířit. Odkliz kůlničky do 1.května a provést asfaltování vozovky přes náves. Vedení akce „Z“ pověřen František Kundela 49. V tomto roce budou postaveny záchody ve škole nákladem 45 000,-Kčs. O úhradu zbývající částky bude požádán školský odbor.

 

Březen. Oslava MDŽ bude provedena 11.března žáky NŠ v kulturním domě.

Schválení složení komise sociální: Jindřich Halačka, Jiří Votoupal, Josef Novotný, Jar.Nováček 59, Vilma Křížová.

Plán sběru železa je rovnoměrně plněn. Provedení generální opravy školy urgováno, by počalo včas.

Na schůzi rady MNV 27.března projednána stížnost na vedení JZD. Jednání byli přítomni: zástupce ONV, předseda MNV, členové rady MNV a členové představenstva JZD. Zjištěno, že vedoucí živočišné výroby tuto funkci nevykonává a další členové nemají k vedení žádný poměr. K upevnění jednoty se vedení rozhodlo: Všichni funkcionáři JZD jsou voleni na dva roky a proto během té doby musí povinnosti zodpovědně plnit, funkcionáři MNV jim mají pomáhat a nesmí se stát, že by tuto práci funkcionářů JZD narušovali jakýmkoli způsobem.

 

Duben. Představenstvo a zemědělská komise zjišťuje a prověřuje stav porostů, třeba zaorat část jetelů. Provede se k 15.květnu vysetím směsek. Horší situace je na celé ploše řepky, která je od zvěře úplně ožrána. Zatím se čeká jak bude obrůstek, jinak by se náhradně zasel mák nebo hořčice. Pro družstvo je to chyba, protože s výnosy řepky se v plánu počítalo.

S jarními pracemi bylo započato 18.dubna a za šest pracovních dnů bylo obilí zaseto. Pro urychlení práce se zavedly u dvou traktorů směny a to od 4 hod do 21 hod.

Od 1.dubna vstoupila v platnost nová úprava sociálního zabezpečení družstevníků, zemědělců.

 

Květen. Slavnostní zasedání MNV a všech složek občanů konána 8.května ve 20 hodin na počest 17.výročí osvobození Československa sovětskou armádou a vítěztví nad hitlerovským fašismem. Uplynulá léta znamenají vítěztví v průmyslové výrobě a socializaci vesnice.

Jarní práce se zpožďují následkem stálých dešťů, brambory se sázejí do mokré půdy, výsadba skončena do konce měsíce května.

Školení odpovědných pracovníků CO – pro ochranu hospodářských zvířat vysláni Antonín Vošmera 19 a Ladislav Jeřábek 46.

Občanským kontrolorem navržen pro Komunální služby Budišov navržen Novotný Josef.

Požární ochrana dostala přiděleny hadice – dosavadní budou vyřazené.

 

Červen. Práce na generální opravě školy, odklizení starých záchodů dřevěných poloshnilých, započala zbouráním a odklizením těchto koncem června. Stavební podnik Třebíč, který tuto stavbu provádí nemá potřebné pracovníky a žádá poskytnutí výpomoci vlastními pracovními silami. Představenstvo JZD vychází vstříc požadavku SP a uvolňuje ze stavební skupiny JZD dva pracovníky Jana Bednáře č.14 a Aug.Marka č.18 oba z Klementic, kteří po dobu potřeby budou stálými pracovníky na generální opravě.

 

Červenec. Sklizeň sena skončena, seno v dobrém stavu, výnos průměrný. V kulturách brambor se provádí třetí oborávka. Porost brambor je podprůměrný. Odrůda „Zuzana“ chybená 50%, Blaník 25%, ostatní odrůdy prořídlé. Členové zemědělské komise provedou průzkum v porostech, aby zjistili příčiny špatného vzejití brambor. Velká potřeba vláhy v červenci.

Na velitele pořádkových jednotek CO navrženi St.Kratochvíl, který bude vyslán na kurs do Náměště 21.července 1962.

Na schůzi pléna MNV 27.července podána zpráva o plnění dodávek a finančním hospodaření družstva za 1.pololetí 1962. Zprávu podal účetní družstva J.Votoupal: Plán příjmů 504 000,-Kčs byl o 31 000,-Kčs vyšší, čerpání PJ plán 15 000, čerpáno 13 000, přírustky vepřové průměr 39 dkg, hovězí 58 dkg, dojivost 869 litrů, snůška vajec na nosnici 67 kusů, narozeno selat 6,3 na prasnici, výroba mléka litr za 1,73 Kčs, vejce 0,51 Kčs, prasata 8,54 Kčs, hovězí 9,47 Kčs. Dle těchto ukazatelů budou dodávky do konce roku splněny.

V měsíci červenci se rozběhly práce na přestavbě záchodů a rozvedení vodovodu ve škole. Staré, poloshnilé dřevěné záchody na školním dvoru zbořeny a odstraněny. Na jejich místě započato s vykopávkou močové jámy (septik). Budování tohoto objektu narazilo na žulový balvan, který bylo nutno pomocí kompresoru a náloží vystřelovat. Bylo odvezeno přes 30 vleček tvrdého materiálu a vyhloubena jáma 3x4x2,5. Na těchto pracích se účastnili hlavně pracovníci Jan Bednář a Aug.Marek a brigádnicky vypomáhal ředitel školy. současně prováděna vykopávka zeminy od studny přes cestu, schodiště do chodby k položení vodovodního potrubí do školy.

Nové splachovací záchody budovány v oddělené části bývalé jednotné třídy, jistě k prospěchu dětí, které nebudou musit v zimě přecházet přes nevlídný dvůr.

Podle plánu OSP v Třebíči práce jsou rozvrženy na III.čtvrtletí 1962 a v tomto termínu mají být dokončeny.

 

Srpen. Žňové práce a výmlat vlivem suchého počasí se končí. Polovina ovsa se sváží do stodol a druhá polovina se mlátí. Pohrabky z polí se odklizují, aby nepřekážely orbě, končí svoz otav z luk které se kosily ze 2/3, jinak louky vyprahlé, výnos podprůměrný, sklizeno 190q otav. Dodávka obilí splněna, u žita výnos 24q, ječmen 26q, pšenice 25,5q, oves 15q.

 

Září. V měsíci září pokračují podzimní práce. Provádí se střední orba pod setí, naorává se a dokončují se podmítky. Začínají se vyorávat brambory, výnosy zatím asi 50q po ha, brambory se třídí na poli na jedlé, sadbu a dodávku. Splněno bude 30% plánované dodávky brambor. Vlivem sucha bramborů málo.

Práce na generální opravě školy se chýlí ke konci. Zahájení školního roku 1962/63 bylo provedeno v kulturním sálku MNV, jelikož hlavní budova se čistí a definitivní ukončení všech prací na stavbě nastalo 15.září. do této doby se vyučovalo mimo školu v kulturní jizbě MNV

Bylo vykonáno pěkné dílo. Splachovací záchody uvnitř hlavní budovy, zavedení vodovodu do třídy, do kuchyně s příslušnými odlivkami, vybudování prkeného plotu na školním dvoru za septikem pokrytým betonovou masou, oprava kůlny na dříví nepatrným nákladem je tvrdá bilance dvou prázdninových měsíců. Celkový náhled na generální opravu – přestavbu záchodů podle plánu OSP v Třebíči činil 45 000,-Kčs a byl plně vyčerpán.

Dne 17.září počalo vyučování v opravené budově a děti seznámeny a poučeny s novým zařízením ve škole. Na záchodech při odlivkách zavěšeny ručníky, opatřena mýdla k běžnému používání. Tímto opatřením podstatně se zlepšila hygiena dětí.

 

Říjen. Dne 20.října byla schůze občanů počtem 34 osob. Byla projednána stavba skupinového vodovodu Velké Meziříčí – Mostiště a jeho napojení na okolní obce, probrána trasa vodovodu. Přítomní občané se rozhodli využít této možnosti pro obec Kamennou a vyplněné tiskopisy o spotřebě vody a závazné přihlášky odeslali projekčnímu podniku v Brně.

Obecní rybník se pronajímá komunálním službám Budišov pro chov ryb za podmínek, že pronajímatel nemůže požadovat náhradu v případě vypuštění rybníka při ohni, opravě a podobných nutných pracích. Koupání v rybníku je dovoleno. Tyto podmínky se vztahují také na rybník Klementice. Roční nájemné z každého rybníku činí 25,-Kčs.

Listopad. Na schůzi rady MNV 9.listopadu 1962 usneseno, že čekárna bude postavena u zastávky autobusu. S prací bude započato hned, práce zednické provedou komunální služby, místní zaměstnanci, potahové a pomocné práce JZD, práce bude skončena do 10.listopadu.

Obec začleněna do soutěže „Obec bez dopravnich nehod“.

 

Prosinec. Celková situace v hospodaření JZD koncem roku za uplynulé roční období je příznivá. Maso vepřové je splněno na 100%, hovězí na 108%, vejce 100%, mléko také, brambory splněny nejsou. Bramborová sadba zakrechtována a zajištěna navežením hnoje na krechty, teplota 1-4oC nad nulou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1963

 

Leden. Na schůzi rady MNV 18.ledna 1963 zpráva o celkovém hospodaření MNV za uplynulý rok: Příjem 98 000,-Kčs vydání 97 000,-Kčs. Z doplňkového rozpočtu bylo přiděleno 13 500,-Kčs a to na generální opravu cesty přes náves, kde byl navežen štěrk, položeny odpadové roury a vozovka asfaltována celkovým nákladem 20 000,-Kčs. Také postavena čekárna z cihel a kvádrů, postavena kůlnička u čp.32 směnou za kůlničku, která v důsledku rozšíření cesty byla odklizena. Byly postaveny nové splachovací záchody ve škole a zaveden vodovod nákladem 45 000,-Kčs.

 

Únor. Členové občanského výboru: Josef Vašek, Chytka František, Jan Bednář, Stanislav Brabec, Vilma Křížová.

Výbor žen: Marie Kolářová, Květa Adamová, Blažena Vošmerová.

 

Březen. Oslava MDŽ se konala 10.března v kulturním sále MNV. Po přednášce ředitele školy následovala besídka dětí. Její zaměření bylo zdravotní. Scénky – jako divadelní výstupy byly zdařilé a plně uspokojily návštěvníky počtem 60.

 

Duben. V měsíci dubnu příznivým počasím je ovlivněn osev jařin, který dobře pokračuje.

V rámci zajištění potřebných úkolů obyvatelstva se budou komunální služby rozšiřovat.

Vzhledem k špatnému plnění u zásobování pracujících projednává se v představenstvu JZD dekádní plnění všech produktů a je požadováno aby v rámci zástavu a krmení byly dílčí úkoly plněny. Zprávu NV bude podávat předseda JZD.

 

Květen. Zemědělská výroba se má zhospodárnit. K dosažení tohoto cíle byly na ONV zřízeny zemědělské výrobní správy od 1.dubna 1963. jejich náplní je zajistit přímou pomoc zemědělské výrobě tj. zajistit vedení družstev odbornými, zdatnými pracovníky, zavádění nových forem práce na základě předních pracovníků, využití mechanizace ustavením kompletně mechanizovaných čet. Tyto nové formy práce budou na JZD přenášet výrobní instruktoři. Proto byly utvořeny okrsky asi 10 obcí, které řídí výrobní instruktoři. Práce jejich spočívá v řízení a poradě družstev a zajišťování plnění úkolů. Členové zemědělské komise zjistili, že všechny plochy jsou řádně obdělány.

 

Červen – červenec. První sena se počaly kosit 7.června a měly rychlý spád, po 15.červnu přišly větší deště a polovina sena buď v kopkách neb v řádcích na zemi byla znehodnocena ve stavu suchém se pak sklidila s nižší krmnou hodnotou třetina posečených jetelovin a v kopkách přes déšť vlivem teplého počasí začínala plesnivět, takže byla sklizena v špatném stavu. Při ustáleném počasí seno sklizeno do konce června a jeteliny pravděpodobně do 7.července.

 

Srpen – září. Do 20.srpna je plnění dodávek JZD následující: maso hovězí 68%, vepřové 60%, mléko 53%, vejce 117%. Vlivem pastvy se dodávka jak u zahumenkářů tak u JZD zvýšila na denní dávku 640 litrů denně, při její výši do konce roku by byl úkol splněn. Nově upraveny předpisy o dodávce sádla z porážek. Od 1.července 1963 se nedodává sádlo z prvé domácí porážky – vyjímečně pro letošní rok se počítá prvá porážka uskutečněná po prvém červenci.

Instruktorem CO navržen radou MNV Bedřich Kolář, který vyslán na školení CO II.stupně.

 

Říjen. Podzimní práce probíhají dobře. Žito je doseto na celé ploše, pšenice doseta do 6.října, sběr brambor do 15.října. dodávkový úkol splněn. Na zahumenky vydáno po 20q brambor.

Školení občanů v civilní obraně II.stupně začalo 20.října a bude pokračovat vždy v pátek od 19.do 20.hodin. celkem bude odpřednášeno podle schváleného programu 24 hodin. Instruktorem a referentem školení je Bedřich Kolář.

Byly podniknuty kroky, aby v roce 1964 byl zřízen zemědělský útulek ZÚ pro děti a to od 1.května do 20.října 1964. O částečnou finanční podporu (věcné vydání) požádáno JZD. Rada MNV zajistí vychovatelku a uvolní místnost při MNV – kulturní jizbu při MNV.

 

Listopad. Na polích JZD se v širokém měřítku provádí vystřelování a odkliz skal. Proto práce na těchto polích nebudou včas provedené. Není možno ani všechny plochy hluboko zorat.

 

Prosinec. Dodávky JZD jsou vysoko překročeny. U vajec asi 50 000 kusů, hovězí maso splněno, vepřové také, u mléka dluh 20 000 litrů. K zajištění a udržení dojivosti se dělají zákvasy a vozí se výpalky.

Navrženy úkoly, které se budou řešit a uskutečňovat v roce 1964 hlavně na úseku zemědělském.

Úkoly komisí řešeny celý rok v radě MNV. Záznamy o činnosti vede rada MNV.

Hospodaření uspokojivé. Daně jsou vybrány, nedoplatků není. Hlavní pozornost je věnována zemědělství, plnění dodávek a zajištění materiálu na kompostu.

Brambory v krechtech mají teplotu +2oC. Dodatečně krechty budou zaházeny hnojem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1964

 

Leden. Na zajištění plnění plánu JZD se budou podílet všecky složky při radě MNV, hlavně komise zemědělská a rada. Plnění plánu bude hodnoceno koncem čtvrtletí v plénu MNV.

Předseda JZD Josef Vašek žádá o uvolnění z funkce pro neshody s družstevníky, v rodině a zhoršený zdravotní stav. Účetní JZD Jiří Votoupal od 1.ledna 1964 přestává být účetním pro špatnou spolupráci s členy představenstva.

Od 1.května 1964 bude otevřen útulek pro děti zajištěním učitelky a provozu pověřeni R.Mrňa a B.Kolář.

Jak byly splněny dodávky JZD v roce 1963.

      maso hovězí    100%              mléko                89%

      maso vepřové  100,5%           obilí                 103%

      vejce               148%              brambory        101%

dluh 11% v mléce nastal vlivem zimního období 62/63.

 

V podzimním období byl prováděn v širokém měřítku odstřel skal na polích v důsledku toho se neprovedly všechny práce, hluboká orba a rozvoz kompostů po lukách.

 

Ze zemědělství se uvolňují Jan Nováček 26, Vařílková Marie 8, Vařílková Milada 8, Tomšík Augustýn, Kříž Vladimír 13.

 

Únor. Kontrola přípravy strojů na jarní práce byla provedena za přítomnosti pracovníka STS a členů MNV. Traktory, orné nářadí, brány, secí stroje jsou připravené, nejsou péra ke kultivátorům.

 

Předseda JZD na vlastní žádost zůstane ve funkci předsedy nadále. Účetním JZD od 1.července 1964 se stává manželka ing.Jaroslava Kundely z čp.5, kteří jsou bytem v Tasově.

 

Do vedení Požární ochrany navrženi:

      Náčelník                                 Miroslav Prokeš

      Zástupce                                 Vlastimil Vošmera

Předseda                                Jan Hort 14

Jednatel                                  Josef Novotný

Strojmistr                               Milan Šoukal

Organizační referent              Stanislav Rouš

Kulturní referent                    Ladislav Dobrovolný

Pokladník                               Josef Kundela 48

Revizoři                                  Jaroslav Dvořák

                                                     Jiří Prokeš

                                                     Josef Šuler

Přípravy na jarní práce jsou v plném proudu. Rozhazují se hnojiva na louky a jařiny, vyvážejí se hnoje a močůvka, dokončuje se čištění osiv a opravují se cesty. Bylo rozhodnuto vyměnit živočicháře a sprostit jej funkce k 1.červnu 1964 a obsadit místo novým pracovníkem.

Mezinárodní den žen byl oslaven 8.března v kulturním sále MNV. Na programu slavnosti byl proslov ředitele školy o významu tohoto dne ve světovém měřítku, následovala besídka provedená žactvem národní školy. zaměření besídky zdravotně prospěšné a výchovné. Byly tu výstupy s příruček Červeného kříže, které pobavily a poučily návštěvníky, kteří nešetřili potleskem při jednotlivých scénách.

K blížícim se květnovým volbám navrženi do volební komise:

      Předseda                     Nováček Miroslav 3

      Místopředseda                       Kolář Bedřich 45

      Jednatel                      Adam Pavel

      Členové komise          Hort Vincenc

                                         Kundela František 56

                                         Rouš Jiří

                                         Adam Stanislav

 

 

 

Za kandidáty navrženi:

Mrňa Richard             Hort Jan

Halačka Jindřich         Novotný Josef

Nováček Jaroslav       Vašek Josef

Dvořák Jaroslav          Kundela František 49

Kundela Stanislav      Kratochvíl František 31

Rouš Stanislav            Nováček František 35

Prokeš Miroslav

 

Duben. Rada MNV projednala podmínky pro zvýšení nízkých důchodů: 20 roků v pracovním poměru a samostatná domácnost. Do prvé etapy se doporučují:

Zedníček Jindřich 12             Polehlová Anežka

Fuksová Marie                       Valášek Martin

Do druhé etapy se doporučují:

      Hofmanová Marie                  Vařílková Augustýna

      Prokšová Antonie, Klementice

Na veřejné schůzi 28.dubna bylo seznámení s kandidáty kteří jsou navrženi do ONV, KNV, NS a soudci.

Do MNV zaregistrováno 11 členů: čísla 61, 29, 49, 14, 30, 59, 62, 35, 55, 16, č.2 Klementice. Referát  o kandidátech ONV KNV NS a soudcích podal s.Škrdla z Třebíče.

Květen

Voličské seznamy byly provedeny do 3.května a vyloženy k nahlédnutí občanům na MNV. Předvolební schůze všech složek MNV, občanů, členů JZD za přítomnosti ONV s.Jurek Rohy, s.Klusáček za soudce se konala 26.května 1964.

Červen

Na základě voleb sdo MNV ONV KNV NS a soudců konaných v červnu konala se dne 22.června ve 20 hodin ustavující schůze nového MNV a rady – komisí. Schůzi zahájil předseda MNV, který poděkoval všem členům za práci a šíření schůze se ujal nejstarší člen Jaroslav Dvořák.

 

Byla navrhnuta mandátová komise. Její členové:

      Miroslav Nováček 3

            Rouš Stanislav 16

            Kundela František 49

Předseda volební komise Miroslav Nováček zhodnotil kladný průběh voleb, kterých se zůčastnilo 100% občanů, kteří odevzdali platné lístky pro kandidáty – poslance. Do rady MNV navrženi:

      Halačka Jindřich

      Nováček František 35

      Novotný Josef

      Kundela František 49

      Vašek Josef

Předsedou MNV zvolen: Jindřich Halačka

Tajemníkem zvolen:         Nováček František 35

Zemědělská komise: předseda:    Jaroslav Dvořák

Členové zemědělské komise:       Marek Jan

                                                     Nováček Miroslav 3

                                                     Nováček Jar. 59

Komise veřejného pořádku:předseda:     Novotný Josef

Členové komise veřejného pořádku:       Nováček Fr. 35

                                                                 Kundela St. 55

                                                                 Kratochvíl Fr.31

Komise kulturní a školská: předseda:      Hort Jan

Členové kontrolní a školské komise: Kundelová M.49

                                                            Adamová K.32

                                                             Rouš S. 16

Komise stavební: předseda:         Kundela František 49

Členové:                           Mrňa Richard

                                         Vašek Josef

                                         Zádilský Ladislav

Po skončení voleb složili poslanci slib do rukou člena MNV Jaroslava Dvořáka.

 

 

 

JZD. V obci pracuje Jednotné zemědělské družstvo celkem dobře. Předsedou je Kunmdela František z čp.49. Předepsaný odprodej byl splněn na 100%. Mléko bylo překročeno o 8 000 litrů, vejce o 9 000 kusů. Družstvo se zapojilo do soutěže rekultivace luk a pastvin a zdatně pokračuje. Úroda byla dobrá, zvlášť pěkné výnosy brambor. Členům družstva je vyplácena pevná odměna 20,- Kčs za každou odpracovanou jednotku.

 

Stavebnictví. Ještě před zahájením školního roku byla provedena oprava oprava omítky školy, hlavně předek budovy nákladem 2 000,-Kčs.

Přestavbu domku provedl Ladislav Jeřábek ml.na čp.13 a před domkem byla odstraněna 1 lípa.

 

Přirozený pohyb obyvatel

Narození:

      Procházková Jindra    24.dubna 1964

      Šoukalová Draha        15.dubna 1964

      Marková Jana             15.června 1964

      Jeřábková Marie         21.srpna 1964

      Kundelová Helena     3.prosince 1964

      Prokeš Jiří                   23.března 1964

 

Učitelé

Dosavadní učitel a kronikář Bedřich Kolář odešel do důchodu a odstěhoval se do Budišova. Na jeho místo nastoupil Jan Marek, rodák z Kamenné. Učil v okrese Krnov a v roce 1954 – 64 v Naloučanech.

Dopsal Jan Marek

 

 

 

 

 

 

Rok 1965

 

Čerpání rozpočtu. Plánované příjmy MNV na rok 1965 byly 49 643,-Kčs a výdaje byly rovněž 49 643,-Kčs. Dokončena byla oprava vodních nádrží (rybníků) v Kamenné a Klementicích. Na tuto akci bylo přiděleno v akci „Z“ 15 000,-Kčs.

 

Úprava cesty do Klementic. V březnu si podali občané z Klementic na MNV žádost o úpravu cesty do Klementic. Po jarních měsících se započalo s rozšiřováním cesty.

 

Stavebnictví. Přístavbu domu provedl Jindřich Halačka, František Nováček čp.35. Dále stavební úpravy prováděl Nováček Jar.čp.59, Mrňa Richard a Adam Pavel čp.47. Venkovní úpravu domu rovněž provedl Zezula Miroslav čp.34.

 

Pionýrská organizace. Ve škole je 13 pionýrů. Organizovány jsou děti 3.- 5. postupného ročníku.

 

KSČ. Vesnická organizace má 13 členů. Předsedkyní byla zvolena Marie Zádilská čp.7. Doposud tuto funkci zastával Kundela František čp.49.

 

Žáci ZDŠ. Základní devítiletou školu navštěvuje 20 dětí 1.-5.p.roč. Žáci 6.-9.p.roč. chodí do školy v Budišově.

 

JZD. Předsedou družstva byl v roce 1965 rovněž Kundela František čp.49, agronomem Nováček Miroslav, zootechnikem Vošmera Antonín čp.19, ekonoma zastávala Benešová Jiřina čp.50 a skladníka Halačka Jindřich. Došlo však během roku ke změnám.

Na jaře 1965 odstoupil z funkce předsedy Kundela František čp.49 a na jeho místo byl zvolen Prokeš Miroslav čp.18. Po žních opět však odstoupil a v říjnu do funkce nastoupil Josef Havlát z Čikova. Častým střídáním funkcí utrpělo celkové hospodaření JZD. Rada MNV sice označila hospodaření jako dobré, až na neúrodu brambor. Průměrné výnosy u této kultury byly 70q po hektaru. Sklizeň byla ještě zhoršena častým deštěm.

 

Divadlo. V rámci oslav MDŽ sehrály děti za pomoci dospělých dne 14.března Hrubínovu pohádku „Sněhurka“.

Ochotníci z Ocmanic nám přijeli zahrát rovněž pohádku „Kouzelnou lampu aladinovu“.

 

Zdravotní stav dětí a občanů. Mezi dětmi se během roku nevyskytla žádná nakažlivá choroba. Rovněž zdraví občanů až na běžná onemocnění bylo dobré.

 

Památné dny. Oslav 1.května v Třebíči se zúčastnili rodiče spolu s dětmi. Účast však byla malá. 20.výročí našeho osvobození bylo vzpomenuto v budově MNV spolu s občany. Program doplnila recitační skupina dospělých. Diplom za dobrou práci byl předán MNV v Kamenné a dlouhodobému funkcionáři Kundelovi Fr.čp.56.

O Mezinárodním dnu dětí si žáci prohlédli zámek v Náměšti nad Oslavou a tvrz v Kralicích.

 

Dopravní prostředky. Nejčastěji občané cestují autobusem, který 5 krát denně odjíždí do Třebíče. Doprava na kolech zaniká. V obci jsme napočítali 20 lehkých motocyklů, to je obsah válce do 50 cm3 a ještě 34 motocyklů. Osobní auto vlastní 7 rodin.

Televizory

Bylo napočítáno 39 televizorů, to je 2/3 rodin.

 

 

 

 

 

Přirozený pohyb obyvatel

Narození:

      Ladislava Zádilská                 16.srpna 1965

      Stanislav Rouš                       20.listopadu 1965

      Jindřiška Dvořáková              9.ledna 1965

      Jiřina Benešová                      12.září 1965

Dana Šulerová                        5.září 1965

Jiřina Němcová                      25.ledna 1965

Úmrtí:

      Kříž Jan                                  14.února 1965

 

Naprostá většina rodin je hmotně dobře zajištěna. Občané se hezky oblékají. Stoupla i kultura bydlení. Domácnosti jsou vybaveny pěkným moderním nábytkem.

Zapsal Jan Marek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1966

 

JZD. V roce 1966 pro špatné přezimování bylo na jaře 7 ha ozimů zaoráno. Bramborová sadba nebyla právě nejlepší a některé pozemky byly sázeny ještě za mokra. Sklizeň pícnin proběhla bez větších obtíží. O žních pomáhal se sklizní nový sovětský kombajn, ale byly prodlužovány dlouho trvajícím deštěm. Sklizeno bylo 109 vagonů brambor. Se zběrem hlíz pomáhal půjčený kombajn a žáci z Budišova. Setí ozimů bylo ukončeno v termínu a hluboká orba na zimu splněna na 100%.

 

Hektarové výnosy

      Pšenice              25,65 q/ha

      Žito                   20,74

      Ječmen              28,26

      Hrách                27,19

      Mák                  16,35

      Brambory        181

      Řepa               750

      Seno                  45,20

 

Plnění v živočišné výrobě

                                         odprodáno      splněno

      maso hovězí                274,32q             98%

      maso vepřové             250,40q           100

      telata                             13,77q             80

      mléko                   124 000 litrů            85,5

      vejce                    100 000 ks               87

 

Finanční hospodaření JZD. Celkové plánované tržby byly 1 613 000,-Kčs. Skutečně bylo dosaženo 1 689 135,-Kčs. Celkové plánované náklady na výrobu 563 000,-Kčs, ale skutečné náklady byly 898 317,-Kčs. Náklady byly překročeny o 245 317,-Kčs. Ny pracovní jednotku vypláceno 20,-Kčs.

 

Počet a věk družstevníků. Družstvo má 88 družstevníků. 31 mužů a 57 žen. Průměrný věk mužů je 50 roků a u žen 47 roků.

 

Film. Ve škole je němý filmový projektor, který je užíván ve škole. Vhodných němých filmů je však málo a špatný výběr.

 

Divadlo. Děti sehrály hru od Rudy Debnárika „Zázračné jablíčko“ pohádka se spěvy a tanečky. Vydatně pomohly maminky při zhotovení krojů pro květinky a zvířátka.

 

Stavby. Novotný Josef se dal do stavby nového rodinného domku u silnice k Tasovu. Přestavbu prováděl Vrba Břetislav čp.2, Sloboda Svatopluk čp.24 a Votoupal Jiří se dal do adaptace stodoly na rodinný domek.

MNV započal s úpravou návsi. Zbudoval část tarasu podél hlavní cesty od zahrádky domu čp.1 v délce asi 70 metrů.

 

Taneční veselice. Bývají 3 – 4 do roka. Nejaktivnější jsou v tomto směru členové Požární ochrany. Každoročně pořádají ples a pouťovou zábavu. Rovněž mládež bývá pořadatelem zábav. JZD věnuje převážně kulturní fond na zájezdy.

 

Přirozený pohyb obyvatel

Narození:

      Milan Procházka                    25.dubna 1966

      Petr Hort                                7.června 1966

      Dagmar Mrňová                     12.srpna 1966

Úmrtí:

      Vrba Antonín                         14.března 1966

      Mrňa Richard                         31.října 1966

 

Rok 1967

 

JZD. Uplynulý rok lze hodnotit jako dobrý přes nepříznivé klimatické podmínky. V jarních měsících bylo nedostatek vláhy, což mělo vliv na hektarové výnosy u ovsů a trav. V době žní a sklizně brambor tak často pršelo, že docházelo k znehodnocování sklizně. Největší nároky byly kladeny na ženy při sběru brambor, které daly pěkné výnosy. Nejmenší ztráty byly tam, kde pracovali družstevníci s předstihem. Dobré výsledky byly i v živočišné výrobě. V okresní soutěži ve výrobě mléka na jednu dojnici bylo naše JZD na 17.místě, ve výrobě vepřového masa na 14.místě, ve výrobě skotu na 10.místě a skotu na výkrm dokonce na 4.místě.

Rozdělení družstva do pracovních skupin

      V rostlinné výrobě pracuje     5 mužů            25 žen

      Živočišná výroba                    1                      16

      Funkcionáři                            5                        3

      Traktoristé                              6                        2

      Dílna                                      4

      Důchodci                               9                      10

 

Průměrné výdělky členů JZD

      Průměrná odměna funkcionářů          1 694,-Kčs

                  Traktoristé                              1 280,-

                  Muži s koňmi                         1 279,-

                  Muži v rostlinné výrobě            942,-

                  Ošetřovatelky prasnic            1 655,-

                  Ošetřovatelé telat                      708,-

                  Ošetřovatelky dojnic              1 328,-

                  Ošetřovatelky skotu               1 044,-

                  Ošetřovatelky prasat                 996,-

                  Ženy v rostlinné výrobě            822,-

K výdělkům nutno přičíst hodnotu záhumenku, to je asi 2 507,-Kčs.

 

Hektarový plán, výnosy

Pšenice      5 q/ha              Brambory        160,76 q/ha

Žito           22                    Řepa               380

Ječmen      25                    Len stonek        30

Oves + směs 23

Mák            5

 

Plnění dodávek. Na úkol dodávky obilí 1 050 q splněno 1 074 q. Dodávkový úkol brambor byl 3 184 q a byl ještě překročen.

Skutečné hektarové výnosy

Pšenice      27,30 q/ha       Brambory        166,76

Žito           26,62               Řepa               680

Ječmen      29,43               Len stonek        32,79

Oves + směs 26,60

Mák            4,89

Plnění dodávek živočišné výroby

Maso hovězí         270 q

Maso vepřové       316

Maso telecí             18

Vejce               65 000 ks

Mléko            163 000 litrů

Užitkovost dobytka

U jedné dojnice v průměru docíleno 2 248 litrů mléka.

 

Finanční hospodaření JZD. Plánované celkové tržby byly 1 780 000,-Kčs. Skutečnost byla 2 547 000,-Kčs. Tržby byly překročeny o 767 000,-Kčs. Celkové náklady plánované byly 909 000,-Kčs, skutečně